Chính sách về Giao dịch ở trên sàn. Phần 1

Có hiệu lực từ ngày 01.02.2017
Cập nhật ngày 01.12.2023

1. Điều khoản chung

1.1. Chính sách về Giao dịch ở trên sàn này (sau đây gọi là "Chính sách") quy định quy trình và điều kiện mà theo đó Công ty thực hiện các giao dịch trên sàn với Khách hàng.
1.2. Chính sách này quy định quy trình xử lý và thực thi các lệnh mở và đóng giao dịch.
1.3. Công ty đảm nhận việc thực hiện các hoạt động giao dịch chỉ theo Chính sách này.
1.4. Khách hàng công nhận rằng nguồn thông tin xác thực duy nhất về nguồn cấp giá là chỉ từ máy chủ của Công ty. Ngoài ra, Công ty có toàn quyền sử dụng bất cứ nguồn thông tin hợp lý nào để tạo ra nguồn cung cấp giá trên máy chủ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn về nguồn giao dịch quy đổi, giao dịch phi tập trung, và các nguồn thông tin khác. Bất cứ thông tin nào trên nguồn cung cấp giá khác với thông tin được tìm thấy trên nguồn cấp giá của máy chủ Công ty thì điều này không tạo ra cơ sở đủ để phải hủy, chấm dứt hoặc sửa đổi các giao dịch trên sàn. Giá trên Cổng Giao dịch không được xem là nguồn thông tin tin cậy liên quan đến nguồn cung cấp giá bởi vì trong tình huống có kết nối không ổn định giữa Cổng Giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty, một số giá của nguồn cung cấp giá có thể không được hiển thị trên Cổng Giao dịch. Biểu đồ được hiển thị trên Cổng Giao dịch là mang tính hiển thị thông tin. Công ty không đảm bảo giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá được hiển thị trên biểu đồ trên Cổng Giao dịch tại thời điểm Khách hàng đưa ra yêu cầu hoặc lệnh cụ thể. Giá của tài sản được hiển thị trên Cổng Giao dịch được tính toán như sau: (giá đặt bán+giá đặt mua)/2.
1.5. Nếu giá không phải là giá thị trường được sử dụng để thực thi lệnh của Khách hàng, và trong đó "giá không phải là giá thị trường" nghĩa là giá trên Cổng Giao dịch mà không khớp với giá của thị trường khi lệnh của Khách hàng được tạo, Công ty có quyền hủy kết quả tài chính của giao dịch đó.
1.6. Khách hàng có quyền thực hiện giao dịch chỉ theo phí tổn của số tiền có trong tài khoản của Khách hàng.
1.6.1. Nếu số tiền trong tài khoản hiện có đủ để thực hiện giao dịch, thì giao dịch này sẽ được thực hiện.
1.6.2. Nếu số tiền trong tài khoản hiện có không đủ để thực hiện giao dịch, giao dịch sẽ không được thực hiện.
1.7. Lệnh của Khách hàng yêu cầu mở hoặc đóng trước hạn giao dịch được xem là hoàn thành, và giao dịch được xem là được thực hiện hoặc được đóng sau khi hồ sơ tương ứng hiển thị trên cơ sở dữ liệu máy chủ của Công ty. Mỗi giao dịch được gắn một mã nhận diện theo các quy tắc do Công ty đề ra. Các lệnh nói đến ở trên được thực hiện ở mức giá mới nhất trên máy chủ của Công ty tại thời điểm mà Công ty nhận được các lệnh liên quan.
1.8. Khi thực hiện giao dịch, Khách hàng bị nghiêm cấm:
1.8.1. Sử dụng các dịch vụ và/hoặc phầm mềm của Công ty vào bất kỳ hoạt động phi pháp hoặc gian lận nào, hoặc cho bất kỳ giao dịch phi pháp hoặc gian lận nào (bao gồm cả rửa tiền) theo quy định pháp luật của quốc gia cư trú của Khách hàng.
1.8.2. Triển khai các hành động phối hợp với các Khách hàng khác của Công ty nhằm gây ra (các) thiệt hại cho Công ty, và sử dụng các phương pháp và phương tiện không công bằng và gian dối để thực hiện các giao dịch (giao dịch không ở trên sàn) với Công ty nhằm thu về lợi nhuận tài chính từ những hành động này.
1.9. Công ty có quyền đặt ra những giới hạn sau dành cho Khách hàng vào bất cứ lúc nào liên quan đến những điều kiện giao dịch sau:
1.9.1. Giới hạn về số tiền Giao dịch tối thiểu và tối đa cho mỗi tài sản.
1.9.2. Giới hạn về tổng số giao dịch/tổng số tiền của giao dịch mà Khách hàng có thể thực hiện và/hoặc số lượng giao dịch/tổng số tiền giao dịch mà Khách hàng có thể thực hiện liên quan đến tài sản cụ thể trong một giai đoạn nhất định do Công ty quy định (khoảng thời gian do Công ty thiết lập).
1.9.3. Giới hạn về tổng số tiền giao dịch của các giao dịch được Khách hàng mở đồng thời, tính cả chung và cho từng tài sản riêng biệt.
1.9.4. Những hạn chế khác của bất cứ điều kiện giao dịch nào theo quyết định hợp lý của Công ty.

