Điều khoản về việc cung cấp phần mềm phụ và các dịch vụ thêm trong Cổng Giao dịch

Có hiệu lực từ ngày 10.11.2023
1. Theo các điều khoản và quy trình được quy định trong bản Điều khoản về việc Cung cấp Phần mềm Phụ và các Dịch vụ thêm trong Cổng Giao dịch (sau đây gọi là "Điều khoản") và Thỏa thuận Dịch vụ, Khách hàng được có các quyền về mặt pháp lý để sử dụng phần mềm phụ và phần mềm vi code được tích hợp vào Cổng Giao dịch của Công ty, bao gồm cả những cập nhật và nâng cấp, và được xem là phần mềm độc lập của Công ty hoặc phần mềm thuộc các đối tác của Công ty, cũng như nhận được các quyền về mặt pháp lý để sử dụng nội dung kỹ thuật số của Công ty hoặc các đối tác của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn về các tài liệu thông tin và đào tạo, buổi hướng dẫn trực tuyến, các sự kiện đào tạo và/hoặc cuộc thi, hình ảnh đồ họa, tác phẩm nghe nhìn, và dữ liệu phân tích (sau đây gọi là "Chức năng thêm").
2. Chức năng thêm được cung cấp cho Khách hàng dưới hình thức có tính phí hoặc không tính phí. Số tiền được tính để nhận quyền sử dụng Chức năng thêm do Công ty toàn quyền quyết định và công bố trên Cổng Giao dịch, bao gồm cả nội dung miêu tả về Chức năng thêm. Công ty bảo lưu quyền có thể vào bất cứ lúc nào, trên cơ sở đơn phương thực hiện xem xét lại số tiền phí của việc cung cấp Chức năng thêm, thay đổi nội dung của Chức năng thêm đã công bố, cập nhật của Chức năng thêm cùng những nội dung khác, và ngưng việc duy trì và tiếp cận vào Chức năng thêm.
3. Khách hàng nhận được giấy phép đơn (không độc quyền) đối với việc sử dụng Chức năng thêm. Thời hạn của giấy phép không độc quyền này được xác định theo các Điều khoản có trong đây.
4. Trừ khi được quy định khác tại đây và không phát sinh từ bản chất mối quan hệ của các Bên, Khách hàng có thể sử dụng giấy phép không độc quyền này trong khắp lãnh thổ của quốc gia đăng ký.
5. Trừ khi được quy định khác tại đây và (hoặc) không được công bố trên Cổng Giao dịch, các quyền của Khách hàng đối với việc sử dụng Chức năng thêm được cung cấp có tính phí cho 30 (ba mươi) ngày trên cơ chế Tái Gia hạn Tự động. Tái Gia hạn Tự động có nghĩa là việc gia hạn tự động các quyền sử dụng Chức năng thêm và trừ tiền của Khách hàng dưới hình thức thanh toán trước 100% cho 30 ngày sử dụng tiếp theo. Khách hàng có quyền hủy Tái Gia hạn Tự động cho khoảng thời gian chưa thanh toán thông qua giao diện của chương trình trong thời gian ít nhất hai ngày trước khi giai đoạn đã thanh toán kết thúc qua tài khoản cá nhân. Số tiền đã thanh toán cho khoảng thời gian đăng ký sẽ không thể được hoàn lại nếu khoảng thời gian đã thanh toán đó ít hơn hoặc bằng 30 (ba mươi) ngày.
6. Nếu khoảng thời gian đã thanh toán của việc Tái Gia hạn Tự động vượt quá 30 (ba mươi) ngày, số tiền hoàn trả sẽ được thực hiện cho khoảng thời gian vượt quá 30 (ba mươi) ngày. Việc tính toán khoảng thời gian đã thanh toán của Tái Gia hạn Tự động và số tiền sẽ hoàn trả được thực hiện vào ngày gửi yêu cầu hủy Tái Gia hạn Tự động của Khách hàng tương ứng. Số tiền hoàn trả được thực hiện bằng cách Khách hàng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Công ty. Số tiền chính xác sẽ hoàn trả được Công ty xác định dựa trên cơ sở đơn phương.
