นโยบายแนะนำบริการ
Olymp Trade

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มิ.ย. 2022

1. ทั่วไป

1.1. นโยบายการแนะนำผู้ใช้ ("นโยบาย") ฉบับนี้ของ Olymp Trade เป็นข้อตกลงที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย มีผลผูกพัน และมีผลบังคับใช้ซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้าขององค์กรผู้ที่เลือกเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำผู้ใช้ขององค์กรภายใต้นโยบายฉบับนี้ และในนโยบายฉบับนี้จะเรียกลูกค้าว่า "ลูกค้าผู้แนะนำ" หรือ "ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ"
1.2. นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการให้บริการที่ทำขึ้นระหว่างองค์กรและลูกค้าโดยทั้งสองฝ่ายให้การยอมรับนโยบายนี้ร่วมกัน

2. กลไกของการแนะนำผู้ใช้

2.1. ลูกค้าผู้แนะนำ อาจแนะนำองค์กรให้แก่บุคคลที่ลูกค้ารู้จักในฐานะการเป็นแนวโน้มลูกค้าอยู่เป็นครั้งคราวตามความสมัครใจ และให้การส่งเสริมบริการขององค์กรในรูปแบบของการแสดงลิงก์ที่มีให้เฉพาะบุคคลแก่แนวโน้มลูกค้าดังกล่าว ซึ่งลิงก์นั้นจะเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ขององค์กร ("ลิงก์ขององค์กร")
2.2. องค์กรจะมอบลิงก์ขององค์กรให้กับ ลูกค้าผู้แนะนำ เมื่อมีการยอมรับนโยบายฉบับนี้ร่วมกัน ลูกค้าผู้แนะนำจะรักษาลิงก์ขององค์กรตามขนาดและถ้อยคำที่องค์กรมีให้ และจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงลิงก์ขององค์กรหากองค์กรขอให้ลูกค้าผู้แนะนำกระทำการดังกล่าว
2.3. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในนโยบายฉบับนี้ จะเรียกแนวโน้มลูกค้าที่คาดหวังที่เห็นชอบกับข้อตกลงการให้บริการพร้อมกับองค์กรหลังจากที่ได้เข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ขององค์กรผ่านทางลิงก์ขององค์กรที่จัดทำให้กับ ลูกค้าผู้แนะนำ ว่าเป็น "ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ" ในนโยบายฉบับนี้

3. เกณฑ์สำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ

3.1. ลูกค้าผู้แนะนำให้การรับรองแก่บริษัทว่าลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำที่ได้รับลิงก์จากบริษัทมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1.1. ได้ให้การยินยอมเพื่อรับลิงก์จากบริษัท
3.1.2. มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทางการเงิน
3.2. ลูกค้าผู้แนะนำจะปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถอนุมัติลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ และยอมรับให้ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำคนดังกล่าวเป็น "ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ"
3.2.1. ต้องไม่เป็นคู่สมรสของลูกค้าผู้แนะนำ
3.2.2. ฝากจำนวนเงินขั้นต่ำเข้าไปในบัญชีเทรดของเธอ/เขา ซึ่งต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทในระยะเวลาระหว่าง 30 วันแรก ตามด้วยการเปิดใช้งานบัญชีโดยลูกค้าที่แนะนำ
3.2.3. ต้องไม่มีการดำเนินการหรือคำขอปิดบัญชี หรือการถอนเงินที่กำลังดำเนินการอยู่
3.3. ลูกค้าผู้แนะนำและลูกค้าที่ได้รับการแนะนำรับทราบว่าการโอนเงินระหว่างบัญชีจะไม่ถือว่าเป็นการฝากเงินตามวัตถุประสงค์ขอนโยบายฉบับนี้
3.4. ลูกค้าผู้แนะนำรับทราบและเข้าใจว่าเธอ/เขาจะไม่แจกจ่ายลิงก์ของบริษัทให้แก่บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศ (ดินแดน) ที่บริษัทไม่ได้ให้บริการ ตามที่มีให้ในส่วนที่ 1 ข้อสัญญา 11.1 ของข้อตกลงการให้บริการ
3.5. ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะเข้าถึงลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำเพื่อตัดสินว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ และให้การยอมรับให้เป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ หรือปฏิเสธลูกค้าผู้จากการรับบริการ การตัดสินใจของบริษัทเรื่องการยอมรับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำให้เป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีนี้จะไม่มีภาระผูกพัน บทสรุป และการโต้ตอบใด ๆ จากลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ หรือลูกค้าผู้แนะนำ
3.6. บริษัทจะไม่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับใด ๆ ในการยอมรับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำที่ได้มาจากลูกค้าผู้แนะนำ และอาจปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีข้อจำกัด ด้วยเหตุผลดังนี้
3.6.1. ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ใช้ลิงก์ของบริษัท
3.6.2. ลูกค้าที่แนะนำ หรือบุคคลที่สามเคยส่งลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมายังบริษัทแล้วก่อนหน้านี้
3.7. ลูกค้าผู้แนะนำมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียวต่อลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำหนึ่งคน และไม่ว่าลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำคนดังกล่าวจะกรอกข้อตกลงการให้บริการเป็นจำนวนกี่ครั้ง และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ก็ตาม
3.8. ลูกค้าผู้แนะนำ และลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำเห็นพ้องว่าจะไม่มีการร้องขอให้บริษัทเปิดเผยเหตุผลในการไม่ยอมรับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำให้เป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด

4. เกณฑ์สำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าผู้แนะนำ

4.1. ลูกค้าผู้แนะนำจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิ์รับค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
4.1.1. มีบัญชีเทรดในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท
4.1.2. รักษาบัญชีเทรดของเธอ/เขาในระดับที่ดี ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว
4.1.3. ต้องไม่เป็นคู่สมรสของลูกค้าผู้รับการแนะนำ
4.1.4. ต้องไม่มีการดำเนินการหรือคำขอปิดบัญชีหรือคำขอถอนเงินใด ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในบัญชีเทรดของลูกค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท
4.2. บริษัทจะมีสิทธิ์ตัดสินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าลูกค้าผู้แนะนำมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือไม่

5. ค่าตอบแทน

5.1. ในเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะตอบแทนลูกค้าผู้แนะนำโดยการให้กล่องสุ่มพิเศษเป็นรางวัลสำหรับการแนะนำลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการสำหรับการแนะนำลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทจะตอบแทนลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำที่มีสิทธิ์ใช้บริการด้วยเช่นกัน โดยการให้กล่องสุ่มพิเศษเป็นรางวัลสำหรับการลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลังจากที่ใช้ลิงก์บริษัทที่ได้รับจากลูกค้าผู้แนะนำ
5.2. จะมีการให้ค่าตอบแทนสำหรับลูกค้าผู้แนะนำ หรือบัญชีลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำที่มีสิทธิ์ใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทตามที่ได้กล่าวมาภายใน 2 วันทำการ เมื่อบริษัทยอมรับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำจากลูกค้าผู้แนะนำให้เป็นลูกค้าผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ลูกค้าผู้แนะนำและลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำรับทราบและเห็นด้วยว่าการได้รับค่าตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาในข้อสัญญานี้เป็นสิทธิพิเศษ และลูกค้าผู้แนะนำ รวมถึงลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำจะไม่มีสิทธิ์ร้องขอการขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบหรือวิธีอื่น บริษัทมีสิทธิ์กำหนดของรางวัลที่อยู่ในกล่องสุ่มแต่เพียงผู้เดียวตามข้อสัญญา 5.1 ได้ทุกเมื่อและจะมีผลบังคับใช้โดยทันที
5.3. ทุกฝ่ายต่างยอมรับว่ารางวัลตอบแทนนั้นครอบคลุมถึงค่าชดเชยต่อการที่ลูกค้าผู้แนะนำได้แนะนำบริการให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำอย่างสมบูรณ์ ลูกค้าผู้แนะนำและลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำจะไม่มีสิทธิ์ขอค่าชดเชยเพิ่มเติมใด ๆ จากบริษัท ผู้รับช่วงต่อ หรือผู้ถือใบอนุญาต

