Quy định về các Giao dịch không phải giao dịch trên sàn và Chính sách KYC/AML

Ngày hiệu lực
Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Cập nhật
Ngày 4 tháng 4 năm 2019

1. Điều khoản chung

1.1. Chính sách này ("Chính sách") đã được phát triển theo một phần của việc triển khai các khuyến nghị của FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về Rửa tiền) nhằm chống lại việc lạm dụng tài chính để phát hiện và ngăn chặn những vi phạm pháp luật, để tuân thủ theo luật pháp về việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, và để thiết lập quy trình nạp tiền, rút tiền, và các giao dịch không phải giao dịch trên sàn khác trên tài khoản của Khách hàng. Chính sách này bao quát Công ty và tất cả các đối tác của Công ty, bao gồm các đại lý thanh toán và Khách hàng của Công ty.
1.2. Khách hàng đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, chủ sở hữu hợp pháp, và có quyền sử dụng hoặc quản lý số tiền được chuyển vào tài khoản của Công ty.
1.3. Khách hàng chịu trách nhiệm sau đây:
1.3.1. Tuân thủ các quy tắc pháp lý, bao gồm cả quy tắc quốc tế, nhằm chống lại việc giao dịch bất hợp pháp, lừa đảo tài chính, và rửa tiền.
1.3.2. Tránh việc đồng lõa trực tiếp hay gián tiếp trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp và bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào;
1.3.3. Tránh việc đồng lõa trực tiếp hay gián tiếp trong việc lừa đảo tài chính và các hành động khác đi ngược lại các quy tắc pháp luật và quy tắc của luật quốc tế;
1.3.4. Trong hoạt động thực tiễn của mình, tránh việc sử dụng các dịch vụ của Công ty trong bất cứ hành động nào mà có thể gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến nỗ lực chống lại việc rửa tiền.
1.4. Công ty có quyền điều tra bản chất của các giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường như được quy định trong mục 2 của Chính sách này và tạm dừng những giao dịch đó cho đến khi lý do dẫn đến việc này được làm rõ và việc điều tra đã kết thúc vào bất cứ thời điểm nào.
1.5. Trong khi điều tra, theo mục này của Chính sách, Công ty có quyền được yêu cầu Khách hàng cung cấp giấy tờ xác minh danh tính (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, v.v.), các giấy tờ xác minh nơi cư trú, giấy tờ thanh toán và giấy tờ khác, và thẻ ngân hàng xác nhận chủ sở hữu hợp pháp và nguồn tiền hợp pháp, giấy tờ xác minh tình hình tài chính của Khách hàng, và bất cứ giấy tờ nào khác mà Công ty yêu cầu theo các quy định và luật pháp quốc tế.
1.6. Nếu phát hiện ra bất cứ hoạt động không phải giao dịch trên sàn bất thường nào, Công ty có quyền đơn phương và ngay lập tức:
Từ chối thực hiện những hoạt động này cho Khách hàng
Giới hạn việc rút tiền từ tài khoản của Khách hàng dưới bất kỳ phương thức nào tùy theo quyết định của Công ty
Hoàn trả số tiền đã được ghi có trước đó từ tài khoản Khách hàng về nguồn mà số tiền nạp được thực hiện
Đóng tài khoản của Khách hàng và từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ
Ghi nợ từ Tài khoản của Khách hàng tất cả phí hoa hồng và những chi phí khác có liên quan đến giao dịch không phải ở trên sàn bị nghi ngờ
Trừ đến 20% (hai mươi phần trăm) vào số tiền rút, bao gồm cả phí hoa hồng từ phía Công ty và (hoặc) từ phía ngân hàng của Khách hàng và (hoặc) từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP)
Đóng các vị thế đang mở của Khách hàng (Giao dịch) và ghi nhận kết quả tài chính
Ghi nợ vào tài khoản Khách hàng số Tiền thưởng mà Khách hàng đã nhận
Khóa tất cả các giao dịch ở trên cổng giao dịch
Chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng
Thực hiện các hành động khác mà Công ty cho là cần thiết và đầy đủ để tuân thủ theo Quy định này và các quy định pháp lý và luật pháp hiện hành.
Đây không phải là danh sách đầy đủ và có thể được mở rộng tùy theo quyết định của Công ty.
1.7. Việc từ chối thực hiện các giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường, và việc chấm dứt Thỏa thuận với Khách hàng liên quan đến việc Công ty xác minh được các giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường sẽ không được xem là cơ sở vi phạm Thỏa thuận của Công ty về mặt trách nhiệm pháp lý dân sự.
1.8. Công ty có quyền đóng tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không có bất kỳ giao dịch nào trên tài khoản của mình trong 12 (mười hai) tháng liên tiếp và không có tiền ở trên tài khoản.
1.9. Quy định này mang tính công khai và là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng. Nội dung của Thỏa thuận này được công bố không có giới hạn khi có yêu cầu của bất kỳ bên liên quan nào. Đồng thời, Công ty có thể không thông báo cho Khách hàng và các cá nhân khác về những biện pháp được thực hiện nhằm chống lại việc hợp pháp hóa (rửa tiền) tài sản có được từ việc phạm tội, cung cấp tài chính cho khủng bố, và cung cấp tài chính cho phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ khi được cung cấp theo luật pháp hiện hành và theo Quy định này.
1.10. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các điều khoản cụ thể của Quy định này với các điều khoản cụ thể của Thỏa thuận và các phần đi kèm của Thỏa thuận đối với các hoạt động không phải giao dịch trên sàn, thì điều khoản của Quy định này sẽ được áp dụng trừ khi mặt khác được tuân thủ theo bản chất của nghĩa vụ. Tình huống này không dẫn đến việc mất hiệu lực của các điều khoản khác trong những tài liệu đó.

