Quy định về Phần thưởng và Sự kiện Quảng bá

Ngày hiệu lực: 06.06.2022

1. Giới thiệu

1.1. Các điều khoản có trong tài liệu này (“Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn”) áp dụng cho tất cả các bên và sự kiện quảng bá hiện có thông qua Trang web của Công ty www.olymptrade.com hoặc các trang web khác thuộc sở hữu của Công ty (“Trang web của Công ty”) vào từng thời điểm (từng “Quảng bá” một) và quy định quy trình thực hiện Quảng bá và quy trình tham gia Quảng bá.
Đối với một số sự kiện Quảng bá, các điều khoản cụ thể có thể được áp dụng và có thể được công bố trên các trang web của Công ty (bao gồm cả trang đích đến riêng lẻ dành cho sự kiện Quảng bá liên quan) (“Điều khoản Quảng bá Cụ thể”).
Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này và bất kỳ Điều khoản Quảng bá Cụ thể hiện hành nào, Điều khoản Quảng bá Cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng, tiếp theo là đến Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết sự xung đột hoặc mâu thuẫn đó.
Những Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này là một phần của Thỏa thuận Dịch vụ và kết hợp chặt chẽ với những tài liệu tham khảo của Thỏa thuận Dịch vụ. Bằng việc tham gia vào bất kỳ Quảng bá nào, bạn đang cho thấy rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này, lựa chọn duy nhất của bạn đó là dừng việc tham gia vào Quảng bá.
1.2. Bạn cần xem các Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn và bất cứ Điều khoản Quảng bá Cụ thể nào trước khi tham gia vào Quảng bá.
1.3. Trong tài liệu này:
“Quảng bá” có nghĩa là bất kỳ việc quảng bá nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở khuyến mại tiền thưởng, cuộc thi, chương trình giới thiệu, bất kỳ hình thức Quảng bá nào khác, hoặc sự kết hợp của bất kỳ hình thức nào trong số này.
“Người tham gia” (“bạn”) có nghĩa là bất kỳ người nào đủ điều kiện tham gia vào Quảng bá và đã thực hiện các hành động mang tính chủ động thể hiện rõ ý định tham gia vào Quảng bá của mình (hành động mang tính xác định). Vì mục đích của tài liệu này, thuật ngữ Khách hàng trong Thỏa thuận dịch vụ nên được hiểu bao gồm thuật ngữ Người tham gia.
“Phần thưởng” có nghĩa là bất kỳ lợi ích/giải thưởng nào mà Người tham gia có thể nhận được nhờ vào sự tham gia vào Quảng bá, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
a) Mã ưu đãi. Mã ưu đãi là một mã gồm có chữ cái và số được tạo một cách đặc biệt mà cho phép chủ sở hữu của mã có quyền nhận được tiền thưởng khi nạp tiền vào tài khoản hoặc quyền nhận được các lợi ích khác.
b) Quyền nhận được một vật phẩm miễn phí. Quyền nhận được một vật phẩm miễn phí là quyền mua một sản phẩm hoặc dịch vụ trên tính năng mua sắm của Công ty hoàn toàn miễn phí.
c) Quyền nhận được giao dịch phi rủi ro. Quyền nhận được giao dịch phi rủi ro là quyền được thực hiện giao dịch trên Sàn Giao dịch của Công ty mà không bị trừ số tiền đầu tư vào số dư tài khoản trong trường hợp giao dịch này không có lãi.
d) Lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất khác theo quyết định riêng của Công ty.
e) Sự kết hợp của bất kỳ lợi ích nào trong số này.