2. Tin nhắn

2.1. Đối với các yêu cầu, xác nhận, báo cáo, và nhiều thông tin khác, Khách hàng và Công ty sẽ giao tiếp bằng việc gửi tin nhắn. Sự tương tác này giữa Công ty và Khách hàng, bao gồm cả việc Khách hàng tạo tin nhắn, gửi và chuyển tin nhắn đến Khách hàng, đều được thực hiện duy nhất thông qua Cổng Giao dịch.
2.2. Tất cả tin nhắn được gửi đến Công ty thông qua Cổng Giao dịch và được ủy quyền theo thông tin đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng đều được xem là được gửi bởi Khách hàng.
2.3. Thời gian xử lý các yêu cầu và lệnh tùy thuộc vào chất lượng kết nối giữa Cổng Giao dịch của Khách hàng và máy chủ Công ty, và tùy vào tình trạng thị trường hiện tại của tài sản. Trong điều kiện thị trường thông thường, thời gian cần để xử lý yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng thường là 0–5 giây. Trong điều kiện thị trường bất bình thường, thời gian xử lý yêu cầu và lệnh của Khách hàng có thể lâu hơn.
2.4. Máy chủ của Công ty có thể từ chối yêu cầu và/hoặc lệnh của Khách hàng trong các trường hợp sau:
Nếu Khách hàng gửi yêu cầu trước khi giá đầu tiên xuất hiện trên Cổng Giao dịch vào thời điểm mà thị trường hoặc phiên giao dịch mở cửa.
Nếu Khách hàng không có đủ tiền để mở vị thế mới.
Trong những điều kiện bất thường của thị trường.
Trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tự ý quy định một cách hợp lý.

