นโยบายการทำธุรกรรมการเทรด ส่วนที่ 1

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2017
อัปเดตวันที่ 2 เม.ย. 2020

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1 นโยบายการทำธุรกรรมการเทรดนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไข ภายใต้การที่ บริษัททำธุรกรรมการเทรดกับลูกค้า
1.2. นโยบายกำหนดขั้นตอน การประมวลผลและการดำเนินการตามคำสั่งเพื่อทำการเปิดและปิดการเทรด
1.3. บริษัทจะดำเนินเทรดตามนโยบายเท่านั้น
1.4. ลูกค้ารับทราบว่า แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวของฟีดราคา คือ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ เพื่อเสนอฟีดราคาบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการแลกเปลี่ยนการเทรดข้อมูล, ข้อมูล over-the-counter และข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับฟีดราคาที่แตกต่างจากที่พบในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการยกเลิกหรือการแก้ไขของการทำธุรกรรมการเทรด ราคาในเทอร์มินัลการเทรดไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ของฟีดราคาได้ เพราะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อที่ไม่คงที่ ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท แผนภูมิที่แสดงบนเทอร์มินัลการเทรด ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มราคา บริษัทไม่รับประกันว่า การเทรดจะกระทำ ณ ราคาที่แสดงบนแผนภูมิที่เทอร์มินัลการเทรด ณ ช่วงเวลาที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งเทรดหรือคำสั่งเฉพาะของลูกค้ามา ราคาของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในเทอร์มินัลการเทรด มีการคำนวณดังนี้: (ซื้อ+ขาย)/2
1.5. หากมีการใช้ราคาที่มิใช่ราคาตลาดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า โดยที่ "ราคาที่มิใช่ราคาตลาด" หมายถึง ราคาในเทอร์มินัลการเทรดที่ไม่ตรงกับราคาตลาดเมื่อดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกผลทางการเงินของการทำธุรกรรมดังกล่าว
1.6 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำการเทรดเฉพาะจำนวนของเงินทุนในบัญชีของลูกค้าเท่านั้น
1.6.1 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่เพียงพอที่จะทำการเทรด ก็สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.6.2 หากจำนวนเงินทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำการเทรด ลูกค้าก็จะไม่สามารถทำการออกคำสั่งเทรดได้
1.7 คำสั่งของลูกค้าที่จะทำการเทรดก่อนกำหนด หรือ ปิดการเทรดจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ และการเทรดนั้นได้รับการพิจารณาว่า กระทำการเปิดหรือปิดทันที หลังจากบันทึกที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท การเทรดแต่ละครั้ง จะมีหมายเลขคำสั่งเทรดตามกฎที่ บริษัทกำหนด คำสั่งดังกล่าว จะดำเนินการในราคาล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ในเวลาที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
1.8 เมื่อทำการเทรด ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตจากการกระทำต่อไปนี้
1.8.1 การใช้บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ของบริษัท สำหรับกระทำการที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง หรือ สำหรับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย/ฉ้อโกง (รวมถึงการฟอกเงิน) ตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งของลูกค้า
1.8.2 การดำเนินการใด ๆ กับลูกค้ารายอื่นของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรมและไม่สุจริตใด ๆ และจงใจดำเนินการเทรด (ธุรกรรม) กับบริษัท เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการกระทำดังกล่าว
1.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเทรดนี้ได้ตลอดเวลา มีดังต่อไปนี้
1.9.1 การจำกัดขั้นต่ำสุดและสูงสุดของจำนวนการเทรดในแต่ละสินทรัพย์
1.9.2 ข้อจำกัดในจำนวนเทรด/จำนวนเงินเทรดทั้งหมดของการเทรดที่กระทำโดยลูกค้า ในสินทรัพย์เฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยบริษัท (ช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด)
1.9.3 จำกัดจำนวนการเทรดทั้งหมดที่เปิดพร้อมกันด้วยลูกค้า ทั้งสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกัน
1.9.4 ข้อจำกัดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการเทรดใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

