Chính sách giới thiệu của
Olymp Trade

Ngày hiệu lực: 13.06.2022

1. Tổng quan

1.1. Chính sách giới thiệu này của Olymp Trade (“Chính sách”) là một thỏa thuận có giá trị pháp lý, mang tính ràng buộc và có hiệu lực thi hành nhằm điều chỉnh các mối quan hệ giữa Công ty và khách hàng vốn đã quyết định tham gia vào chương trình giới thiệu của Công ty theo Chính sách này và được gọi là Khách hàng Giới thiệu hoặc Khách hàng được Giới thiệu trong Chính sách này.
1.2. Chính sách này trở thành một phần không thể tách rời của Thỏa thuận Dịch vụ đã được ký kết giữa Công ty và khách hàng sau khi cả hai bên chấp nhận Chính sách này.

2. Cơ chế Giới thiệu

2.1. Tùy từng thời điểm, Khách hàng Giới thiệu có thể, nhưng không bắt buộc giới thiệu Công ty đến những người quen của Khách hàng Giới thiệu với tư cách là khách hàng tiềm năng và quảng bá các dịch vụ của Công ty theo cách cung cấp cho khách hàng tiềm năng đó một liên kết duy nhất đến nền tảng trực tuyến của Công ty ("Liên kết của Công ty").
2.2. Công ty sẽ cung cấp Liên kết của Công ty cho Khách hàng Giới thiệu sau khi hai bên chấp nhận Chính sách này. Khách hàng Giới thiệu sẽ giữ nguyên Liên kết của Công ty về kích thước và từ ngữ theo như Công ty cung cấp và sẽ sửa đổi và thay đổi Liên kết của Công ty nếu Công ty yêu cầu Khách hàng Giới thiệu làm như vậy.
2.3. Theo các yêu cầu và điều khoản quy định trong Chính sách này, mỗi khách hàng tiềm năng mà ký Thỏa thuận Dịch vụ với Công ty sau khi truy cập vào nền tảng trực tuyến của Công ty thông qua Liên kết của Công ty do Khách hàng giới thiệu cung cấp sẽ được gọi là “Khách hàng được Giới thiệu” trong Chính sách này.

3. Tiêu chí về tính đủ điều kiện của khách hàng được Giới thiệu

3.1. Khách hàng Giới thiệu đảm bảo với Công ty rằng Khách hàng được Giới thiệu vốn là người đang nhận được Liên kết của Công ty:
3.1.1. Đã đưa ra sự chấp thuận để nhận Liên kết của Công ty.
3.1.2. Trên 18 tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp trong khu vực pháp lý của mình để đăng ký và nhận các dịch vụ tài chính.
3.2. Khách hàng được Giới thiệu phải tuân thủ tất cả các tiêu chí sau để Công ty có thể phê duyệt Khách hàng được Gới thiệu đó và công nhận Khách hàng được Giới thiệu đó là “Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện”:
3.2.1. Không phải là vợ/chồng của Khách hàng Giới thiệu.
3.2.2. Ghi có một số tiền nạp tối thiểu vào tài khoản giao dịch của mình được xác định trên nền tảng trực tuyến của Công ty trong 30 ngày đầu tiên sau khi Khách hàng được Giới thiệu kích hoạt tài khoản.
3.2.3. Không thực hiện đóng hoặc đang có yêu cầu đóng tài khoản hoặc rút tiền nào.
3.3. Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu đã thừa nhận rằng việc chuyển tiền giữa các tài khoản sẽ không được xem là (các) khoản nạp tiền cho các mục đích của Chính sách này.
3.4. Qua đây, Khách hàng Giới thiệu thừa nhận và hiểu rằng Khách hàng Giới thiệu sẽ không gửi Liên kết của Công ty cho bất kỳ người nào cư trú trong danh sách các quốc gia (vùng lãnh thổ) mà Công ty không hoạt động, như được quy định trong điều khoản 11.1 của Thỏa thuận Dịch vụ, phần I.
3.5. Trong một khoảng thời gian hợp lý, Công ty sẽ đánh giá Khách hàng được Giới thiệu để xác định xem Khách hàng được Giới thiệu có tuân thủ các tiêu chí về tính đủ điều kiện hay không và có thể được công nhận là Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện hay từ chối Khách hàng được Giới thiệu. Quyết định của Công ty về việc liệu một Khách hàng được Giới thiệu cụ thể có thể được công nhận là Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện hay không sẽ là quyết định cuối cùng, mang tính ràng buộc và tính kết luận, và không cần có sự trao đổi nào với Khách hàng Giới thiệu hoặc Khách hàng được Giới thiệu về vấn đề này.
3.6. Công ty sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải chấp nhận bất kỳ Khách hàng được Giới thiệu nào mà Khách hàng Giới thiệu thu hút được và có thể loại hoặc từ chối chấp nhận Khách hàng được Giới thiệu vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do nào theo quyết định riêng của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở lý do:
3.6.1. Khách hàng được Giới thiệu đã là khách hàng hiện hữu của Công ty tại thời điểm sử dụng Liên kết của Công ty.
3.6.2. Trước đây Khách hàng được Giới thiệu đã được Khách hàng Giới thiệu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gửi cho Công ty.
3.7. Khách hàng Giới thiệu chỉ được trả thưởng một lần cho mỗi Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện và bất kể đến số lần Khách hàng được Giới thiệu đó hoàn thành Thỏa thuận Dịch vụ và/hoặc tuân thủ các tiêu chí về tính đủ điều kiện theo Chính sách này.
3.8. Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu đã đồng ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ không được yêu cầu tiết lộ lý do không công nhận Khách hàng được Giới thiệu là Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện.

