นโยบายการทำธุรกรรมการเทรด Stocks

มีผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1 นโยบายธุรกรรมการเทรดนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบาย") กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขที่ บริษัททำธุรกรรมการเทรดกับลูกค้า ในกลไกการเทรดที่เรียกว่า “Stocks” โดยที่คำสั่งเทรดหุ้น (การเทรด) จะคือ สัญญาที่มิใช่สัญญาการซื้อขายส่วนต่างแบบมีเลเวอเรจ (CFD) ที่หุ้นทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการต่ออายุและไม่มีกรอบเวลาที่จำกัด (ไม่มีเวลาและวันหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)
1.1.1 ลูกค้าเข้าใจดีว่าว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ดังนั้น ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ลูกค้ายังเข้าใจอีกด้วยว่า จะไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงทางกายภาพเกิดขึ้นจริง และลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงในกลไกการเทรดหุ้น บริษัทมิได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินและไม่ให้สิทธิลูกค้าในหลักทรัพย์และ (หรือ) ภาระผูกพันดังกล่าว
1.1.2 ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทไม่จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทผู้ออกหุ้นผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด หรือโดยวิธีอื่น
1.1.3 ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขเงื่อนไขใด ๆ ของการเทรดใด ๆ ในการกระจายเงินปันผลภายใต้หุ้นที่ระบุเป็นสินทรัพย์อ้างอิงในเทอร์มินัลการเทรดของบริษัท
1.2 นโยบายกำหนดขั้นตอน การประมวลผลและการดำเนินการตามคำสั่งเพื่อทำการเปิดและปิดการเทรด
1.3 บริษัทจะดำเนินเทรดตามนโยบายเท่านั้น
1.4 ลูกค้ารับทราบว่า แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวของฟีดราคา คือ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัทเอง ในการใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ เพื่อเสนอฟีดราคาบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการแลกเปลี่ยนการเทรดข้อมูล, ข้อมูล over-the-counter และข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฟีดราคาที่แตกต่างจากที่พบในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการยกเลิกหรือการแก้ไขของการทำธุรกรรมการเทรด ราคาในเทอร์มินัลการเทรดไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของฟีดราคาได้ เพราะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่คงที่ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ราคาอ้างอิงจากฟีดราคาอาจจะไม่ได้แสดงผลที่บนเทอร์มินัลการเทรด แผนภูมิที่แสดงบนเทอร์มินัลการเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มราคา บริษัทไม่รับประกันว่า การเทรดจะกระทำในราคาที่แสดงบนแผนภูมิที่เทอร์มินัลการเทรด ในช่วงเวลาที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งเทรดหรือคำสั่งเฉพาะของลูกค้า ราคาของสินทรัพย์ที่ระุบนแผนภูมิในเทอร์มินัลการเทรด มีการคำนวณดังนี้ (ราคาเสนอซื้อ+ขาย)/2
1.5. หากมีการใช้ราคาที่มิใช่ราคาตลาด เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า โดยที่ "ราคาที่มิใช่ราคาตลาด" หมายถึง ราคาในเทอร์มินัลการเทรดที่ไม่ตรงกับราคาตลาด เมื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกผลทางการเงินของการทำธุรกรรมดังกล่าว
1.6 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำการเทรดเฉพาะจำนวนของเงินทุนในบัญชีของลูกค้าเท่านั้น
1.6.1 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่เพียงพอที่จะทำการเทรด ก็สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.6.2 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำการเทรด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.7 คำสั่งของลูกค้าที่จะทำการเทรดเปิด หรือ ปิดการเทรดจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ และการเทรดนั้นได้รับการพิจารณาว่า กระทำการเปิดหรือปิดทันที หลังจากบันทึกที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท การเทรดแต่ละครั้ง จะมีรหัสคำสั่งเทรดตามกฎที่บริษัทกำหนด คำสั่งดังกล่าว จะดำเนินการในราคาล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ในเวลาที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
1.8 เมื่อทำการเทรด ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตจากการกระทำต่อไปนี้
1.8.1 การใช้บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ของบริษัท สำหรับกระทำการที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง หรือ สำหรับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งของลูกค้า
1.8.2 การดำเนินการใด ๆ กับลูกค้ารายอื่นของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมและไม่สุจริตใด ๆ และจงใจดำเนินการเทรด (ธุรกรรม) กับบริษัท เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการกระทำดังกล่าว
1.9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเทรดนี้ ได้ตลอดเวลา มีดังต่อไปนี้
1.9.1 การจำกัดขั้นต่ำสุดและสูงสุดของจำนวนการเทรดในแต่ละสินทรัพย์
1.9.2 ข้อจำกัดในจำนวนเทรด/จำนวนเงินเทรดทั้งหมดของการเทรดที่กระทำโดยลูกค้า ในสินทรัพย์เฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยบริษัท (ช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด )
1.9.3 จำกัดจำนวนการเทรดทั้งหมดที่เปิดพร้อมกันโดยลูกค้า ทั้งโดยรวมและสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกัน
1.9.4 ข้อจำกัดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการเทรดใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท

2. การส่งข้อความ

2.1 สำหรับคำขอ, การยืนยัน, รายงานและอื่น ๆ ลูกค้าและ บริษัทจะโต้ตอบสื่อสารกัน โดยการส่งข้อความ การโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการสร้างข้อความโดยลูกค้า, การส่งและนำส่งข้อความไปยังลูกค้านั้น จะต้องดำเนินการผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด
2.2 ข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงบริษัทผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด และได้รับอนุญาตจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าจะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ส่ง
2.3 เวลาประมวลผลสำหรับคำขอและคำสั่งเทรดนั่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท รวมไปถึงสภาพตลาดในปัจจุบันของสินทรัพย์อีกด้วย ในสภาวการณ์ปกติของตลาด เวลาในการดำเนินการของคำสั่งหรือคำสั่งเทรดของลูกค้า โดยปกติจะระหว่าง 0–5 วินาที ภายใต้สภาวะตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากปกติแล้ว บริษัทจะเพิ่มเวลาดำเนินการสำหรับคำขอและคำสั่งเทรด
2.4 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธคำขอ และ/หรือคำสั่งของลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
หากลูกค้าส่งคำขอก่อนที่ตลาดการเทรดจะเปิดขึ้น
หากลูกค้าไม่มีเงินทุนเพียงพอในการเปิดคำสั่งเทรดใหม่
สภาวะตลาดที่ผิดปกติ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัทเอง

3. การดำเนินการเทรด

3.1 การเทรดจะดำเนินการ เมื่อลูกค้าและบริษัทเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น มีการส่งคำสั่งเทรด แล้วก็มีการยืนยันการเทรดดังกล่าว ข้อกำหนดของนโยบายดังต่อไปนี้ อธิบายถึงขั้นตอนการตกลงเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด
3.2 ก่อนทำการเทรด ลูกค้าต้องเลือกเงื่อนไขสำคัญต่อไปนี้ของธุรกรรมการเทรด (ทำการเทรด)
สินทรัพย์อ้างอิง
จำนวนเงินเทรด
ค่าธรรมเนียมความสำเร็จในการขาย (อัตราค่าคอมมิชชั่นที่กำหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ในการปิดการเทรดโดยมีกำไรคูณกับจำนวนการเทรด)
พารามิเตอร์และเงื่อนไขอื่น ๆ หากมีความจำเป็นต้องยอมรับพารามิเตอร์ดังกล่าวเพื่อทำการเทรด
3.3 หลังจากเลือกเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เลือกและอัตราของผลตอบแทน
3.4 ในการทำการเทรด ลูกค้าส่งคำขอให้บริษัท เพื่อทำการเทรดที่มีเงื่อนไขที่สำคัญทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ที่ทั้งเลือกโดยลูกค้าเองและเสนอโดยบริษัท
3.5 กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอการเทรดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อกระทำการเทรด จำนวนเงินเทรดรวมค่าคอมมิชชั่น (ถ้ามี) จะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของลูกค้า
3.6 คำขอสำหรับการเทรดอาจจะถูกปฏิเสธหาก เกิดกรณีดังต่อไปนี้
จำนวนการเทรดเกินกว่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า
เวลาที่ยอมรับคำขอเทรดหมดอายุ
เวลาสำหรับการเทรดในสินทรัพย์ที่เลือก ได้สิ้นสุดลงแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในราคาสินทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าส่งคำขอเข้ามา จนถึงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทประมวลผล
บริษัทไม่สามารถทำการเทรดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องได้
ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหรือจำนวนเงินของการเทรด ที่เปิดโดยลูกค้า หรือเกินกว่าที่บริษัทกำหนดไว้
ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดที่อาจจะมีเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล
เกิดสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่างได้
3.7 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า กรณีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์คำสั่งเทรดปรากฏ ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการดำเนินการตามคำสั่งเทรด ลูกค้าจะได้รับการยืนยันในเทอร์มินัลการเทรด และข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดจะปรากฏในหน้าของเทอร์มินัลการเทรด หากคำขอเทรดถูกปฏิเสธ ลูกค้าจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
3.8 หากหลังจากส่งคำสั่งเทรดไปแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการไปแล้ว หรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดใด หรือไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดอีกเช่นกัน เช่นนี้แล้ว ลูกค้าไม่แน่ใจตนเองได้ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการหรือได้ถูกปฏิเสธไป ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้
3.9 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอการเทรดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
3.10 ฟีดราคาที่แสดงในเทอร์มินัลการเทรดเป็นมูลค่าราคาประมาณการ บริษัทมิได้ผูกมัดให้ต้องกระทำการเทรดตามราคาที่ระบุไว้ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ข้อมูลราคาที่แน่นอนจะแสดงเมื่อคำสั่งเทรดของลูกค้าได้ถูกดำเนินการและแสดงเทอร์มินัลการเทรด หลังจากได้เลือกเงื่อนไขสำคัญการเทรด และคำสั่งเทรดของลูกค้าได้รับการดำเนินการ

