Thỏa thuận về việc Lưu trữ Thông tin Bảo mật của Chủ thẻ

1. Thỏa thuận về việc Lưu trữ Thông tin Bảo mật của Chủ thẻ (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được ký kết giữa bạn (sau đây còn được gọi là “Chủ thẻ”) và VISEPOINT LIMITED; số đăng ký C 94716, được đăng ký tại 54, Immakulata, Triq il-Mina ta' Hompesch, ZABBAR ZBR 9016, MALTA (sau đây gọi là "Đại lý").
2. Bằng việc nhấn chọn vào ô liên quan bạn đưa ra sự chấp thuận hoàn toàn với Thỏa thuận này và ủy quyền cho Đại lý và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Đại lý lưu trữ tên gọi, họ tên, ngày hết hạn của thẻ, và số PAN (sau đây gọi là Thông tin Bảo mật Lưu trữ) và khởi động các giao dịch thay mặt bạn (sau đây gọi là Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Đại lý khởi động) và/hoặc để xử lý các giao dịch do bạn khởi động (sau đây gọi là Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Chủ thẻ khởi động), cả hai cách đều sử dụng Thông tin Bảo mật Lưu trữ, như được nêu ở dưới đây.
3. Thông báo của Đại lý:
3.1. Thông tin Bảo mật của bạn sẽ được sử dụng cho: Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Chủ thẻ khởi động và Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Đại lý khởi động.
3.2. Miêu tả dịch vụ: Các dịch vụ Fixed Time Trade và FX như được miêu tả trong Thỏa thuận Dịch vụ ở trên trang web của chúng tôi.
3.3. Ngày hoặc khoảng thời gian cố định của Giao dịch: không có
3.4. Sự kiện mà sẽ kích hoạt Giao dịch: yêu cầu nạp tiền vào tài khoản khách hàng của Chủ thẻ.
4. Những thông tin sau có liên quan đến Thỏa thuận này phải được đưa vào xác nhận giao dịch: số thẻ, số tiền giao dịch, phí (nếu có), tiền tệ của giao dịch, ngày giao dịch, mã chuẩn chi, địa điểm của Đại lý.
5. Bạn sẽ được thông báo về bất cứ thay đổi nào trong Thỏa thuận hiện tại 7 (ngày) làm việc trước khi những thay đổi này có hiệu lực liên quan đến Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Đại lý khởi động theo lịch (cố định, khoảng thời gian thường xuyên), và 2 (hai) ngày làm việc trước khi những thay đổi này có hiệu lực liên quan đến Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Đại lý khởi động không theo lịch hoặc liên quan đến Giao dịch dùng Thông tin Bảo mật Lưu trữ do Chủ thẻ khởi động.
6. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi có ủy quyền thành công (hoặc xác minh tài khoản) bởi nhà phát hành thẻ của bạn và khi Đại lý nhận được chấp thuận của bạn đối với Thỏa thuận này, và sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Đại lý chấm dứt Thỏa thuận theo như chính sách Hủy.
7. Chính sách Hủy và hoàn tiền của Đại lý đều có thể tiếp cận và có ở trong điều khoản 8 của Quy định về các Giao dịch không phải giao dịch trên sàn và Chính sách KYC/AML.
8. Trong trường hợp có thắc mắc liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ [email protected].