ระเบียบข้อบังคับเรื่องธุรกรรมที่มิใช่การเทรดและนโยบาย KYC/AML

วันที่บังคับมีผล
01.02.2017
ปรับปรุงเมื่อ
04.04.2019

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. นโยบายนี้ ("นโยบาย") ได้พัฒนาขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ FATF (หรือ หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน เรื่องการฟอกเงิน) ที่มุ่งต่อสู้กับการละเมิดทางการเงิน เพื่อระบุและป้องกันการละเมิดกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการฟอกเงิน และการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย และเพื่อกำหนดขั้นตอนในการฝาก การถอนและการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่มิใช่การเทรดในบัญชีของลูกค้า นโยบายนี้จะครอบคลุมไปถึง บริษัทและพันธมิตรทั้งหมดของบริษัท รวมถึงตัวแทนการชำระเงินและลูกค้าของบริษัทอีกด้วย
1.2. ลูกค้ายืนยันแหล่งที่มาเงินทุนตามกฎหมาย, การครอบครองเงินทุนตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการใช้หรือจัดการเงินทุนที่โอนไปยังบัญชีของบริษัท
1.3. ลูกค้าต้องรับภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.3.1. ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่มุ่งต่อต้านการเทรดที่ผิดกฎหมาย, การฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงิน
1.3.2. หลีกเลี่ยงการสมคบคิด ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใด
1.3.3. หลีกเลี่ยงการสมคบคิด ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมในการฉ้อโกงทางการเงินและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและขัดต่อกฎหมาย
1.3.4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมในทางปฏิบัติ ในประเด็นการใช้บริการของบริษัทในการกระทำอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
1.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรด ซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของนโยบายนี้ และสงวนสิทธิ์ระงับการทำธุรกรรมเหล่านั้น จนกว่าจะมีการยืนยันสาเหตุของธุรกรรมที่เกิดขึ้น และการสอบสวนจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้
1.5. ในระหว่างการสอบสวน ตามนโยบายส่วนนี้ บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวตน (เช่น หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรืออื่น ๆ เป็นต้น), เอกสารยืนยันสถานที่พำนัก, เอกสารการชำระเงินและเอกสารอื่น ๆ และบัตรธนาคารที่ยืนยันการครอบครอง และแสดงแหล่งที่มาของเงินตามกฎหมาย, เอกสารยืนยันสถานะทางการเงินของลูกค้า และเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทต้องการ เนื่องด้วยมีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อบังคับระหว่างประเทศกฎหมายและกฎหมายท้องถิ่น
1.6. หากมีการตรวจพบการกระทำต้องสงสัยใดที่มิใช่การเทรด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยทันทีแต่เพียงผู้เดียว
ปฏิเสธที่จะดำเนินการใด ๆ ให้กับลูกค้า
จำกัดการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าด้วยวิธีการใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท
คืนเงินทุนที่ได้รับจากบัญชีของลูกค้า ไปยังแหล่งที่มาของการฝากเงิน
ดำเนินการปิดบัญชีของลูกค้า อีกทั้งยังรวมไปถึงปฏิเสธที่จะให้บริการต่อไป
หักค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรดจากบัญชีลูกค้า
หักค่าใช้จ่ายสูงสุดเป็นจำนวน 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) จากจำนวนเงินที่ถอน รวมถึงหักค่าคอมมิชชั่นจากธนาคารของบริษัทและ (หรือ) ธนาคารของลูกค้า และ (หรือ) PSP
ปิดคำสั่งที่ยังเปิดอยู่ของลูกค้า (คำสั่งเทรดใด ๆ) และบันทึกผลทางการเงิน
หักโบนัสจากบัญชีของลูกค้าที่ทางโบรกเกอร์ได้มอบให้
ปิดกั้นการทำธุรกรรมใด ๆ บนเทอร์มินัลการเทรด
ยุติข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างลูกค้า
ดำเนินการอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ และข้อบังคับทางกฎหมาย รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
รายการข้างต้นนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
1.7. ปฏิเสธดำเนินการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรด และยุติข้อตกลงกับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทระบุได้ถึงการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่ไม่ใช่การเทรด โดยจะไม่ถือเป็นเหตุให้บริษัทต้องรับผิดทางแพ่งสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้
1.8. บริษัทมีสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่มีรายการธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนติดต่อกันและไม่มีเงินทุนคงเหลือในบัญชี
1.9. ข้อบังคับนี้เปิดกว้างและมันยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้าอีกด้วย เนื้อหาของนโยบายนี้ได้ถูกเปิดเผยโดยไม่จำกัดเพียงการร้องขอของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทมิจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าและบุคคลอื่นให้ทราบเรื่องมาตรการที่ใช้เพื่อต่อต้านการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย (การฟอกเงิน) ของเงินที่ได้จากอาชญากรรม, การจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนในการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อบังคับนี้
1.10. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการของข้อบังคับนี้ และบทบัญญัติบางประการของข้อตกลง และส่วนที่เป็นสาระสำคัญในแง่ของการดำเนินการที่มิใช่การเทรด ให้ใช้บทบัญญัติของกฎข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะเป็นไปตามสาระสำคัญของข้อผูกพัน กรณีนี้จะไม่ส่งผลให้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของเอกสารเหล่านั้นถูกยกเลิก

