การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2017
อัปเดตวันที่ 2 เม.ย. 2020
ลูกค้าและลูกค้าที่มีศักยภาพทุกคน ต้องศึกษาข้อมูลการเปิดเผยความเสี่ยงนี้อย่างรอบคอบ ก่อนทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือบนเทอร์มินัลการเทรด รวมไปถึงก่อนที่จะเริ่มทำการเทรดด้วย วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยความเสี่ยงนี้ (ต่อไปนี้ คือ การเปิดเผย) คือ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ลูกค้า ในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน และตลาดตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยเฉพาะและเพื่อแจ้งเตือนลูกค้า เกี่ยวกับความสูญเสียทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รายการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อมูลการเปิดเผยนี้ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรม การเปิดเผยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูล มีไว้เพื่อให้เพื่อเป็นคำอธิบายทั่วไปของความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
1. ลูกค้ารับทราบว่า การทำธุรกรรมด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เป็นการเก็งกำไรและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่:
นักลงทุนที่เข้าใจและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ, กฎหมายและอื่น ๆ
นักลงทุนที่เข้าใจและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ กฎหมายและอื่น ๆ
มีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจว่าการเทรดด้วยตราสารอนุพันธ์คืออะไร
บริษัท ไม่ได้ให้คำชี้แนะ หรือ คำแนะนำใด ๆ แก่ลูกค้า เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ให้คำแนะนำการลงทุนใด ๆ ลูกค้าตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดและการกระทำที่เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากความเข้าใจในตลาดของตนเอง หรือ การปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน, ราคาที่ได้มาจากราคาของสินทรัพย์ / ตลาดอ้างอิงที่มีการเชื่อมโยงกัน (เช่น สกุลเงิน, ดัชนีหุ้น, หุ้น, โลหะภัณฑ์, ฟิวเจอร์ส เป็นต้น) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ลูกค้าต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในตลาด / สินทรัพย์อ้างอิงที่เหมาะสม ความเสี่ยงเหล่านี้คือ:
ความผันผวน - การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง / ราคาตลาดอาจไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดคะแนได้ ความจริงเรื่องนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ทางการเงินของลูกค้า การทำความเข้าใจกับความผันผวนของตลาดนั้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดกลยุทธ์การเทรด
ความผันผวนของตลาด คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาสินทรัพย์อ้างอิง จากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ปัจจัยต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศของตลาด) ปัจจัยเหล่านี้ อาจเกิดขึ้น ทั้งเมื่อตลาดเปิดหรือปิด เมื่อปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ที่ตลาดปิด, ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนั้น ที่การเปิดตลาดอาจแตกต่างอย่างมาก จากราคาสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่ตลาดปิด มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดคำสั่งเทรด ณ จุดราคาที่เกิดกำไร นี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและผลกำไรจำนวนมาก
สภาพคล่อง: มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของอุปสงค์และอุปทาน โครงการและกลยุทธ์ของรัฐบาล, การเกษตร, การพาณิชย์และการซื้อขาย กิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับชาติและระดับนานาชาติ และอารมณ์ในทางจิตวิทยาของตลาดที่เกี่ยวข้อง
สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากภาย เพียงในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นในบางตลาด ลูกค้าอาจไม่สามารถทำกำไรได้
2. ลูกค้าถือว่า ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว, การขัดขวาง, การขาดการเชื่อมต่อ หรือ การโจมตีที่เป็นอันตรายของบุคคลที่สาม เกี่ยวกับข้อมูล, การสื่อสาร, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรม ท่ามกลางความเสี่ยงอื่น ๆ ลูกค้าถือว่า ความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกิดจาก
พลังงานและ/หรือ อุปกรณ์ที่ล้มเหลว ในส่วนของลูกค้า หรือ ผู้ให้บริการการสื่อสารของลูกค้า (โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยเสียง)