7. Công ty có toàn quyền quyết thiết lập những điều khoản khác dành cho việc Tái Gia hạn Tự động và/hoặc cung cấp những khả năng khác đối việc sử dụng Chức năng thêm trên cơ sở có tính phí (ví dụ như thông qua việc mua bán).
8. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này và trong Thỏa thuận Dịch vụ, Công ty có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo quyết định riêng của mình, quyết định hoàn trả một số tiền cho Khách hàng chỉ để giao cho Khách hàng một số nhiệm vụ đào tạo nhất định liên quan đến việc thực hiện các quyết định đầu tư và hành động giao dịch trong Cổng Giao dịch. Những hành động giao dịch như vậy sẽ được quản lý theo Thỏa thuận Dịch vụ này. Khách hàng sẽ không thể rút số tiền được hoàn trả theo điều khoản này từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.
9. Công ty có toàn quyền đơn phương áp đặt những hạn chế đối với việc sử dụng Chức năng thêm của Khách hàng và (hoặc) từ chối tiếp tục cung cấp nếu Khách hàng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ, cũng như trong các trường hợp khác mà trong đó Khách hàng lợi dụng các tính năng của Chức năng thêm. Trong trường hợp Công ty chấm dứt cung cấp Chức năng thêm do những trường hợp được nêu ra trong điều này, quy trình hoàn tiền, nếu áp dụng, sẽ được Công ty xác định đơn phương, có xem xét đến bản chất và mức độ vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Khách hàng, cũng như xem xét đến khoảng thời gian còn lại của việc sử dụng Chức năng thêm mà Khách hàng đã thanh toán.
10. Quyền sử dụng Chức năng thêm được xem là cung cấp cho Khách hàng từ thời điểm mà chức năng tương ứng được tích hợp vào giao diện của Cổng Giao dịch. Trong trường hợp cần thực hiện thanh toán để được cấp quyền sử dụng Chức năng thêm, thì quyền này được xem là cung cấp cho Khách hàng vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng thực hiện thanh toán tương ứng.
11. Trừ khi được quy định khác trong Điều khoản, Thỏa thuận Dịch vụ hoặc các điều khoản và điều kiện tương ứng trong Cổng Giao dịch, phí của việc cung cấp quyền sử dụng Chức năng thêm sẽ được trừ bằng cách sử dụng các phương pháp thanh toán do Công ty cung cấp. Công ty cũng có thể chấp nhận khoản thanh toán phí của Khách hàng bằng cách ghi nợ vào tài khoản giao dịch của Khách hàng. Nếu các giao dịch của Khách hàng thực hiện để mua Chức năng thêm được thanh toán thông qua các ứng dụng di động, Công ty sẽ cho phép người dùng thanh toán Chức năng bổ sung thông qua việc mua bán trong ứng dụng của các ứng dụng di động. Công ty có thể đơn phương thay đổi các điều khoản và quy trình thanh toán.
12. Việc thanh toán sẽ được thực hiện dưới hình thức thanh toán trước 100% (một trăm phần trăm) cho phí cung cấp quyền sử dụng Chức năng thêm.
13. Trong trường hợp xảy ra việc khước bỏ Thỏa thuận Dịch vụ giữa Công ty và Khách hàng vì bất cứ lý do nào thì việc này sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền sử dụng Cổng Giao dịch của Khách hàng, Khách hàng cũng mất quyền sử dụng Chức năng thêm. Theo như điều đã được đề cập ở trên, khoản thanh toán để cấp quyền sử dụng Chức năng thêm là không được hoàn trả.
14. Người dùng chỉ có thể sử dụng Chức năng thêm cho việc sử dụng cá nhân của mình và không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng Chức năng thêm cho bên thứ ba.
