เงื่อนไขการให้บริการซอฟแวร์และบริการพิเศษพิเศษ ที่เทอร์มินอลการเทรด

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2023
1. ตามข้อกำหนดและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการซอฟแวร์และบริการพิเศษที่เทอร์มินัลการเทรดนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") และข้อตกลงการให้บริการ ลูกค้ามีสิทธิ์ทางกฎหมายในการใช้บริการซอฟต์แวร์พิเศษและซอฟต์แวร์ไมโครโค้ดที่รวมอยู่ในเทอร์มินัลการเทรดของบริษัท รวมไปถึงการอัปเดตและการอัปเกรดทั้งหมด ที่เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัท แบบสแตนด์อโลน หรือ ซอฟต์แวร์ของพันธมิตร ตลอดจนมีสิทธิ์ทางกฎหมายในการใช้เนื้อหาดิจิทัลของบริษัทหรือพันธมิตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่สื่อการศึกษา, การสัมมนาออนไลน์, กิจกรรมเพื่อการศึกษา, และ/หรือการแข่งขัน, ภาพกราฟิก, สื่อภาพและเสียง และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฟังก์ชันพิเศษ")
2. ฟังก์ชันพิเศษนี้ มีให้บริการสำหรับลูกค้า โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ จำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ สำหรับการใช้ฟังก์ชันพิเศษนั้น กำหนดขึ้นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและจะประกาศให้ทราบ รวมไปถึงคำอธิบายของฟังก์ชันพิเศษในเทอร์มินัลการเทรด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวน อันได้แก่ จำนวนค่าธรรมเนียมการให้บริการฟังก์ชันพิเศษ, เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟังก์ชันพิเศษที่แสดงผลผ่านแพลตฟอร์ม, การอัปเดต, หยุดการบำรุงรักษา และการเข้าถึงฟังก์ชันพิเศษ แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจะกระทำเมื่อใดก็ได้
3. ลูกค้าได้รับใบอนุญาตปกติ (สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว) สำหรับการใช้งานฟังก์ชันพิเศษ ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ถูกกำหนดตามข้อกำหนดนี้
4. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ และไม่ได้เกิดขึ้นจากลักษณะของความสัมพันธ์ของคู่สัญญา ลูกค้าสามารถใช้ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ได้ทั่วราชอาณาจักรของประเทศที่ลงทะเบียน
5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ และ (หรือ) จะไม่ได้แสดงในเทอร์มินัลการเทรด สิทธิ์ของลูกค้าในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษมีให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วันปฏิทิน โดยการสมัครการใช้บริการนี้เป็นแบบต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครการใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ หมายถึง การต่ออายุสิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษโดยอัตโนมัติ และการหักเงินของลูกค้าในรูปแบบของการชำระเงินล่วงหน้า 100% สำหรับ 30 วันปฏิทินถัดไปของการใช้บริการ ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ สำหรับงวดที่ยังไม่ได้ชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เฟซของโปรแกรม เป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน ก่อนสิ้นสุดงวดชำระเงินผ่านบัญชีส่วนตัว ค่าบริการที่ได้ชำระมาแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ หากงวดการชำระเงินนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 (สามสิบ) วันตามปฏิทิน
6. หากงวดการชำระเงินของการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันปฏิทิน การคืนเงินจะกระทำได้เฉพาะ ในช่วงเวลาที่เกิน 30 (สามสิบ) วันปฏิทิน การคำนวณระยะเวลางวดชำระเงินของการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ และเงินที่จะได้รับคืนนั้น จะกระทำในวันที่ส่งคำขอของลูกค้า อันเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ การคืนเงินกระทำได้โดยการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัท จำนวนเงินที่จะคืน จะถูกระบุเป็นจำนวนที่แน่นอนแล้วโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
7. บริษัทมีสิทธิ์โดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดข้อกำหนดอื่น ๆ การสมัครใช้บริการแบบต่ออายุอัตโนมัติ และ/หรือให้บริการอื่น ๆ ใดที่เป็นได้ ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษโดยมีค่าธรรมเนียม (เช่น ผ่านการซื้อใด ๆ)
8. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดและข้อตกลงการให้บริการอื่นใดในที่นี้ บริษัทจะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตัดสินใจคืนเงินบางส่วนให้กับลูกค้าเพียงเพื่อมอบหมายงานการศึกษาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจและการดำเนินการเทรดในเทอร์มินัลการเทรด การกระทำการเทรดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ ลูกค้าจะไม่สามารถถอนยอดเงินคืนที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าได้
9. บริษัทมีสิทธิ์โดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดข้อจำกัดในการใช้ฟังก์ชันพิเศษและ (หรือ) ปฏิเสธในข้อกำหนดเพิ่มเติม กรณีลูกค้าละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงการให้บริการ รวมทั้งกรณีอื่น ๆ เมื่อลูกค้าใช้ละเมิดหน้าที่ของฟังก์ชันพิเศษ ในกรณีที่บริษัทยุติการให้บริการฟังก์ชันพิเศษ เนื่องจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ ขั้นตอนการคืนเงิน จะถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยคำนึงถึงลักษณะและขอบเขตของการละเมิดในสัญญาการให้บริการของลูกค้า รวมทั้งคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลือ ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้ว
10. สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษ จะถือว่ามอบให้สำหรับลูกค้าตั้งแต่ ณ เวลาที่ฟังก์ชันพิเศษนั้น ได้ถูกติดตั้งในอินเทอร์เฟซของเทอร์มินัลการเทรด ในกรณีที่จำเป็นต้องชำระเงิน สำหรับการเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ โดยจะถือว่าสิทธิ์ดังกล่าว มอบให้กับลูกค้าใน หรือ หลังจากวันที่ลูกค้าทำการชำระเงินตามที่กำหนด
11. ค่าธรรมเนียมสำหรับการได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ จะถูกหักออกโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ให้บริการโดยบริษัท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างใดในข้อกำหนด ข้อตกลงการให้บริการ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในเทอร์มินัลการเทรด อีกทั้ง บริษัทอาจยอมรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมจากลูกค้าโดยวิธีการหักยอดออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าด้วย หากธุรกรรมการเงินของลูกค้าสำหรับการซื้อฟังก์ชันพิเศษ ได้กระทำผ่านแอปโทรศัพท์มือถือ บริษัทจะเสนอให้ผู้ใช้ชำระค่าฟังก์ชันพิเศษผ่านการชำระเงินเพิ่มเติมในแอป (in-app) อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขั้นตอนการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียว
12. การชำระเงินจะกระทำในรูปแบบของการชำระเงินล่วงหน้า 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) จากค่าธรรมเนียมสำหรับการได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ
13. ในกรณีที่มีการปฏิเสธข้อตกลงการให้บริการ ระหว่างบริษัทและลูกค้า อันเนื่องมาจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าถูกยุติสิทธิ์ในการเข้าใช้เทอร์มินัลการเทรด ลูกค้าจะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษไปด้วย สำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การชำระเงินสำหรับการได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ จะไม่สามารถคืนเงินได้
14. ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษให้กับบุคคลที่สาม
15. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษจากบุคคลที่สาม หรือ ได้มอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการระงับ, จำกัด หรือยุติสิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษ และ (หรือ) เทอร์มินอลการเทรด และยกเลิกข้อตกลงการให้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คืนค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ฟังก์ชันพิเศษ
16. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายของลูกค้าในการชำระเงินสำหรับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือ ยุติสิทธิ์ของลูกค้า ในการใช้ฟังก์ชันพิเศษแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากต้องสงสัยว่า มีการกระทำที่ผิดกฎหมายของลูกค้าไปจนถึงการชี้แจงสถานการณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างใดในกฎหมายที่ใช้บังคับ
17. ในกรณีที่บริษัท มีเหตุอันเพียงพอ ที่จะเชื่อว่าลูกค้าดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายในขณะชำระเงิน บริษัทอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้
18.สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันพิเศษนั้น ได้มอบให้กับลูกค้าผ่านทางบัญชีส่วนตัวในเทอร์มินัลการเทรด
19. บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการจำกัดการใช้ฟังก์ชันพิเศษในบางประเทศ หากข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
20. บริษัทจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องของบริการและฟังก์ชันพิเศษ แต่จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันใด ๆ กับลูกค้าว่า การบริการและฟังก์ชันพิเศษจะไม่มีข้อผิดพลาดและหยุดชะงักการทำงาน
21. บริษัทจะไม่รับผิดต่อลูกค้า สำหรับความสูญเสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือกรณีอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลูกค้า เนื่องจากการหยุดชะงักการทำงานของฟังก์ชันพิเศษ
22. ลูกค้ายืนยันว่า ฟังก์ชันพิเศษที่บริษัทมีให้บริการ ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการลงทุนและการเทรด ลูกค้าจะตัดสินใจทั้งหมด กรณีการเข้าสู่การดำเนินการเทรดด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือกรณีอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยลูกค้า ซึ่งเกี่ยวพันกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ลูกค้า ผ่านทางฟังก์ชันพิเศษ
23. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ของจำนวนเงินความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระให้กับลูกค้า จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้บริการทั้งหมดที่ลูกค้าจ่าย เป็นเวลาหกเดือน
24. คอนเทนต์ของผู้ใช้ ดุลยพินิจในการซื้อฟังก์ชั่นเสริมที่สร้างโดยลูกค้า (ผู้ใช้) จะขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว จำนวนค่าตอบแทนของลูกค้าคือ 70% ของการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายอื่นจากการซื้อฟังก์ชั่นเสริมของลูกค้า ค่าตอบแทน (ถ้ามี) จะโอนเข้าบัญชีเทรดของลูกค้าภายใน 10 วันทำการในวันสิ้นสุดเดือนตามปฏิทิน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการเผยแพร่คุณสมบัติฟังก์ชันเสริม ถือว่าลูกค้าโอนสิทธิ์ทั้งหมดในตัวคุณสมบัติฟังก์ชันเสริมดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การโอนสิทธิพิเศษไม่ควรถือเป็นเงื่อนไขในการชำระค่าตอบแทนใด ๆ ตามข้อตกลงนี้ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้าไม่สามารถรับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทปฏิเสธการเผยแพร่คุณสมบัติฟังก์ชันเสริมที่ลูกค้าเป็นผู้สร้าง และ/หรือหากลูกค้ารายอื่นของบริษัทไม่ซื้อคุณสมบัติฟังก์ชันเสริมที่ลูกค้าเป็นผู้สร้าง
25. ประเด็นอื่น ๆ ทั้งหมด ที่ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ครอบคลุม จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลงการให้บริการ