ความเสียหายทางกายภาพ (หรือทำลาย) ของช่องทางการสื่อสารที่ใช้สำหรับการสื่อสารของผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ (ผู้ให้บริการการสื่อสาร) และเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า
ข้อผิดพลาด (คุณภาพต่ำมาก) ของการถ่ายโอนผ่านช่องทางที่ลูกค้าใช้ หรือ ช่องทางที่ผู้ให้บริการสื่อสารใช้ (โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยเสียง) โดยลูกค้าใช้บริการ
การใช้ช่องทางการสื่อสาร, อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ไม่รับประกันการรับข้อความในเวลาที่เหมาะสม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ) จากลูกค้า โดยบริษัท
การประกัน (คุณภาพต่ำมาก) ของการสื่อสารผ่านช่องทางที่บริษัทใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายทางกายภาพ (การทำลาย) ของช่องทางการสื่อสารโดยบุคคลที่สาม
3. ลูกค้าตระหนักว่า กิจกรรมการเทรดของตนเอง อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายใด ๆ รวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เซิร์ฟเวอร์, การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวดังกล่าว อาจส่งผลให้คำสั่งเทรดของลูกค้าไม่เป็นไปตามคำสั่งเทรดของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดดังกล่าว
4. ลูกค้าเข้าใจว่า อินเทอร์เน็ตอาจจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทและเทอร์มินัลการเทรด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหยุดชะงัก หรือ ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์, อินเทอร์เน็ต, ไฟฟ้าดับ หรือ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือ เพื่อการอื่นใดที่เกิดความเสียหายได้, ค่าใช้จ่าย, หนี้สินใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่ จำกัด ผลกำไรที่หายไป) ที่อาจเกิดจากการไร้ความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ความล่าช้า หรือ ความล้มเหลวในการส่งคำสั่งเทรด
5.เมื่อทำการเทรดผ่านเทอร์มินัลการเทรด ลูกค้าจะรับความเสี่ยงความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุผลดังต่อไปนี้
ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, ความล้มเหลวของอุปกรณ์ และคุณภาพของการบริการโทรคมนาคมที่ไม่ดี
อุปกรณ์ของลูกค้าทำงานผิดปกติ
6.ลูกค้ายอมรับว่าในสภาวะตลาดที่ผิดปกติ เวลาในการประมวลผลสำหรับคำสั่งเทรดของลูกค้าอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้น
7. ลูกค้ายอมรับว่า คำขอหรือคำสั่งเพียงหนึ่งเดียว อาจจะอยู่ในคิวคำขอ/คำสั่งเทรดบนเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นได้ ความพยายามในการส่งคำขอหรือคำสั่งเทรดใหม่จะถูกปฏิเสธ
8. ลูกค้ายอมรับว่า แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียว เกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ คือ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น ราคาสินทรัพย์ในเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพราะหากการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไม่เสถียร ราคาสินทรัพย์บางอย่างอาจไม่ถึงเทอร์มินัลการเทรดของลูกค้า
9. ลูกค้ารับทราบว่า การปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งเทรด หรือ คำขอที่บริษัทได้รับแล้วเพื่อการประมวลผล
10. ลูกค้ายอมรับว่า จะมีความเสี่ยงในการเทรดที่ไม่ได้วางแผนไว้ หากตนเองส่งคำสั่งเทรดอีกครั้งก่อนที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดำเนินการตามคำสั่งเทรดก่อนหน้า
11. ลูกค้าถือว่า ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากการที่ลูกค้าไม่ได้รับหรือได้รับข้อความใดล่าช้าจากบริษัท
12. ลูกค้ายอมรับว่า ข้อมูลที่ส่งจากอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสนั้น จะไม่ได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ลูกค้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท และรับผิดชอบความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบัญชีเทรดของตน บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงอีเมล, การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้น ในเวลาที่มีการส่งข้อมูลระหว่างบริษัท หรือ บุคคลอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายการสื่อสารอื่น ๆ, โทรศัพท์ หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