2. Tiêu chí phát hiện và đặc điểm của các giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường

2.1. Công ty có thể xem một hoạt động không phải giao dịch ở trên sàn là đáng ngờ nếu:
Phát hiện việc lợi dụng chuyển tiền (nạp tiền vào tài khoản Khách hàng, rút tiền từ tài khoản Khách hàng) mà không có ý định thực hiện các giao dịch ở trên sàn hoặc có khối lượng giao dịch ở trên sàn thấp/không đáng kể.
Phát hiện bản chất bất thường của các giao dịch mà không có tính hợp lý rõ ràng về mặt kinh tế hoặc không có mục đích chính đáng rõ ràng.
Phát hiện các tình huống cho thấy các giao dịch được thực hiện cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
Khách hàng không cung cấp thông tin danh tính theo quy định của Công ty, cung cấp thông tin sai và/hoặc không thể liên lạc được theo địa chỉ và số điện thoại được cung cấp.
Khách hàng không cung cấp thông tin danh tính cho bên thụ hưởng, nghĩa là người có quyền lợi mà Khách hàng đang hoạt động thay (cụ thể là dựa trên cơ sở thỏa thuận đại lý, hợp đồng chuyển nhượng, quản lý ủy nhiệm và ủy thác để thực hiện các giao dịch không phải ở trên sàn).
Cung cấp giấy tờ giả hoặc không có giá trị và giấy tờ có chất lượng không đạt chuẩn (đen trắng, không đọc được).
Khách hàng không cung cấp thông tin danh tính cho bên thụ hưởng của Khách hàng theo yêu cầu của Công ty.
Khách hàng không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công ty, bao gồm cả tình trạng tài chính của Khách hàng.
Khách hàng nằm trong danh sách truy nã quốc tế và (hoặc) danh sách truy nã khác hoặc dữ liệu về Khách hàng và (hoặc) về nguồn thanh toán của Khách hàng mà Công ty nhận được thông qua quy trình xác minh cho thấy Khách hàng không làm chủ nguồn tiền hợp pháp hoặc nguồn tiền được sử dụng cho các mục đích phi pháp.
Khách hàng thực hiện giao dịch không phải ở trên sàn mà không mang tính chất thiện chí hoặc theo cách mang tính lợi dụng.
Khách hàng nằm trong danh sách truy nã quốc tế và (hoặc) danh sách truy nã khác hoặc dữ liệu về Khách hàng và (hoặc) về nguồn thanh toán của Khách hàng mà Công ty nhận được thông qua quy trình xác minh cho thấy Khách hàng không làm chủ nguồn tiền hợp pháp hoặc nguồn tiền được sử dụng cho các mục đích phi pháp.
2.2. Tiêu chí nhận diện và đặc điểm của các giao dịch bất thường được nêu trong mục này của Chính sách không mang tính toàn diện. Công ty có thể xem xét một giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường trên cơ sở phân tích bản chất của giao dịch, các yếu tố của giao dịch, tình huống đi kèm và việc trao đổi với Khách hàng hoặc đại diện của Khách hàng, ngay cả khi không có các tiêu chí và đặc điểm chính thức được miêu tả trong mục này của Quy định.
2.3. Nếu các giao dịch không phải giao dịch trên sàn bất thường được phát hiện, Công ty có quyền tự đưa ra các hành động liên quan đến Khách hàng, Tài khoản của Khách hàng và các giao dịch trên sàn và giao dịch không phải giao dịch trên sàn.

