นโยบายการทำธุรกรรมการเทรด ส่วนที่ 2

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2017
อัปเดตวันที่ 15 เม.ย. 2019

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1นโยบายการทำธุรกรรมการเทรดนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไข ภายใต้การที่ บริษัททำธุรกรรมการเทรดกับลูกค้า
1.2 นโยบายกำหนดขั้นตอน การประมวลผลและการดำเนินการตามคำสั่งเพื่อทำการเปิดและปิดการเทรด
1.3 บริษัทจะดำเนินเทรดตามนโยบายเท่านั้น
1.4. ลูกค้ารับทราบว่า แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวของฟีดราคา คือ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัทเอง ในการใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ เพื่อเสนอฟีดราคาบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการแลกเปลี่ยนการเทรดข้อมูล, ข้อมูล over-the-counter และข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฟีดราคาที่แตกต่างจากที่พบในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการยกเลิกหรือการแก้ไขของการทำธุรกรรมการเทรด ราคาในเทอร์มินัลการเทรดไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของฟีดราคาได้ เพราะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่คงที่ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ราคาอ้างอิงจากฟีดราคาอาจจะไม่ได้แสดงผลที่บนเทอร์มินัลการเทรด แผนภูมิที่แสดงบนเทอร์มินัลการเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มราคา บริษัทไม่รับประกันว่า การเทรดจะกระทำในราคาที่แสดงบนแผนภูมิที่เทอร์มินัลการเทรด ในช่วงเวลาที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งเทรดหรือคำสั่งเฉพาะของลูกค้า ราคาของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในเทอร์มินัลการเทรด มีการคำนวณดังนี้: (ซื้อ+ขาย)/2
1.5 หากมีการใช้ราคาที่มิใช่ราคาตลาด เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า โดยที่ "ราคาที่มิใช่ราคาตลาด" หมายถึงราคาในเทอร์มินัลการเทรดที่ไม่ตรงกับราคาตลาด เมื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกผลทางการเงินของการทำธุรกรรมดังกล่าว
1.6 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำการเทรดเฉพาะจำนวนของเงินทุนในบัญชีของลูกค้าเท่านั้น
1.6.1 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่เพียงพอที่จะทำการเทรด ก็สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.6.2 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำการเทรด ลูกค้าก็จะไม่สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.7 คำสั่งของลูกค้าที่จะทำการเทรดก่อนกำหนด หรือ ปิดการเทรดก่อนกำหนด จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ และการเทรดนั้นได้รับการพิจารณาว่า กระทำการเปิดหรือปิดทันที หลังจากบันทึกที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท การเทรดแต่ละครั้ง จะมีหมายเลขคำสั่งเทรดตามกฎที่ บริษัทกำหนด คำสั่งดังกล่าว จะดำเนินการในราคาล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ในเวลาที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
1.8 เมื่อทำการเทรด ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตจากการกระทำดังต่อไปนี้
1.8.1 การใช้บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ของบริษัท สำหรับกระทำการที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง หรือ สำหรับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งของลูกค้า
1.8.2 การดำเนินการใด ๆ กับลูกค้ารายอื่นของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมและไม่สุจริตใด ๆ และจงใจดำเนินการเทรด (ธุรกรรม) กับบริษัท เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการกระทำดังกล่าว
1.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเทรดนี้ได้ตลอดเวลา มีดังต่อไปนี้
1.9.1 การจำกัดขั้นต่ำสุดและสูงสุดของจำนวนการเทรดในแต่ละสินทรัพย์
1.9.2 ข้อจำกัดในจำนวนเทรด/จำนวนเงินเทรดทั้งหมดของการเทรดที่กระทำโดยลูกค้า ในสินทรัพย์เฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยบริษัท (ช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด )
1.9.3 จำกัดจำนวนการเทรดทั้งหมดที่เปิดพร้อมกันด้วยลูกค้า ทั้งสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกัน
1.9.4 ข้อจำกัดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการเทรดใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท

2. การส่งข้อความ

2.1 สำหรับคำขอ, การยืนยัน, รายงานและอื่น ๆ ลูกค้าและ บริษัทจะโต้ตอบสื่อสารกันโดยการส่งข้อความ การโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการสร้างข้อความโดยลูกค้า, การส่งและนำส่งข้อความไปยังลูกค้านั้น จะต้องดำเนินการผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด
2.2 ข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงบริษัทผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด และได้รับอนุญาตจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าจะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ส่ง
2.3 เวลาประมวลผลสำหรับคำขอและคำสั่งเทรดนั่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท รวมไปถึงสภาพตลาดในปัจจุบันของสินทรัพย์อีกด้วย ในสภาวการณ์ปกติของตลาด เวลาในการดำเนินการของคำสั่งหรือคำสั่งเทรดของลูกค้า โดยปกติจะระหว่าง 0–5 วินาที ภายใต้สภาวะตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีปกติแล้ว บริษัทจะเพิ่มเวลาดำเนินการสำหรับคำขอและคำสั่งเทรด
2.4 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธคำขอ และ/หรือคำสั่งของลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีลูกค้าส่งคำขอก่อนที่ราคาแรกจะปรากฏบนเทอร์มินัลการเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดหรือช่วงการเทรดเปิดทำการ
หากลูกค้ามีเงินทุนไม่เพียงพอในการเปิดคำสั่งเทรดใหม่
สภาวะตลาดที่ผิดปกติ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัทเอง

3. การดำเนินการเทรด

3.1 การเทรดจะดำเนินการ เมื่อลูกค้าและบริษัทเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น มีการส่งคำสั่งเทรด แล้วก็มีการยืนยันการเทรดดังกล่าว ข้อกำหนดของนโยบายดังต่อไปนี้ อธิบายถึงขั้นตอนการตกลงเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด
3.2 ก่อนทำการเทรด ลูกค้าต้องเลือกเงื่อนไขสำคัญต่อไปนี้ของธุรกรรมการเทรด (ทำการเทรด):
สินทรัพย์อ้างอิง
ทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคา
จำนวนเงินเทรด
เครื่องมือตัวคูณ
พารามิเตอร์และเงื่อนไขอื่น ๆ หากมีความจำเป็นต้องยอมรับพารามิเตอร์ดังกล่าวเพื่อทำการเทรด
3.3 หลังจากเลือกเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เลือกและอัตราของผลตอบแทน
3.4 ในการทำการเทรด ลูกค้าส่งคำขอให้บริษัทเพื่อทำการเทรดที่มีเงื่อนไขที่สำคัญทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ที่ทั้งเลือกโดยลูกค้าเองและเสนอโดยบริษัท
3.5 กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอการเทรดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อกระทำการเทรด จำนวนเงินเทรดจะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของลูกค้า
3.6 คำขอสำหรับการเทรดอาจจะถูกยกเลิก ดังกรณีดังต่อไปนี้
จำนวนการเทรดเกินกว่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า
เวลาที่ยอมรับคำขอเทรดหมดอายุ
เวลาสำหรับการเทรดในสินทรัพย์ที่เลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในราคาสินทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าส่งคำขอเข้ามา จนถึงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทประมวลผล
บริษัทไม่สามารถทำการเทรดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องได้
ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนหรือจำนวนเงินของการเทรด ที่เปิดโดยลูกค้าหรือเกินกว่าที่บริษัทกำหนดไว้
ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดที่อาจจะมีเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล
เกิดสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่างได้
3.7 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์คำขอเทรดปรากฏ ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการดำเนินการตามคำเทรด ลูกค้าจะได้รับการยืนยันในเทอร์มินัลการเทรด และข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดจะปรากฏในหน้าของเทอร์มินัลการเทรด หากคำขอเทรดถูกยกเลิก ลูกค้าจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
3.8 หากหลังจากส่งคำขอเทรดไปแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการไปแล้ว, หรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดใด หรือไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดอีกเช่นกัน เช่นนี้แล้ว ลูกค้าไม่แน่ใจตนเองได้ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการหรือได้ถูกยกเลิกไป ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้
3.9 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอการเทรดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
3.10 ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราของผลตอบแทนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอัตราประมาณการณ์เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเทรด ตามอัตราของผลตอบแทนที่ระบุบนเว็บไซต์ อัตราผลตอบแทนที่แน่นอน จะแสดงให้กับลูกค้าในเทอร์มินัลการเทรด หลังจากได้เลือกเงื่อนไขสำคัญการเทรด และคำสั่งเทรดของลูกค้าได้รับการดำเนินการ

