ข้อตกลงการให้บริการ ส่วนที่ 2

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2017
อัปเดตวันที่ 1 มี.ค. 2023

1. บททั่วไปและเงื่อนไขข้อตกลง

1.1. ข้อตกลงการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Aollikus Limited ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต หมายเลขบริษัท: 40131 ที่อยู่จดทะเบียน: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu และ/หรือในกรณีที่ลูกค้าเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือใช้บัญชีในชื่อสินทรัพย์ดิจิทัล Saledo Global LLC ซึ่งจดทะเบียนที่อยู่ Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897, registration number 227 LLC 2019 และบริษัทคู่ค้า VISEPOINT LIMITED (จดทะเบียนเลขที่ C 94716 จดทะเบียนที่ 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta) และ MARTIQUE LIMITED (จดทะเบียนเลขที่ HE 43318, จดทะเบียนที่ Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus) จัดหาเนื้อหาและดำเนินการด้านบริหารจัดการธุรกิจ (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริษัท") และบุคคลที่ได้กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการเทรด และยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการให้บริการนี้และภาคผนวกของข้อกำหนดขณะที่ทำการลงทะเบียน (ในที่นี่จะเรียกว่า "ลูกค้า") คู่สัญญาใด ๆ ของข้อตกลงนี้ยังเป็นตัวแทนการชำระเงินที่ดำเนินการโดยบริษัท เพื่อทำธุรกรรมการเงินที่มิใช่การเทรดภายใต้ข้อตกลง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนการชำระเงินได้ระบุไว้ในข้อตกลง บริษัท ตัวแทนทางการเงิน และลูกค้าจะเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”
1.2 เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ จะถูกบัญญัติให้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของข้อตกลงการให้บริการ (เอกสารแนบท้ายของข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้)
ก. นโยบายการทำธุรกรรมการเทรด
ข. นโยบายการทำธุรกรรมที่มิใช่การเทรดและนโยบาย KYC/AML
ค. การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
ง. เอกสารอื่น ๆ ในส่วน “ข้อมูลทางกฎหมาย” ของเว็บไซต์บริษัท และ/หรือในเทอร์มินัลการเทรด
บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายการ, ชื่อ และเนื้อหาของเอกสารแนบท้ายในข้อตกลงฉบับนี้ได้แต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิ์ ในการเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายใหม่ ไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือเอาเอกสารแนบท้ายที่มีอยู่ออกไป โดยไม่ต้องแก้ไขข้อความใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้เลย
เนื้อหาของข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง"
1.3 ข้อตกลงที่แจ้งในเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นคำเชิญ โดยให้ถือเสมือนเป็นข้อเสนอ เพื่อเป็นการสรุปข้อตกลง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คำเชิญที่แจ้งนั้นไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท ในการปฏิเสธ ยุติข้อตกลงกับบุคคลใดก็ตาม โดยอาจจะอธิบายหรือไม่อธิบายเหตุผลของการปฏิเสธ กรณีมีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะกระทำการปิดกั้นการเข้าเทอร์มินัลการเทรด เพื่อยุติความสัมพันธ์ตามสัญญา การลงทะเบียนของลูกค้าในเว็บไซต์ หรือ เทอร์มินัลการเทรดของบริษัท ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับเต็มและไม่มีเงื่อนไขใด ทันทีที่บริษัทได้รับการชำระเงิน เพื่อเพิ่มเงินทุนในบัญชีเทรดของลูกค้า ธุรกรรมของลูกค้าแต่ละรายการ ที่ทำโดยใช้เทอร์มินัลการเทรด หรือ พื้นที่ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเงื่อนไขของข้อตกลง
1.4 ลูกค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขสัญญานี้ ด้วยความรอบคอบ โดยการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดของเอกสารแนบท้ายข้อตกลงทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงข้อกำหนดในโดเมนย่อยของเว็บไซต์ของบริษัท ที่มีบริการไว้สำหรับลูกค้า ลูกค้ายังยืนยันด้วยว่า ตนเองเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่มีความสามารถทางกฎหมาย และมิได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศที่การเทรดออปชัน อาจถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ลูกค้ายังเป็นตัวแทนและรับประกันรายการต่อไปนี้ให้กับบริษัท
1.4.1. ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าได้ระบุได้ให้ ในระหว่างการลงทะเบียน รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงนั่น เป็นความจริง, ถูกต้อง, เชื่อถือได้ และสมบูรณ์ในทุกด้าน ลูกค้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยมิได้ถูกบังคับ ลูกค้า ตกลงว่า บริษัท อาจใช้เครื่องมือทางเทคนิคและซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาการปลอมแปลงเอกสารในเอกสารที่ ลูกค้า ส่งมาในวัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตน บริษัทอาจตีความการปลอมแปลงเอกสารใด ๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิด การบิดเบือนความจริง และการละเมิดเนื้อหาในที่นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารที่ต้องสงสัยดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งมาให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ
1.4.2 ลูกค้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยุติข้อตกลง, ส่งคำร้องและคำสั่ง, ใช้สิทธิ์ของตนเอง และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง ตามข้อกำหนดของข้อตกลง
1.4.3 ลูกค้าจะดำเนินการทำธุรกรรมเทรดและมิใช่การเทรดส่วนตัวได้ในนามและเงินทุนของ และจะไม่ดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เงินกู้ยืม จากลูกค้าอื่นของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำจากหลักการของความซื่อสัตย์, สุจริตและความชอบธรรม ลูกค้าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ได้ตกลงกับลูกค้ารายอื่นของบริษัท ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลูกค้าจะไม่ใช้คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบอัปเดตราคาในเทอร์มินัลการเทรด และจะไม่ใช้ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และ/หรือ ช่องโหว่ที่ค้นพบในเทอร์มินัลการเทรดเพื่อสร้างรายได้, หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม ลูกค้าจะไม่ใช้กลวิธีหรือวิธีการที่ไม่ชอบธรรมและไม่สุจริต ในการเทรด (การทำธุรกรรม) กับบริษัท ลูกค้าจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน, ข้อมูลลับ, หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจทำให้ลูกค้าได้เปรียบเมื่อทำการเทรดกับบริษัท และ/หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
1.4.4 ลูกค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล เพื่อต่อสู้กับการเทรดที่ผิดกฎหมาย, การฉ้อโกงทางการเงิน, การฟอกเงินและการดำเนินการตามกฎหมายของกองทุนที่ผิดกฎหมาย
1.4.5 ลูกค้าจะไม่ใช้เทอร์มินัลการเทรด หรือ เว็บไซต์ของบริษัท โดยตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือการทำธุรกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ
1.4.6 เงินที่โอนโดยลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัท จะต้องมีแหล่งที่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และลูกค้าเป็นเจ้าของเงินทุนดังกล่าวตามกฎหมาย โดยมีสิทธิ์ในการใช้และจัดการเงินทุนของตนเอง จะไม่มีการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของลูกค้า จากบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สาม ลูกค้าจะไม่ฝากเงินทุนสู่บัญชีของลูกค้าบุคคลที่สาม หรือ โอนเงินจากบัญชีลูกค้าไปยังบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ไปยังบุคคลที่สาม
1.4.7 ตามข้อตกลง ลูกค้าจะไม่มีดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ, สิทธิ, กฎหมายท้องถิ่น หรือ กฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลหรือถิ่นพำนักที่ลูกค้าอยู่, หรือบทบัญญัติของข้อตกลงอื่นใดที่ลูกค้ามีภาระผูกพัน หรือ มีผลกระทบต่อทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้า
1.4.8 ในการดำเนินการธุรกรรม ลูกค้าจะใช้ข้อมูลบัญชีของตนจากเทอร์มินัลการเทรด ลูกค้าจะไม่โอนข้อมูลบัญชีของตนเองไปยังบุคคลที่สาม และจะไม่ใช้ข้อมูลบัญชีของลูกค้ารายอื่นของบริษัท สำหรับการดำเนินการเทรดและ/หรือการทำธุรกรรมที่มิใช่การเทรด
1.4.9 ลูกค้ามิได้ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการของรัฐ/เทศบาล, พนักงานของรัฐ/เทศบาล, พนักงานของรัฐ/องค์กรเทศบาล, พนักงานขององค์กรที่มีส่วนร่วมของรัฐ, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (PEP), สมาชิกในครอบครัว/ญาติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ลูกค้าไม่ได้เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางการเมือง หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอื่น ๆ ที่ บริษัท ไม่ดำเนินการให้บริการ พร้อมกันนี้ คำจำกัดความที่ใช้ในข้อนี้ จะถูกตีความและนำไปใช้โดยบริษัทตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท และเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ข้อกำหนดที่ยอมรับโดยทั่วไป, คำจำกัดความ, และแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี
1.5 เงื่อนไขของข้อตกลง คือ คำจำกัดความของเงื่อนไขทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (การเทรด) โดยบริษัท เนื้อหาและกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ตามดุลพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขการทำธุรกรรม (การเทรด), รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเงื่อนไขของการเทรด โดยอาจแนะนำข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการทำธุรกรรมพร้อมกัน และแนะนำข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการเทรดที่ลูกค้าสามารถกระทำได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด และข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่แน่นอน
1.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการว่าจ้างบุคคลที่สาม ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการ โดยบุคคลที่สามดังกล่าว