3. Các khoản tiền thanh toán và quy định chung về các giao dịch không phải giao dịch trên sàn

3.1. Khách hàng có thể chuyển tiền vào Tài khoản của Khách hàng vào bất cứ lúc nào bằng loại tiền tệ bất kỳ mà Công ty chấp nhận ở quốc gia của Khách hàng thực hiện giao dịch không phải giao dịch trên sàn. Tiền của Khách hàng được giữ trong các tài khoản của Công ty, bao gồm các tài khoản được cô lập mở dưới tên của Công ty nhằm giữ tách biệt tiền của Khách hàng với tiền của Công ty. Tất cả các khoản thanh toán và chuyển thông tin thanh toán được Công ty thực hiện trên các kênh giao tiếp mã hóa, tuân thủ theo các tiêu chuẩn trong ngành đối với việc bảo mật thanh toán và tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống thanh toán quốc tế. Nhằm tuân thủ theo những khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Ngành Thẻ Thanh toán (Payment Card Industry Security Standards Council), việc mã hóa ở cấp độ chuyển thông tin được sử dụng để bảo vệ dữ liệu của Khách hàng – TLS 1.3 và ở cấp độ thực thi – thuật toán AES.
3.2. Các giao dịch ghi có và rút tiền vào/từ tài khoản của Khách hàng được chi phối bởi Quy định này.
3.3. Khách hàng chịu trách nhiệm cho sự chính xác của các khoản thanh toán do mình thực hiện. Nếu thông tin ngân hàng của Công ty có thay đổi, Khách hàng chịu trách nhiệm với khoản thanh toán được thực hiện theo thông tin cũ ngay khi thông tin mới được đăng trên cổng giao dịch.
3.4. Mỗi một giao dịch không phải giao dịch trên sàn của Khách hàng được xác nhận bởi việc ghi nhận trên cổng giao dịch trong mục tương ứng. Khách hàng phải theo dõi độc lập độ chính xác và tính đúng đắn của thông tin về các giao dịch không phải giao dịch trên sàn và số tiền trên số dư tài khoản, và theo dõi độ chính xác và tính đúng đắn của các thông tin khác trong mục liên quan của cổng giao dịch. Nếu Khách hàng tìm thấy lỗi ở trong ghi chép về các giao dịch không phải giao dịch trên sàn của mình, cho dù có liên quan đến số dư tài khoản hay thông tin khác, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho Công ty biết sớm nhất có thể, sử dụng thông tin liên hệ trên trang web của Công ty. Khách hàng cũng có quyền đưa ra khiếu nại theo các yêu cầu của Thỏa thuận.
3.5. Nếu Khách hàng của Công ty chưa có giao dịch nào trên Cổng Giao dịch trong 6 tháng mà khiến cho có thay đổi trong Số dư Tài khoản của Khách hàng, Công ty có quyền áp dụng phí đăng ký (phí hoa hồng) cho dịch vụ cung cấp truy cập vào Cổng Giao dịch. Số tiền và quy trình trừ tiền phí đăng ký này do Công ty toàn quyền quyết định.

