İşlem Harici Aktivite Yönetmeliği ve KYC/AML Politikası

Geçerlilik tarihi
01.02.2017
Güncelleme
04.04.2019

1. Genel hükümler

1.1. Bu politika ("Politika") finansal kötüye kullanımla mücadele etmeyi, mevzuat ihlallerini tespit etmeyi ve önlemeyi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki mevzuata uymayı ve bir Müşterinin hesabına para yatırma, çekme ve diğer işlem harici aktivitelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili prosedürün oluşturulmasını amaçlayan, FATF (Kara Para Aklamayla İlgili Mali Eylem Görev Gücü) tavsiyelerinin uygulanmasının bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu politika, Şirketi ve ödeme kurumları ve Şirket Müşterileri dahil Şirketin tüm ortaklarını kapsar.
1.2. Müşteri, Şirketin hesabına aktarılan fonların yasal menşei, yasal mülkiyeti ile birlikte kullanma veya yönetme hakkını garanti eder.
1.3. Müşteri şu yükümlülükleri üstlenir:
1.3.1. Yasa dışı ticaret, finansal dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadeleyi amaçlayan uluslararası olanlar da dahil olmak üzere yasal normlara uymak.
1.3.2. Yasa dışı finansal faaliyetlerde ve diğer yasa dışı işlemlerde doğrudan veya dolaylı olarak suç ortaklığı yapmaktan kaçınmak.
1.3.3. Finansal dolandırıcılığa ve uluslararası hukuka ve yasal normlara aykırı diğer eylemlere doğrudan veya dolaylı olarak suç ortaklığı yapmaktan kaçınmak.
1.3.4. Pratik faaliyetinde, kara para aklama ile mücadele çabalarına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek herhangi bir faaliyette Şirketin hizmetlerini kullanmaktan kaçınmak.
1.4. Şirket, bu Politikanın 2. bölümünde belirtilen şüpheli işlem olmayan aktivitelerin mahiyetini araştırma ve meydana gelme nedenleri tespit edilene ve soruşturma herhangi bir zamanda sona erene kadar bu işlemleri askıya alma hakkını saklı tutar.
1.5. Bir soruşturma sırasında, Politikanın bu bölümüne göre, Şirket, Müşteriden kimlik belgeleri (pasaport, kimlik kartı, ehliyet vb.), ikamet yerini doğrulayan belgeleri, ödeme ve diğer belgeler ile fonların yasal mülkiyetini ve yasal kaynağını doğrulayan banka kartlarını, Müşterinin mali durumunu doğrulayan belgeleri ve uluslararası olanlar da dahil olmak üzere, yasal düzenlemeler ve mevzuatların gerektirdiği şekilde Şirket tarafından talep edilen diğer belgeleri isteme hakkına sahip olacaktır.
1.6. Herhangi bir şüpheli işlem harici aktivite tespit edilirse, Şirket derhal ve tek taraflı olarak şunları yapma hakkına sahip olacaktır:
Müşteri için bu işlemleri gerçekleştirmeyi reddetme
Şirketin takdirine bağlı olarak, Müşterinin hesabından herhangi bir yöntemle para çekmeyi kısıtlama
Müşterinin hesabından para yatırma işleminin yapılmış olduğu kaynağa daha önce yatırılan paraların iadesi
Müşterinin hesabını kapatma ve hizmet vermeye devam etmeyi reddetme
İşlem harici şüpheli aktivitelerle bağlantılı tüm ücretleri ve diğer masrafları Müşterinin hesabından tahsil etme
Şirketin ve/veya Müşterinin bankalarından ve (veya) ödeme hizmeti sağlayıcılardan, ücretler de dahil olmak üzere, çekilen herhangi bir tutardan %20'ye (yüzde yirmi) kadar kesinti yapma
Müşterinin açık pozisyonlarını (İşlemler) kapatma ve finansal sonucu belgeleme
Verilen Bonusları, Müşterinin hesabından geri alma
İşlem terminalinde işlem yapılmasını engelleme
Müşteri ile yapılan Sözleşmeyi sonlandırma
Şirketin bu Mevzuata ve yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere ve mevzuata uymak için gerekli ve yeterli gördüğü diğer işlemleri yapma.
Bu liste kapsamlı değildir ve Şirketin takdirine bağlı olarak genişletilebilir.
1.7. İşlem harici aktiviteleri gerçekleştirmeyi reddetme ve Şirketin şüpheli ticari olmayan işlemlerle ilgili olarak Müşteri ile Sözleşmenin feshi, Şirketin Sözleşmenin ihlaline dair hukuki sorumluluğu için gerekçe olarak kabul edilmeyecektir.
1.8. Şirket, Müşteri hesabında 12 (on iki) ay üst üste herhangi bir işlem yapmazsa ve hesapta para yoksa, Müşterinin hesabını kapatma hakkına sahiptir.
1.9. Bu Yönetmelik açıktır ve Şirket ile Müşteri arasındaki Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Politikanın içeriği, herhangi bir ilgili tarafın talebi üzerine sınırlama olmadan açıklanır. Aynı zamanda, Şirket, aksi belirtilmedikçe, suç gelirlerinin yasallaştırılması (aklama), terörizmin finanse edilmesi ve kitle imha silahlarının yayılmasının finanse edilmesi ile mücadele için alınan önlemler hakkında, yürürlükteki yasa ve bu Yönetmelik tarafından sağlananlar hariç olmak üzere, Müşterileri ve diğer kişileri bilgilendirmeyecektir.
1.10. Bu Yönetmeliğin belirli hükümlerinin Sözleşmenin belirli hükümlerine ve ticari olmayan işlemler açısından ayrılmaz parçalarına uyulmaması durumunda, yükümlülüğün özünden aksi çıkmadıkça, bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu durum, bu belgelerin diğer hükümlerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