15. Trong trường hợp Công ty phát hiện rằng Khách hàng nhận được quyền sử dụng Chức năng thêm từ bên thứ ba hoặc trao quyền này cho bên thứ ba, Công ty có thể toàn quyền chấm dứt, giới hạn hoặc dừng quyền sử dụng Chức năng thêm của Khách hàng và (hoặc) Cổng Giao dịch, và đơn phương chấm dứt Thỏa thuận Dịch vụ mà không hoàn trả phí sử dụng Chức năng thêm.
16. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho các hoạt động vi phạm pháp luật do Khách hàng có thể thực hiện khi thanh toán cho quyền sử dụng Chức năng thêm. Công ty bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt hoặc ngưng quyền sử dụng Chức năng thêm của Khách hàng khi nghi ngờ Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật cho tới khi được làm sáng tỏ, trừ khi được luật pháp áp dụng quy định khác.
17. Trong trường hợp Công ty có đủ căn cứ để tin rằng Khách hàng thực hiện những hành động trái pháp luật khi thực hiện thanh toán, Công ty có thể cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện điều tra liên quan đến sự việc này.
18. Các quyền sử dụng Chức năng thêm được trao cho Khách hàng thông qua tài khoản cá nhân của Khách hàng ở trên Cổng Giao dịch.
19. Công ty có toàn quyền giới hạn việc sử dụng Chức năng thêm ở một số quốc gia nhất định nếu luật pháp hiện hành yêu cầu thực hiện giới hạn này.
20. Công ty thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ và Chức năng thêm đã được thanh toán nhưng không nhận bất cứ nghĩa vụ nào và không đảm bảo với Khách hàng về hoạt động liên tục và không có lỗi của các dịch vụ và Chức năng thêm.
21. Công ty không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về những khoản mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc những khoản mất mát khác mà Khách hàng phải chịu do sự gián đoạn trong hoạt động của Chức năng thêm.
22. Khách hàng xác nhận rằng Chức năng thêm do Công ty cung cấp không phải là khuyến nghị để đầu tư và giao dịch. Khách hàng tự đưa ra mọi quyết định khi thực hiện các hoạt động giao dịch theo ý kiến của chính Khách hàng và trong mọi trường hợp Công ty không chịu trách nhiệm cho các khoản mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc các khoản mất mát khác mà Khách hàng phải chịu có liên quan đến thông tin được cung cấp cho Khách hàng thông qua dịch vụ Chức năng thêm.
23. Trong mọi trường hợp, số tiền của các khoản mất mát có thể xảy ra mà Công ty có trách nhiệm thanh toán cho Khách hàng sẽ không vượt quá phí của tất cả dịch vụ đăng ký do Khách hàng thanh toán trong sáu tháng.
24. Nội dung người dùng. Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, mua lại tính năng Chức năng bổ sung do Khách hàng (người dùng) tạo ra. Số tiền thanh toán của Khách hàng là 70% của số tiền thanh toán nhận được từ các khách hàng khác khi họ mua tính năng Chức năng bổ sung của Khách hàng. Số tiền thanh toán, nếu có, sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi tháng theo lịch. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng bằng việc đăng các tính năng Chức năng bổ sung của mình, Khách hàng chuyển tất cả các quyền độc hữu đối với tính năng Chức năng bổ sung có liên quan cho Công ty. Để tránh nghi ngờ, việc chuyển giao các quyền độc hữu không được xem là mang tính có điều kiện đối với việc thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào dưới đây. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng Khách hàng hoàn toàn có thể không nhận được bất cứ khoản thanh toán nào nếu Công ty từ chối đăng tính năng Chức năng Thêm do Khách hàng phát triển và/hoặc nếu các khách hàng khác của Công ty không mua tính năng Chức năng Thêm do Khách hàng phát triển.
25. Tất cả các vấn đề khác không được những Điều khoản này đề cập sẽ do các điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ chi phối.