2. เกณฑ์การตรวจจับและคุณลักษณะของธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรด

2.1. บริษัทอาจมองว่า การกระทำใด ๆ ต่อไปนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำต้องสงสัยที่มิใช่การเทรด
การโอนเงินในทางที่มิชอบ (การฝากเงินไปยังบัญชีของลูกค้า, การถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า) โดยมิได้ตั้งใจที่จะทำธุรกรรมการเทรด หรือ มีการตรวจพบว่า มีปริมาณของธุรกรรมการเทรดที่ต่ำ/ไม่มีนัยสำคัญ
ลักษณะธุรกรรมที่ผิดปกติ ที่ไม่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน หรือ ไม่พบว่ามีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน
กรณีที่มีเหตุบ่งชี้ว่า มีการทำธุรกรรมเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน หรือ ให้เงินสนับสนุนในการก่อการร้าย
ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลแสดงตัวตนที่บริษัทได้กำหนดไว้, ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
ลูกค้ามิได้ให้ข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ เช่น บุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ลูกค้า (โดยเฉพาะบนพื้นฐานของข้อตกลงของตัวแทน, สัญญามอบหมาย, ค่าคอมมิชชั่นและการจัดการมอบหมาย สำหรับการทำธุรกรรมที่มิใช่การเทรด)
จัดส่งเอกสารปลอม หรือ เอกสารที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (เอกสารขาวดำ, เอกสารที่อ่านไม่ออก)
ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลแสดงตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ของลูกค้า ตามที่บริษัทได้ร้องขอ
ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลที่บริษัทร้องขอ รวมไปถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของลูกค้า
กรณีที่ลูกค้ามีชื่อปรากฎอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่นานาชาติ และ (หรือ) องค์การอื่นใดต้องการตัว และ (หรือ) แหล่งที่มาการชำระเงินของลูกค้าที่บริษัทได้รับ โดยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน พบว่า ลูกค้ามิใช่เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ แหล่งเงินทุนนั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
ลูกค้าทำธุรกรรมที่มิใช่การเทรดที่ไม่ชอบหรือในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
กรณีที่ลูกค้ามีชื่อปรากฎอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่นานาชาติ และ (หรือ) องค์การอื่นใดต้องการตัว และ (หรือ) แหล่งที่มาการชำระเงินของลูกค้าที่บริษัทได้รับ โดยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน พบว่า ลูกค้ามิใช่เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ แหล่งเงินทุนนั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
2.2. เกณฑ์ในการระบุและคุณลักษณะของธุรกรรมต้องสงสัยที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของนโยบายยังไม่ครอบคลุม บริษัทอาจพิจารณาธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรดจากพื้นฐานการวิเคราะห์ลักษณะของธุรกรรม, รายละเอียดประกอบ, พฤติการณ์แวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า แม้ว่าจะไม่มีหลักเกณฑ์และคุณลักษณะที่เป็นทางการ อธิบายไว้ในส่วนนี้ของกฎข้อบังคับ
2.3. หากพบธุรกรรมต้องสงสัยที่มิใช่การเทรด บริษัทจะพิจารณาตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับลูกค้า, บัญชีลูกค้า และธุรกรรมที่เป็นการเทรดและที่มิใช่การเทรดของลูกค้าเอง