3. Thực hiện giao dịch

3.1. Một giao dịch được thực hiện khi Khách hàng và Công ty đồng ý về các điều kiện cần thiết của giao dịch. Thỏa thuận này đạt được thông qua phương tiện trao đổi tin nhắn, chẳng hạn như yêu cầu thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch. Những điều khoản sau đây của Chính sách miêu ta quy trình đồng ý với các điều kiện cần thiết của giao dịch.
3.2. Trước khi thực hiện giao dịch, Khách hàng chọn những điều kiện giao dịch cần thiết sau của giao dịch trên sàn:
Tài sản cơ sở
Hướng di chuyển thay đổi của giá
Số tiền giao dịch
Thời gian hết hạn giao dịch
Giá trị mục tiêu của giá tài sản (ngưỡng mục tiêu, tỉ lệ mục tiêu).
3.3. Sau khi chọn các điều kiện được nói ở trên, Khách hàng sẽ kiểm tra lại giá hiện tại của tài sản đã chọn và điều khoản của việc xác định thu nhập giao dịch.
3.4. Để thực hiện giao dịch, Khách hàng gửi cho Công ty một yêu cầu thực hiện giao dịch bao gồm tất cả những điều kiện cần thiết ở trên của giao dịch để cho cả Khách hàng chọn và Công ty xử lý.
3.5. Nếu có sự kết nối ổn định giữa Cổng Giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty, yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ được gửi đến máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu này sẽ được kiểm tra tính chính xác và sự tuân thủ theo các điều kiện thị trường hiện tại. Sau đó, yêu cầu hoặc được máy chủ hoàn tất hoặc hủy bỏ. Nếu giao dịch được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được trừ vào số dư tài khoản Khách hàng. Không có phí hoa hồng đối với việc mở giao dịch.
3.6. Yêu cầu thực hiện giao dịch có thể bị hủy nếu:
Số tiền giao dịch lớn hơn số dư tài khoản của Khách hàng.
Thời gian để chấp nhận giao dịch đã hết hạn.
Thời gian để giao dịch đối với tài sản được chọn đã hết.
Đã có sự thay đổi lớn trong Giá Tài sản kể từ thời điểm mà Khách hàng gửi yêu cầu của mình cho tới thời điểm mà máy chủ của Công ty xử lý yêu cầu.
Những điều kiện khác mà phát sinh do Công ty toàn quyền ra quyết định một cách hợp lý.
Trong những trường hợp ngoại lệ được nêu ở dưới đây.
3.7. Máy chủ Công ty sẽ gửi tin nhắn kèm theo kết quả của yêu cầu thực hiện giao dịch đến Cổng Giao dịch của Khách hàng. Nếu kết nối giữa Cổng Giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty ổn định, tin nhắn kèm kết quả của yêu cầu thực hiện giao dịch này sẽ được hiển thị trong Cổng Giao dịch của Khách hàng. Nếu lệnh được xử lý, Khách hàng sẽ nhìn thấy xác nhận trên biểu đồ trong Cổng Giao dịch, và thông tin về giao dịch sẽ xuất hiện trong phần tương ứng của Cổng Giao dịch. Nếu yêu cầu thực hiện giao dịch bị hủy, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn báo lỗi.
3.8. Nếu sau khi gửi yêu cầu thực hiện giao dịch mà Khách hàng không nhận được xác nhận trên biểu đồ là giao dịch đã được thực hiện, thông tin về giao dịch mới trong phần tương ứng của Cổng Giao dịch, hoặc tin nhắn báo lỗi, Khách hàng sẽ không biết chắc giao dịch đã được thực hiện hay bị hủy. Khách hàng có quyền liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để kiểm tra tình trạng của giao dịch.
3.9. Khách hàng không thể hủy yêu cầu thực hiện giao dịch sau khi yêu cầu đã được gửi đến máy chủ của Công ty.
3.10. Các điều khoản của việc xác định thu nhập giao dịch được công bố trên trang web của Công ty chỉ mang tính tương đối. Việc đưa ra các điều khoản nói trên trong ứng dụng hoặc trang web của Công ty không có tính ràng buộc cho đến khi giao dịch được thực hiện. Các điều khoản chính xác của việc xác định thu nhập giao dịch được hiển thị cho Khách hàng trên Cổng giao dịch sau khi các điều kiện cần thiết của giao dịch đã được chọn và lệnh của Khách hàng đã được xử lý.