2. ข้อกำหนดและคำจำกัดความ

2.1 คำศัพท์ต่อไปนี้ ใช้ในข้อตกลง มีความหมายดังต่อไปนี้
2.2 การเทรด (สัญญาส่วนต่าง) ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งพิจารณาจากความแตกต่างของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (คู่สกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส, forwards, หุ้น, พันธบัตร ฯลฯ) ข้อมูลและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทรด ที่มีศึกษาอยู่ในเทอร์มินัลการเทรด
2.3 สกุลเงินหลัก สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของการเทรดใด ๆ
2.4. สินทรัพย์อ้างอิง สินทรัพย์ที่ใช้การเทรด กล่าวคือ คู่สกุลเงิน, โลหะภัณฑ์, สินค้าโภคภัณฑ์, futures, forwards, พันธบัตร ฯลฯ
2.5 ยอดคงเหลือ จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า หลังจากการเทรดและธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และหลังจากทำธุรกรรมฝากหรือถอนเงิน
2.6 สกุลเงินอ้างอิง สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน
2.7 สกุลเงินบัญชี สกุลเงินของบัญชี คือ สกุลเงินที่ลูกค้าเลือก ในขณะหรือหลังจากเปิดบัญชีกับบริษัท
2.8 คู่สกุลเงิน ประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง ประกอบด้วยสองสกุลเงิน (ค่าเงินหลักและค่าเงินอ้างอิง)
2.9 กฎหมาย, กฎระเบียบและข้อบังคับในปัจจุบัน กฎหมาย, กฎระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้เมื่อการเทรดได้กระทำ, ดำเนินการ และยกเลิกในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
2.10 คำสั่งเทรดที่ปิดแล้ว ผลของการเทรดที่มีการปิดแล้ว โดยมีความเชื่อมโยงกับคำสั่งเทรดที่เปิด
2.11 คำสั่งประเภท Locked Position ยอดรวมของคำสั่งเทรดทั้งการซื้อและขายในปริมาณการเทรดเดียวกัน และเปิดคำสั่งเทรดในบัญชีเดียวกัน ในเทรดเดียว
2.12 ตราสาร (ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน, DFI) การเทรดประกอบด้วยธุรกรรมสองรายการ (การเปิดและปิดการเทรด) ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ คือ ลูกค้าอาจได้รับจำนวนเงินเทรดพร้อมกำไร หรือ สูญเสียเงินทุนทั้งหมด/บางส่วนของจำนวนเงินเทรด ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่ได้ให้โอกาสแก่ลูกค้าในการรับผิดชอบการเทรด ที่มากกว่าปริมาณการเทรดของเงินทุนจริง แต่บริษัทจะให้โอกาสแก่ลูกค้าในการใช้เครื่องมือตัวคูณแทน ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการเทรด และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นั้นจะแสดงในเทอร์มินัลการเทรด
2.13 ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น คือ ค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ สำหรับคำสั่งเทรดที่ยังไม่ปิด โดยเรียกเก็บที่เวลา 21:00 น. เวลา GMT และ/หรือสำหรับการเปิดคำสั่งเทรดโดยลูกค้าเอง
2.14 ราคาอ้างอิง ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงปัจจุบัน ที่แสดงผลในเทอร์มินัลการเทรด
2.15 รายการบันทึก รายการในฐานข้อมูล ที่ทำโดยเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ที่มีความแม่นยำถึงมิลลิวินาที หรือ ในกรณีที่ไม่มีความสามารถด้านเทคนิคดังกล่าว ก็ยังคงถูกต้องในระดับวินาที, และยังรวมไปถึงบันทึกคำขอและคำสั่งเทรดของลูกค้า และผลการดำเนินการของลูกค้าอีกด้วย คำขอของลูกค้าทุกคนในเทอร์มินัลการเทรดและพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในรายการบันทึก ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นี้ เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ คู่สัญญาใช้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลจากรายการบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทมีลำดับความสำคัญปราศจากเงื่อนไข เหนือข้อโต้แย้งอื่นทั้งหมด ในระหว่างการระงับข้อพิพาท, รวมถึงข้อมูลจากไฟล์บันทึกการเทรดของลูกค้าที่เทอร์มินัลการเทรด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เก็บรายการบันทึก
2.16 มาร์จิ้น จำนวนเงินในยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า ซึ่งจำเป็นในการเปิดคำสั่งเทรดและรักษาคำสั่งเทรดที่เปิดอยู่ตามข้อกำหนดของตราสารสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการของการเทรด
2.17 เครื่องมือตัวคูณ อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเทรดในเทอร์มินัลการเทรด ต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาอ้างอิงของราคาสินทรัพย์
2.18 มาร์จิ้นเริ่มต้น มาร์จิ้นที่จำเป็นในการเปิดคำสั่งเทรด
2.19. มาร์จิ้นที่จำเป็น มาร์จิ้นที่ต้องใช้ เพื่อให้คำสั่งเทรดที่เปิดอยู่ยังคงดำเนินต่อไป
2.20 การเทรดที่ผิดกฎหมาย การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเทรดที่ผิดกฎหมาย ยังรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
• การเทรดแบบ Sniping ทำการเทรดในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยใช้ซอฟแวร์พิเศษ, ตั้งคำสั่งเทรด "buy stop" หรือ "sell stop" เพียงไม่นานก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์/ ตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
การค้ากำไรเทรด, ปั่นการเทรด
การใช้ฟีดราคาเร็วขึ้นและช้าลงในเวลาพร้อมกัน
การใช้ฟังก์ชั่นยกเลิกการเทรดที่ผิดกฎหมายในเทอร์มินัลการเทรด
ทำการเทรดเดี่ยวหรือเทรดกลุ่มโดยเจตนาหรือไม่เจตนา โดยการเปิดการซื้อและขายตำแหน่งในสินทรัพย์เดียวกันหรือที่มีความสัมพันธ์ในเวลาเดียวกันโดยลูกค้าเอง หรือร่วมมือกับบุคคลอื่น และ/ หรือในบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบัญชีที่เปิดในนิติบุคคลต่าง ๆ ภายในขอบเขตของบริษัท, ซึ่งมีวัตถุประสงค์แยกต่างหาก หรือ รวมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ผิดกฎหมายโดยใช้เทอร์มินัลการเทรด
2.21 เหตุสุดวิสัย สถานการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของข้อตกลง
2.22 จำนวนเงินลงทุน จำนวนเงินในบัญชีจริง ที่ลูกค้าลงทุนในการเทรด
2.23 ปริมาณการเทรด ปริมาณการลงทุนคูณด้วยเครื่องมือตัวคูณ
2.24 คำสั่ง คำขอของลูกค้า และส่งไปยังบริษัท ตามเงื่อนไขของข้อตกลง
2.25 เปิดคำสั่งเทรด คำสั่งซื้อหรือขายที่ยังไม่ปิด/ยังไม่เสร็จสิ้น
2.26 คำสั่งที่รอดำเนินการ คำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่แตกต่างจากราคาตลาดปัจจุบัน