3. การชำระเงินและข้อกำหนดทั่วไปเรื่องธุรกรรมที่มิใช่การเทรด

3.1. ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังบัญชีเทรดตนเองได้ตลอดเวลา ด้วยสกุลเงินใดก็ได้ที่บริษัทยอมรับในประเทศของธุรกรรมที่มิใช่การเทรดของลูกค้า เงินทุนของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีของบริษัท ในบัญชีแยกที่เปิดในนามของบริษัท เพื่อเก็บเงินของลูกค้าแยกต่างหากจากเงินของบริษัท การชำระเงินและการโอนข้อมูลการชำระเงินทั้งหมด ดำเนินการโดยบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้ารหัสตามมาตรฐานธุรกิจเพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ตามคำแนะนำของสภามาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจบัตรชำระเงิน การเข้ารหัสในระดับการส่งข้อมูล โปรโตคอล TLS 1.3 จะนำมาใช้เพื่อป้องกันข้อมูลของลูกค้า และที่ระดับแอปพลิเคชั่นได้ใช้อัลกอริทึม AES
3.2. การทำธุรกรรมเพื่อนำฝากและถอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีของลูกค้าอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับนี้
3.3. ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องในข้อมูลการชำระเงินของตนเอง หากรายละเอียดธนาคารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินตามข้อมูลเก่า และจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเทอร์มินัลการเทรดโดยเร็วที่สุด
3.4. ธุรกรรมที่มิใช่การเทรดแต่ละรายการของลูกค้าได้รับการยืนยันโดยการบันทึกในเทอร์มินัลการเทรดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มิใช่การเทรด และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเทอร์มินัลการเทรด หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการที่บันทึกเกี่ยวกับธุรกรรมที่มิใช่การเทรดของตนเอง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินในบัญชีหรือข้อมูลอื่น ๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด โดยใช้ข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าจะมีสิทธิ์กำหนดเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อกำหนดของข้อตกลง
3.5. หากลูกค้าของบริษัทไม่มีการทำธุรกรรมในเทอร์มินัลการเทรดเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (ค่าคอมมิชชั่น) สำหรับการเข้าถึงเทอร์มินัลการเทรด จำนวนเงินและขั้นตอนในการหักค่าธรรมเนียมการสมัครจะถูกกำหนดโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว

4.การโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า

4.1. ลูกค้าสามารถรับบริการของบริษัทได้เฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายเงินทุนในบัญชีตนเอง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ บัญชีของลูกค้าสามารถนำฝากเงินทุนได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท หรือ ไปยังบัญชีของตัวแทนการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น บริษัทอาจเผยแพร่รายชื่อตัวแทนการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต และรายละเอียดธนาคารในเทอร์มินัลการเทรดไว้
4.2. การโอนเงินของลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัท จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและคำนึงถึงข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกระทำทางกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศที่มีอำนาจทางศาลในการโอนเงินทุน
4.3. บริษัทจะนำฝากเงินทุนไปยังบัญชีลูกค้า ตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อบังคับนี้
4.4. เงินจะเข้าบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินของบัญชีลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินที่ได้รับโอน หากสกุลเงินที่โอนมาแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีของลูกค้า จำนวนเงินที่โอนจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีลูกค้าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ได้รับการชำระเงิน บริษัทได้กำหนดอัตราการแปลงสกุลเงิน ในกรณีที่กระทำการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน อาจมีการถอนเงินจากบัญชีภายนอกของลูกค้าด้วยสกุลเงินอื่น ที่มิใช่สกุลเงินบัญชีภายนอกของลูกค้า
4.5. สกุลเงินที่บริษัทยอมรับการโอนไปยังบัญชีของลูกค้า จะขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีลูกค้า และวิธีการนำฝากจะระบุไว้ในเทอร์มินัลการเทรด
4.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุด (ฝากและถอน) ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการโอนและสกุลเงินของการโอน
4.7. การโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ่ายผลตอบแทนที่เกิดขึ้น ได้ดังกรณีต่อไปนี้
ก) ได้รับจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีของบริษัท
ข) หากเงินที่โอนไปยังลูกค้าก่อนหน้านี้ ได้ถูกส่งกลับไปยังบัญชีของบริษัท กรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเงินให้ใหม่ได้
4.8. เงินจะเข้าสู่บัญชีของลูกค้าภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ ถัดจากวันที่ได้รับเงินในบัญชีของบริษัท
4.9. หากเงินที่ลูกค้าส่งมาไม่ถูกโอนไปยังบัญชีลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันทำการ ลูกค้ามีสิทธิ์ร้องขอให้บริษัทตรวจสอบการโอนนี้ได้ ในการตรวจสอบการโอนเงิน ลูกค้าต้องส่งคำร้องขอตามข้อตกลง และส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินแก่บริษัท

5. วิธีการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของลูกค้า

5.1. โอนเงินผ่านธนาคาร
5.1.1. ลูกค้าสามารถทำการฝากเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนการโอน บริษัทจะดำเนินการด้วยวิธีการฝากดังกล่าว
5.1.2. ลูกค้าสามารถใช้วิธีการโอนเงินทุนนี้ได้เฉพาะหลังจากให้รายการเอกสารที่บริษัทกำหนด โดยดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว
5.1.3. ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ในแดชบอร์ดจากบัญชีธนาคารส่วนตัวของตนเอง หรือ ชำระเงินในนามของตนเองโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท หากการโอนนั้นละเมิดข้อกำหนดของข้อ 1.4.6. ของข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับนี้ ในขณะเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการละเมิดดังกล่าว มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงแต่เพียงฝ่ายเดียว และมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า
5.1.4. ก่อนทำการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดธนาคารของบริษัท และวัตถุประสงค์ในการชำระเงินในแดชบอร์ด หากลูกค้าไม่สามารถโอนเงินตามวัตถุประสงค์ในการชำระเงินที่ระบุได้ ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล
5.1.5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับในบัญชีธนาคารของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการชำระเงินที่แตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้บนแดชบอร์ด และหากการโอนนั้นกระทำการในนามของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ บริษัทจะส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ได้โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
5.1.6. ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่อาจใช้ในการโอนเงินผ่านธนาคาร
5.2. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5.2.1. ลูกค้าสามารถทำการฝากเงิน โดยการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนการโอน บริษัทจะดำเนินการด้วยวิธีการฝากดังกล่าว
5.2.2. ลูกค้าสามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีของบริษัท ได้จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของตนเองเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินทุนที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท หากการโอนนั้นละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงหรือข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว
5.2.3. ก่อนทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจำต้องตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของบริษัทเสียก่อน
5.2.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเวลาที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทำให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคในการโอนเงินทุน ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท แต่เป็นเพราะระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5.3. โอนเงินจากบัตรธนาคารผ่านศูนย์กลางการประมวลผล
5.3.1. ลูกค้าสามารถทำการฝากเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านศูนย์กลางการประมวลผลได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนการโอน บริษัทจะดำเนินการด้วยวิธีการฝากดังกล่าว
5.3.2. ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินจากบัตรธนาคารของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้ระบุไว้ในแดชบอร์ด
5.3.3. ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัตรธนาคารที่ลงทะเบียนในชื่อของตนเองเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินทุนที่ได้รับไปยังบัญชีของบริษัท หากการโอนนั้นละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงหรือข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว
5.3.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินที่ได้รับในบัญชีของบริษัทที่ศูนย์กลางประมวลผล หากการโอนนั้นกระทำการในนามของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ บริษัทจะส่งเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ได้โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
5.3.5. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาจากขั้นตอนการโอนเงินที่อาจเกิดขึ้น และในสถานการณ์ที่ส่งผฃทำให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน โดยมิใช่ความผิดของบริษัท แต่เป็นเพราะศูนย์กลางการประมวลผล หรือ ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ

6. การถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า

6.1. ลูกค้าสามารถจัดการเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลา โดยส่งคำขอถอนเงินที่มีรายละเอียดของลูกค้า ในการถอนเงินจากบัญชีตนเองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ก) บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งในบัญชีเทรดของลูกค้า เฉพาะในยอดเงินทุนในบัญชีของลูกค้า ณ เวลาที่ดำเนินการคำสั่ง หากจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออก (รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กำหนดโดยนโยบายการชำระเงินนี้) เกินจำนวนเงินในบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งถอน
ข) รายละเอียดการถอนเงินของลูกค้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและคำนึงถึงข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกระทำทางกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศที่มีอำนาจทางศาลในการโอนเงินทุน
ค) รายละเอียดการถอนเงินของลูกค้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและพิจารณาข้อ จำกัดที่กำหนดโดยข้อบังคับนี้และเอกสารของบริษัทอื่น ๆ
ง) เงินจะถูกถอนออกจากบัญชีของลูกค้า นำฝากไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกับที่ลูกค้าทำการฝากเงินก่อนหน้านี้ และบริษัทอาจจำกัดจำนวนเงินที่ถอน นำฝากไปยังช่องทางการชำระเงินตามจำนวนเงินที่ฝากก่อนหน้า ไปยังบัญชีของลูกค้าจากช่องดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัท อาจกำหนดข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้และถอนเงินของลูกค้า ไปยังช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ บริษัทมีสิทธิที่จะขอรายละเอียดการชำระเงินของช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ จากลูกค้าได้ตลอดเวลา และลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการชำระเงินที่ร้องขอให้ บริษัทรับทราบ
6.2. คำขอถอนเงินโดยการโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า อาจดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
6.3. ลูกค้าจะต้องสร้างคำขอถอนเงินในสกุลเงินของบัญชี หากสกุลเงินของบัญชีแตกต่างจากสกุลเงินที่โอน บริษัทจะแปลงจำนวนเงินที่โอนไปเป็นสกุลเงินที่ต้องการโอนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยบริษัท
6.4. สกุลเงินที่บริษัทกระทำการโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าที่ระบุไว้ในแดชบอร์ดลูกค้า ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีลูกค้า และวิธีการโอนสู่บัญชี
6.5. บริษัทกำหนดอัตราการแปลง, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับวิธีการหักบัญชีเงินทุนแต่ละวิธี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท อัตราการแปลงอาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เป็นทางการของรัฐบาลใด ๆ และจากระดับตลาดปัจจุบันของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้น ๆ ในกรณีที่ธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน อาจมีการเครดิตสู่บัญชีภายนอกของลูกค้าด้วยสกุลเงินอื่น ที่มิใช่สกุลเงินบัญชีภายนอกของลูกค้า
6.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุด ที่สามารถถอนออกได้ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามวิธีการที่ฝากเงิน ข้อจำกัดเหล่านี้จะแสดงบนแดชบอร์ดของลูกค้า เมื่อลูกค้าส่งคำขอถอนเงิน
6.7. บริษัทจะยอมรับคำสั่งโดยสมบูรณ์ หากคำสั่งดังกล่าวจัดทำขึ้นผ่านแดชบอร์ดของลูกค้า คำสั่งที่ส่งเข้ามาหรือส่งด้วยวิธีอื่นใด นอกจากวิธีการที่ระบุไว้ในวรรคนี้ บริษัทจะไม่ยอมรับเพื่อดำเนินการ
6.8. บริษัทถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันทำการ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
การกระทำจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อธิบายไว้ในกฎข้อบังคับนี้
ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือ สถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินการอย่างทันทีของบริษัทสะดุดลง
6.9. หากเงินที่บริษัทส่งไปตามคำขอถอนเงิน ไม่ถูกโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันที่อนุมัติตามข้อ 6.8. ของกฎข้อบังคับนี้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องขอให้บริษัทตรวจสอบการโอนเงินนี้
6.10. หากคำขอถอนเงินถูกจัดทำขึ้นโดยมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดบัญชี ซึ่งเป็นผลให้เงินไม่ได้โอนเข้าบัญชีภายนอกของลูกค้า ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขจะถูกชำระโดยลูกค้า
6.11. กำไรของลูกค้าที่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าฝากไว้ อาจถูกโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า ตามคำสั่งที่ตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้าเท่านั้น
6.12. หากลูกค้าฝากเงินในบัญชีของตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและขั้นตอนในการถอนเงินแตกต่าง จากขั้นตอนที่กำหนดโดยข้อ 6.8 ของระเบียบข้อบังคับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะถอนจำนวนเงินที่ลูกค้านำฝากไว้ก่อนหน้านี้ด้วยวิธีเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียว

7.วิธีการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า

7.1. โอนเงินผ่านธนาคาร
7.1.1. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินผ่านแดชบอร์ดและรับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนการโอน บริษัทจะดำเนินการด้วยวิธีการฝากดังกล่าว
7.1.2. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อของตนเองเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธคำขอที่จะถอนเงินของลูกค้า หากคำขอถูกส่งโดยละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว
7.1.3. บริษัทจะต้องส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ตามข้อมูลธนาคารที่ระบุไว้ในคำขอถอนเงิน หากรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ 7.1.2. ของข้อบังคับนี้ ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาว่าบัญชีนั้นเป็นของลูกค้า
7.1.4. ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่อาจใช้ในการโอนเงินผ่านธนาคาร
7.2. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
7.2.1. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินผ่านแดชบอร์ด แล้วรับเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา เมื่อส่งคำขอถอนเงินแล้ว บริษัทดำเนินด้วยวิธีการโอนเงินนั้น
7.2.2. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงิน ไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธคำขอที่จะถอนเงินของลูกค้า หากคำขอถูกส่งโดยละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว ในขณะเดียวกัน บริษัทจะถือว่า บัญชีอิเล็กทรอนิกส์เป็นของลูกค้า
7.2.3. บริษัทจะต้องส่งเงินไปยังบัตรธนาคารของลูกค้า ตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในคำขอถอนเงิน หากรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ 7.2.2. ของระเบียบข้อบังคับนี้
7.2.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน โดยมิใช่ความผิดของบริษัท
7.3. โอนเงินไปบัตรธนาคารผ่านศูนย์กลางการประมวลผล
7.3.1. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินผ่านแดชบอร์ดและรับเงินจากการโอนไปยังบัตรธนาคารของตนเอง ผ่านทางศูนย์กลางประมวลผลได้ตลอดเวลา ในขั้นตอนการโอน บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการโอนเงินนั้น
7.3.2. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงิน โดยจะต้องโอนไปยังบัตรธนาคารของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเท่านั้น ที่ได้ระบุไว้ในแดชบอร์ด
7.3.3. ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินไปยังบัตรธนาคารในชื่อของตนเองเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธคำขอที่จะถอนเงินของลูกค้า หากคำขอถูกส่งโดยละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงและข้อบังคับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว และปฏิเสธให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว
7.3.4. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาจากขั้นตอนการโอนเงินที่อาจเกิดขึ้น และในสถานการณ์ที่ส่งผฃทำให้เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคจากการโอน โดยมิใช่ความผิดของบริษัท แต่เป็นเพราะศูนย์กลางการประมวลผล หรือ ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ
7.4. ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทอาจเสนอวิธีถอนเงินอื่น ๆ ให้กับลูกค้าในการถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า ข้อมูลนี้ได้วางอยู่ที่แดชบอร์ด