2. การส่งข้อความ

2.1 สำหรับคำขอ, การยืนยัน, รายงานและอื่น ๆ ลูกค้าและบริษัทจะโต้ตอบสื่อสารกัน โดยการส่งข้อความ การโต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการสร้างข้อความโดยลูกค้า, การส่งและนำส่งข้อความไปยังลูกค้านั้น จะต้องดำเนินการผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด
2.2 ข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงบริษัทผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด และได้รับอนุญาตจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าจะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ส่ง
2.3 เวลาประมวลผลสำหรับคำขอและคำสั่งเทรดนั่น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท รวมไปถึงสภาพตลาดในปัจจุบันของสินทรัพย์อีกด้วย ในสภาวการณ์ปกติของตลาด เวลาในการดำเนินการของคำสั่งหรือคำสั่งเทรดของลูกค้า โดยปกติจะระหว่าง 0–5 วินาที ภายใต้สภาวะตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีปกติแล้ว บริษัทจะเพิ่มเวลาดำเนินการสำหรับคำขอและคำสั่งเทรด
2.4 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธคำขอ และ/หรือคำสั่งของลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีลูกค้าส่งคำขอก่อนที่ราคาแรกจะปรากฏบนเทอร์มินัลการเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดหรือช่วงการเทรดเปิดทำการ
หากลูกค้ามีเงินทุนไม่เพียงพอในการเปิดคำสั่งเทรดใหม่
สภาวะตลาดที่ผิดปกติ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทเองแต่เพียงผู้เดียว

3. การดำเนินการเทรด

3.1 การเทรดจะดำเนินการ เมื่อลูกค้าและบริษัทเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น มีการส่งคำขอเทรด แล้วก็มีการยืนยันการเทรดดังกล่าว ข้อกำหนดของนโยบายดังต่อไปนี้ อธิบายถึงขั้นตอนการตกลงเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรด
3.2 ก่อนทำการเทรด ลูกค้าต้องเลือกเงื่อนไขสำคัญต่อไปนี้ของธุรกรรมการเทรด (ทำการเทรด)
สินทรัพย์อ้างอิง
ทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคา
จำนวนเงินเทรด
เวลาหมดอายุของ Fixed Time Trade
มูลค่าเป้าหมายของราคาสินทรัพย์ (ระดับเป้าหมาย, ราคาเป้าหมาย)
3.3 หลังจากเลือกเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เลือกและอัตราของผลตอบแทน
3.4 ในการทำการเทรด ลูกค้าส่งคำขอให้บริษัทเพื่อทำการเทรดที่มีเงื่อนไขที่สำคัญทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ที่ทั้งเลือกโดยลูกค้าเองและเสนอโดยบริษัท
3.5 กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอการเทรดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการ หรืออาจจะถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ เมื่อกระทำการเทรด จำนวนเงินเทรด จะถูกหักออกจากยอดเงินในบัญชีของลูกค้า ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเทรด
3.6 คำขอสำหรับการเทรด อาจจะถูกยกเลิกหากได้ดังกรณีต่อไปนี้
จำนวนการเทรดเกินกว่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า
เวลาที่ยอมรับคำขอเทรดหมดอายุ
เวลาสำหรับการเทรดในสินทรัพย์ที่เลือก ได้สิ้นสุดลงแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในราคาสินทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าส่งคำขอเข้ามา จนถึงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทประมวลผล
ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดที่อาจจะมีเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ในสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง
3.7 เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์คำขอเทรดปรากฏ ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการดำเนินการตามคำเทรด ลูกค้าจะได้รับการยืนยันในเทอร์มินัลการเทรด และข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดจะปรากฏในหน้าของเทอร์มินัลการเทรด หากคำขอเทรดถูกยกเลิก ลูกค้าจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
3.8 หากหลังจากส่งคำขอเทรดไปแล้ว ลูกค้ายังไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการไปแล้ว, หรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดใด หรือไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดอีกเช่นกัน เช่นนี้แล้ว ลูกค้าไม่แน่ใจตนเองได้ว่าการเทรดนั้นได้กระทำการหรือได้ถูกยกเลิกไป ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้
3.9 ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอการเทรดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
3.10 ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราของผลตอบแทนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอัตราประมาณการณ์เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเทรด ตามอัตราของผลตอบแทนที่ระบุบนเว็บไซต์ อัตราผลตอบแทนที่แน่นอน จะแสดงให้กับลูกค้าในเทอร์มินัลการเทรด หลังจากได้เลือกเงื่อนไขสำคัญการเทรด และคำสั่งเทรดของลูกค้าได้รับการดำเนินการ