2.27 ประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร การแจ้งเตือนที่ส่งโดยบริษัท ไปยังลูกค้า โดยจะถือว่าเป็นการแจ้งเตือน โดยจะส่งทางอีเมล, ผ่านระบบการส่งข้อความภายในที่เทอร์มินัลการเทรด, โดยบริการจัดส่งเชิงพาณิชย์, โดยจดหมายทางอากาศหรือแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัท การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลูกค้าส่งถึงบริษัท จะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนที่ส่งทางอีเมล, โทรสาร, ไปรษณีย์ หรือบริการจัดส่งเชิงพาณิชย์
2.28 การยืนยันการเทรด ข้อความจากบริษัทที่ยืนยันว่าคำสั่งได้ดำเนินการแล้ว
2.29 กฎเกณฑ์ กฎหมาย, กฎระเบียบ, ขั้นตอนและมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
2.30 กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนของลูกค้า ข้อบังคับเกี่ยวกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของลูกค้า
2.31 สลิปเพจ ส่วนต่างของราคาที่คาดหวังว่าจะได้จากการเทรด กับราคาจริง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการคำสั่ง สลิปเพจ อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง (ตัวอย่างเช่นเนื่องจากข่าวด่วน) ซึ่งสามารถทำให้การเทรดเป็นไปไม่ได้ในราคาที่ต้องการ เมื่อใช้คำสั่งเทรดของตลาดและเมื่อเทรดด้วยคำสั่งเทรดที่มีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากขาดสภาพคล่องเพียงพอ
2.32 วันทำการ วันใดก็ได้ ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันที่ 1 มกราคมและวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่น ๆ ของประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ และวันหยุดราชการระหว่างประเทศ
2.33 แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มที่ลูกค้ากรอก เพื่อรับบริการภายใต้ข้อตกลงและที่บริษัท, และส่วนอื่น, ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตนลูกค้า, และตรวจสอบข้อมูลของเขา/เธอ
2.34 คำสั่งของตลาด คำสั่งเทรดที่ดำเนินการทันทีที่ราคาตลาดดีที่สุด
2.35 ค่าคอมมิชชั่นการเทรดข้ามวัน จำนวนเงินที่เรียกเก็บสำหรับคำสั่งเทรดที่ถือครองข้ามมาในวันถัดไป ข้อมูลเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นการเทรดข้ามวัน จะแสดงให้เห็นที่เทอร์มินัลการเทรด
2.36 คำสั่งเทรดซื้อ การเทรดที่ลูกค้าจะได้รับกำไร หากราคาอ้างอิงของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
2.37 คำสั่งเทรดขาย การเทรดที่ลูกค้าจะได้รับกำไร หากราคาอ้างอิงของหลักทรัพย์ลดลง
2.38 Sniping กลยุทธ์การเทรด ที่มีเป้าหมายด้วยการใช้ราคาสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ผลลัพธ์ของราคา
2.39 ข้อมูลจำเพาะของตราสาร สรุปสาระของเงื่อนไขสำคัญตราสารรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสินทรัพย์อ้างอิง, ค่าคอมมิชชั่นการถือครองและเปิดคำสั่งเทรด, มาร์จิ้นที่กำหนด และอื่น ๆ ที่แสดงในเทอร์มินัลการเทรด
2.40 Stop Out สถานการณ์ที่บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดคำสั่งเทรดที่เปิดอยู่ของลูกค้า จำนวนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในราคาตลาดปัจจุบันหรือราคาตลาดสุดท้ายที่รับรู้ ความสูญเสียจากการเทรดของลูกค้าจะเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าการลงทุนของการเทรด
2.41 เงื่อนไขสำคัญของการเทรด ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลูกค้าในการออกคำสั่งเทรดและทำการเทรด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง, ทิศทาง (ซื้อ/ขาย), ราคาเปิดเทรด, ราคาปิดเทรด, ประเภทและจำนวนการคำสั่งเทรด, เครื่องตัวคูณและคอมมิชชั่น
2.42. บัญชี (บัญชีลูกค้า, บัญชีการเทรด) บัญชีการเทรดส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัท เปิดให้ลูกค้าทำการเทรดซึ่งมีการโอนเงินทุนจากลูกค้า เพื่อทำการเทรด ซึ่งจะถูกหักจำนวนเงินการเทรด เมื่อมีการเทรดเกิดขึ้น และรายได้จะถูกนำไปฝาก เมื่อการเทรดถูกปิดและบรรลุเงื่อนไขที่สำคัญของการเทรดเกิดขึ้น ลูกค้ามีสิทธิ์ในบัญชีของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีละเมิดกฎ บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการลูกค้าเพิ่มเติม อันได้แก่ ปฏิเสธข้อตกลงและปิดกั้นการทำธุรกรรมเพิ่มเติม โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล และมิต้องจ่ายเงินจากบัญชีของลูกค้า มันไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง หากบริษัทให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการใช้สกุลเงินต่าง ๆ ภายในบัญชีของลูกค้าเอง รวมไปถึงสิทธิ์ในการใช้บัญชีของลูกค้าในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าโดยควบคุมตามข้อตกลงและข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า ซึ่งอยู่ในดุลพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท ในการให้สิทธิ์แก่ลูกค้าเพื่อใช้บัญชีในการทำธุรกรรมการเทรดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อตกลง
2.43 เทอร์มินัลการเทรด ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ได้ และดำเนินการธุรกรรมที่เป็นการเทรดและมิใช่การเทรด รวมไปถึงยังรับข้อความจากบริษัทอีกด้วย การล็อกอินเข้าสู่เทอร์มินัลการเทรด จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่ลูกค้าสร้างขึ้น เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท คำสั่งทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านทางเทอร์มินัลการเทรด จะถือว่าลูกค้าดำเนินการด้วยตนเอง ห้ามมิให้ มีการใช้งานเทอร์มินัลการเทรด สำหรับบุคคลต่อไปนี้ ลูกค้าจากประเทศที่มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ผิดกฎหมาย, รวมถึงพนักงาน, พันธมิตร, ตัวแทน และตัวแทนอื่น ๆ ของบริษัท รวมไปถึงญาติของบุคคลดังกล่าว ส่วนของเทอร์มินัลการเทรด ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่มิใช่การเทรดในข้อตกลง อาจถูกหมายถึงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของพวกเขา
2.44 การเรียกหลักทรัพย์มาร์จิ้นส่วนเพิ่ม การแจ้งเตือนที่ส่งไปยังลูกค้า เนื่องจากเงินประกันที่จำเป็นในการเปิดคำสั่ง หรือ รักษาคำสั่งเทรดในบัญชีของลูกค้ามีจำนวนไม่เพียงพอ
2.45 หลักทรัพย์ที่จำเป็นเพื่อเปิดและคงการเทรดไว้ มาร์จิ้นที่จำเป็นในการเปิดและรักษาคำสั่งเทรดประเภท Locked Positions
2.46 ผู้มีอำนาจ นิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทอาจถ่ายโอนอำนาจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
2.47 บริการ บริการที่กระทำการโดยบริษัทภายใต้ข้อตกลง