8. เงื่อนไขการใช้บริการคลิกเดียว

8.1. ในการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินด้วยข้อมูลบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องทำเครื่องหมาย "บันทึกบัตร" (ติ๊กที่ช่องที่กำหนด) และคลิกที่ปุ่มยืนยันการชำระเงิน, ลูกค้าได้แสดงความยินยอมโดยสมบูรณ์ต่อเงื่อนไขบริการคลิกเดียว (สำหรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ) และอนุญาตให้ผู้ให้บริการการชำระเงิน ทำการหักบัญชีจากบัตรธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (การชำระเงิน) ตามคำขอของลูกค้า เพื่อฝากเงินในบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัตรธนาคารซ้ำ (การชำระเงิน) โดยมีผลตามวันที่ยินยอมใช้บริการคลิกเดียว เพื่อฝากเงินเข้าสู่บัญชีของลูกค้า
8.2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า จะให้การยืนยันการใช้บริการคลิกเดียวแก่ลูกค้าภายใน 2 (สอง) วันทำการ ไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า
8.3. การใช้บริการคลิกเดียว ลูกค้ายืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของ (ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต) ของบัตรธนาคาร, ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการคลิกเดียว และยังยืนยันว่า ลูกค้าจะไม่ดำเนินการอื่นใดเพื่อโต้แย้งการชำระเงินจากบัตรธนาคาร เพื่อประโยชน์ของ บริษัทในการนำฝากเงินในบัญชีของลูกค้า
8.4. ด้วยการใช้บริการคลิกเดียว ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด (หากจำเป็น) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าภาษีอากรทุกประเภท เป็นต้น
8.5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด สำหรับการชำระเงินที่ลูกค้าดำเนินการเพื่อนำฝากเงินเข้าสู่ยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงิน จะชำระเงินตามจำนวนที่ลูกค้าระบุเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินของลูกค้า ตามค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังที่อ้างถึงไว้ข้างต้น
8.6. หลังจากคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะถือว่าได้รับการประมวลผลและถูกดำเนินการโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้ว ลูกค้าตกลงว่าจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงิน หรือ เรียกร้องให้ยกเลิกการชำระเงินได้ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ลูกค้ายืนยันว่าเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายปัจจุบันของประเทศใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินและยอมรับเงื่อนไขของส่วนนี้ ลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) ยืนยันว่า ตนเองมีสิทธิ์ในการใช้บริการที่บริษัทนำเสนอ
8.7. เมื่อเริ่มใช้เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินัลการเทรดลูกค้าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศใด ๆ ที่มีการใช้เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินัลเทรด และลูกค้ายืนยันว่า ตนเองมีอายุครบหรือมีอายุเกินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตประเทศของอำนาจศาลที่ใช้ปฏิบัติของเว็บไซต์ ลูกค้ายืนยันว่า ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินัลการเทรดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต โดยการตกลงที่จะใช้บริการของเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินัลการเทรด ลูกค้ายืนยันว่า การชำระเงินใด ๆ ดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินและไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการคืนยอดเงินที่หักบัญชีและ/หรือสินค้าหรือการยกเลิกตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ หากลูกค้าต้องการจะหักเงินจากบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้เทอร์มินัลการเทรดได้
8.8. ลูกค้ายืนยันว่า บริการคลิกเดียว จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าลูกค้าจะยกเลิก หากลูกค้าต้องการยกเลิกใช้บริการคลิกเดียว ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกบริการนี้ ผ่านแดชบอร์ดโดยการลบข้อมูลบัตรธนาคาร (การชำระเงิน) ออกจากรายการบัตรที่ลูกค้าได้บันทึกไว้
8.9. ผู้ให้บริการการชำระเงิน จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/การที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสำหรับบัตรชำระเงินของลูกค้า หรือ การปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการได้รับอนุญาตเพื่อการชำระเงินโดยใช้บัตรธนาคารของลูกค้าจากธนาคารที่ออกบัตรธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือ ขอบเขตการบริการของบริษัทที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่กำหนดโดยบริษัท เรื่องการดำเนินการฝากเงินในบัญชีของลูกค้า ผู้ให้บริการชำระเงินเป็นเพียงผู้รับชำระเงินเท่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการตั้งราคา, ราคาทั่วไปและ/หรือจำนวนเงินทั้งหมด
8.10. ลูกค้าจะต้องตรวจสอบการแก้ไขและการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการคลิกเดียว ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
8.11. ลูกค้ายอมรับว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่สัญญาจะเกิดขึ้นผ่านแดชบอร์ด ในกรณีพิเศษนี้ สามารถใช้วิธีการสื่อสารทางอีเมลได้ที่ [email protected]
8.12. หากไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องยกเลิกการชำระเงินทันที และหากจำเป็นให้ติดต่อบริษัท