4. การปิดการเทรด, การคำนวณอัตราผลตอบแทนการเทรด

4.1 การเทรดจะปิดโดยอัตโนมัติ เวลาหมดอายุของ Fixed Time Trade เมื่อปิดการเทรดแล้ว จำนวนการจ่ายเงินของการเทรด Fixed Time Trade ก็จะถูกคำนวณ จำนวนเงินที่จ่ายนี้ จะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า และการเทรดจะหายไปจากรายการเทรดที่เปิดอยู่ในเทอร์มินัลการเทรด
4.2 การคำนวณการจ่ายเงินของ Fixed Time Trade เมื่อปิดการเทรดตามเวลาหมดอายุ มีดังนี้ หาก Fixed Time Trade ปิดที่ตัวดำ (กำไร) เมื่อคำสั่ง Fixed Time Trade หมดอายุ จำนวนการจ่ายคือ S*(100+K)/100 โดยที่ S คือ จำนวนเงินเทรด และ K คือ อัตราผลตอบแทนการเทรด ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ หากคำสั่งการเทรดของ Fixed Time Trade อยู่ในตัวเลขสีแดง (ขาดทุน) เมื่อเวลาหมดอายุจบลง จำนวนเงินที่จ่ายจะเป็นศูนย์ Fixed Time Trade จะถือว่าได้กำไร ดังกรณีต่อไปนี้
ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ มีผลลัพธ์คือ "ขึ้น" กล่าวคือ ราคาสินทรัพย์ของการเทรด ณ ช่วงเวลาหนึ่งสูงกว่าระดับเป้าหมายที่นักเทรดเลือก
ข) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ มีผลลัพธ์คือ "ลง" กล่าวคือ ราคาสินทรัพย์ของการเทรด ณ ช่วงเวลาหนึ่งต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่นักเทรดเลือก
4.3. หากราคาสินทรัพย์การเทรดเท่ากับระดับเป้าหมาย ณ เวลาหมดอายุของ Fixed Time Trade หรือเท่ากับระดับเป้าหมายอยู่มากหรือน้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ขีด และ Fixed Time Trade ไม่ได้เกิดกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงินที่เทรดจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีของลูกค้า ในกรณีอื่นใดของ Fixed Time Trade จะถือว่ามีผลลัพธ์ขาดทุน ทุกกรณี
4.4. การเทรดสามารถปิดก่อนกำหนดเวลาที่การเทรด Fixed Time Trade จะหมดอายุลงได้ตามคำขอของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทมีความสามารถทางเทคนิคที่จะกระทำได้ และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
4.5. การปิดการเทรดก่อนกำหนด ต้องมีข้อตกลงในเงื่อนไขสำคัญของการปิดการเทรดระหว่างลูกค้าและบริษัท ข้อตกลงดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน เช่น คำขอปิดการเทรดและการยืนยันการปิดการเทรด ส่วนของนโยบายต่อไปนี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนการยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปิดการเทรด
4.6. ในการปิดการเทรด ลูกค้าจะต้องเลือกคำสั่งที่ต้องการปิด แล้วส่งคำขอที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่จำเป็นของคำสั่งเทรดที่เลือกจะปิดก่อนกำหนด รวมไปถึงจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการปิดเทรดก่อนกำหนดนี้ จำนวนเงินที่จ่าย สำหรับการปิดเทรดก่อนกำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยพิจารณาจากพื้นฐานฝ่ายเดียว และขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของการเทรด ระยะเวลา ราคาสินทรัพย์ปัจจุบันและราคาเป้าหมาย ความผันผวนของตลาด และสภาวะตลาดอื่น ๆ
4.7. กรณีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร ระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนด จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบเรื่องความถูกต้องและความสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน จากนั้นคำขอจะถูกดำเนินการหรืออาจถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ หากการเทรดได้ถูกปิดลง การชำระเงินจะโอนไปยังยอดเงินในบัญชีของลูกค้า สำหรับการปิดการเทรดก่อนกำหนดนี้ จะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ
4.8. คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนด อาจจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้:
เวลาที่ปิดการเทรดก่อนกำหนดเทรดหมดอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในราคาสินทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าส่งคำขอเข้ามา จนถึงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทประมวลผล
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้น กำหนดโดยดุลพินิจของบริษัท
ในสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง
4.9. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทส่งข้อความพร้อมด้วยผลลัพธ์ของคำขอการเทรดไปยังเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะมีข้อความแสดงผลลัพธ์คำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดปรากฏในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า
4.10. หากหลังจากส่งคำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดไปแล้ว ผลของคำขอนั้นไม่ปรากฏในเทอร์มินัลการเทรดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกค้าจะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการเทรดนั้นถูกปิดลง หรือ การปิดเทรดนั้นถูกยกเลิกไป ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ช่วยตรวจสอบสถานะการเทรดดังกล่าวได้
4.11. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำขอปิดการเทรดก่อนกำหนดได้ หลังจากที่คำขอถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
4.12. ข้อมูลอัตราผลตอบแทน สำหรับการปิดเทรดก่อนกำหนดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการประมาณการเท่านั้น ข้อมูลผลตอบแทนที่แน่นอนจะแสดงในเทอร์มินัลการเทรด หลังจากที่การดำเนินการคำขอปิดการเทรดก่อนกำหนด