4. Tiêu chí về tính đủ điều kiện của khách hàng Giới thiệu

4.1. Khách hàng Giới thiệu phải tuân thủ tất cả các tiêu chí sau để được nhận thưởng theo Chính sách này:
4.1.1. Có tài khoản giao dịch trên nền tảng trực tuyến của Công ty.
4.1.2. Giữ tài khoản giao dịch của mình ở trạng thái tốt mà chỉ được xác định bởi Công ty.
4.1.3. Không phải là vợ/chồng của Khách hàng được Giới thiệu.
4.1.4. Không thực hiện hoặc đang có bất kỳ yêu cầu đóng tài khoản hoặc rút tiền nào từ tài khoản giao dịch của mình trên nền tảng trực tuyến của Công ty.
4.2. Công ty sẽ có toàn quyền quyết định liệu Khách hàng Giới thiệu có tuân thủ tất cả các yêu cầu của Chính sách này hay không.

5. Phần thưởng

5.1. Trong thời hạn của Chính sách này, Công ty có thể thưởng cho Khách hàng Giới thiệu bằng cách cấp cho một rương kho báu đặc biệt làm phần thưởng cho mỗi Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện mà Khách hàng Giới thiệu thu hút được. Công ty cũng có thể thưởng cho Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện bằng cách cấp cho một rương kho báu đặc biệt làm phần thưởng cho việc đăng ký trên nền tảng trực tuyến của Công ty và cho việc đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện sau khi sử dụng Liên kết của Công ty do Khách hàng Giới thiệu cung cấp.
5.2. Phần thưởng này sẽ được cấp cho tài khoản của Khách hàng Giới thiệu hoặc tài khoản của Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện tương ứng trên nền tảng trực tuyến của Công ty trong vòng 2 ngày làm việc trong trường hợp Công ty công nhận Khách hàng được Giới thiệu do Khách hàng Giới thiệu thu hút được là Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện. Khách hàng giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu đã thừa nhận và đồng ý rằng cách thức nhận Phần thưởng được nêu rõ trong điều khoản này là cách thức mang tính độc quyền, và Khách hàng Giới thiệu cũng như Khách hàng được Giới thiệu đã từ bỏ mọi yêu cầu để Phần thưởng này được thực hiện theo bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào khác. Công ty có quyền đơn phương quyết định nội dung của các rương kho báu đặc biệt được đề cập trong điều 5.1 vào bất kỳ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức.
5.3. Các Bên đã đồng ý rằng Phần thưởng đã bao gồm toàn bộ khoản bù đắp cho việc làm của Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu nêu ở dưới đây. Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu đã từ bỏ bất kỳ khoản bù đắp bổ sung nào từ Công ty, bên kế nhiệm hoặc người được cấp phép của Công ty.