14. ลูกค้ายอมรับว่า ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงิน (ความเสียหาย) ที่เกิดจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายถึง การกระทำจากเหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ดังเหตุการณ์ต่อไปนี้: การนัดหยุดงาน, การจลาจลใหญ่, การโจมตีของผู้ก่อการร้าย, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, เฮอริเคน, ไฟดับ, การสื่อสาร, ซอฟต์แวร์ หรือ ความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งจะอยู่ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของบริษัท, ส่งผลให้ตลาดของตราสารหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งไม่เสถียรภาพ -การระงับ, การชำระบัญชี หรือ ปิดตลาด หรือ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถอ้างอิงราคาได้ หรือ การกำหนดข้อจำกัด หรือ เงื่อนไขการเทรดพิเศษหรือไม่ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมในตลาดใด ๆ หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
15. ลูกค้ายอมรับว่า ความเสี่ยงทางการเงินและอื่น ๆ ในกรณีที่ธุรกรรม (และการกระทำที่เกี่ยวข้อง) ในตลาดการเงิน ถูกห้ามหรือจำกัด โดยกฎหมายของประเทศที่พำนักถาวรของลูกค้าเอง
16. บริษัทไม่รับประกันว่า กิจกรรมใดของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน จะไม่ได้หรือจะไม่ถูกเก็บภาษีในอนาคต ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษี และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดของตนเอง บริษัทจะไม่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายการเสียภาษี หรือ คำแนะนำอื่น ๆ แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเทรดใด ๆ หากลูกค้ามีข้อสงสัยว่าตนเอง จะต้องรับผิดชอบภาระภาษีของตนเองหรือไม่ ให้นักเทรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระ
17. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำ หรือ การละเว้นใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ลูกค้าส่งเงินเพื่อเติมเงินในบัญชีของลูกค้า หรือ ถอนเงินออกจากเว็บไซต์โดยลูกค้า
18. ในบางโอกาสซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท อาจให้ข้อมูล, คำแนะนำ, ข่าวสาร, คำวิจารณ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้ข้อมูลตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้;
บริษัทไม่รับประกัน เกี่ยวกับความเที่ยงตรง, ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจลงทุนของตนเองได้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
หากในเอกสารประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัด หรือ กลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์หรือมีข้อกังวล ลูกค้าตกลงที่จะไม่ส่งต่อข้อมูลนี้ ไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว
บริษัทไม่รับประกันว่า ลูกค้าจะได้รับข้อมูล ก่อนที่มันจะไม่อัปเดต ลูกค้าตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนี้ ด้วยตนเอง ข้อมูลที่โพสต์เผยแพร่โดยบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ ลบได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
19. บริษัทจะไม่แนะนำลูกค้า เรื่องความสามารถในการทำกำไรของธุรกรรม หรือ ให้คำแนะนำการลงทุนในรูปแบบอื่นใด นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดการเงิน สัญญาณการเทรดที่บริษัทบริการให้แก่ลูกค้าภายใต้ข้อตกลง ซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เป็นคำแนะนำที่ชัดเจน ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมการเทรดและ / หรือทำการเทรด สัญญาณการเทรดไม่ใช่ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้ ไมใช่ข้อมูลที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า และบุคคลที่สาม และไม่ใช่ที่ปรึกษามืออาชีพ ลูกค้า ต้องรับความเสี่ยงในการดำเนินการเทรดของตนเอง และทำการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยการส่งคำสั่งถึงบริษัทเพื่อทำการเทรดนั้น ลูกค้ายอมรับว่า ตนเองมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในการประเมินและวิจัยความเสี่ยงของการเทรดอย่างอิสระ ลูกค้ายืนยันว่า เขามีความรู้ทางการตลาดเพียงพอ, ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ กรณีจำเป็น และมีประสบการณ์ที่จำเป็นในการประเมินข้อดีและความเสี่ยงของการทำธุรกรรมของตนเองแล้ว หากคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรมนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความสามารถทางการเงินของลูกค้า ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามไม่ให้ลูกค้าทำธุรกรรม (เทรดกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยลูกค้าประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านั้น และเป็นแนวทางการเลือกกลยุทธ์ในบริบทของการดำเนินการข้อตกลงกับบริษัท