2. Şüpheli işlem harici aktivitelerin tespit kriterleri ve özellikleri

2.1. Şirket, aşağıdaki durumlarda işlem harici bir aktiviteyi şüpheli bulabilir:
İşlem yapma niyeti olmaksızın transferlerin kötüye kullanılması (Müşterinin hesabına para yatırma, Müşterinin hesabından para çekme) veya işlem hacminin az/yetersiz miktarda olduğunun keşfedilmesi.
Açık bir ekonomik anlam ifade etmeyen veya açık bir meşru amacı olmayan işlemlerde olağan dışı nitelikler keşfedilmesi.
İşlemlerin kara para aklama veya terörizme fon sağlama amacıyla gerçekleştirildiğini düşündüren durumların keşfedilmesi.
Müşterinin, Şirket tarafından belirtilen kimlik bilgilerini vermemesi, yanlış bilgi vermesi ve/veya belirttiği adres ve telefon numaralarından kendisine ulaşılamaması.
Müşterinin, lehtar için, yani Müşterinin menfaatine çalışan kişi için kimlik bilgileri sağlamaması (özellikle işlem harici aktiviteleri gerçekleştirmek için acente sözleşmesi, devir sözleşmeleri, ücret ve emanet yönetimi temelinde).
Sahte veya geçersiz belgeler ve kaliteleri standartların altında (siyah beyaz, okunaksız) belgelerin sağlanması.
Müşteri tarafından Şirketin talebi üzerine Müşterinin lehtarının kimlik bilgilerinin sağlanmaması.
Müşterinin, Müşterinin finansal durumu da dahil olmak üzere Şirket tarafından talep edilen bilgileri sağlamaması.
Müşterinin uluslararası ve (veya) diğer arananlar listelerinde yer alması veya Müşteri hakkındaki verilerin ve (veya) Müşterinin doğrulama süreci aracılığıyla Şirket tarafından alınan ödeme kaynakları hakkında elde edilen verilerin, Müşterinin para kaynaklarının yasal sahibi olmadığını ya da para kaynaklarının yasa dışı amaçlar için kullanıldığını ortaya çıkarması.
Müşterinin, iyi niyetli olmayan veya kötüye kullanım sergileyen işlem harici aktiviteler gerçekleştirmesi.
Müşterinin uluslararası ve (veya) diğer arananlar listelerinde yer alması veya Müşteri hakkındaki verilerin ve (veya) Müşterinin doğrulama süreci aracılığıyla Şirket tarafından alınan ödeme kaynakları hakkında elde edilen verilerin, Müşterinin para kaynaklarının yasal sahibi olmadığını ya da para kaynaklarının yasa dışı amaçlar için kullanıldığını ortaya çıkarması.
2.2. Politikanın bu bölümünde belirtilen şüpheli işlemlerin tanımlanmasına ve niteliklerine ilişkin kriterler kapsamlı değildir. Şirket, işlemin niteliği, bileşenleri, iştirak eden koşullar ve Müşteri veya temsilcisi ile etkileşime ilişkin bir analiz temelinde, Yönetmeliğin bu bölümünde açıklanan resmi kriterler ve öznitelikler olmasa bile, bir işlem harici aktiviteyi şüpheli bulabilir.
2.3. Ticari olmayan şüpheli işlemler tespit edildiği takdirde, Müşteri, Müşterinin Hesabı ve işlemleri ve işlem harici aktiviteleriyle ilgili diğer eylemlere, Şirket kendi başına karar verir.