3. การสื่อสารและการให้ข้อมูล

3.1 ในการสื่อสารกับลูกค้า บริษัทจะอาจใช้ วิธีดังต่อไปนี้ :
อีเมล์
โทรสาร
โทรศัพท์ (การสื่อสารแบบเสียงและข้อความ)
ไปรษณีย์
ข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ส่งถึงลูกค้าในเทอร์มินัลการเทรด, พื้นที่ส่วนตัว, หน้าต่างเบราว์เซอร์ ฯลฯ (การแจ้งเตือน, เครื่องแจ้งเตือน, ข้อความเตือนบริการ ฯลฯ)
กลุ่มที่เป็นทางการของบริษัทในโซเชียลมีเดีย
ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
วิธีการและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันและที่เกิดขึ้นในอนาคต
3.2 เพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้าอย่างทันที ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของลูกค้า บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อ ที่ลูกค้าที่ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียน หรือข้อมูลที่แก้ไขหลังจากนั้น ตามข้อตกลงที่ 4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะรับข้อความจากบริษัทได้ตลอดเวลา
3.3 การติดต่อใด ๆ (เช่น เอกสาร, การแจ้งเตือน, การยืนยัน, การประกาศ, รายงาน ฯลฯ) จะถือว่าลูกค้าได้รับภายในระยะเวลาดังนี้
1) 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงหลังจากอีเมลไป
2) ทันที หลังจากส่งโทรสาร
3) ทันที หลังจากโทรศัพท์
4) ทันที หลังจากส่งข้อความ
5) 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากที่ส่งไปรษณีย์
6) ทันที หลังจากที่มีการเผยแพร่ประกาศที่เว็บไซต์ของบริษัท
3.4 ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท ทางอีเมลได้ที่ [email protected] และอีเมลอื่น ๆ ทั้งยังสามารถโทรไปยังหมายเลขที่ระบุไว้ในข้อตกลง และบนเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
3.5 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า หากลูกค้าประพฤติตนไม่เหมาะสม ในระหว่างการสนทนากับตัวแทนของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อตกลงเพียงผู้เดียว
3.6. บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ เพื่อส่งข้อมูลการตลาดและสื่อโฆษณา, ข้อความบริการและเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ บริษัทได้กำหนดความถี่ในการส่งข้อความไปยังลูกค้าตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท หากลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกการรับข่าวสาร (และข้อมูลอื่น ๆ) ของบริษัท ลูกค้าจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" (ถ้ารูปแบบของข้อความมีความเป็นไปได้) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

4.ข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัท

4.1 เมื่อลงทะเบียน ลูกค้ารับรองว่าจะให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มการลงทะเบียนของลูกค้า
4.2 หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรด, การฝากเงินไปยังบัญชีของลูกค้า (ทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของลูกค้าเพื่อดำเนินการเทรดออปชัน) และดำเนินการธุรกรรมอื่น ๆ
4.3. ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทให้ทราบโดยทันที กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว และข้อมูลการติดต่อของลูกค้า (ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันหลัง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น) โดยทำการเปลี่ยนแปลงที่ในเทอร์มินัลการเทรด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทเสนอ ในการระบุตัวตนลูกค้า และตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนได้ตลอดเวลา หลังจากการลงทะเบียน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสาร (จะรวมไปถึงบัตรประชาชน, หลักฐานการอยู่อาศัย, หลักฐานแสดงฐานะการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของบริษัท) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเทรดและ/หรือการทำธุรกรรมการเทรดและมิใช่การเทรดในบัญชีของลูกค้า หากพบว่ารายละเอียดตัวตนของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่สามารถจัดหาเอกสารที่บริษัทร้องขอได้ บริษัทอาจปิดกั้นการเข้าใช้งานของลูกค้า ในการเข้าสู่เทอมินัลการเทรด จนกว่าขั้นตอนการระบุตัวตนจะเสร็จสมบูรณ์
บริษัทยังมีสิทธิ์ ที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตน โดยไปที่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ บริษัทด้วยตนเองและ/หรือจัดหาเอกสารตามรายการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจสมเหตุสมผลของบริษัท
4.4 การเข้าสู่เทอร์มินัลการเทรดนั้น ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
4.4.1 ลูกค้ายืนยันและตกลงว่า การเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรดจะได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่านที่สร้างขึ้น โดยลูกค้าในระหว่างการลงทะเบียน ลูกค้าไม่สามารถถ่ายโอนรหัสผ่านการเข้าสู่เทอร์มินัลการเทรดไปยังบุคคลที่สามได้
4.4.2 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สำหรับการป้องกันรหัสผ่าน และป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.4.3 คำสั่งเทรดทั้งหมดในเทอร์มินัลการเทรดโดยใช้รหัสผ่านของลูกค้า จะถูกพิจารณาว่ากระทำการด้วยตัวลูกค้าเอง เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.4.4 บุคคลอื่นใด ๆ ที่ได้รับการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรดโดยการป้อนรหัสผ่านของลูกค้าจะถูกระบุว่าเป็นลูกค้า เว้นแต่ บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.4.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ในกรณีที่มีการขโมย, สูญหาย หรือเปิดเผยรหัสผ่านของตนเองให้แก่บุคคลที่สาม หรือ กรณีที่บุคคลที่สามใช้รายละเอียดในการลงทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.5 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของเทอร์มินัลการเทรดด้วยตนเอง หรือกู้คืนรหัสผ่านได้ ตามที่บริษัทกำหนด

5. ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์และการระงับข้อพิพาท

5.1 คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อประนีประนอมและไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด ระหว่าง บริษัทและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการจ่ายเงินและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้โดยข้อตกลง
5.2. หากมีการตั้งข้อพิพาท ลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทนี้มีผลบังคับใช้ก่อนที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานของรัฐ ศาล และ/หรือสถาบันการเงินเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าว กรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อที่ 5 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทกรณีที่มีการสูญเสีย ความเสียหาย และการชำระเงินอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดนี้โดยลูกค้า การเรียกร้อง/การร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้า จะต้องถูกส่งโดยลูกค้าตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
5.2.1 การเรียกร้อง/ร้องเรียน/คำร้อง/อุทธรณ์ จะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร
5.2.2 การเรียกร้อง/การร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ จะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อตัวลูกค้า, นามสกุลลูกค้า, ชื่อกลาง (ถ้ามี), อีเมลลูกค้า, หมายเลขบัญชีของลูกค้า, วันที่และเวลาที่เกิดเหตุ, คำอธิบายสั้น ๆ ของเหตุการณ์, ข้อเรียกร้องของลูกค้า, จำนวนเงินของการเรียกร้อง และการคำนวณที่สมเหตุสมผลประกอบ (กรณีการเรียกร้องนั้นมี การประเมินค่าทางการเงินด้วย), สถานการณ์ที่ลูกค้าอ้างอิงพร้อมด้วยหลักฐานมาสนับสนุน, รวมถึงการอ้างอิงถึงบทบัญญัติที่ละเมิดของข้อตกลง (และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง) ตามความคิดเห็นของลูกค้า, รายการเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบมากับการเรียกร้อง/การร้องเรียนรับรองโดยลูกค้า, และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการระงับข้อพิพาท
5.2.3 การเรียกร้อง/การร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ จะถูกส่งโดยลูกค้า ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่มีการเรียกร้อง (การร้องเรียน) อ้างถึง ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่า ความล่าช้าในการยื่นข้อเรียกร้อง (การร้องเรียน) เป็นส่วนสำคัญสำหรับการปฏิเสธข้อเรียกร้อง
5.2.4. ลูกค้าตกลงที่จะส่งข้อเรียกร้อง/ข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทในเบื้องต้นผ่านทาง LiveChat เว็บไซต์ olymptrade.com หรือทางอีเมล [email protected]
5.2.5. ในกรณีที่ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทไม่ได้ทำการระงับข้อเรียกร้องภายใน 35 (สามสิบห้า) วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้อง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกระดับข้อพิพาทไปยังแผนกเรียกร้องของบริษัททางอีเมลไปที่ [email protected]
5.2.6. ในกรณีที่ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทไม่ได้ทำการระงับข้อเรียกร้องภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับคำร้อง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกระดับข้อพิพาทไปยังแผนกเรียกร้องของบริษัททางอีเมลไปที่ [email protected] ลูกค้าจำเป็นต้องทำการยืนยันบัญชีให้สมบูรณ์ก่อนยื่นคำร้อง/ข้อร้องเรียนไปยังแผนกเรียกร้องของบริษัท
5.3 การร้องเรียน/ร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ จะต้องไม่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
ก) ข้อความที่แสดงถึงอารมณ์
ข) ข้อความที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบริษัท
ค) ข้อความที่เป็นการดูหมิ่นบริษัท
5.4 ตอบสนองต่อการเรียกร้อง/การร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า การเรียกร้อง/ร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ จะได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า และบันทึกรายการจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท รายการบันทึก มีความสำคัญอย่างยิ่งเหนือหลักฐานและข้อพิสูจน์อื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเทรดที่ไม่สมบูรณ์ และจะไม่คืนเงินให้สำหรับความเสียหายทางการเงิน หรือ ที่มิใช่ทางการเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าพิจารณาว่านั่นคือความกำไรที่สูญเสีย เมื่อพิจารณาข้อพิพาท บริษัทจะไม่พิจารณาข้อมูลอ้างอิงจากบริษัทและเว็บไซต์อื่น ๆ
5.5 บริษัทอาจปฏิเสธการเรียกร้อง/ร้องเรียน/คำร้อง/อุทธรณ์ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อ 5 ถูกละเมิด
5.6 บริษัทจะพิจารณาคำเรียกร้อง/ร้องเรียน/รายงาน/อุทธรณ์ภายในไม่เกิน สิบ (10) วันทำการหลังจากส่งเอกสาร
5.7 หาก การเรียกร้อง/ร้องเรียน/คำร้อง/การอุทธรณ์ ของลูกค้าไม่ได้รับการยุติ ด้วยการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทข้างต้น ลูกค้าอาจส่งการเรียกร้อง ไปที่คณะกรรมาธิการการเงิน (www.financialcommission.org)
5.8. เมื่อผ่านขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามข้อกำหนดที่ 5.2.-5.7. และมีเงื่อนไขว่าลูกค้าได้แก้ไขปัญหาอย่างน้อยสามครั้งตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งวานูอาตู ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งวานูอาตูภายใต้การปฏิบัติตามข้อบังคับตามขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ก) รูปแบบและเนื้อหาของการเรียกร้อง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 5.2 และ 5.3
ข) คำร้องจะต้องถูกส่งไปยังที่อยู่ ที่บริษัทลงทะเบียน โดยจัดส่งแบบจดหมายลงทะเบียน/จดหมายรับรอง
ค) ลูกค้าได้รับคำยืนยันการรับคำร้องจากบริษัท
ง) กำหนดเวลาสำหรับการตอบกลับคำเรียกร้องได้ผ่านพ้นไปแล้ว กำหนดเวลาสำหรับการตอบในการเรียกร้อง คือ หกสิบ (ุ60) วันตามปีปฏิทิน หลังจากบริษัทได้รับการเรียกร้อง
5.9. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการทำธุรกรรมทั้งหมด หรือ บางส่วนในบัญชีของลูกค้า จนกว่าข้อพิพาทจะถูกตัดสิน หรือคู่สัญญาบรรลุข้อตกลงระหว่างกาล