6. Lạm dụng và Chấm dứt Chính sách này

6.1. Khách hàng Giới thiệu sẽ không sử dụng Liên kết của Công ty theo bất kỳ cách nào mà bất hợp pháp, làm mất uy tín, gây hiểu lầm, tục tĩu hoặc bất kỳ cách nào mà gây bất lợi cho Công ty.
6.2. Khách hàng Giới thiệu tuyên bố và đảm bảo rằng hoạt động của Khách hàng Giới thiệu theo Chính sách này không vi phạm bất kỳ điều luật nào trong khu vực pháp lý mà Khách hàng Giới thiệu cư trú. Khách hàng được Giới thiệu đảm bảo rằng theo hiểu biết tốt nhất của mình, hoạt động của Khách hàng được Giới thiệu theo Chính sách này sẽ không vi phạm bất kỳ điều luật nào trong khu vực pháp lý mà Khách hàng được Giới thiệu cư trú. Khách hàng Giới thiệu cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện về phương tiện truyền thông xã hội trong trường hợp chia sẻ Liên kết của Công ty trên các tài nguyên đó.
6.3. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt quan hệ với Khách hàng Giới thiệu theo Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp Khách hàng Giới thiệu sử dụng Liên kết của Công ty không phù hợp.
6.4. Khách hàng Giới thiệu thừa nhận rằng Khách hàng Giới thiệu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Liên kết của công ty, nội dung mà Khách hàng giới thiệu đính kèm cùng Liên kết của Công ty và các phương pháp thu hút Khách hàng được Giới thiệu và rằng việc gửi Liên kết của Công ty tới Khách hàng được Giới thiệu về mọi mặt vẫn là quyết định duy nhất của Khách hàng Giới thiệu. Công ty không khuyến khích Khách hàng Giới thiệu thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào với Liên kết của Công ty và không cung cấp bất kỳ hướng dẫn hoặc tài liệu quảng bá nào. Khách hàng Giới thiệu theo đây sẽ bồi thường cho Công ty cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Khách hàng Giới thiệu theo Chính sách này.
6.5. Để tránh việc nghi ngờ, Chính sách này được chỉ định dành cho những khách hàng nghiệp dư thông thường không phải là những người quảng bá chuyên nghiệp và có ý định thực hiện hoạt động theo Chính sách này hướng tới những người quen của mình. Công ty có các điều khoản và điều kiện riêng dành cho các đối tác quảng bá chuyên nghiệp tại địa chỉ: https://kingfin.com/page/terms. Khách hàng Giới thiệu bị cấm tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết của Kingfin trong toàn bộ thời hạn của Chính sách này. Trong trường hợp Khách hàng Giới thiệu vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt quan hệ với Khách hàng Giới thiệu theo Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách hàng Giới thiệu và hủy bỏ mọi phần thưởng của Khách hàng Giới thiệu.
6.6. Khách hàng Giới thiệu đảm bảo rằng Khách hàng Giới thiệu (trực tiếp hoặc gián tiếp) sẽ không thực hiện bất kỳ phương pháp “mũ đen” hoặc lừa đảo hay gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhồi nhét từ khóa hoặc cookie, spam tìm kiếm (spamdexing), phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo, văn bản hoặc liên kết ẩn, trang cổng (doorway) hoặc trang cầu nối (cloaked page), nuôi liên kết, spam nhận xét trên blog, phần mềm gián điệp, kỹ thuật tiếp thị ký sinh, kỹ thuật “robot” tự động, phần mềm, tải xuống, kích hoạt ngữ cảnh hoặc các chiến thuật tương tự khác để tăng số lượng Khách hàng được Giới thiệu. Công ty sẽ có quyền nghiên cứu và điều tra Khách hàng Giới thiệu và các hoạt động của Khách hàng Giới thiệu và, theo toàn quyền quyết định của Công ty, xác định xem có bất kỳ hoạt động nào trong số này đang được thực hiện hay không. Nếu Khách hàng Giới thiệu vi phạm mục này hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Khách hàng Giới thiệu vi phạm mục này, Công ty sẽ có quyền chấm dứt quan hệ ngay lập tức và đơn phương theo Chính sách này mà không cần thông báo trước cho Khách hàng Giới thiệu và tất cả các phần thưởng của Khách hàng Giới thiệu sẽ bị hủy và bị mất.
6.7. Khách hàng Giới thiệu sẽ không sử dụng Liên kết của Công ty với bất kỳ nội dung nào có chứa bất cứ điều nào sau đây:
6.7.1. Ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc tài liệu tình dục hoặc mang tính chất người lớn khác.
6.7.2. Tuyên truyền sự căm thù hoặc tài liệu khuyến khích hoặc cổ vũ hoạt động bất hợp pháp hoặc bạo lực.
6.7.3. Nội dung mà vi phạm hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm các luật định, thông luật hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ ba nào khác.
6.7.4. Tài liệu mà quảng bá hoặc sử dụng phần mềm hay các dịch vụ được thiết kế để gửi email không mong muốn.
6.7.5. Tài liệu vi phạm bất kỳ điều luật, quy tắc hoặc quy định nào tại địa phương, tỉnh/thành hoặc quốc gia.
6.7.6. Vi rút, mã độc hại (Trojan horse), sâu máy tính, bom hẹn giờ, công cụ hủy (cancelbot) hoặc các chương trình có độc hoặc có hại tương tự khác.
6.7.7. Nội dung hoặc tài liệu xuyên tạc có tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, làm mất uy tín, tục tĩu, phỉ báng, khiếm nhã hoặc theo cách khác có thể bị phản đối, xúc phạm hoặc gây hại, tùy theo quyết định riêng của Công ty.
6.7.8. Công ty có toàn quyền quyết định chấm dứt quan hệ với Khách hàng Giới thiệu và/hoặc Khách hàng được Giới thiệu theo Chính sách này, và/hoặc hủy bỏ phần thưởng mà Khách hàng Giới thiệu và/hoặc Khách hàng được Giới thiệu nhận được mà không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào trong trường hợp Khách hàng Giới thiệu và/hoặc Khách hàng được Giới thiệu gây ra và/hoặc Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng Giới thiệu và/hoặc Khách hàng được Giới thiệu đã thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây: (a) gian lận; lạm dụng Chính sách này; (b) lạm dụng Liên kết của Công ty; (c) bất kỳ nỗ lực thông đồng nào; (d) thao túng; (e) dụng ý xấu; (f) các hành vi không theo tinh thần của Chính sách này; (g) kinh doanh dựa trên sự chênh lệch; (h) các hình thức gian dối hoặc gian lận khác; (i) vi phạm Chính sách này và/hoặc Thỏa thuận Dịch vụ.
6.8. Khách hàng Giới thiệu sẽ không thay mặt Công ty đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư nào cho Khách hàng được Giới thiệu và cũng cần tham khảo các tài liệu của Công ty giới thiệu về nền tảng trực tuyến của Công ty.
6.9. Vào bất cứ lúc nào, Công ty có thể đơn phương thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần thưởng và cách thức tính thưởng, và chấm dứt hoặc đình chỉ thời hạn của Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào do bất cứ việc sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt của Chính sách này. Việc chấm dứt Chính sách này sẽ không tự động khiến choThỏa thuận Dịch vụ bị chấm dứt.
6.10. Không làm ảnh hưởng đến điều 6.9, Công ty có quyền đơn phương sửa đổi các tiêu chí về tính đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
6.10.1. Yêu cầu Khách hàng được Giới thiệu hoàn thành các hoạt động giao dịch trên tài khoản giao dịch của Khách hàng được Giới thiệu với số lượng lô giao dịch tối thiểu và giới hạn thời gian để mở và đóng các vị thế, và/hoặc
6.10.2. Yêu cầu Khách hàng Giới thiệu thực hiện một số lượng giao dịch tối thiểu nhất định thông qua tài khoản của Khách hàng Giới thiệu trong một khoảng thời gian cố định trước ngày Khách hàng được Giới thiệu tiếp cận với Công ty.