3. İşlem harici aktivitelere ilişkin ödemeler ve genel hükümler

3.1. Müşteri, Müşterinin işlem harici aktivitesinin gerçekleştirildiği ülkede, Şirketin kabul ettiği herhangi bir para biriminde, herhangi bir zamanda Müşterinin Hesabına para aktarabilir. Müşterinin fonlarını Şirketin fonlarından ayrı tutmak için Şirket adına açılan ayrılmış hesaplar da dahil olmak üzere, Müşterinin fonları Şirket hesaplarında tutulur. Tüm ödemeler ve ödeme bilgilerinin aktarımı Şirket tarafından, ödemelerin güvenliği için, endüstri standartlarına ve uluslararası ödeme sistemlerinin gereklerine uygun olarak, şifreli iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi'nin tavsiyelerine uygun olarak, Müşterinin verilerini korumak için Aktarım düzeyinde şifreleme kullanılır - TLS 1.3 ve uygulama düzeyinde - AES algoritması.
3.2. Müşterinin Hesabına para yatırmak ve hesabından para çekmek için gerçekleştirilen işlemler bu Yönetmeliğin kapsamındadır.
3.3. Müşteri, kendisi tarafından yapılan ödemelerin doğruluğundan sorumludur. Şirketin banka bilgileri değişirse, Müşteri, yeni bilgiler işlem terminalinde yayınlanır yayınlanmaz eski bilgilere göre yapılan ödemelerden sorumlu olur.
3.4. Bir Müşterinin işlem harici aktivitelerinden her biri, işlem terminalindeki ilgili bölümde yer alan bir kayıtla onaylanır. Müşteri, işlem harici aktiviteler hakkındaki bilgilerin doğruluğunu ve hesap bakiyesinin miktarını bağımsız olarak izlemeli ve işlem terminalinin ilgili bölümündeki diğer bilgilerin doğruluğunu takip etmelidir. Müşteri, işlem harici aktivitelere ilişkin kayıtta hesap bakiyesi veya diğer bilgilerle ilgili bir hata bulursa, Şirketin web sitesinde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak Şirketi en kısa sürede bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri ayrıca Sözleşmenin gerekliliklerine uygun olarak bir talep oluşturma hakkına sahip olacaktır.
3.5. Bir Şirket Müşterisi, İşlem terminalinde 6 ay boyunca Müşterinin Hesap Bakiyesinde bir değişikliğe yol açan herhangi bir işlem yapmadıysa, Şirket, İşlem terminaline erişim sağlamak için bir abonelik ücreti (komisyon) uygulama hakkını saklı tutar. Abonelik ücretini borçlandırma miktarı ve prosedürü, Şirket tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir.

