Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Nạp tiền nhanh

1. Bằng việc điền vào phiếu thanh toán với thông tin thẻ (thanh toán) ngân hàng, chọn (đánh dấu) vào hộp đánh dấu "Lưu thẻ" và nhấn vào nút xác nhận thanh toán, Khách hàng đồng ý hoàn toàn với các điều khoản và điều kiện này và cho phép nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lưu họ và tên của Khách hàng, ngày hết hạn của thẻ và Số Tài khoản Vĩnh viễn (PAN) (sau đây gọi là "Thông tin Bảo mật Lưu trữ" (COF)) và một cách tự động, không cần ủy quyền bổ sung để xử lý các giao dịch do Khách hàng thực hiện bằng cách sử dụng thông tin COF và ghi nợ từ thẻ (thanh toán) ngân hàng của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng, số tiền do Khách hàng xác định để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng tại Công ty mà không cần nhập lại dữ liệu thẻ (thanh toán) ngân hàng (sau đây gọi là Dịch vụ Nạp tiền nhanh).
2. Giới thiệu Dịch vụ Nạp tiền nhanh: để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng trong hệ thống kế toán của Công ty dành cho các giao dịch giữa Khách hàng và Công ty theo Thỏa thuận giữa các Bên này.
3. Các thông tin sau sẽ được cung cấp trong xác nhận giao dịch: số thẻ (một phần), số tiền giao dịch, phí hoa hồng (nếu có), loại tiền tệ giao dịch, ngày giao dịch, địa điểm của Công ty.
4. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng việc xác nhận sử dụng Dịch vụ Nạp tiền nhanh sẽ được cung cấp cho Khách hàng theo địa chỉ e-mail của Khách hàng trong vòng 2 (hai) ngày làm việc.
5. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Nạp tiền nhanh, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng là chủ sở hữu (người dùng được ủy quyền) thẻ ngân hàng, Thông tin Bảo mật Lưu trữ mà sẽ được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Nạp tiền nhanh.
6. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả các khoản thanh toán do Khách hàng thực hiện để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng tại Công ty. Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ đưa ra thanh toán theo số tiền do Khách hàng chỉ định.
7. Sau khi nhấn vào nút xác nhận thanh toán, việc thanh toán được xem là đã được xử lý và thực thi mà không thể hủy ngang. Bằng việc điền vào phiếu thanh toán, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng không vi phạm luật pháp hiện hành của bất kỳ quốc gia nào. Bằng việc điền vào phiếu thanh toán và chấp nhận các điều khoản của phần này, Khách hàng với tư cách là chủ thẻ ngân hàng (thanh toán) xác nhận rằng Khách hàng có quyền sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.
8. Bằng việc bắt đầu sử dụng Trang web và/hoặc cổng giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào mà trang web và/hoặc cổng giao dịch được sử dụng, và Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đủ tuổi trưởng thành mà luật pháp có quyền tài phán cho phép sử dụng trang web này. Khách hàng xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm lệnh cấm sử dụng trang web và/hoặc cổng giao dịch.
9. Các Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực sau khi ngân hàng phát hành thẻ của Khách hàng ủy quyền (hoặc xác minh) thành công và Công ty nhận được sự chấp thuận của Khách hàng với các Điều khoản và điều kiện này.
10. Khách hàng xác nhận rằng Dịch vụ Nạp tiền nhanh sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Khách hàng hoặc Công ty hủy bỏ dịch vụ này. Dịch vụ Nạp tiền nhanh, cũng như quy trình hủy đều có ở trong điều khoản 8 của Quy định về các Giao dịch không phải giao dịch trên sàn và Chính sách KYC/AML.
11. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và điều kiện này 2 (hai) ngày làm việc trước khi các sửa đổi đó có hiệu lực
12. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm đối với việc từ chối/không thể xử lý dữ liệu thẻ thanh toán của Khách hàng, hoặc với việc từ chối liên quan đến việc không nhận được sự cho phép ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện thanh toán khi sử dụng thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc phạm vi dịch vụ của Công ty được cung cấp trên trang web. Khách hàng buộc phải tuân thủ theo các quy định và yêu cầu do Công ty đề ra khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản của Khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ thực hiện thanh toán và không chịu trách nhiệm về việc định giá, chi phí chung, và/hoặc tổng số tiền.
13. Khách hàng đồng ý sử dụng email để giao tiếp: [email protected].
14. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].
15. Nếu Khách hàng không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, Khách hàng bắt buộc phải hủy việc thanh toán ngay lập tức và, nếu cần thiết, liên hệ trực tiếp với Công ty theo địa chỉ [email protected].