2. Quảng bá và Thời gian Quảng bá

2.1. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể chạy Quảng bá. Hình thức Quảng bá sẽ được mô tả và trình bày chi tiết trong các tài liệu thông tin của Công ty mà có thể truy cập thông qua các trang web của Công ty và/hoặc qua các phương thức liên lạc (chẳng hạn như email, cửa sổ hiển lên trên máy tính và thư) mà chúng tôi phát hành để thông báo cho bạn biết về từng Quảng bá và/hoặc trên trang đích đến riêng lẻ cho từng Quảng bá liên quan.
2.2. Khoảng thời gian mà mỗi Quảng bá sẽ chạy (“Thời gian Quảng bá”) sẽ được nêu rõ trong Điều khoản Quảng bá Cụ thể hiện hành. Mỗi Quảng bá sẽ tự động kết thúc khi Thời gian Quảng bá liên quan kết thúc, và tại thời điểm đó, không ai có thể tham gia thêm vào Quảng bá đó được nữa. Trong trường hợp không nêu rõ Thời gian Quảng bá, Quảng bá liên quan này sẽ kết thúc khi được ngừng chạy trên các trang web của Công ty.
2.3. Công ty có thể làm việc với các bên thứ ba cho mục đích phổ biến các tài liệu thông tin và quảng cáo về sự kiện Quảng bá, tiến hành quay thưởng, xác định người chiến thắng, trao giải thưởng và thực hiện các chức năng khác trong khuôn khổ tổ chức và thực hiện sự kiện Quảng bá.
2.4. Cuộc thi. Dành cho mục đích của điều khoản này, “Cuộc thi” là một hình thức Quảng bá và là một cuộc cạnh tranh giữa các nhà giao dịch.
Các điều kiện tham gia vào Cuộc thi, bao gồm quỹ giải thưởng, quy trình hình thành và phân bổ quỹ giải thưởng giữa những người tham gia Cuộc thi được Công ty toàn quyền xác định trong các tài liệu thông tin tương ứng ở trên các trang web của Công ty. Vào bất cứ lúc nào Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện về việc tham gia và thực hiện của Cuộc thi, hủy bỏ Cuộc thi hoặc kết quả của Cuộc thi mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào hoặc đưa ra lý do bằng cách thông báo cho Khách hàng thông qua việc đưa thông tin tương ứng trên các trang web của Công ty. Khách hàng được xem là đã được thông báo phù hợp về những thay đổi có liên quan sau khi công bố thông tin liên quan này trên các trang web của Công ty.
Công ty có thể không trao giải thưởng hoặc chuyển giải thưởng của một người tham gia Cuộc thi này cho một người tham gia Cuộc thi khác, hoặc tìm cách trả lại bất kỳ giải thưởng nào đã trao trong trường hợp không thể liên hệ được với người thắng cuộc thông qua thông tin liên hệ đã được cung cấp, hoặc trong trường hợp Công ty có lý do để loại người thắng cuộc theo điều 5.1. của Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này.
Công ty có thể đăng tải và phổ biến thông tin về tình hình và trạng thái hiện tại của Cuộc thi bao gồm cả dữ liệu của Người tham gia, dưới bất kỳ nguồn nào và, tất cả các nguồn khác và trên trang web của Công ty. Khi tham gia vào Cuộc thi, Người tham gia đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty cho mục đích công bố và phổ biến thông tin liên quan đến kết quả của Cuộc thi bao gồm cả các kết quả tạm thời, và cho các mục đích thông báo cho Người tham gia như được nêu ở trong tài liệu này.
Trong trường hợp nhận được yêu cầu tương ứng từ Người tham gia vốn là người có quyền nhận phần thưởng theo với các điều khoản và điều kiện của Cuộc thi, Công ty có thể toàn quyền thay phần thưởng dưới dạng hiện vật bằng phần thưởng dưới dạng tiền. Số tiền tương đương và đơn vị tiền tệ thanh toán sẽ được Công ty toàn quyền quyết định.
Sau khi Cuộc thi kết thúc, trong khoảng thời gian hữu hạn và tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu thông tin liên quan, Công ty có thể thực hiện phân bổ quỹ giải thưởng.