4. Bir Müşterinin hesabına Fon yatırma

4.1. Bir Müşteri, bu Sözleşmede belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Şirketin hizmetlerini yalnızca Müşterinin hesabında bulunan fonlar karşılığında alabilir. Müşterinin hesabına, Şirketin hesaplarına veya Şirketin yetkili ödeme kurumlarının hesaplarına para aktarmak suretiyle ekleme yapılabilir. Şirket, yetkili ödeme kurumlarının listesini ve banka bilgilerini işlem terminalinde yayınlayabilir.
4.2. Müşterinin Şirket hesaplarına para transferi, yargı yetkisi altında transferin yapıldığı ülkelerin yürürlükteki yasaları ve diğer yasal düzenlemeler tarafından belirlenen şartlarına uymalı ve kısıtlamaları dikkate almalıdır.
4.3. Şirket, Müşterinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğuna tabi olarak, Şirket tarafından alınan tutarı Müşterinin Hesabına alacaklandıracaktır.
4.4. Para, Müşterinin hesabına, transferin gerçekleştirildiği para birimine bakılmaksızın Müşterinin hesabının para birimi cinsinden yatırılır. Transfer para birimi Müşterinin hesap para biriminden farklıysa, transfer tutarı, ödemenin Şirket hesabına ulaştığı andaki döviz kuru üzerinden Müşterinin hesabının para birimine çevrilir. Dönüştürme oranını Şirket belirler. Ödeme hizmetleri sağlayıcıları tarafından belirlenen durumlarda, fonlar Müşterinin harici hesabından, Müşterinin harici hesabının para biriminden farklı bir para biriminde çekilebilir.
4.5. Müşterinin hesabının para birimine ve alacaklandırma yöntemine bağlı olarak, Şirketin Müşterinin hesabına transferleri kabul ettiği para birimi, İşlem terminalinde belirtilir.
4.6. Şirket, transfer yöntemine ve para birimine bağlı olarak farklılaştırılan minimum ve maksimum fon miktarları üzerine kısıtlamalar getirme hakkını saklı tutar.
4.7. Müşterinin hesabına yapılan ve tazminat ödemeleriyle doğrudan ilgili olmayan fon aktarımları, aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:
a) Müşteri tarafından aktarılan tutarlar Şirket hesabına ulaşırsa.
b) Müşteriye daha önce aktarılan para, sorunu derhal çözmek ve parayı yeniden göndermek için müşteri ile iletişime geçilmemesi halinde Şirketin hesaplarına iade edilirse.
4.8. Fonlar, Şirket hesabına paranın ulaştığı günü takip eden 1 (bir) iş günü içinde Müşterinin hesabına yatırılır.
4.9. Müşteri tarafından gönderilen fonlar 5 (beş) iş günü içinde Müşterinin hesabına aktarılmazsa, Müşteri, Şirketten aktarımı araştırmasını talep etme hakkına sahiptir. Bir transferi araştırmak için Müşteri, Sözleşmeye uygun olarak bir talepte bulunmalı ve Şirkete para transferlerini teyit eden belgeleri sağlamalıdır.

5. Bir Müşterinin hesabına para yatırma yolları

5.1. Banka transferi.
5.1.1. Müşteri, transferin yapıldığı zamanda Şirket bu para yatırma yöntemiyle çalışıyorsa, istediği zaman banka transferi yoluyla para yatırabilir.
5.1.2. Müşteri, bu para transferi yöntemini ancak Şirket tarafından tek taraflı olarak kendi takdirine bağlı olarak belirlenen belgelerin bir listesini sağladıktan sonra kullanabilir.
5.1.3. Müşteri, tabloda belirtilen Şirket banka hesabına yalnızca kişisel banka hesabından banka transferi yapabilir veya bir banka hesabı açmadan yalnızca kendi adına ödeme yapabilir. Şirket, transferin Sözleşmenin 1.4.6 numaralı maddesinin veya bu Yönetmeliğin şartlarına aykırı olarak yapılması durumunda, alınan fonları Şirket hesabına transfer etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Aynı zamanda, bu tür bir ihlalin tespiti halinde Şirket, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve Müşteriye daha fazla hizmet sunmayı reddetme hakkına sahiptir.