6. การละเมิดเงื่อนไขนโยบายฉบับนี้

6.1. ลูกค้าผู้แนะนำจะไม่ใช้ลิงก์บริษัทเพื่อกระทำการผิดกฎหมาย ดูหมิ่น หลอกลวง แสดงความหยาบคาย หรือในรูปแบบที่สร้างความเสียหายใด ๆ ให้กับบริษัท
6.2. ลูกค้าที่แนะนำเป็นตัวแทนรับรองว่าการกระทำของเธอ/เขาที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในอำนาจศาลที่ลูกค้าผู้แนะนำอาศัยอยู่ ลูกค้าผู้แนะนำรับรองว่าเธอ/เขารับรู้เป็นอย่างดีที่สุดว่าการกระทำที่เธอ/เขากระทำภายใต้นโยบายฉบับนี้จะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในอำนาจศาลที่ลูกค้าผู้แนะนำอาศัยอยู่ ลูกค้าผู้แนะนำยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดในโซเชียลมีเดียในกิจกรรมการแชร์ลิงก์ของบริษัทในสื่อดังกล่าว
6.3. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้แนะนำภายใต้นโยบายนี้โดยมีผลบังคับใช้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าผู้แนะนำการนำลิงก์ของบริษัทมาใช้อย่างไม่เหมาะสม
6.4. ลูกค้าผู้แนะนำยอมรับว่าเธอ/เขาจะรับผิดชอบต่อการใช้งานลิงก์บริษัท เนื้อหาที่ลูกค้าผู้แนะนำสร้างประกอบลิงก์บริษัท และช่องทางในการดึงดูดลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ และการแจกลิงก์บริษัทไปยังลูกค้าที่ได้รับการแนะนำในทุกรูปแบบเป็นการตัดสินใจของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่สนับสนุนให้ลูกค้าผู้แนะนำกระทำการใด ๆ กับลิงก์บริษัท และจะไม่ให้คำแนะนำ หรือสื่อการโปรโมทใด ๆ ลูกค้าผู้แนะนำจะคุ้มครองบริษัทต่อการอ้างอิงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของลูกค้าผู้แนะนำที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้
6.5. เพื่อความชัดเจน นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าธรรมดาที่ไม่ใช่นักโฆษณามืออาชีพ และมีเจตนาเพื่อทำกิจกรรมแนะนำผู้ใช้ภายใต้นโยบายนี้ต่อคนรู้จักของลูกค้าเท่านั้น บริษัทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับพันธมิตรนักโฆษณามืออาชีพที่: https://kingfin.com/page/terms ลูกค้าผู้แนะนำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร Kingfin ในเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่ลูกค้าผู้แนะนำละเมิดข้อสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิ์ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้แนะนำภายใต้นโยบายฉบับนี้โดยมีผลบังคับใช้ทันที และไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าแนะนำทราบล่วงหน้า และยกเลิกรางวัลตอบแทนทั้งหมดของลูกค้าแนะนำ
6.6. ลูกค้าแนะนำรับรองว่าลูกค้าแนะนำ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะไม่ทำการส่งเสริมการขายในรูปแบบ "แบล็คแฮท" หรือใช้วิธีหลอกลวง หรือฉ้อฉล รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ การประโคมคีย์เวิร์ด หรือคุกกี้ สแปมเด็กซิง มัลแวร์ แอดแวร์ ข้อความหรือลิงก์ที่ซ่อนไว้ ดอร์เวย์เพจ หรือหลบซ่อนเนื้อหาเพื่อ SEO การประโคมลงลิงก์ แสดงความคิดเห็นที่เป็นสแปมในบล็อก สปายแวร์ เทคนิคพาราไซต์แวร์ เทคนิค "โรบอท" อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด เนื้อหากระตุ้น หรือกลวิธีอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันที่เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะค้นหาและสืบสวนลูกค้าผู้แนะนำ และกิจกรรมของเธอ/เขา และตัดสินว่ามีการดำเนินกิจกรรมตามที่กล่าวมานั้นหรือไม่ ภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากลูกค้าผู้แนะนำละเมิดข้อตกลงในส่วนนี้ หรือบริษัทมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าลูกค้าผู้แนะนำได้ละเมิดส่วนนี้ บริษัทจะยุติความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้โดยทันที โดยไม่มีการแจ้งให้ลูกค้าผู้แนะนำทราบล่วงหน้า และจะยกเลิกและริบคืนรางวัลตอบแทนทั้งหมดของลูกค้าผู้แนะนำ
6.7. ลูกค้าผู้แนะนำต้องไม่ใช้ลิงก์บริษัทพร้อมเนื้อหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
6.7.1. ภาพเปลือย ภาพลามกอนาจาร หรือเนื้อหาทางเพศอื่น ๆ หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
6.7.2. โฆษณาชวนเชื่อที่สร้างความเกลียดชัง หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือความรุนแรง
6.7.3. เนื้อหาที่เป็นการละเมิด หรือก้าวล่วงใด ๆ ตามกฎหมาย จารีตประเพณี หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม สัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทางทรัพย์สินในเอกลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง
6.7.4. เนื้อหาที่เป็นการโปรโมท หรือใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์
6.7.5. เนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศ
6.7.6. ไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ บอทยกเลิก หรือโปรแกรมประจำโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัยอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.7.7. การบิดเบือนความจริงหรือเนื้อหาที่คุกคาม ดูหมิ่น ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสมทางเพศ หรือน่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือเป็นอันตรายโดยตัดสินตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
6.7.8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจเด็ดขาดในการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้แนะนำ และ/หรือลูกค้าที่ได้รับการแนะนำที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายฉบับนี้ืและ/หรือการยกเลิกของรางวัลที่ลูกค้าผู้แนะนำ และ/หรือลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำได้รับโดยไม่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่ลูกค้าผู้แนะนำ และ/หรือลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำกระทำ และ/หรือบริษัทสงสัยว่าลูกค้าผู้แนะนำ และ/หรือลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำได้กระทำการใด ๆ ตามต่อไปนี้: (ก) การฉ้อโกง; การนำนโยบายฉบับนี้มาใช้ในทางที่ผิด (ข) การใช้ลิงก์ของบริษัทในทางที่ผิด; (ค) ความพยายามในการสมรู้ร่วมคิด (ง) การใช้เล่เหลี่ยม; (จ) เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์; (f) การกระทำที่ไม่ได้อยู่ในเจตนารมณ์ของนโยบายนี้; (ช) การเก็งกำไร; (h) การกระทำที่เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ; (i) การละเมิดนโยบายฉบับนี้และ/หรือข้อตกลงการบริการ
6.8. ลูกค้าผู้แนะนำจะต้องไม่ให้คำปรึกษาทางการเงินในนามของบริษัทแก่ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ และควรจะต้องอ้างถึงเนื้อหาของบริษัทโดยอธิบายเกี่ยวหับแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทด้วย
6.9. บริษัทจะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปริมาณของรางวัลและวิธีการคำนวณ และการยุติหรือระงับเงื่อนไขของนโยบายนี้โดยจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าผู้แนะนำ และลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการแก้ไข การระงับ หรือการยุตินโยบายฉบับนี้ การยุตินโยบายฉบับนี้จะไม่เป็นการก่อให้เกิดการยุติของข้อตกลงการให้บริการโดยอัตโนมัติ
6.10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเกณฑ์คุณสมบัติเพียงฝ่ายเดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อข้อสัญญาที่ 6.9 และจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
6.10.1. ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจำเป็นต้องทำกิจกรรมเทรดในบัญชีเทรดของตนให้สมบูรณ์ด้วยจำนวนล็อตการเทรดและขีดจำกัดเวลาขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งเปิดและปิด และ/หรือ
6.10.2. ลูกค้าผู้แนะนำจะต้องดำเนินการเทรดขั้นต่ำจำนวนหนึ่งผ่านบัญชีของลูกค้าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้าที่ลูกค้าผู้ได้รับคำแนะนำจะเข้ามาใช้บริการกับบริษัท