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

6.1. ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียนไว้ บริการต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงให้บริการในประเทศที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียนไว้
6.2 ลูกค้ายอมรับต่อไปนี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ก) ตกลงว่าศาลของประเทศของการจดทะเบียนของบริษัท มีเขตอำนาจศาลพิเศษในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
ข) ยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของประเทศที่จดทะเบียนของ บริษัท
ค) เพิกถอนอุทธรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศาลในศาล
ง) ตกลงที่จะไม่เรียกร้อง เรื่องความไม่สะดวกของสถานที่ตั้งของการพิจารณาคดีและไม่ประกาศว่าสถานที่ตั้งของการพิจารณาคดี ไม่มีอำนาจทางกฎหมายใดต่อลูกค้า

7. เหตุสุดวิสัย

7.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องเหตุสุดวิสัย หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะกระทำเช่นนั้น สถานการณ์เหตุสุดวิสัยนั้น รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ก) การกระทำ, เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัด, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การประท้วง, การก่อการร้าย, สงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยพิบัติพายุ, กระแสไฟฟ้าดับ, การขัดข้องในการสื่อสาร, การขัดข้องของซอฟต์แวร์, หรือการข้องข้องของอิเล็กทรอนิกส์, การปฏิบัติการที่ผิดพลาดของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์, ความไม่แน่นอนของฟีดราคาอ้างอิง, การหยุดชะงักในการดำเนินงานของหรือความไม่แน่นอนของผู้ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งตามความเห็นของบริษัท ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในตลาด สำหรับสินทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (ตราสาร) อย่างสมเหตุสมผล
ข) การระงับการดำเนินงาน, การชำระหนี้ หรือการปิดตลาดใดหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่บริษัทไม่สามารถอ้างอิงราคาได้ หรือ การนำข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการเทรดเฉพาะ/ไม่เป็นมาตรฐานในตลาดใด ๆ มาใช้ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2 หากบริษัทได้พิสูจน์เหตุสุดวิสัยดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของบริษัท ) ในการดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ก) ยกเลิกการเทรดใด ๆ หรือทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเหตุสุดวิสัย
ข) ระงับหรือแก้ไขการใช้บทบัญญัติหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อตกลง ตราบใดที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ได้
ค) จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, ลูกค้าหรือลูกค้าอื่น ๆ กรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่เพียงพอและเห็นว่าเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันบริษัท
ง) เพิ่มเวลาการประมวลผลสำหรับคำสั่งเทรดและคำร้องของลูกค้าในเทอร์มินัลการเทรด สูงสุด 30 วินาที
7.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนใด (การปฏิบัติตามอย่างไม่เหมาะสม) ของภาระผูกพัน หากเหตุสุดวิสัยเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติตามที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว

8. ความรับผิดชอบของคู่สัญญา

8.1 ความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่อข้อตกลงได้กำหนดโดยเงื่อนไขของข้อตกลงและเอกสารแนบท้าย
8.2 บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวโดยเจตนาของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลง บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวแทน, หน่วยงานและตัวแทนทางการเงินของบริษัท
8.3 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อบริษัท สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากความผิดพลาดของลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) ความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของลูกค้า ในการจัดหา (หรือการจัดเตรียมล่าช้า) เอกสารใด ๆ ที่จะต้องส่งให้แก่บริษัท ภายใต้ข้อตกลงและเอกสารแนบท้าย และสำหรับความเสียหายที่เกิดกับบริษัท เนื่องจากการแสดงข้อมูลผิดพลาดในเอกสารที่ลูกค้าส่งให้
ข) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากการใช้บริการของบริษัทในทางที่ผิด โดยรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยใช้อัลกอริทึมการทำธุรกรรมอัตโนมัติและการใช้หุ่นยนต์ และ/หรือการใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการอื่น ๆ ที่พิเศษ, เทคนิคที่อำนวยความสะดวก/สนับสนุนที่เป็นที่เป็นการละเมิดหลักการของความซื่อสัตย์สุจริต/ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกรรม
ค) ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า อันเป็นผลมาจากการดำเนิน/การประสานงานกับลูกค้า และ/หรือพันธมิตรของลูกค้า โดยมุ่งสร้างความเสียหายให้กับบริษัท สำหรับความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยลูกค้า ด้วยวิธีการและเทคนิคอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม/ไม่สุจริต สำหรับการทำธุรกรรมการเทรดกับบริษัท รวมไปถึงการใช้โบนัสด้วย ในกรณีใด “พันธมิตรของลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังต่อไปนี้ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติในระดับใดก็ตาม, สมาชิกในครอบครัว, หุ้นส่วนหรือมีความสัมพันธ์อื่น ๆ, ผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน, ผู้ที่ใช้อุปกรณ์เดียวกัน, ผู้ที่มีส่วนพัวพันในฐานะลูกค้าของบริษัทโดยพันธมิตรหรือลูกค้าของบริษัทผู้เดียวกัน, และผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มโดยมีหรือไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสถานภาพและคุณสมบัติของลูกค้าและบุคคลที่สาม ที่สามารถระบุว่าเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน
ง) หากบริษัทมีหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งว่า ลูกค้าได้พยายามใช้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้อย่างผิดกฎหมาย และเงินที่โอนเข้าบัญชีของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง
จ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท อันเป็นผลมาจากการหารายได้จากการใช้คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบอัปเดตฟีดราคาอ้างอิงในเทอร์มินัลการเทรด และการหารายได้จากการใช้ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์และช่องโหว่ในเทอร์มินัลการเทรด
ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยการใช้ข้อมูลภายใน ความลับหรือข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าโดยที่ลูกค้าได้รับข้อได้เปรียบในการเทรดกับบริษัท
บริษัทมีสิทธิที่จะหักค่าเสียหายดังกล่าว จากบัญชีของลูกค้าและ/หรือบัญชีของบุคคลอื่น (ถ้ามีการพิสูจน์แล้วว่าบัญชีเหล่านี้เป็นของลูกค้า (หรือผู้สมรู้ร่วมคิด) โดยวิธีการทางเทคนิค, อุปกรณ์และเครื่องมืออื่นของบริษัท) บริษัทยังมีสิทธิ์ในการปิดกั้นการทำธุรกรรมเพิ่มเติม ที่เทอร์มินัลการเทรดและพื้นที่บัญชีส่วนบุคคลลูกค้า ซึ่งบริษัทมีเหตุผลและข้อสงสัยเพียงพอในการชี้แจงถึงการกระทำของเขา/เธอ (รวมถึงการกระทำโดยรวมกับลูกค้าอื่น ๆ) ที่มุ่งสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และเพื่อโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัท
8.4 หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเองในการกระทำดังต่อไปนี้:
8.4.1 แก้ไขจำนวนเงินที่มีภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทให้กับลูกค้า และแก้ไขข้อมูล (ยอดคงเหลือ) ของบัญชีลูกค้า
8.4.2 ระงับการให้บริการแก่ลูกค้าและปิดกั้นการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรด หากบริษัทปิดกั้นการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมด เพื่อแก้ไขสาเหตุในการปิดกั้นการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรด หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุผลดังกล่าว เป็นเวลาภายในสามสิบ (30) วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมดจากบัญชีเทรด บริษัทขอสงวนสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพัน ในการกู้คืนเงินที่ถูกหักทั้งหมดกลับสู่บัญชีเทรดของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อยกเลิกการปิดกั้นบัญชีเทรดของตนเอง
8.5 หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงและส่วนประกอบที่สำคัญที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 รวมไปถึงการปฏิเสธที่จะรับการตรวจสอบที่จำเป็นและปฏิเสธให้ข้อมูลที่จำเป็น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อตกลงและยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ ของลูกค้า รวมไปถึงปิดคำสั่งเทรดทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยเห็นตามสมควร, และหยุดการให้บริการแก่ลูกค้า, คืนหรือไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้าตามดุลยพินิจ การละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการชำระเงิน หรือเรียกร้องเงินทุนคืนจากบริษัท
8.5.1 หากบริษัทได้ปฏิเสธข้อตกลงกับลูกค้า สำหรับการละเมิดข้อกำหนดของสัญญา ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ รวมถึงลงทะเบียนใหม่โดยการใช้ข้อมูลข้อมูลของบุคคลที่สาม หากบริษัทเปิดเผยการละเมิดของลูกค้า ที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผลที่เกิดขึ้นที่ระบุในข้อ 8.5 ของข้อตกลง มีดังต่อไปนี้
8.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/ผลเสียหาย/การสูญเสียกำไร/การพลาดโอกาส (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื่องจากความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้) รวมไปถึงค่าใช้จ่าย/ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเป็นผลมาจากการเทรดตามเงื่อนไขของข้อตกลง
8.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่แสดงในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า และข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท อยู่ในกระบวนการกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของการเทรดของลูกค้า เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนดังกล่าว บริษัทจะปรับข้อมูลในเทอร์มินัลการเทรดให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
8.8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้า หากความเสียหายดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ การโจมตีของแฮ็กเกอร์, อุบัติเหตุในคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ) รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย/เครือข่ายการสื่อสาร/สายไฟฟ้า, และ/หรือระบบโทรคมนาคม ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า เป็นสภาพที่จำเป็นในการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อบกพร่อง
8.9 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวทางเทคนิคและ/หรือการขัดจังหวะในการดำเนินงานของเทอร์มินัลการเทรด ที่เกิดขึ้นการโจมตีของแฮ็กเกอร์, อุบัติเหตุในคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ) รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย/เครือข่ายการสื่อสาร/สายไฟฟ้า, และ/หรือระบบโทรคมนาคม และความเสียหายของลูกค้าที่เกิดจากความผิดปกติและ/หรือการหยุดชะงักดังกล่าว
8.10 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการทำธุรกรรมที่ลูกค้าตัดสินใจกระทำ จากการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ลูกค้าได้รับแจ้งว่า การทำธุรกรรมตามข้อตกลงนั้น มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับรายได้ที่คาดหวัง และความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ฝากไว้ในบัญชีของลูกค้าเอง ลูกค้ายอมรับว่า นอกจากมีการฉ้อโกง, การละเมิดข้อตกลงโดยเจตนา, หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, ต้นทุน และความเสียหายของลูกค้า อันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ารวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลธุรกรรมการเทรดของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดธุรกรรมของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้า อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ผิดพลาด ธุรกรรมทั้งหมดยังคงใช้ได้และจะทำให้ลุล่วงโดยลูกค้าและบริษัท
8.11 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการขโมย, สูญหาย หรือเปิดเผยรหัสผ่านเทอร์มินัลการเทรดแก่บุคคลที่สาม ลูกค้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในการปกป้องรหัสผ่านของตนเอง และป้องกันจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.12 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม (ปฏิบัติอย่างเหมาะสม) ภายใต้ข้อตกลง หากการปฏิบัติดังกล่าวถูกขัดขวางโดยเหตุสุดวิสัย
8.13 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทางตรง, ทางอ้อม, โดยพลการ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงแค่การสูญเสียกำไร, การสูญเสียเงินที่คาดหวังหรือการสูญเสียรายได้ แม้ว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งจากบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ความเสียหายที่ไม่ใช่ทางการเงิน จะไม่ถูกชดเชย
8.14 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการละเมิดของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่การละเมิดนั้นเกิดขึ้น และตรวจพบโดยบริษัท บริษัทจะใช้มาตรการตามข้อตกลง

9. ระยะเวลาและกระบวนการปฏิเสธข้อตกลง

9.1 ข้อตกลง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาของข้อสรุป (ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือในเทอร์มินัลการเทรดของบริษัท) และมีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาอันไม่จำกัด
9.2 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว
9.2.1 9.2.1 ข้อตกลงจะถือว่ายุติ ตั้งแต่วันที่ระบุในหมายแจ้ง ที่บริษัทส่งไปให้ลูกค้า
9.2.2 ข้อตกลงจะถือว่ายุติ เป็นจำนวนเวลา ห้า (5) วัน หลังจากบริษัทได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้า ที่มีคำแถลงการปฏิเสธข้อตกลง โดยจะต้องให้ข้อมูลว่าลูกค้าไม่มีภาระผูกพันธ์ใดที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อบริษัทแล้วตามข้อตกลง ลูกค้าจะต้องสื่อสาร แจ้งเตือนเรื่องการปฏิเสธนี้ ไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของข้อตกลง หรืออีเมลที่ [email protected]
9.3 ข้อตกลงนี้ จะได้รับการพิจารณาว่า ถูกปฏิเสธตามคู่สัญญา เมื่อภาระผูกพันซึ่งกันและกันของลูกค้าและบริษัท เกี่ยวกับการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ ได้รับการดำเนินการและภาระหนี้ทั้งหมดของคู่สัญญาได้รับการชำระ