5.1.4. Müşteri, banka havalesi yapmadan önce Şirketin banka bilgilerini ve ödeme amacını tabloda doğrulamalıdır. Müşteri belirtilen ödeme amacı için bir transfer yapamazsa, sorunu münferit olarak çözmek için Şirket ile iletişime geçmelidir.
5.1.5. Şirket, tabloda belirtilen amaçtan farklı bir ödeme amacıyla yapılmışsa ve üçüncü bir şahıs adına yapılmış bir transferse, Şirketin banka hesabına alınan fonları transfer etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Şirket parayı transferin yapıldığı banka hesabına geri gönderir. Böyle bir transferle ilgili tüm masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.
5.1.6. Müşteri, banka transferinin alabileceği süreye dair sorumluluğu Şirketin üstlenmediğini anlar ve kabul eder.
5.2. Elektronik transfer.
5.2.1. Müşteri, transferin yapıldığı zamanda Şirket bu para yatırma yöntemiyle çalışıyorsa, istediği zaman elektronik transfer yoluyla para yatırabilir.
5.2.2. Müşteri, Şirket hesaplarına yalnızca kişisel e-cüzdanından elektronik transfer yapabilir. Şirket, transferin Sözleşmenin veya bu Yönetmeliğin şartlarına aykırı olarak yapılması durumunda, alınan fonları Şirket hesabına transfer etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve bu tür bir ihlalin tespit edilmesi durumunda Müşteriye daha fazla hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
5.2.3. Müşteri, bir elektronik transfer yapmadan önce Şirketin hesap bilgilerini doğrulamalıdır.
5.2.4. Müşteri, bir elektronik transferin alabileceği süreden ve Şirketin kendisinden değil de elektronik ödeme sisteminden kaynaklanıyorsa transferde teknik bir arızaya neden olan durumlardan, Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.
5.3. İşlem merkezi aracılığıyla bir banka kartından transfer.
5.3.1. Müşteri, transferin yapıldığı zamanda Şirket bu para yatırma yöntemiyle çalışıyorsa, istediği zaman işlem merkezi üzerinden banka transferi yoluyla para yatırabilir.
5.3.2. Müşteri, türü tabloda belirtilen uluslararası bir ödeme sisteminin banka kartından transfer yapabilir.
5.3.3. Müşteri, sadece kendi adına kayıtlı bir banka kartından transfer yapabilir. Şirket, transferin Sözleşmenin veya bu Yönetmeliğin şartlarına aykırı olarak yapılması durumunda, alınan fonları Şirket hesabına transfer etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve bu tür bir ihlalin tespit edilmesi durumunda Müşteriye daha fazla hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
5.3.4. Şirket, transfer eğer üçüncü bir şahıs adına yapılmışsa, Şirketin işlem merkezindeki hesaplarından alınan fonları transfer etmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Şirket parayı transferin yapıldığı banka hesabına geri gönderecektir. Böyle bir transferle ilgili tüm masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.
5.3.5. Müşteri, bir transferin alabileceği süreden ve Şirketin kendisinden değil de işlem merkezinden ya da uluslararası ödeme sisteminden kaynaklanıyorsa transferde teknik bir arızaya neden olan durumlardan, Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.