4. Đóng giao dịch, tính thu nhập giao dịch

4.1. Giao dịch sẽ tự động đóng theo Thời gian hết hạn giao dịch hoặc đóng tại thời điểm Khách hàng thực hiện đóng giao dịch sớm. Khi giao dịch được đóng, thu nhập giao dịch sẽ được tính toán. Sau khi đóng giao dịch, kết quả về mặt tài chính của giao dịch (số tiền giao dịch và thu nhập được thêm vào số tiền này) sẽ được cộng vào số dư tài khoản của Khách hàng và giao dịch đó sẽ biến mất khỏi danh sách các giao dịch đang mở trong Cổng giao dịch.
4.2. Việc tính thu nhập giao dịch khi giao dịch được đóng tại Thời gian hết hạn giao dịch được thực hiện như sau: S*(100+K)/100, trong đó S là Số tiền giao dịch và K là tỷ lệ sinh lời động của giao dịch được thể hiện dưới dạng phần trăm và phụ thuộc vào sự biến động của giá Tài sản cơ sở.
Tỷ lệ sinh lời có thể thay đổi từ -100 đến 100 nhưng không được vượt quá số tiền tối đa được nêu trước khi mở giao dịch. Con số của tỷ lệ sinh lời:
a) bằng 0 hoặc dương nếu hướng của giao dịch giống với hướng di chuyển của Tài sản cơ sở,
b) bằng 0 hoặc âm nếu hướng của giao dịch không giống với hướng di chuyển của Tài sản cơ sở,
c) bằng 0 nếu giá của Tài sản cơ sở bằng với giá khi giao dịch được mở,
d) có thể thay đổi theo thời gian cho đến thời điểm đóng giao dịch, tùy thuộc vào sự thay đổi của giá Tài sản cơ sở, biến động thị trường và thời gian hết hạn giao dịch.
4.3. Khi Khách hàng yêu cầu, giao dịch có thể được đóng trước Thời điểm hết hạn giao dịch với điều kiện Công ty có khả năng về mặt kỹ thuật để làm việc này và có kết nối internet ổn định giữa Cổng giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty.
4.4. Việc đóng giao dịch trước cần phải có thỏa thuận về những điều kiện cần thiết của việc đóng giao dịch giữa Khách hàng và Công ty. Thỏa thuận này đạt được thông qua phương tiện trao đổi tin nhắn, chẳng hạn như yêu cầu đóng giao dịch và xác nhận đóng giao dịch.
4.5. Để đóng giao dịch trước hạn, Khách hàng cần chọn giao dịch mà mình muốn đóng và gửi đi yêu cầu tương ứng. Ngoài ra, Khách hàng cần xem lại yêu cầu cần thiết để đóng giao dịch đối với giao dịch đang mở đã chọn - tỷ lệ sinh lời khi đóng giao dịch này trước hạn. Tỷ lệ sinh lời khi đóng giao dịch trước hạn có thể khác so với tỷ lệ được cung cấp khi đóng giao dịch tự động và được Công ty toàn quyền xác định một cách hợp lý dựa trên cơ sở một bên và tùy vào số tiền giao dịch, thời gian giao dịch, giá tài sản hiện tại và mục tiêu, biến động thị trường và các điều kiện thị trường khác.
4.6. Nếu có kết nối internet ổn định giữa Cổng giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty, yêu cầu đóng giao dịch trước hạn sẽ được gửi đến máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu này sẽ được kiểm tra tính chính xác và sự tuân thủ theo các điều kiện thị trường hiện tại. Sau đó, yêu cầu này có thể được máy chủ thực thi hoặc bị hủy bỏ. Không có phí hoa hồng đối với việc đóng giao dịch trước hạn.
4.7. Yêu cầu đóng giao dịch trước hạn có thể bị hủy trong những trường hợp sau đây:
Thời gian để đóng giao dịch trước hạn đã hết.
Đã có sự thay đổi lớn trong Giá Tài sản kể từ thời điểm mà Khách hàng gửi yêu cầu của mình cho tới thời điểm mà máy chủ của Công ty xử lý yêu cầu.
Sau khi xảy ra các điều kiện khác do Công ty toàn quyền xác định một cách hợp lý.
Trong những trường hợp ngoại lệ được nêu ở dưới đây.
4.8. Máy chủ Công ty sẽ gửi tin nhắn kèm theo kết quả của yêu cầu để đóng giao dịch trước hạn đến Cổng giao dịch của Khách hàng. Nếu kết nối internet giữa Cổng giao dịch của Khách hàng và máy chủ của Công ty ổn định, kết quả của yêu cầu đóng giao dịch trước hạn sẽ được hiển thị trong Cổng giao dịch của Khách hàng.
4.9. Nếu sau khi gửi yêu cầu đóng giao dịch trước hạn, kết quả của yêu cầu này không được hiển thị trên Cổng giao dịch trong khoảng thời gian hợp lý, Khách hàng không thể biết chắc giao dịch đã được đóng hoặc việc đóng giao dịch có bị hủy hay không. Khách hàng có quyền liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng để kiểm tra kết quả của giao dịch.
4.10. Khách hàng không thể hủy yêu cầu đóng giao dịch trước hạn sau khi yêu cầu này đã được gửi đến máy chủ của Công ty.
4.11. Thông tin về tỷ lệ sinh lời của việc đóng giao dịch trước hạn được công bố trên trang web của Công ty chỉ mang tính tương đối. Thông tin chính xác được hiển thị trên Cổng giao dịch sau khi yêu cầu đóng giao dịch trước hạn đã được xử lý.

