İşlem Terminalinde Ek Yazılımların ve Ek Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Şartlar

10.11.2023 tarihinden itibaren geçerlidir
1. İşlem Terminalinde Ek Yazılımların ve Ek Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin bu Şartlarda (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır) ve Hizmet Sözleşmesinde belirtilen şartlar ve prosedürler uyarınca, Müşteri, ek yazılımları ve Şirketin bağımsız yazılımı veya Şirketin ortaklarının yazılımı olarak kabul edilen tüm güncellemeler ve yükseltmeler dahil olmak üzere Şirketin İşlem Terminaline entegre mikrokod yazılımları kullanmak için ve ayrıca, Şirketin veya ortaklarının, başta bilgilendirici materyaller ve eğitim materyalleri, web seminerleri, eğitim etkinlikleri ve/veya yarışmalar, grafik görüntüler, görsel-işitsel çalışmalar ve analitik veriler olmak üzere dijital içeriklerini (bundan böyle “Ek işlevsellik” olarak anılacaktır) kullanmak için yasal haklar elde eder.
2. Ek işlevsellik, Müşteriye bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak sağlanır. Ek işlevselliği kullanma hakkı için tahsil edilecek tutar tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenir ve Ek işlevlerin açıklamasıyla birlikte İşlem Terminalinde görüntülenir. Şirket, herhangi bir zamanda, Ek işlevselliğin sağlanması için ücret miktarını tek taraflı olarak yeniden gözden geçirme, sağlanan Ek işlevselliğin içeriğini, güncelleme ve daha başka yollarla değiştirme ve de Ek işlevselliğin bakımını ve Ek işlevselliğe erişimi durdurma hakkını saklı tutar.
3. Müşteri, Ek işlevselliğin kullanımı için basit (münhasır olmayan) bir lisans alır. Bu münhasır olmayan lisansın süresi, buradaki Koşullara göre belirlenir.
4. Burada aksi belirtilmedikçe ve Tarafların ilişkisinin niteliğinden kaynaklanmadıkça, Müşteri münhasır olmayan lisansı, kayıt ülkesinin tüm sınırları içinde kullanabilir.
5. Burada aksi belirtilmedikçe ve (veya) İşlem Terminalinde görüntülenmedikçe, Müşterinin Ek işlevselliğin kullanımına ilişkin hakları, ücret karşılığında Otomatik Yenilenebilir Abonelik modeli ile 30 (Otuz) takvim günü için sağlanır. Otomatik Olarak Yenilenebilen Abonelik, Ek işlevin kullanım haklarının otomatik olarak yenilenmesi ve sonraki 30 takvim günü boyunca kullanım karşılığında Müşteriye %100 peşin ödeme borçlandırması yansıtılması anlamına gelir. Müşteri, kişisel hesap üzerinden ödeme yapılan sürenin bitiminden en az iki gün önce program arayüzü aracılığıyla Otomatik Olarak Yenilenebilen Üyeliği ödeme yapılmayan bir süre için iptal etme hakkına sahiptir. Ücretli abonelik dönemine ait fonlar, bu ödeme süresi 30 (otuz) takvim gününden az veya buna eşit ise iade edilmez.
6. Otomatik Yenilenebilir Aboneliğin ödeme süresi 30 (Otuz) takvim gününü aşarsa, sadece 30 (Otuz) takvim gününü aşan süre için iade gerçekleştirilir. Otomatik Olarak Yenilenebilen Aboneliğin ücretli süresi ve iade edilecek miktar, ilgili Müşterinin Otomatik Olarak Yenilenebilen Aboneliğin iptali talebini sunduğu tarihte hesaplanır. İade, Şirketin müşteri destek hizmetinin Müşteri ile iletişime geçmesi suretiyle gerçekleştirilir. İadesi yapılacak paranın kesin miktarı Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenir.
7. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, Otomatik Yenilenebilir Abonelik için başka şartlar belirleme ve/veya Ek işlevselliğin kullanımı için ücret bazında başka olanaklar (örneğin, satın almalar yoluyla) sağlama hakkına sahiptir.
8. İşbu belgenin ve Hizmet Sözleşmesinin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yalnızca Müşteriye İşlem Terminalinde yatırım kararları verme ve işlem yapma ile ilgili belirli eğitim görevleri verdiği için fonların bir kısmını Müşteriye iade etmeye karar verebilir, ancak bunu yapmak zorunda değildir. Bu tür işlemler Hizmet Sözleşmesine tabi olacaktır. Müşteri, bu madde kapsamında iade edilen parayı Müşterinin işlem hesabından çekemeyecektir.
9. Şirket, kendi takdirine bağlı olmak üzere, Müşteri tarafından Ek işlevselliğin kullanımına tek taraflı olarak kısıtlamalar getirme ve (veya) Müşterinin Hizmet Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmesi durumunda ve Ek işlevselliğin işlevlerinin Müşteri tarafından kötüye kullanıldığı diğer durumlarda, diğer hükümlerini reddetme hakkına sahiptir. Bu maddede öngörülen koşullar nedeniyle Şirket tarafından Ek işlevsellik sağlanmasının feshi durumunda, iade prosedürü, uygun olan durumlarda, Müşterinin Hizmet Sözleşmesini ihlalinin niteliğini ve kapsamını ve de Müşteri tarafından ödenen Ek işlevselliğin kalan kullanım süresini dikkate alarak Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenir.
10. Ek işlevlerin kullanım hakkı, ilgili işlevlerin İşlem Terminali arayüzüne entegre edildiği andan itibaren Müşteriye sağlanmış sayılır. Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanması için bir ödeme yapılması gerekmesi halinde, bu hak, Müşteri tarafından karşılık gelen ödemenin yapıldığı tarihte veya sonrasında Müşteriye sağlanmış kabul edilecektir.