4. การปิดเทรด, การคำนวณผลตอบแทน, ขั้นตอนการสร้างและดำเนินการคำสั่งเทรด

4.1 คำสั่งเทรดถูกปิดตามกฎที่บริษัทกำหนดขึ้นในตราสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อปิดคำสั่งเทรด ผลลัพธ์ของการเทรดจะถูกคำนวณและเพิ่มลงในบัญชีของลูกค้า เมื่อปิดการเทรดและได้กำไร ค่าธรรมเนียมความสำเร็จในการขายจะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในบทคัดย่อ 3 ของเอกสารนี้ และค่าธรรมเนียมความสำเร็จในการขายที่คำนวณ จะถูกหักออกจากเงินที่ได้จากคำสั่งเทรด หลังจากคำสั่งเทรดถูกปิด มันจะหายไปจากตำแหน่งที่เปิดในเทอร์มินัลการเทรด
4.2 ผลลัพธ์ทางการเงิน สำหรับตราสารต่าง ๆ เมื่อปิดการเทรดคำนวณได้ดังนี้ คือ (YX)/X×S โดย X คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเปิดสถานะ (ราคาเสนอขาย) Y คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อปิดตำแหน่ง (ราคาเสนอซื้อ) S คือ ยอดคำสั่งเทรด ในกรณีที่ปิดการเทรดด้วยกำไร ค่าธรรมเนียมความสำเร็จในการขายจะถูกหักออกจากยอดเงินที่ได้จากคำสั่งเทรดที่คำนวณตามที่ระบุไว้ข้างต้น
4.3 การปิดการเทรดก่อนกำหนด ต้องมีข้อตกลงในเงื่อนไขสำคัญของการปิดการเทรดระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น คำขอปิดการเทรดและการยืนยันการปิดการเทรด การเทรดอาจถูกปิดโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น หากบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า สำหรับการปิดการเทรดแบบกระทันหัน ส่วนของนโยบายต่อไปนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอน การยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปิดการเทรด
4.4 ในการปิดการเทรด ลูกค้าจะต้องเลือกคำสั่งเทรดที่ตนเองต้องการจะปิด แล้วส่งคำขอไป นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับการปิดเทรดที่ได้เลือกไว้ รวมไปถึงผลลัพธ์ของจำนวนเงินของคำสั่งนั้น
4.5 หากลูกค้าเห็นด้วยกับข้อตกลงในการปิดการเทรด และประสงค์จะปิดการเทรด ลูกค้าจะส่งการยืนยันมายังบริษัทเพื่อปิดคำสั่งเทรด
4.6 กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ หากการเทรดได้ถูกปิด ผลตอบแทนจะเพิ่มไปในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า
4.7 คำขอปิดการเทรด อาจจะถูกยกเลิกได้ ดังกรณีต่อไปนี้
ข้อมูลเงื่อนไขสำคัญของการเทรดที่ไม่ตรงกันในเทอร์มินัลการเทรดและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้น กำหนดโดยดุลพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท
ในสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง
4.8 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า
4.9 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการปิดการเทรดบางส่วน (เพื่อปิดการเทรดที่ไม่เต็มจำนวน) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด
4.10 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอปิดการเทรดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
4.11 ข้อมูลอัตราผลตอบแทน สำหรับการปิดเทรดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อัตราผลตอบแทนที่แน่นอน จะแสดงในเทอร์มินัลการเทรด หลังจากคำขอปิดการเทรดได้รับการประมวลผลแล้ว
4.12 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเทรดของคำสั่งเทรดที่ยังไม่ถูกปิด ผ่านเทอร์มินัลการเทรดในช่วงเวลาเทรด บริษัทอาจกระทำการเพียงฝ่ายเดียว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท ในการจำกัดทิศทางและการดำเนินการของคำขอดังกล่าว นอกเวลาเทรด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขของการเทรด อาจกำหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว และแสดงให้เห็นในเทอร์มินัลการเทรด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระดับความห่างไกลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง, จำนวนเงินเทรด, และเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับคำขอบางประเภท
บริษัทจะยกเลิก (ลบ) คำขอที่ส่งโดยลูกค้า เพียงฝ่ายเดียว ในกรณี
เวลาของคำขอได้หมดอายุลง (กรณีระบุเวลาหมดอายุ)
คำสั่งเทรดที่กระทำเพื่อปิดการเทรดได้ถูกส่งไปนั่นถูกปิดเทรดไปแล้ว
การดำเนินคำขอเป็นไปได้ อันเนื่องจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของบริษัท (ข้อผิดพลาดทางเทคนิค, ราคาเสนอที่มิใช่ราคาตลาดโดยปรากฏในฟีด ฯลฯ)
หากจำนวนคำขอเทรดของลูกค้า ก่อให้เกิดภัยคุกคามจากการโหลดที่เพิ่มขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
บริษัทปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้า