5. Thời gian giao dịch

5.1. Công ty quy định về kế hoạch giao dịch, chẳng hạn như thời gian mà giao dịch có thể được mở và đóng, dành riêng cho từng tài sản.
5.2. Thông tin về thời gian giao dịch được công bố trên trang web của Công ty, được hiển thị miễn phí, chỉ mang tính ước tính. Công ty có toàn quyền thay đổi một cách hợp lý thời gian giao dịch.

6. Trường hợp ngoại lệ

6.1. Trong những trường hợp ngoại lệ có những đặc điểm bất thường, hành động của Công ty có thể khác với những điều được miêu tả trong Chính sách trong thời gian thực hiện các giao dịch trên sàn.
6.2. Trường hợp ngoại lệ bao gồm:
Điều kiện thị trường mà theo đó giá tới sàn giao dịch ở mức ít thường xuyên hơn trong điều kiện thị trường thông thường trong một khoảng thời gian dài.
Điều kiện thị trường có những thay đổi nhanh chóng về giá trong một khoảng thời gian ngắn.
Công bố những chỉ báo kinh tế vĩ mô với mức độ ảnh hưởng lớn lên thị trường tài chính.
 Thông báo về quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương.
Sự xuất hiện công khai, thông báo của ngân hàng trung ương, người đứng đầu nhà nước, bộ trưởng tài chính, giám đốc công ty và sàn giao dịch, v.v.
Can thiệp vào thị trường ngoại hối (thao túng tiền tệ) của các cơ quan chính phủ.
Hành động khủng bố và thảm họa thiên nhiên ở mức độ quốc gia.
Bùng nổ chiến tranh, hành động quân sự, bạo loạn.
Sự kiện bất khả kháng về chính trị bao gồm cả từ chức, bổ nhiệm, bầu cử người đại diện chính quyền, và giám đốc các công ty.
Trục trặc kỹ thuật và/hoặc hoạt động không chính xác của thiết bị và phần mềm của Công ty và/hoặc của các bên thứ ba dẫn đến việc Công ty không thể cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo cách phù hợp.
Các tình huống được liệt kê trong Điều 7.1. của Thỏa thuận Dịch vụ, Phần 1.
Những tình trạng cực đoan và không thể tránh khỏi (bất khả kháng).
6.3. Trong các trường hợp ngoại lệ, Công ty sẽ nỗ lực để thực hiện các giao dịch trên sàn như trong điều kiện thông thường, nhưng Công ty vẫn có quyền:
a) Giảm tỷ lệ sinh lời.
b) Từ chối yêu cầu của cá nhân mở, đóng trước hạn hoặc hủy giao dịch, và chỉnh sửa (bao gồm cả việc hủy) các kết quả tài chính của những giao dịch đã được thực hiện trước đó.
c) Giới hạn số lượng yêu cầu từ một Khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.
d) Giới hạn về thời gian hết hạn giao dịch.
e) Tạm ngưng giao dịch liên quan đến các loại tài sản nhất định, và/hoặc
f) Tạm ngưng hoàn toàn các giao dịch trên sàn.
6.4. Bên cạnh các trường hợp ngoại lệ được quy định trong Điều 6.2. của Chính sách này, Công ty có quyền áp dụng hành động cụ thể hoặc tất các hành động được nêu trong Điều 6.3. của Chính sách này theo như các điều kiện khác của Chính sách và/hoặc của Thỏa thuận.