11. Şartlarda, Hizmet Sözleşmesinde veya İşlem Terminalindeki ilgili hüküm ve koşullarda aksi belirtilmedikçe, Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanmasına ilişkin ücret, Şirket tarafından sunulan ödeme yöntemleri kullanılarak çekilecektir. Şirket ayrıca ücretin Müşterinin işlem hesabından tahsilat yoluyla Müşteriden ödenmesini kabul edebilir. Müşterinin Ek işlevselliği satın almasına dair işlemler mobil uygulamalar aracılığıyla yapılıyorsa Şirket, kullanıcılarına mobil uygulamalarda Ek işlevler için uygulama içi satın alımlar yoluyla ödeme yapmayı teklif eder. Şirket, ödeme koşullarını ve prosedürlerini tek taraflı olarak değiştirebilir.
12. Ödeme, Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanması için ücretin %100’ü (yüzde yüzü) peşin ödenerek yapılacaktır.
13. Şirket ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesinin, Müşterinin İşlem Terminalini kullanma hakkının sona ermesiyle sonuçlanan herhangi bir gerekçe nedeniyle reddedilmesi durumunda, Müşteri ayrıca Ek işlevselliği kullanma hakkını da kaybeder. Yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak, Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanması için yapılan ödeme iade edilmez.
14. Kullanıcı, Ek işlevselliği yalnızca kendi kişisel kullanımı için kullanabilir ve Ek işlevselliğin kullanım haklarını üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değildir.
15. Şirketin, Müşterinin Ek işlevselliği kullanma haklarını üçüncü şahıslardan edindiğini veya üçüncü şahıslara bu hakları verdiğini ifşa etmesi durumunda, Şirket, kendi takdirine bağlı olmak üzere, Müşterinin Ek işlevselliği ve (veya) İşlem Terminalini kullanma hakkını askıya alabilir, sınırlayabilir veya sona erdirebilir ve Hizmet Sözleşmesini, Ek işlevselliğin kullanım ücretini iade etmeksizin tek taraflı olarak tanımaz.
16. Şirket, Ek işlevselliği kullanma hakkı için ödeme yapan Müşterinin olası yasa dışı eylemlerinden sorumlu olmayacaktır. Yürürlükteki yasalarda aksi özellikle belirtilmedikçe, Müşterinin yasa dışı eylemlerinden şüphelenilmesi halinde Şirket, durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, Müşterinin Ek işlevselliği kullanma hakkını tek taraflı olarak askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
17. Şirketin, Müşterinin ödeme yaparken kanuna aykırı eylemlerde bulunduğuna inanmak için yeterli gerekçesi olması durumunda, Şirket, kolluk kuvvetlerinin bu hususla ilgili bir inceleme yapması için ilgili bilgileri sağlayabilir.
18. Ek işlevselliğin kullanım hakları, Müşteriye İşlem Terminalindeki kişisel hesabı aracılığıyla verilir.
19. Yürürlükteki yasalar tarafından belirli ülkelerde Ek işlevlerin kullanımına dair kısıtlamalar gerektiriyorsa, Şirket belirli ülkelerde Ek işlevlerin kullanımını kendi takdirine bağlı olarak kısıtlayabilir.
20. Şirket, hizmetlerin ve satın alınan Ek işlevselliğin sürekliliğini sağlamak için tüm makul önlemleri alır ancak herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve Müşteriye hizmetlerin ve Ek işlevselliğin kesintisiz ve hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermez.
21. Şirket, Ek işlevselliğin işleyişindeki kesintiler nedeniyle Müşterinin maruz kaldığı doğrudan, dolaylı veya diğer olası kayıplardan Müşteriye karşı sorumlu değildir.
22. Müşteri, Şirket tarafından sağlanan Ek işlevselliğin yatırım ve işlemler yapmak için bir tavsiye olmadığını onaylar. Müşteri, işlemler yapma ile ilgili tüm kararları kendi takdiri doğrultusunda alır ve Şirket, Ek işlevsellik aracılığıyla Müşteriye sağlanan bilgilerle bağlantılı olarak Müşterinin maruz kaldığı doğrudan, dolaylı veya diğer olası zararlardan hiçbir koşulda sorumlu değildir.
23. Her durumda, Şirketin Müşteriye ödemekle yükümlü olduğu tüm olası zararların tutarı, Müşteri tarafından altı ay boyunca ödenen tüm abonelik maliyetini aşamaz.
24. Kullanıcı içeriği. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriler (kullanıcılar) tarafından oluşturulan Ek işlevsellik özelliklerini satın alabilir. Müşteri'nin mükafat bedeli, Müşteri'nin Ek İşlevsellik özelliğini satın alması karşılığında diğer müşterilerden aldığı ödemelerin %70'i kadardır. Varsa mükafat bedeli, her takvim ayının bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde Müşteri'nin işlem hesabına yatırılır. Müşteri, Ek İşlevsellik özelliklerini yayınlayarak ilgili Ek işlevsellik özelliğine ilişkin tüm münhasır hakları Şirkete devrettiğini anlar ve kabul eder. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, münhasır hakların devri, bu kapsamdaki herhangi bir mükafat bedelinin ödenmesi koşuluna bağlı olarak değerlendirilmeyecektir. Müşteri, Şirketin Müşteri tarafından geliştirilen Ek İşlevsellik özelliğini yayınlamayı reddetmesi ve/veya Şirketin diğer müşterilerinin Müşteri tarafından geliştirilen Ek İşlevsellik özelliğini satın almaması durumunda hiçbir mükafat bedeli alamayacağını anlar ve kabul eder.
25. Bu Şartların kapsamına girmeyen diğer tüm hususlar, Hizmet Anlaşmasının hükümlerine tabi olacaktır.