3. Điều kiện để tham gia vào Quảng bá

3.1. Để đủ điều kiện tham gia vào bất kỳ Quảng bá nào, bạn phải:
a) có tài khoản với Công ty, và
b) được phép về mặt pháp luật sử dụng Dịch vụ của Công ty theo Thỏa thuận Dịch vụ, và
c) đáp ứng bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện nào khác được nêu trong các phần liên quan của Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này đối với một số danh mục Quảng bá chung nhất định và trong Điều khoản Quảng bá Cụ thể hiện hành.
3.2. Để đủ điều kiện tham gia vào bất kỳ Quảng bá nào mà được thông báo là dành cho khách hàng mới hoặc được mô tả là ưu đãi cho “khách hàng mới” hoặc ưu đãi “đăng ký” (hay tương tự như vậy), trước đó bạn phải chưa mở tài khoản với Công ty. Những Quảng bá đó có thể không được sử dụng đồng thời với bất kỳ Quảng bá nào khác.
3.3. Vào bất cứ lúc nào, Công ty có quyền yêu cầu Người tham gia thực hiện quy trình xác minh tài khoản nếu Người tham gia chưa hoàn tất quy trình xác minh tài khoản của mình.

4. Phần thưởng

4.1. Người tham gia mà có quyền nhận Phần thưởng nhờ vào việc tham gia vào bất kỳ Quảng bá nào phải chấp nhận Phần thưởng liên quan này một cách “nguyên trạng”. Theo quy định, không có quyền nhận tiền mặt thay thế trừ khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, chọn cung cấp lựa chọn tiền mặt thay thế như vậy (có thể ít hơn giá trị đầy đủ của Phần thưởng).
4.2. Vào bất kỳ lúc nào, Công ty có quyền thay thế bất kỳ Phần thưởng nào bằng một hoặc nhiều hơn một Phần thưởng mà về cơ bản có giá trị tương đương.
4.3. Mọi quyền nhận Phần thưởng đều không thể chuyển nhượng.
4.4. Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ khoản thuế hiện hành nào liên quan đến Phần thưởng liên quan và cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến Phần thưởng hoặc việc sử dụng Phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của luật pháp địa phương hiện hành. Ví dụ về các chi phí liên quan như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn: nếu Phần thưởng gồm có một chiếc xe cơ giới thì liên quan đến đăng ký xe, bảo hiểm xe cơ giới và giấy phép lái xe hoặc, nếu Phần thưởng gồm có việc di chuyển ra nước ngoài thì liên quan đến hộ chiếu, thị thực và các yêu cầu về bảo hiểm du lịch và v.v.
4.5. Người tham gia đã được thông báo đầy đủ và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Công ty không được xem là nhân viên thuế vụ của Người tham gia và tính toán hoặc khấu trừ thu nhập chịu thuế của Người tham gia có được vì đã tham gia vào Quảng bá.
4.6. Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng Phần thưởng. Trừ khi được nêu rõ ràng trong Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này, không có tuyên bố, sự bảo đảm, điều kiện hoặc điều khoản nào khác được chúng tôi đưa ra, cung cấp hoặc chấp nhận và không có điều khoản nào khác sẽ được áp dụng, giữa chúng tôi và bất kỳ người nào, liên quan đến bất kỳ Phần thưởng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ điều khoản nào về tính phù hợp, sự tin cậy, chất lượng đạt yêu cầu hoặc sự phù hợp cho mục đích, hoặc bất kỳ điều khoản ngụ ý nào khác, vốn là tất cả những điều khoản chúng tôi loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
4.7. Mã ưu đãi
Mã ưu đãi được đổi bằng cách nhập và áp dụng mã ưu đãi này ở tại điểm thích hợp (ví dụ như khi nạp tiền vào tài khoản).
Trừ khi được quy định rõ ràng tại thời điểm phát hành, mỗi mã ưu đãi sẽ chỉ có giá trị sử dụng dành cho người nhận được mã ưu đãi và chỉ dành cho người nhận đó một lần duy nhất và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ Quảng bá nào khác.
Không gây tổn hại đến điều 4.1 của Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này, Người tham gia có thể có quyền sử dụng số tiền được nạp thêm nhờ mã ưu đãi vào giao dịch hoặc rút số tiền đó từ số dư của tài khoản.
Mã ưu đãi sẽ hết hạn vào ngày được nêu trong các điều khoản cụ thể liên quan đến mã ưu đãi, hoặc chịu chi phối bởi tính có sẵn mà theo đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết. Bạn không thể sử dụng mã ưu đãi sau ngày này.
Vào bất cứ lúc nào, Công ty có quyền thu hồi hoặc hủy bỏ mã ưu đãi vì bất kỳ lý do gì.