5. เวลาเทรด

5.1 บริษัทกำหนดตารางการเทรด คือ ชั่วโมงที่สามารถทำการเปิดและปิดเทรดได้ โดยแยกแต่ละสินทรัพย์
5.2 ข้อมูลเวลาการเทรดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ โดยเป็นข้อมูลอย่างคร่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการเทรด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

6. สถานการณ์พิเศษ

6.1 ในสถานการณ์พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากสถานการณ์ปกติ การปฏิบัติของบริษัทอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในนโยบายการดำเนินการเทรด
6.2 สถานการณ์ที่พิเศษ มีดังต่อไปนี้
สภาวะตลาดที่ราคาเข้าสู่แพลตฟอร์มการเทรด น้อยกว่าภายใต้สภาวะตลาดปกติ โดยเป็นระยะเวลานาน
ภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาอันสั้น
การประกาศผลของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดยมีผลกระทบในระดับสูงต่อตลาดการเงิน
การประกาศตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะชน, การนำเสนอของธนาคารกลาง, ผู้นำรัฐ/ประเทศ, รัฐมนตรีคลัง, ประธานของบริษัทและการแลกเปลี่ยน ฯลฯ
การแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การปรับเปลี่ยนสกุลเงิน) โดยหน่วยงานของรัฐ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับประเทศ
เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยทางการเมือง รวมถึงการลาออก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งของผู้แทนรัฐบาลและประธานบริษัท
ความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ของบริษัท และ/หรือการกระทำของบุคคลที่สามทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
สถานการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ของข้อตกลงการให้บริการส่วนที่ 1
สถานการณ์อื่นที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เหตุสุดวิสัย)
6.3 ในสถานการณ์พิเศษนั้น บริษัทจะพยายามทุกวิถีทาง ในการทำธุรกรรมการเทรดภายใต้เงื่อนไขปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำ ดังต่อไปนี้
ก) ลดอัตราผลตอบแทน
ข) ปฏิเสธคำขอเทรดแต่ละรายการ, ปฏิเสธหรือยกเลิกกรณีปิดการเทรดก่อนกำหนด และสำหรับการแก้ไข (รวมถึงการยกเลิก) ผลลัพธ์ทางการเงินของการเทรดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ค) การจำกัดจำนวนคำขอเทรดของลูกค้า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ง) จำกัดเวลาหมดอายุของ Fixed Time Trade
จ) ระงับการเทรดชั่วคราวในสินทรัพย์บางประเภทและ/หรือ
ฉ) ระงับการทำธุรกรรมการเทรดโดยสมบูรณ์
6.4 นอกจากสถานการณ์พิเศษ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของนโยบายแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้การกระทำที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.3 ของนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นในนโยบายและ/หรือข้อตกลง