7. Điều khoản khác

7.1. Khách hàng Giới thiệu sẽ bồi thường cho Công ty cho tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, khiếu nại, yêu cầu và chi phí với bất cứ bản chất nào mà Công ty có thể phải chịu hoặc phải gánh chịu do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ việc Khách hàng Giới thiệu không thực hiện bất cứ điều nào trong những nghĩa vụ của Khách hàng Giới thiệu theo Chính sách này.
7.2. Khách hàng Giới thiệu thừa nhận rằng Công ty sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết cá nhân và thông tin khác liên quan đến Khách hàng được Giới thiệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở số tiền mà Khách hàng được Giới thiệu đã nạp hoặc số lượng giao dịch, hoặc bất kỳ thông tin chi tiết nào khác liên quan đến Khách hàng được Giới thiệu cho bất cứ bên thứ ba nào, bao gồm cả Khách hàng Giới thiệu liên quan, ngoại trừ việc Công ty có thể tiết lộ liệu Khách hàng được Giới thiệu liên quan đã được công nhận là Khách hàng được giới thiệu đủ điều kiện hay chưa, và lượng thông tin được tiết lộ đó sẽ do Công ty toàn quyền xác định.
7.3. Khách hàng Giới thiệu thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng Giới thiệu không được tự giới thiệu mình với tư cách là đại lý hoặc nhân viên của Công ty hoặc theo cách khác không được phép đại diện cho Công ty. Các mối quan hệ theo Chính sách này sẽ không cấu thành hoặc được xem là cấu thành nên bất kỳ hình thức hợp tác, liên kết hoặc liên doanh nào giữa Khách hàng Giới thiệu và Công ty. Khách hàng Giới thiệu sẽ không hành động theo bất kỳ khả năng nào mà yêu cầu Khách hàng Giới thiệu tham gia thỏa thuận giới thiệu nhà môi giới với Công ty. Khách hàng Giới thiệu và Công ty là các nhà thầu độc lập thuần túy theo Chính sách này.
7.4. Cả Khách hàng Giới thiệu và Khách hàng được Giới thiệu đều có quyền đơn phương chấm dứt quan hệ theo Chính sách này vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, các rương kho báu còn lại (nếu có) sẽ được cấp cho Khách hàng Giới thiệu hoặc Khách hàng được Giới thiệu đó theo cách thức được nêu trong điều 5.2.
7.5. Bất kể phiên bản ngôn ngữ nào của tài liệu này, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản mang tính ràng buộc và sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các ngôn ngữ.