4. Ghi có tiền vào tài khoản của Khách hàng

4.1. Khách hàng có thể nhận các dịch vụ của Công ty chỉ từ phí tổn của số tiền trên tài khoản của Khách hàng, trừ khi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Tài khoản của Khách hàng có thể được nạp tiền bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty hoặc đến tài khoản của các đại lý thanh toán ủy quyền của Công ty. Công ty có thể đăng danh sách các đại lý thanh toán được ủy quyền và chi tiết ngân hàng của họ trên cổng giao dịch.
4.2. Tiền của Khách hàng chuyển đến tài khoản của Công ty phải tuân thủ theo các yêu cầu và phải xem xét đến những giới hạn do luật pháp hiện hành và các điều luật khác của quốc gia mà có quyền tài phán với giao dịch được thực hiện.
4.3. Công ty sẽ ghi có vào Tài khoản của Khách hàng số tiền mà Công ty nhận được dựa theo sự tuân thủ của Khách hàng với những điều khoản của Quy định này.
4.4. Số tiền được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng bằng loại tiền tệ của Tài khoản Khách hàng, bất kể loại tiền tệ mà số tiền này được chuyển là gì. Nếu loại tiền tệ được chuyển khác với loại tiền tệ của tài khoản Khách hàng, số tiền chuyển này sẽ được đổi sang loại tiền tệ của tài khoản Khách hàng theo tỷ giá tại thời điểm mà nhận được khoản thanh toán vào tài khoản của Công ty. Công ty xác định tỷ giá chuyển đổi. Trong trường hợp do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xác lập, số tiền có thể được rút từ tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng loại tiền tệ khác với tiền tệ trong Tài khoản bên ngoài của Khách hàng.
4.5. Loại tiền tệ mà theo đó Công ty chấp nhận việc chuyển vào tài khoản của Khách hàng được nêu rõ trên Cổng Giao dịch, tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản Khách hàng và phương thức ghi có.
4.6. Công ty có quyền thực hiện những hạn chế đối với số tiền tối thiểu và tối đa, khác nhau tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền và loại tiền tệ.
4.7. Việc ghi có tiền vào tài khoản của Khách hàng mà không liên quan trực tiếp đến thanh toán bồi hoàn sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Nếu số tiền do Khách hàng chuyển vào đã đến tài khoản của Công ty.
b) Nếu số tiền trước đó đã chuyển đến Khách hàng được hoàn trả về tài khoản của Công ty và nếu không liên hệ được với Khách hàng để giải quyết kịp thời vấn đề và gửi lại khoản tiền này.
4.8. Tiền được ghi có vào tài khoản của Công ty trong vòng 1 (một) ngày làm việc sau ngày mà tiền được nhận vào tài khoản của Công ty.
4.9. Nếu tiền do Khách hàng gửi không được chuyển đến tài khoản của Khách hàng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, Khách hàng có quyền yêu cầu Công ty điều tra khoản chuyển tiền này. Để điều tra một khoản chuyển tiền, Khách hàng phải đưa ra yêu cầu theo Thỏa thuận này và phải cung cấp cho Công ty các giấy tờ xác nhận việc chuyển tiền.