7. เบ็ดเตล็ด

7.1. ลูกค้าผู้แนะนำจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทในกรณีหนี้สิน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง การทักท้วง และรายจ่ายใด ๆ ที่ทางบริษัทจะต้องรับหรือ การก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการที่ลูกค้าผู้แนะนำไม่สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภายใต้นโยบายนี้ในขั้นตอนการดำเนินการใด ๆ กับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ
7.2. ลูกค้าผู้แนะนำรับทราบว่าบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนเงินที่ลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำนำฝาก หรือจำนวนการเทรด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำให้แก้บุคคลที่สาม รวมถึงลูกค้าผู้แนะนำด้วย เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะเผยให้ทราบว่าลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำคนดังกล่าวได้รับการยอมรับให้เป็นลูกค้าผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ และบริษัทจะเป็นผู้กำหนดปริมาณข้อมูลที่เปิดเผยแต่เพียงผู้เดียว
7.3. ลูกค้าผู้แนะนำรับทราบและยอมรับว่าเธอ/เขาไม่ได้รับอนุญาตในการแสดงตัวเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท หรือแสดงท่าเป็นตัวแทนบริษัท ความสัมพันธ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะไม่เป็นการสร้างหรือถือว่าเป็นการสร้างการเป็นหุ้นส่วน การเชื่อมโยง หรือการร่วมทุนระหว่างลูกค้าผู้แนะนำกับบริษัท ลูกค้าผู้แนะนำจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ลูกค้าผู้แนะนำจำเป็นต้องให้การแนะนำโบรกเกอร์กับทางบริษัท ลูกค้าผู้แนะนำและบริษัทเป็นผู้ทำสัญญาอิสระภายใต้นโยบายฉบับนี้อย่างแท้จริง
7.4. ทั้งลูกค้าผู้แนะนำและลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำมีสิทธิ์ที่จะยุติความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้โดยฝ่ายเดียวได้ทุกเมื่อ ในสถานการณ์ดังกล่าว กล่องสุ่มที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (หากมี) จะถูกนำมอบให้กับลูกค้าผู้แนะนำ หรือลูกค้าผู้ได้รับการแนะนำในรูปแบบตามที่ระบุเอาไว้ในข้อสัญญา 5.2.
7.5. ไม่ว่าเอกสารฉบับนี้จะแสดงอยู่ในเวอร์ชันภาษาใด โปรดทราบว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นเวอร์ชันที่มีผลผูกพันและมีผลบังคับในกรณีที่มีความแตกต่างในเนื้อหาระหว่างภาษา