6. Bir Müşterinin hesabından para çekme

6.1. Müşteri, aşağıdaki koşullara göre, Müşterinin hesabından para çekme talimatını içeren bir para çekme talebini Şirkete göndererek herhangi bir zamanda hesabındaki parasının tamamını veya bir kısmını yönetebilir:
a) Şirket, Müşterinin işlem hesabındaki emri, sadece emrin gerçekleştirildiği anda Müşterinin hesap bakiyesi dahilinde gerçekleştirecektir. Müşteri tarafından çekilen miktar (bu Politikada ödeme için öngörülen ücretler ve diğer masraflar dahil) Müşterinin hesap bakiyesinin tutarını aşarsa, Şirket emri reddetme hakkına sahiptir.
b) Müşteri tarafından, Müşterinin hesaplarından para çekilmesine dair verilen talimat, hem şartlara uymalı hem de transferin yargı yetkisi altında yapıldığı ülkelerin ilgili kanunları ve diğer yasal düzenlemeleri tarafından belirlenen kısıtlamaları dikkate almalıdır.
c) Müşteri tarafından, Müşterinin hesaplarından para çekilmesine dair verilen talimat, hem gerekliliklere uygun olmalı hem de bu Yönetmelik ve diğer Şirket belgeleri ile belirlenen kısıtlamaları dikkate almalıdır.
d) Fonlar, Müşterinin hesabından Müşterinin daha önce para yatırmak için kullandığı aynı ödeme aracına çekilir ve Şirket, ödeme aracına yapılan para çekme tutarını Müşterinin hesabına bu ödeme aracından yatırılan tutar ile sınırlayabilir. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak bu kurala istisnalar getirebilir ve Müşterinin fonlarını diğer ödeme araçlarına çekebilir; Şirket, herhangi bir zamanda Müşteriden başka ödeme araçlarının ödeme bilgilerini isteme hakkına sahiptir ve Müşteri, talep edilen ödeme bilgileri Şirkete bildirmelidir.
6.2. Müşterinin harici hesabına para transferi yoluyla para çekme talebi, Şirket tarafından yetkilendirilmiş bir aracı tarafından gerçekleştirilebilir.
6.3. Müşteri, para çekme talebini Hesap para birimi cinsinden hazırlayacaktır. Hesap para birimi transfer para biriminden farklıysa, Şirket, transfer tutarını Müşterinin hesabından alacaklandırıldığında Şirket tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden transfer para birimine çevirecektir.
6.4. Şirketin, Müşterinin harici hesabına transfer yaptığı para birimi, Müşterinin hesabının para birimine ve ödeme yöntemine bağlı olarak Müşterinin tablosunda belirtilebilir.
6.5. Şirket, fonların borçlandırılmasına dair her yöntem için dönüştürme oranını, ücret miktarını ve diğer maliyetleri belirler ve bunları kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirebilir. Dönüştürme oranı, herhangi bir devletin resmi makamları tarafından belirlenen para birimlerinin döviz kurundan ve ilgili para birimlerinin döviz kurunun mevcut piyasa seviyesinden farklı olabilir. Ödeme hizmetleri sağlayıcıları tarafından belirlenen durumlarda fonlar, bir Müşterinin harici hesabına bu Müşterinin harici hesabının para biriminden farklı bir para biriminde yatırılabilir.
6.6. Şirket, borçlandırma yöntemine göre farklılaştırılabilecek, çekilebilecek minimum ve maksimum fon miktarlarına kısıtlama getirme hakkını saklı tutar. Bu kısıtlamalar, Müşteri bir para çekme talebi gönderdiğinde Müşterinin Tablosunda görüntülenir.
6.7. Müşterinin tablosu aracılığıyla düzenlenmiş bir emir, Şirket tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu paragrafta belirtilen yöntem dışında herhangi bir yolla verilen veya gönderilen bir emir, Şirket tarafından yerine getirilmeyecektir.
6.8. Müşterinin Hesabından para çekme kararı Şirket tarafından aşağıdaki durumlar haricinde 5 (beş) iş günü içinde verilir:
Çalışmanın bu Yönetmelikte açıklanan şüpheli işlemlere tabi olması.
Şirketin derhal karar vermesini engelleyen teknik arızaların veya diğer koşulların varlığı.
6.9. Şirket tarafından para çekme talebine göre gönderilen fonlar, bu Yönetmeliğin 6.8 numaralı maddesine göre karar tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Müşterinin dışarıdaki hesabına aktarılmazsa, Müşteri, transferi araştırma talebi ile Şirkete başvurma hakkına sahiptir.
6.10. Hesap bilgileri hatalı olduğu halde bir Para çekme talebinde bulunulması ve bunun sonucunda paranın Müşterinin harici hesabına yatırılmaması durumunda, durumu çözmek için gereken ücret maliyetleri Müşteri tarafından üstlenilecektir.
6.11. Müşterinin, Müşteri tarafından yatırılan fon miktarını aşan kazancı, sadece Şirket ve Müşteri arasında kararlaştırılan sırayla Müşterinin harici hesabına aktarılabilir.
6.12. Müşteri, Müşterinin Hesabını belirli bir şekilde ekleme yapmışsa ve para çekme prosedürü bu Yönetmeliğin 6.8 numaralı maddesinde belirlenen prosedürden farklıysa, Şirket, Müşteri tarafından daha önce alacaklandırılan tutarı Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenen şartlar kapsamında, aynı şekilde geri çekme hakkına sahiptir.