5. Các phương thức nạp tiền vào tài khoản của Khách hàng

5.1. Chuyển khoản.
5.1.1. Khách hàng có thể nạp tiền bằng chuyển tiền ngân hàng vào bất cứ lúc nào, nếu tại thời điểm chuyển tiền, Công ty hỗ trợ phương thức nạp tiền đó.
5.1.2. Khách hàng có thể sử dụng phương thức chuyển tiền này chỉ sau khi đã cung cấp một danh sách các giấy tờ do Công ty tự đưa ra.
5.1.3. Khách hàng có thể chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty được nêu cụ thể trong bảng điều khiển chỉ từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình hoặc thực hiện thanh toán thay mặt chính họ mà không cần mở tài khoản ngân hàng. Công ty có quyền từ chối chuyển số tiền đã nhận vào tài khoản của Công ty nếu việc chuyển tiền được thực hiện vi phạm các điều khoản của điều 1.4.6. của Thỏa thuận hoặc Quy định này. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như vậy Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp thêm dịch vụ cho Khách hàng.
5.1.4. Trước khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng, Khách hàng phải xác nhận thông tin chi tiết về ngân hàng của Công ty và mục đích thanh toán trong bảng điều khiển. Nếu Khách hàng không thể thực hiện chuyển tiền cho mục đích thanh toán cụ thể, Khách hàng phải liên hệ với Công ty để giải quyết riêng vấn đề này.
5.1.5. Công ty có quyền từ chối chuyển số tiền nhận được vào tài khoản ngân hàng của Công ty với mục đích thanh toán mà khác với mục đích được nêu trong bảng điều khiển và nếu việc chuyển tiền được thực hiện thay mặt một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty sẽ gửi lại số tiền vào tài khoản ngân hàng mà số tiền đã được chuyển đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển tiền này sẽ do Khách hàng chịu.
5.1.6. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền.
5.2. Chuyển tiền điện tử.
5.2.1. Khách hàng có thể nạp tiền bằng chuyển tiền điện tử vào bất cứ lúc nào, nếu tại thời điểm chuyển tiền, Công ty hỗ trợ phương thức nạp tiền đó.
5.2.2. Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền điện tử vào tài khoản của Công ty từ ví tiền điện tử cá nhân của mình. Công ty có quyền từ chối chuyển số tiền đã nhận vào tài khoản của Công ty nếu việc chuyển tiền được thực hiện vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận hoặc Quy định này. Công ty cũng có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp dịch vụ thêm cho Khách hàng trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như thế.
5.2.3. Trước khi thực hiện chuyển khoản điện tử, Khách hàng phải xác nhận lại thông tin chi tiết tài khoản của Công ty.
5.2.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền điện tử và cho những tình huống dẫn đến việc không thành công về mặt kỹ thuật khi chuyển tiền nếu những tình huống này không phải lỗi của Công ty, mà do hệ thống thanh toán điện tử.
5.3. Chuyển tiền từ thẻ ngân hàng thông qua trung tâm xử lý.
5.3.1. Khách hàng có thể nạp tiền bằng chuyển tiền ngân hàng thông qua trung tâm xử lý vào bất cứ lúc nào, nếu tại thời điểm chuyển tiền, Công ty hỗ trợ phương thức nạp tiền đó.
5.3.2. Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền từ thẻ ngân hàng của một hệ thống thanh toán quốc tế, loại hệ thống được nêu rõ trong bảng điều khiển.
5.3.3. Khách hàng chỉ có thể thực hiện chuyển khoản từ thẻ ngân hàng được đăng ký dưới tên của mình. Công ty có quyền từ chối chuyển số tiền đã nhận vào tài khoản của Công ty nếu việc chuyển tiền được thực hiện vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận hoặc Quy định này. Công ty cũng có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp dịch vụ thêm cho Khách hàng trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như thế.
5.3.4. Công ty có quyền từ chối chuyển tiền nhận được vào tài khoản của Công ty qua trung tâm xử lý nếu việc chuyển tiền này được thực hiện thay mặt một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty sẽ gửi lại số tiền vào tài khoản ngân hàng mà số tiền đã được chuyển đi. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển tiền này sẽ do Khách hàng chịu.
5.3.5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền và cho những tình huống dẫn đến việc không thành công về mặt kỹ thuật khi chuyển tiền nếu những tình huống này không phải lỗi của Công ty, mà do trung tâm xử lý hoặc hệ thống thanh toán quốc tế.