5. Việc hủy Phần thưởng và tước quyền tham gia Quảng bá

5.1. Công ty có thể hủy bỏ bất kỳ Phần thưởng nào và/hoặc tước quyền của Người tham gia vào Quảng bá mà không có bất kỳ sự thay thế nào trong các trường hợp sau:
a) Nếu Người tham gia không đủ điều kiện tham gia vào Quảng bá theo các tiêu chí được nêu trong điều 3.1. của Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này và/hoặc bất kỳ Điều khoản Quảng bá Cụ thể hiện hành nào.
b) Nếu Người tham gia từ chối hoàn tất quy trình xác minh tài khoản theo điều 3.3. của Điều khoản Quảng bá Tiêu chuẩn này, hoặc việc xác minh tài khoản không thành công.
c) Nếu Công ty phát hiện ra Người tham gia gian lận hoặc giả mạo hay cố gắng can thiệp vào quy trình đăng ký tham gia hoặc vào hoạt động của bất kỳ Quảng bá nào.
d) Nếu Người tham gia vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ hoặc hành vi của Người tham gia đi ngược lại với tinh thần của Quảng bá.
e) Nếu, theo ý kiến ‌‌của Công ty, hành vi của Người tham gia có thể khiến Công ty bị mang tiếng xấu.
f) Trong bất kỳ trường hợp nào khác theo quyết định riêng của Công ty.
5.2. Công ty có thể loại Người tham gia mà không cần đưa ra lý do nào hoặc đưa ra lý do theo quyết định riêng của mình.
5.3. Nếu trong trường hợp bị tước quyền tham gia, Công ty có quyền yêu cầu trả lại bất kỳ Phần thưởng nào, bao gồm cả từ tài khoản của Người tham gia.

6. Điều khoản khác

6.1. Bất kỳ tình huống nào không được mô tả trong những quy tắc này sẽ phụ thuộc vào quyết định của Công ty.
6.2. Khi tham gia vào chương trình Quảng bá, Người tham gia đồng ý rằng:
a) Công ty có thể sử dụng các thông tin liên hệ và thông tin do Người tham gia cung cấp cho mục đích thông báo cho Người tham gia biết về việc tham gia và chấm dứt việc tham gia vào sự kiện của mình, về trạng thái tham gia hiện tại vào sự kiện của Người tham gia, và cho mục đích thông báo cho Khách hàng biết về các sự kiện do Công ty tổ chức và gửi các tài liệu quảng cáo, thông tin và tiếp thị đến Người tham gia.
b) Công ty có thể sử dụng tài liệu về hình ảnh, video và âm thanh của bạn cùng với sự tham gia của bạn cho mục đích thông báo cho một nhóm người không giới hạn về thông tin thực tế của chương trình Quảng bá và Phần thưởng được trao.
c) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của bạn (trong trường hợp tổ chức Quảng bá trực tiếp).
6.3. Liên quan đến bất kỳ Phần thưởng nào mà trong đó chúng tôi có sử dụng bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba, thì tên và nhãn hiệu này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba có liên quan. Không có giấy phép, sự liên kết, tài trợ hoặc sự xác nhận nào được tuyên bố hoặc được suy ra từ việc sử dụng các tên hoặc nhãn hiệu này hay từ việc sử dụng bất kỳ ảnh chụp nào của Phần thưởng. Bất kỳ ảnh chụp nào được sử dụng để quảng bá Phần thưởng thì đều chỉ dành cho mục đích minh họa và Phần thưởng trên thực tế có thể khác so với vật phẩm được hiển thị ở trong ảnh chụp, bao gồm nhưng không giới hạn ở cấu tạo, kiểu dáng, đặc điểm kỹ thuật, màu sắc, sự hoàn thiện, bao bì và các đặc điểm khác.