5. เวลาเทรด

5.1 บริษัทกำหนดตารางการเทรด คือ ชั่วโมงที่สามารถเปิดและปิดการเทรดแยกต่างหาก สำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการ
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเทรดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท มีให้เข้าถึงอย่างอิสระ นั้นเป็นข้อมูลอย่างคร่าว บริษัทกำหนดตารางการเทรดในเทอร์มินัลการเทรด จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท

6. สถานการณ์พิเศษ

6.1 ในสถานการณ์พิเศษ การปฏิบัติของบริษัทอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในนโยบายการดำเนินการเทรด
6.2 สถานการณ์ที่พิเศษ มีดังต่อไปนี้
สภาวะตลาดที่ราคาเข้าสู่แพลตฟอร์มการเทรด น้อยกว่าภายใต้สภาวะตลาดปกติ โดยเป็นระยเเวลานาน
ภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาอันสั้น
การประกาศผลของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดยมีผลกระทบในระดับสูงต่อตลาดการเงิน
การประกาศตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะชน, การนำเสนอของธนาคารกลาง, ผู้นำรัฐ/ประเทศ, รัฐมนตรีคลัง, ประธานของบริษัทและการแลกเปลี่ยน ฯลฯ
การแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การปรับเปลี่ยนสกุลเงิน) โดยหน่วยงานของรัฐ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยทางการเมือง รวมถึงการลาออก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งของผู้แทนรัฐบาลและประธานบริษัท
ความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ของบริษัท และ/หรือการกระทำของบุคคลที่สามทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
สถานการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ของส่วนที่ 2 ในข้อตกลงการให้บริการ
สถานการณ์อื่นที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เหตุสุดวิสัย)
6.3. ในสถานการณ์พิเศษนั้น บริษัทจะพยายามทุกวิถีทาง ในการดำเนินการธุรกรรมการเทรดภายใต้เงื่อนไขปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำ ดังต่อไปนี้
ก) ลดอัตราผลตอบแทน
ข) ปฏิเสธคำขอเทรดแต่ละรายการ, ปิดคำสั่งเทรดก่อนกำหนด หรือยกเลิกคำสั่งเทรดกรณีที่ได้ทำการเทรดไว้ก่อนล่วงหน้า และสำหรับการแก้ไข (รวมถึงการยกเลิก) ผลลัพธ์ทางการเงินของการเทรดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ค) การจำกัดจำนวนคำขอเทรดของลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ง) การจำกัดเวลาเทรดในการทำธุรกรรมการเทรด
จ) ระงับการเทรดชั่วคราวในสินทรัพย์บางประเภทและ/หรือ
ฉ) ระงับการทำธุรกรรมการเทรดโดยสมบูรณ์
6.4 นอกจากสถานการณ์พิเศษ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2. ของนโยบายแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้การกระทำที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.3. ของนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นในนโยบายและ/หรือข้อตกลง