4. การปิดเทรด, การคำนวณผลตอบแทน, ขั้นตอนการสร้างและดำเนินการคำสั่งเทรด

4.1 คำสั่งเทรดถูกปิดตามกฎที่บริษัทกำหนดขึ้นในตราสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อปิดคำสั่งเทรด ผลลัพธ์ของการเทรดจะถูกคำนวณ และเพิ่มลงในบัญชีของลูกค้า หลังจากนั้น คำสั่งเทรดจะหายไปจากรายการการเทรดที่เปิดอยู่ในเทอร์มินัลการเทรด
4.2 ผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับตราสารต่าง ๆ เมื่อปิดการเทรด จะคำนวณดังนี้: (D×(YX)/XC)×S×M โดยที่ D หมายถึง ตัวแปรที่มีค่า ± 1 ซึ่งขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของทิศทางการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง และทิศทางการเคลื่อนไหวปัจจุบัน, X คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ จุดที่มีเปิดเทรด, Y คือ ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ จุดที่ปิดเทรด, S คือ มูลค่าการเทรด, M คือ มูลค่าตัวคูณ และ C คือ ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
4.3 การปิดการเทรดก่อนกำหนด ต้องมีข้อตกลงในเงื่อนไขสำคัญของการปิดการเทรดระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น คำขอปิดการเทรดและการยืนยันการปิดการเทรด การเทรดอาจถูกปิดโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น หากบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า สำหรับการปิดการเทรดแบบกระทันหัน ส่วนของนโยบายต่อไปนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอน การยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปิดการเทรด
4.4 ในการปิดการเทรด ลูกค้าจะต้องเลือกคำสั่งเทรดที่ตนเองต้องการจะปิด แล้วส่งคำขอไป นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับการปิดเทรดที่ได้เลือกไว้ รวมไปถึงผลลัพธ์ของจำนวนเงินของคำสั่งเทรด
4.5. หากลูกค้าเห็นด้วยกับข้อตกลงในการปิดการเทรด และประสงค์จะปิดการเทรด ลูกค้าจะส่งการยืนยันมายังบริษัทเพื่อปิดการเทรด จำนวนเงินที่จ่าย สำหรับการปิดเทรดก่อนกำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานฝ่ายเดียว และขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของการเทรด ระยะเวลา ราคาสินทรัพย์ปัจจุบันและราคาเป้าหมาย ความผันผวนของตลาด และสภาวะตลาดอื่น ๆ
4.6 กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการ หรือ อาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ หากการเทรดได้ถูกปิด ผลตอบแทนจะเพิ่มไปในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า
4.7 คำขอปิดการเทรด อาจจะถูกยกเลิกได้ ดังกรณีต่อไปนี้
ข้อมูลเงื่อนไขสำคัญของการเทรดที่ไม่ตรงกันในเทอร์มินัลการเทรดและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้น กำหนดโดยดุลพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท
ในสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง
4.8 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดปรากฏ ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า
4.9 หากหลังจากส่งคำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดไปแล้ว ผลของคำขอนั้นไม่ปรากฏในเทอร์มินัลการเทรดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากลูกค้าไม่แน่ใจได้ว่า การเทรดนั้นถูกปิด หรือ การปิดเทรดนั้นถูกยกเลิกไป ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้
4.10 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอปิดการเทรดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
4.11 ข้อมูลอัตราผลตอบแทน สำหรับการปิดเทรดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น อัตราผลตอบแทนที่แน่นอน จะแสดงในเทอร์มินัลการเทรด หลังจากคำขอปิดการเทรดได้รับการประมวลผลแล้ว
4.12 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเทรดของคำสั่งเทรดที่ยังไม่ถูกปิด ผ่านเทอร์มินัลการเทรดในช่วงเวลาเทรด
บริษัทอาจกระทำการเพียงฝ่ายเดียว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท ในการจำกัดทิศทางและการดำเนินการของคำขอดังกล่าว นอกเวลาเทรด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขของการเทรด อาจกำหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว และแสดงให้เห็นในเทอร์มินัลการเทรด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระดับความห่างไกลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง, จำนวนเงินเทรด, และเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับคำขอบางประเภท
บริษัทจะยกเลิก (ลบ) คำขอที่ส่งโดยลูกค้า เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีดังต่อไปนี้
เวลาของคำขอได้หมดอายุลง (กรณีระบุเวลาหมดอายุ)
คำสั่งเทรดที่กระทำเพื่อปิดการเทรดได้ถูกส่งไปนั่นถูกปิดเทรดไปแล้ว
การดำเนินคำขอเป็นไปได้ อันเนื่องจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของบริษัท (ข้อผิดพลาดทางเทคนิค, ราคาเสนอที่มิใช่ราคาตลาดโดยปรากฏในฟีด ฯลฯ)
หากจำนวนคำขอเทรดของลูกค้า ก่อให้เกิดภัยคุกคามจากการโหลดที่เพิ่มขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
บริษัทปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้า