10. บทบัญญัติสุดท้าย

10.1 การแก้ไขและเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายของข้อตกลง และเอกสารแนบท้ายของบริษัทนั้น ทำขึ้นโดยฝ่ายเดียว การแก้ไขและเพิ่มเติมทั้งหมดกระทำโดยบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ระบุ ในข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุโดยบริษัท
10.2 การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายที่กระทำการโดยบริษัท เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎ/สัญญาของระบบการเทรดที่บริษัทใช้ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อตกลง จึงให้มีผลบังคับใช้พร้อมกัน พร้อมการแก้ไขเอกสารข้างต้น
10.3 เมื่อการแก้ไขและเพิ่มเติมโดยบริษัท จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้ที่ทำข้อตกลงก่อนวันที่การแก้ไขและส่วนเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้
10.4 เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าเข้าใจข้อตกลงและได้รับทราบถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลงทั้งหมด ลูกค้าต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท หรือแพลตฟอร์มการเทรดด้วยตนเอง หรือด้วยความช่วยเหลือของผู้มีอำนาจอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม
10.5 เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ในรูปแบบและลักษณะใด ๆ ก็ตาม (ขณะดำเนินการบนเว็บไซต์ของบริษัท, ผ่านทางพันธมิตรของบริษัท ฯลฯ) ทั้งนี้ ลูกค้า (บุคคลธรรมดา) จะยินยอมให้บริษัทและพันธมิตรดำเนินการด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญา, แคมเปญโฆษณา, การโฆษณา, สื่อข้อมูลและการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรมที่จัดโดยบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุโดยบริษัท ดังต่อไปนี้ การรวบรวม, การบันทึก, การจัดโครงสร้าง, การจัดเก็บ, การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง, การสืบค้น, การให้คำปรึกษา, การใช้การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน, การเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งาน, การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน, การจำกัด, การลบหรือการทำลาย, การประมวลผลข้ามพรมแดน ความยินยอมนี้จะมีไว้เป็นระยะเวลา 75 ปี (หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลดังกล่าว ที่กำหนดตามกฎหมายปัจจุบัน ของสถานที่ธุรกิจหลักของบริษัท ) ความยินยอมจะถูกถอนออกตามกฎหมายด้วยการติดต่อบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ตามที่อยู่จดทะเบียน ข้อมูลการติดต่อ มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะเป็นความลับ จะไม่รวมถึงสถานการณ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้และสถานการณ์เหตุสุดวิสัย
10.6 ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร, แจ้งโดยบริษัทหรือโดยบุคคลที่สาม รวมไปถึงการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตให้กับเขา/เธอที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง และเฉพาะธุรกรรมที่ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านั้น ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าว หรือเก็บแยกต่างห่างไว้ในที่เก็บถาวรอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มอบให้แก่ลูกค้า ตามที่ข้อมูลที่แจ้งโดยบุคคลที่สาม ต้องไม่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันว่า ข้อมูลที่แจ้งโดยบุคคลที่สามมีความน่าเชื่อถือ, ถูกต้อง, มีความเกี่ยวข้อง หรือได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการทำธุรกรรม (การสูญเสีย, กำไรที่สูญหาย, สูญเสียรายได้, ความเสียหายต่อชื่อเสียง ฯลฯ) ที่ลูกค้าดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทางบริษัทหรือบุคคลที่สาม ได้สื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
10.7 บริษัทอาจถ่ายโอนสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ที่ระบุในข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายของบริษัท ไปยังบุคคลที่สาม หากบุคคลดังกล่าวดำเนินการตามข้อกำหนดของข้อตกลง การโอนสิทธิ์และภาระผูกพันนี้ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และถือเป็นว่ากระทำในเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
10.8 ลูกค้าไม่มีสิทธิ์กระทำการต่อไปนี้ มอบหมายสิทธิ์ของตนเอง, โอนภาระหน้าที่ของตนเอง หรือกำจัดสิทธิ/ภาระผูกพันที่ระบุในข้อตกลง ด้วยวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หากมีการละเมิดเงื่อนไขนี้ การมอบหมาย, การกำจัด, หรือการโอนใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ
10.9 บริษัท, หุ้นส่วนหรือพันธมิตรอื่น ๆ อาจจะมีผลประโยชน์, ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มการเทรด/ในพื้นที่ส่วนบุคคล, หรือผลประโยชน์, ความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือข้อตกลงที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะ
ก) ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมการเทรดสินทรัพย์ใด ๆ
ข) แนะนำหุ้นส่วนอื่นของบริษัท ให้เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมการเทรด
ค) ให้คำแนะนำและให้บริการแก่พันธมิตรหรือลูกค้าอื่น ๆ ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าข้อเท็จจริงนี้ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า
10.10 ลูกค้าตกลงและอนุญาตให้บริษัท ดำเนินการต่อลูกค้า ตามที่บริษัทเห็นสมควร แม้จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือการมีอยู่ของผลประโยชน์ที่สำคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ บนเทอร์มินัลการเทรด หรือ ในพื้นที่ส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ในเทอร์มินัลการเทรด หรือ ในพื้นที่ส่วนตัว จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้าโดยพนักงานของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการ ในนามของลูกค้ากับบุคคลอื่น ๆ ที่บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงในการรับสินค้าหรือบริการ บริษัทรับประกันว่า ข้อตกลงเหล่านี้ ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้ามากที่สุด ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงดังกล่าวทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
10.11 หากศาลของเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม ประกาศข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ) เป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
10.12 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา (โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับลูกค้า)
10.13 ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
10.14 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเตรียมและใช้เนื้อหาของข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายในภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาของข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายในภาษาอังกฤษ กับ เนื้อหาที่สอดคล้องกันในภาษาอื่น ๆ เนื้อหาในภาษาอังกฤษจะถือว่ามีอำนาจมากกว่า เนื้อหาของข้อตกลงที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท มีอำนาจเหนือกว่าเนื้อหาของข้อตกลงที่เผยแพร่ที่อื่น

11. รายชื่อประเทศที่บริษัทไม่ได้ให้บริการ

11.1. บริษัทไม่ได้ดำเนินการ หรือ ให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศ และ (หรือ) ดินแดนที่ขึ้นอยู่กับที่เกี่ยวข้องหรือในเครือ ต่อไปนี้ คือ ยิบรอลตาร์, ไอล์ออฟแมน, เกิร์นซีย์, เจอร์ซี่, ออสเตรเลีย, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, ลิกเตนสไตน์, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, อิสราเอล, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, หรือ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ, สาธารณรัฐมอริเชียส, สาธารณรัฐอิรัก, เครือรัฐเปอร์โตริโก, สาธารณรัฐเยเมน, สาธารณรัฐคองโก, สาธารณรัฐซูดาน, สาธารณรัฐไลบีเรีย, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐอัฟริกากลาง, รัฐเอริเทรีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐมาลี, สาธารณรัฐวานูอาตู, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, สาธารณรัฐเซอร์เบีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐเบลารุส, สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือดินแดนที่พึ่งพิงประเทศจีน, รวมถึงอาณาเขตที่เกี่ยวข้องและ (หรือ) ของรัฐที่กล่าวถึงข้างต้น
11.2 นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศ (ดินแดน) ดังกล่าวข้างต้น หมายถึงบุคคลที่
11.2.1 มีสัญชาติ/ใบอนุญาตผู้พำนักถาวร/เอกสารอื่นใดใกล้เคียงจากที่กล่าวมาจากประเทศที่บริษัทไม่ดำเนินการให้บริการ
11.2.2 พำนักอยู่/เป็นผู้อยู่อาศัย/ที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือที่อยู่อาศัย ในประเทศที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้บริการ
11.2.3 กำเนิดในประเทศที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้บริการ
11.2.4 มีที่อยู่ของ IP หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (รหัสพื้นที่) ที่เชื่อมโยงกับประเทศที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้บริการ
11.2.5 มีการเชื่อมโยงอื่น ๆ กับประเทศที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้บริการ ตามที่บริษัทกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจสมเหตุสมผลของบริษัท
11.3 หากพบว่า บริษัทให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้บริการ บริษัทอาจใช้ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 ของข้อตกลง ข้อตกลง