ข้อตกลงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตร

1. ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ถือบัตร (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) ได้ทำขึ้นระหว่างคุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร”) และบริษัท VISEPOINT LIMITED ทะเบียนเลขที่ C 94716 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 54, Immakulata, Triq il-Mina ta' Hompesch, ZABBAR ZBR 9016, MALTA (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)
2. เมื่อคุณทำเครื่องหมายถูกในช่องที่กำหนด แสดงว่าคุณได้ยินยอมโดยสมบูรณ์ต่อข้อตกลงนี้ และอนุญาตให้ผู้ให้บริการดำเนินการชำระเงิน จัดเก็บชื่อ, นามสกุล, วันหมดอายุบัตรและหมายเลข PAN ของคุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไฟล์ข้อมูลประจำตัว" (หรือไฟล์ COF)) และเพื่อเริ่มดำเนินการทำธุรกรรมในนามของคุณ (ต่อไปนี้ คือ ธุรกรรมที่กระทำโดยผู้ให้บริการ) และ/หรือเพื่อประมวลผลธุรกรรมที่เริ่มต้นโดยคุณ (ต่อไปนี้ คือ ธุรกรรมที่กระทำโดยผู้ถือบัตร) โดยใช้ข้อมูลไฟล์ COF ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
3. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการ
3.1 ข้อมูลคุณจะถูกใช้สำหรับธุรกรรมที่กระทำโดยผู้ถือบัตรและธุรกรรมที่กระทำโดยผู้ให้บริการ
3.2 คำอธิบายการบริการ คือ การบริการการเทรดโหมด Fixed Time Trades และการบริการโหมดการเทรด FX ตามที่อธิบายไว้ ในข้อตกลงการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา
3.3 วันที่หรือช่วงเวลาของธุรกรรมคงที่: ไม่ปรากฎ
3.4 รายการที่จะแจ้งธุรกรรม: คำขอเติมเงินของผู้ถือบัตร
4. รายละเอียดดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะรวมอยู่ในการยืนยันการทำธุรกรรม อันได้แก่ หมายเลขบัตร, จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม, ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ถ้ามี), สกุลเงินที่ทำธุรกรรม, วันที่ทำธุรกรรม, รหัสการอนุมัติ, สถานที่ตั้งของผู้ให้บริการ
5. คุณจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงปัจจุบัน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันทำการ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการตามกำหนด และเป็นระยะเวลา 2 (สอง) วันทำการ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่งมิได้มีการกำหนดเวลา หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ถือบัตร
6. ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ หลังจากได้รับการอนุญาตสำเร็จ (หรือการยืนยันตัวตน/ยืนยันบัญชี) โดยผู้ออกบัตรของคุณ และได้รับความยินยอมจากคุณในข้อตกลงนี้โดยผู้ให้บริการ และจะมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือผู้ให้บริการจะยกเลิกตามนโยบายการยกเลิก
7. นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินของผู้ให้บริการ คุณสามารถดูรายละเอียดได้ในข้อ 8 ของระเบียบธุรกรรมที่มิใช่การเทรดและนโยบาย KYC/AML
8. ในกรณีที่มีข้อสงสัยในข้อตกลง กรุณาติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]