7. Bir Müşterinin Hesabından para çekme yolları

7.1. Banka transferi.
7.1.1. Müşteri, tablo aracılığıyla bir para çekme talebi gönderebilir ve Şirket bu para transferi yöntemiyle çalışıyorsa, herhangi bir zamanda bir banka transferi yoluyla para alabilir.
7.1.2. Müşteri, sadece kendi adına açılmış bir banka hesabına para çekme talebi gönderebilir. Şirket, talep Sözleşme şartlarına ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak gönderilmişse, Müşterinin fonlarını geri çekmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve bu tür bir ihlalin tespit edilmesi durumunda Müşteriye daha fazla hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
7.1.3. Şirket, bu Yönetmeliğin 7.1.2 numaralı paragrafında belirtilen şartların karşılanması durumunda, Para çekme talebinde belirtilen banka bilgilerine göre Müşterinin banka hesabına para göndermelidir. Şirket bu suretle hesabın Müşteriye ait olduğunu varsayar.
7.1.4. Müşteri, banka transferinin alabileceği süreye dair sorumluluğu Şirketin üstlenmediğini anlar ve kabul eder.
7.2. Elektronik transfer.
7.2.1. Müşteri, Tablo aracılığıyla bir para çekme talebi gönderebilir ve herhangi bir zamanda, talebin sunulduğu sırada Şirket bu para transferi yöntemiyle çalışıyorsa, elektronik transfer yoluyla para alabilir.
7.2.2. Müşteri, yalnızca kendine ait olan bir elektronik hesaba para çekme talebinde bulunabilir. Şirket, talep Sözleşme şartlarına ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak gönderilmişse, Müşterinin fonlarını geri çekmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve bu tür bir ihlalin tespit edilmesi durumunda Müşteriye daha fazla hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Şirket aynı zamanda elektronik hesabın Müşteriye ait olduğunu varsayar.
7.2.3. Şirket, bu Yönetmeliğin 7.2.2 numaralı maddesinde belirtilen şartların karşılanması durumunda, para çekme talebinde belirtilen banka bilgilerine uygun olarak Müşterinin banka hesabına para göndermelidir.
7.2.4. Müşteri, bir elektronik transferin alabileceği süreden ve transferde yaşanabilecek Şirketin kusuru haricindeki sebeplerden kaynaklanan teknik bir arızaya neden olan durumlardan, Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.
7.3. İşlem merkezi aracılığıyla bir banka kartına transfer.
7.3.1. Müşteri, tablo aracılığıyla bir para çekme talebi gönderebilir ve herhangi bir zamanda, Şirket bu para transferi yöntemiyle çalışıyorsa, İşlem merkezi aracılığıyla Banka kartına bir transfer yoluyla para alabilir.
7.3.2. Müşteri, sadece uluslararası ödeme sisteminin Banka kartına para çekme talebi gönderebilir; bu uluslararası ödeme sistemleri Tabloda belirtilmiştir.
7.3.3. Müşteri, sadece kendi adına kayıtlı bir Banka kartına para çekme talebi gönderebilir. Şirket, talep Sözleşme şartlarına ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak gönderilmişse, Müşterinin fonlarını geri çekmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirket ayrıca Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve bu tür bir ihlalin tespit edilmesi durumunda Müşteriye daha fazla hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
7.3.4. Müşteri, bir transferin alabileceği süreden ve Şirketin kendisinden değil de işlem merkezinden ya da uluslararası ödeme sisteminden kaynaklanıyorsa transferde teknik bir arızaya neden olan durumlardan, Şirketin sorumlu olmadığını anlar ve kabul eder.
7.4. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye Müşterinin hesabından para çekmek için başka yollar sunabilir. Bu bilgiler tabloya yerleştirilir.