6. Rút tiền từ tài khoản của Khách hàng

6.1. Bất cứ lúc nào Khách hàng có thể quản lý tất cả hoặc một phần số tiền của mình trong tài khoản bằng cách gửi cho Công ty yêu cầu rút tiền gồm có hướng dẫn rút tiền của Khách hàng từ tài khoản Khách hàng và theo những điều kiện sau:
a) Công ty sẽ chỉ thực thi lệnh trên tài khoản giao dịch của Khách hàng trong khoảng số dư tài khoản của Khách hàng tại thời điểm lệnh được thực thi. Nếu số tiền do Khách hàng rút ra (bao gồm cả phí hoa hồng và các chi phí khác do Chính sách này quy định đối với việc thanh toán) vượt quá số tiền trong số dư tài khoản của Khách hàng, Công ty có quyền từ chối lệnh rút tiền.
b) hướng dẫn rút tiền từ tài khoản của Khách hàng phải tuân thủ theo các yêu cầu và phải xem xét đến những giới hạn do luật pháp hiện hành và các điều luật khác của quốc gia mà có quyền tài phán với giao dịch được thực hiện.
c) hướng dẫn rút tiền từ tài khoản của Khách hàng phải tuân thủ theo các yêu cầu và phải xem xét đến những giới hạn do Quy định này và các tài liệu khác của Công ty thiết lập.
d) tiền được rút từ tài khoản của Khách hàng về cùng phương thức thanh toán mà Khách hàng trước đó đã dùng để nạp tiền, và Công ty có thể giới hạn số tiền rút về phương thức thanh toán này ở mức bằng với số tiền đã nạp vào tài khoản Khách hàng từ phương thức thanh toán này. Công ty có toàn quyền đưa ra ngoại lệ với quy tắc này và với việc rút tiền của Khách hàng về các phương thức thanh toán khác; vào bất cứ lúc nào Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết thanh toán của các phương thức thanh toán khác, và Khách hàng phải thông báo cho Công ty biết về thông tin chi tiết thanh toán được yêu cầu.
6.2. Yêu cầu rút tiền bằng cách chuyển tiền về tài khoản bên ngoài của Khách hàng có thể được thực thi bởi đại lý do Công ty ủy quyền.
6.3. Khách hàng sẽ chuẩn bị yêu cầu rút tiền theo loại tiền tệ của Tài khoản. Nếu loại tiền tệ của Tài khoản khác với loại tiền chuyển, Công ty sẽ quy đổi số tiền chuyển sang loại tiền tệ chuyển theo tỷ giá hối đoái do Công ty quyết định khi tài khoản của Khách hàng được trừ tiền.
6.4. Loại tiền tệ mà theo đó Công ty thực hiện chuyển tiền về tài khoản bên ngoài của Khách hàng có thể được nêu rõ trong bảng điều khiển của Khách hàng, tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản Khách hàng và phương thức ghi nợ.
6.5. Công ty xác định tỷ giá quy đổi, tiền phí hoa hồng, và các chi phí khác cho từng phương thức ghi nợ tiền và có thể toàn quyền thay đổi những thông tin này vào bất cứ lúc nào. Tỷ giá quy đổi có thể khác so với tỷ giá tiền tệ được bất cứ cơ quan chính phủ nào công bố và so với mức tỷ giá hiện tại trên thị trường của loại tiền tệ tương ứng. Trong trường hợp do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xác lập, số tiền có thể được ghi có vào tài khoản bên ngoài của Khách hàng bằng loại tiền tệ khác với tiền tệ trong tài khoản bên ngoài của Khách hàng.
6.6. Công ty có quyền thực hiện những hạn chế đối với số tiền tối thiểu và tối đa mà có thể được rút, khác nhau tùy thuộc vào phương thức ghi nợ. Những hạn chế này được hiển thị trên Bảng điều khiển của Khách hàng khi Khách hàng gửi yêu cầu rút tiền.
6.7. Một lệnh rút tiền được xem là Công ty đã chấp nhận nếu lệnh này được rút ra khỏi bảng điều khiển của Khách hàng. Lệnh rút tiền được gửi theo bất kỳ cách nào khác ngoại trừ phương thức được nêu trong phần này sẽ không được Công ty chấp nhận để thực thi.
6.8. Quyết định rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng được Công ty thực hiện trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, ngoại trừ những trường hợp sau:
Hoạt động được xem là giao dịch bất thường được miêu tả trong Quy định này.
Xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc các trường hợp khác gây cản trở đến quyết định kịp thời của Công ty.
6.9. Nếu tiền do Công ty gửi đi theo yêu cầu rút tiền mà không được chuyển đến tài khoản bên ngoài của Khách hàng trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau ngày quyết định theo điều khoản 6.8. của Quy định này, Khách hàng có quyền gửi yêu cầu cho Công ty để điều tra việc chuyển khoản này.
6.10. Nếu Yêu cầu rút tiền được chuẩn bị có sai sót về thông tin chi tiết của tài khoản, dẫn đến việc tiền không được ghi có vào tài khoản bên ngoài của Khách hàng, phí hoa hồng để giải quyết vấn đề này sẽ do Khách hàng thanh toán.
6.11. Lợi nhuận của Khách hàng vượt quá số tiền do Khách hàng nạp chỉ có thể được chuyển về tài khoản bên ngoài của Khách hàng theo thứ tự được Công ty và Khách chấp thuận.
6.12. Nếu Khách hàng tái nạp tiền vào Tài khoản Khách hàng bằng một phương thức cụ thể và quy trình rút tiền khác so với quy trình được quy định trong điều 6.8 của Quy định này, Công ty có quyền thực hiện rút số tiền mà trước đó đã được Khách hàng nạp theo cùng một phương thức và trong khuôn khổ các điều khoản do Công ty tự quyết định.