5. เวลาเทรด

5.1 บริษัทกำหนดตารางการเทรด คือ ชั่วโมงที่สามารถเปิดและปิดการเทรดแยกต่างหาก สำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการ
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเทรดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีให้เข้าถึงอย่างอิสระ นั้นเป็นข้อมูลอย่างคร่าว บริษัทกำหนดตารางการเทรดในเทอร์มินัลการเทรด จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท

6. สถานการณ์พิเศษ

6.1 ในสถานการณ์พิเศษ การปฏิบัติของบริษัทอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในนโยบายการดำเนินการเทรด
6.2 สถานการณ์ที่พิเศษ มีดังต่อไปนี้
สภาวะตลาดที่ราคาเข้าสู่แพลตฟอร์มการเทรด น้อยกว่าภายใต้สภาวะตลาดปกติ โดยเป็นระยะเวลานาน
ภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาอันสั้น
การประกาศผลของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดยมีผลกระทบในระดับสูงต่อตลาดการเงิน
การประกาศตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะชน, การนำเสนอของธนาคารกลาง, ผู้นำรัฐ/ประเทศ, รัฐมนตรีคลัง, ประธานของบริษัทและการแลกเปลี่ยน ฯลฯ
การแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การปรับเปลี่ยนสกุลเงิน) โดยหน่วยงานของรัฐ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยทางการเมือง รวมถึงการลาออก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งของผู้แทนรัฐบาลและประธานบริษัท
ความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ของบริษัท และ/หรือการกระทำของบุคคลที่สามทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
สถานการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ของส่วนที่ 2 ในข้อตกลงการให้บริการ
สถานการณ์อื่นที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เหตุสุดวิสัย)
6.3 ในสถานการณ์พิเศษนั้น บริษัทจะพยายามทุกวิถีทาง ในการดำเนินการธุรกรรมการเทรดภายใต้เงื่อนไขปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำ ดังต่อไปนี้
ก) ลดอัตราผลตอบแทน
ข) ปฏิเสธคำขอเทรดแต่ละรายการ, ปิดคำสั่งเทรดก่อนกำหนด หรือยกเลิกคำสั่งเทรดกรณีที่ได้ทำการเทรดไว้ก่อนล่วงหน้า และสำหรับการแก้ไข (รวมถึงการยกเลิก) ผลลัพธ์ทางการเงินของการเทรดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ค) การจำกัดจำนวนคำขอเทรดของลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ง) การจำกัดเวลาเทรดในการทำธุรกรรมการเทรด
จ) ระงับการเทรดชั่วคราวในสินทรัพย์บางประเภทและ/หรือ
ฉ) ระงับการทำธุรกรรมการเทรดโดยสมบูรณ์
6.4 นอกจากสถานการณ์พิเศษ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของนโยบายแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้การกระทำที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.3 ของนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นในนโยบายและ/หรือข้อตกลง