8. 1-Tıklama hizmetinin şartları

8.1. Banka (ödeme) kartı bilgileri ile ödeme biçimini doldurarak, "Kartı kaydet" onay kutusunu işaretleyerek (seçerek) ve ödeme onayı düğmesine tıklayarak, Müşteri, 1-Tıklama hizmetinin (tekrarlayan ödemeler) kurallarına tam rıza gösterir ve ödeme hizmetleri sağlayıcısına, Müşterinin talebi üzerine Müşterinin bankasından (ödeme), Müşterinin Banka kart bilgilerini yeniden girmeden Şirketteki hesap bakiyesine ekleme yapması için belirlediği fonları otomatik olarak, ek yetkilendirme olmaksızın, Müşterinin Şirketteki hesap bakiyesini yenilemek için 1-Tıklama hizmeti tarafından sağlanan tarih itibariyle otomatik olarak tahsil etme (ödeme) yetkisi verir.
8.2. Müşteri, 1-Tıklama hizmetinin kullanımına dair onayın 2 (iki) iş günü içinde Müşterinin e-posta adresine gönderilmek suretiyle Müşteriye sunulacağını kabul eder ve onaylar.
8.3. 1-Tıklama hizmetini kullanarak, 1-Tıklama hizmetini sağlamak için kullanılan Müşteri banka kartının sahibinin kendisi olduğunu (yetkili kullanıcı) onaylar ve ayrıca, Müşterinin Şirketteki hesap bakiyesine eklemek yapmak için Şirket lehine bir banka kartından yapılan ödemelere itiraz etmek için herhangi bir işlem yapmayacağını teyit eder.
8.4. Müşteri, 1-Tıklama hizmetini kullanarak, bu hizmetin kullanımıyla ilgili tüm masrafları ve her türlü vergi, harç vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ek masrafları (gerekirse) karşılamayı kabul eder.
8.5. Müşteri, Müşterinin Şirketteki hesap bakiyesine ekleme yapmak için Müşteri tarafından yapılan tüm ödemelerin tüm sorumluluğunu üstlenir. Şirket ve/veya ödeme hizmetleri sağlayıcısı, yalnızca Müşteri tarafından belirtilen tutarda ödeme sağlar ve Müşterinin yukarıda belirtilen ek tutarları ödemesinden sorumlu değildir.
8.6. Ödeme onayı düğmesine tıklandıktan sonra ödeme işleme alınmış sayılır ve geri alınamaz şekilde gerçekleştirilir. Müşteri, ödeme onayı düğmesine tıklayarak, ödemeyi iptal edemeyeceğini veya iptal edilmesini talep edemeyeceğini kabul eder. Müşteri, ödeme formunu doldurarak herhangi bir ülkenin yürürlükteki mevzuatını ihlal etmediğini onaylar. Müşteri, banka (ödeme) kartının sahibi olarak, ödeme formunu doldurmak ve bu bölümdeki şartları kabul etmek suretiyle, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu onaylar.
8.7. Müşteri, web sitesini ve/veya işlem terminalini kullanmaya başlayarak, web sitesinin ve/veya işlem platformunun kullanıldığı herhangi bir ülkenin yönetmeliklerine uygunluk konusunda yasal sorumluluğu üstlenir ve Müşteri, web sitesinin kullanıldığı yargı alanında yasal olarak izin verilen reşit olma yaşına ulaştığını veya bu yaşı geçtiğini onaylar. Müşteri, ödeme hizmeti sağlayıcısının, web sitesinin ve/veya işlem terminalinin kullanımıyla ilgili yasakların herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz ihlalinden sorumlu olmadığını onaylar. Müşteri, web sitesinin ve/veya işlem terminalinin hizmetlerini kullanmayı kabul ederek, ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından herhangi bir ödemenin işlendiğini ve borçlandırılan tutarların ve/veya malların iadesinin veya diğer ödeme iptal seçeneklerine dair yasal haklarının olmadığını teyit eder. Müşteri, Müşterinin hesabından para çekmeyi planlıyorsa, işlem terminalini kullanabilir.
8.8. Müşteri, 1-Tıklama hizmetinin Müşteri tarafından iptal edilene kadar yürürlükte kalacağını onaylar. Müşteri, 1-Tıklama hizmetini iptal etmek isterse, Müşterinin kayıtlı kartları listesinden banka (ödeme) kartı bilgilerini silerek bu hizmeti Tablo aracılığıyla iptal etme hakkına sahiptir.
8.9. Müşterinin ödeme kartına ait bilgilerin işlenmesinin reddedilmesinden/işlememesinden ya da Banka (ödeme) kartını düzenleyen bankadan Müşterinin banka (ödeme) kartını kullanarak ödeme yapma izninin alınamamasıyla ilişkili bir ret durumundan ödeme hizmetleri sağlayıcısı sorumlu değildir. Ödeme hizmetleri sağlayıcısı, Şirketin web sitesinde sunulan hizmetlerinin kalitesinden veya kapsamından sorumlu değildir. Müşteri, Müşterinin hesabına para yatırırken, Şirket tarafından belirlenen kural ve gerekliliklere uymakla yükümlüdür. Ödeme hizmetleri sağlayıcısı yalnızca ödemeyi yapar ve herhangi bir fiyatlandırma, genel fiyat ve/veya toplam tutar konusunda sorumluluk taşımaz.
8.10. Müşteri, Şirketin web sitesinde yayınlanan 1-Tıklama hizmetinin hüküm ve koşullarının revizyonunu ve güncellemesini bağımsız olarak izlemelidir.
8.11. Müşteri, Taraflar arasındaki bilgi alışverişinin Tablo aracılığıyla gerçekleştiğini kabul eder. İstisnai durumlarda, e-posta iletişim yöntemi kullanılabilir: [email protected]
8.12. Müşteri bu koşulları kabul etmezse, ödemeyi derhal iptal etmek ve gerekirse Şirket ile iletişime geçmekle yükümlüdür.