7. Các phương thức rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng

7.1. Chuyển khoản.
7.1.1. Khách hàng có thể gửi yêu cầu rút tiền thông qua bảng điều khiển và nhận tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng vào bất cứ lúc nào, nếu Công ty hỗ trợ phương thức chuyển khoản đó.
7.1.2. Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng mà được mở dưới tên của Khách hàng. Công ty có quyền từ chối thực hiện rút tiền của Khách hàng nếu yêu cầu này được gửi đi có vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận và Quy định này. Công ty cũng có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp dịch vụ thêm cho Khách hàng trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như thế.
7.1.3. Công ty phải gửi tiền về tài khoản ngân hàng của Khách hàng theo thông tin ngân hàng được nêu trong yêu cầu rút tiền, nếu đáp ứng được các điều kiện của điều 7.1.2 trong Quy định này. Vì thế Công ty giả định rằng tài khoản này thuộc sở hữu của Khách hàng.
7.1.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền.
7.2. Chuyển tiền điện tử.
7.2.1. Khách hàng có thể gửi yêu cầu rút tiền thông qua bảng điều khiển và nhận tiền bằng phương thức chuyển tiền điện tử vào bất cứ lúc nào, nếu tại thời điểm gửi yêu cầu, Công ty hỗ trợ phương thức chuyển tiền đó.
7.2.2. Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu rút tiền về tài khoản điện tử cá nhân của mình. Công ty có quyền từ chối thực hiện rút tiền của Khách hàng nếu yêu cầu này được gửi đi có vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận và Quy định này. Công ty cũng có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp dịch vụ thêm cho Khách hàng trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như thế. Đồng thời, Công ty giả định rằng tài khoản điện tử này thuộc sở hữu của Khách hàng.
7.2.3. Công ty phải gửi tiền về tài khoản ngân hàng của Khách hàng theo thông tin tài khoản điện tử được nêu trong yêu cầu rút tiền, nếu đáp ứng được các điều kiện của điều 7.2.2 trong Quy định này.
7.2.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền điện tử và cho những tình huống dẫn đến việc không thành công về mặt kỹ thuật khi chuyển tiền nếu không phải lỗi của Công ty.
7.3. Chuyển tiền đến thẻ ngân hàng thông qua trung tâm xử lý.
7.3.1. Khách hàng có thể gửi yêu cầu rút tiền thông qua bảng điều khiển và nhận tiền bằng việc chuyển tiền đến Thẻ ngân hàng của mình thông qua Trung tâm xử lý vào bất cứ lúc nào, nếu tại thời điểm chuyển tiền, Công ty hỗ trợ phương thức chuyển tiền đó.
7.3.2. Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu rút tiền về Thẻ ngân hàng thuộc hệ thống thanh toán quốc tế, thông tin này được nêu rõ trong Bảng điều khiển.
7.3.3. Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu rút tiền về Thẻ ngân hàng mà được mở dưới tên của mình. Công ty có quyền từ chối thực hiện rút tiền của Khách hàng nếu yêu cầu này được gửi đi có vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận và Quy định này. Công ty cũng có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận và từ chối cung cấp dịch vụ thêm cho Khách hàng trong trường hợp phát hiện sự vi phạm như thế.
7.3.4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm với thời gian của việc chuyển tiền và cho những tình huống dẫn đến việc không thành công về mặt kỹ thuật khi chuyển tiền nếu những tình huống này không phải lỗi của Công ty, mà do trung tâm xử lý hoặc hệ thống thanh toán quốc tế.
7.4. Công ty có toàn quyền trong việc có thể cung cấp các phương thức rút tiền khác từ tài khoản của Khách hàng. Thông tin này được đăng trên bảng điều khiển.

8. Điều khoản của Dịch vụ Nạp tiền nhanh

8.1. Bằng việc điền thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) vào phiếu thanh toán này, đánh dấu vào ô "Lưu thẻ" và nhấp vào nút xác nhận thanh toán, Khách hàng thể hiện việc chấp nhận hoàn toàn với các quy định của Dịch vụ Nạp tiền nhanh (dịch vụ thanh toán lặp lại), và cho phép nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ghi nợ tự động, mà không cần thêm sự ủy quyền của Khách hàng từ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng, số tiền do Khách hàng thiết lập để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng tại Công ty mà không cần nhập lại thông tin thẻ ngân hàng (thanh toán) của mình dựa theo ngày do Dịch vụ Nạp tiền nhanh đưa ra để nạp tiền vào Số dư trong tài khoản của Khách hàng ở Công ty.
8.2. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng việc xác nhận sử dụng Dịch vụ Nạp tiền nhanh sẽ được cung cấp cho Khách hàng theo địa chỉ e-mail của Khách hàng trong vòng 2 (hai) ngày làm việc.
8.3. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Nạp tiền nhanh, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng là chủ sở hữu (người dùng ủy quyền) của thẻ ngân hàng, thông tin mà được dùng để cung cấp cho Dịch vụ Nạp tiền nhanh và cũng xác nhận rằng Khách hàng sẽ không thực hiện các hành động phản đối lại các khoản thanh toán được thực hiện từ thẻ ngân hàng nhằm hỗ trợ Công ty nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng tại Công ty.
8.4. Khi sử dụng Dịch vụ Nạp tiền nhanh, Khách hàng đồng ý chịu mọi khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này và tất cả các chi phí khác (nếu cần), bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các khoản thuế khác nhau, v.v.
8.5. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả các khoản thanh toán do Khách hàng thực hiện để nạp tiền vào số dư tài khoản của Khách hàng tại Công ty. Công ty và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ đưa ra việc thanh toán bằng với số tiền do Khách hàng đưa ra và không chịu trách nhiệm cho khoản thanh toán số tiền thêm của Khách hàng như đã được nêu ở trên.
8.6. Sau khi nhấn vào nút xác nhận thanh toán, việc thanh toán được xem là đã được xử lý và thực thi mà không thể hủy ngang. Bằng việc nhấn vào nút xác nhận thanh toán, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ không thể hủy bỏ khoản thanh toán hoặc yêu cầu hủy bỏ khoản thanh toán này. Bằng việc điền vào phiếu thanh toán, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng không vi phạm luật pháp hiện hành của bất kỳ quốc gia nào. Bằng việc điền vào phiếu thanh toán và chấp nhận các điều khoản của phần này, Khách hàng với tư cách là chủ thẻ ngân hàng (thanh toán) xác nhận rằng Khách hàng có quyền sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.
8.7. Bằng việc bắt đầu sử dụng Trang web và/hoặc cổng giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào mà trang web và/hoặc cổng giao dịch được sử dụng, và Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đủ tuổi trưởng thành mà luật pháp có quyền tài phán cho phép sử dụng trang web này. Khách hàng xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm lệnh cấm sử dụng trang web và/hoặc cổng giao dịch. Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ trang web và/hoặc cổng giao dịch, Khách hàng xác nhận rằng việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào sẽ do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện và không có quyền về mặt pháp lý để hoàn lại số tiền đã ghi nợ và/hoặc hàng hóa hoặc các lựa chọn hủy thanh toán khác. Nếu Khách hàng có ý định ghi nợ số tiền từ tài khoản Khách hàng, Khách hàng có thể sử dụng cổng giao dịch.
8.8. Khách hàng xác nhận rằng Dịch vụ Nạp tiền nhanh sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Khách hàng hủy bỏ. Nếu Khách hàng muốn hủy Dịch vụ Nạp tiền nhanh, Khách hàng có quyền hủy dịch vụ này thông qua Bảng điều khiển bằng cách xóa dữ liệu thẻ ngân hàng (thanh toán) khỏi danh sách các thẻ đã lưu của Khách hàng.
8.9. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm đối với việc từ chối/không thể xử lý thông tin đối với thẻ thanh toán của Khách hàng, hoặc với việc từ chối liên quan đến việc không nhận được sự cho phép ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện thanh toán khi sử dụng thẻ ngân hàng (thanh toán) của Khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc phạm vi dịch vụ của Công ty được cung cấp trên trang web. Khách hàng buộc phải tuân thủ theo các quy định và yêu cầu do Công ty đề ra khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản của Khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ thực hiện thanh toán và không chịu trách nhiệm về việc định giá, chi phí chung, và/hoặc tổng số tiền.
8.10. Khách hàng phải độc lập theo dõi những sửa đổi và cập nhật của các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ Nạp tiền nhanh được đăng trên trang web của Công ty.
8.11. Khách hàng đồng ý rằng việc trao đổi thông tin giữa các Bên sẽ diễn ra thông qua Bảng điều khiển. Trong các trường hợp ngoại lệ, phương thức gửi email có thể được sử dụng: [email protected]
8.12. Nếu Khách hàng không đồng ý với những điều kiện này, Khách hàng bắt buộc phải hủy thanh toán ngay lập tức và, nếu cần thiết, hãy liên hệ với Công ty.