ระเบียบว่าด้วยของรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วันที่มีผลบังคับใช้ 06.06.2022

1. บทนำ

1.1. เงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้ ("เงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขาย") จะมีผลต่อข้อเสนอและกิจกรรมด้านการส่งเสริมการขายทุกรายการ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.olymptrade.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ ("เว็บไซต์ของบริษัท") อยู่เป็นระยะ ๆ ("การส่งเสริมการขาย" แต่ละรายการ) และระบุขั้นตอนการดำเนินการส่งเสริมการขาย และการดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนั้น ๆ ด้วย
อาจมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับการส่งเสริมการขายบางรายการ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขเหล่านี้เอาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงหน้าแลนดิ้งเพจของเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนั้น ๆ) ("เงื่อนไขพิเศษของการส่งเสริมการขาย")
ในกรณีที่มีการขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องในเนื้อหาเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขาย ทุกเป็นเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายที่มีผลบังคับ โปรดทราบว่าเงื่อนไขพิเศษของการส่งเสริมการขายจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า และตามมาด้วยเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขาย แต่จะเป็นไปในขอบเขตของการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาเท่านั้น
เงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการของเราและรวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกาารส่งเสริมการขายใด ๆ ถือว่าคุณให้การยินยอมและเห็นด้วยกับข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
1.2. คุณควรตรวจดูเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขพิเศษด้านการส่งเสริมการขายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายทุกรายการ
1.3. ในเอกสารฉบับนี้:
"การส่งเสริมการขาย" หมายถึง โปรโมชันใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อเสนอโบนัส การแข่งขัน โปรแกรมแนะนำผู้ใช้ การส่งเสริมการขายในรูปแบบอื่นทุกรูปแบบ หรือการผสมผสานการของรายการดังที่กล่าวมา
"ผู้เข้าร่วม" ("คุณ") หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย และได้กระทำการที่เป็นการแสดงความเจตนาในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย (การกระทำที่เป็นบทสรุป) สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ คำว่า ลูกค้า ในข้อตกลงการให้บริการจะต้องรวมถึงคำว่า ผู้เข้าร่วม
"ของรางวัล" หมายถึง สิทธิพิเศษ/รางวัลที่ผู้เข้าร่วมอาจได้รับ เนื่องจากการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ก) รหัสโปรโมชัน รหัสโปรโมชัน คือ รหัสที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสร้างขึ้นมาพิเศษแบบไม่ซ้ำกัน โดยเจ้าของรหัสจะมีสิทธิ์รับจำนวนเงินโบนัสได้เมื่อทำการฝากเงินเข้าไปยังบัญชี หรือสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ข) สิทธิในการได้ของฟรี สิทธิในการได้ของฟรี คือ สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตลาดซื้อขายของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ค) สิทธิในการทำธุรกรรมโดยปราศจากความเสี่ยง สิทธิในการทำธุรกรรมโดยปราศจากความเสี่ยง คือ สิทธิในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มการเทรดของบริษัทโดยไม่ต้องหักจำนวนเงินในการลงทุนออกจากยอดเงินในบัญชีในกรณีที่การทำธุรกรรมนั้นไม่ได้กำไร
ง) สิทธิประโยชน์ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
จ) การรวมกันของสิทธิประโยชน์ใด ๆ เหล่านี้

2. การส่งเสริมการขายและระยะเวลาการส่งเสริมการขาย

2.1. เราอาจจัดการส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว จะมีการอธิบายรูปแบบของการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดฉบับเต็มเอาไว้ในสื่อข้อมูลของบริษัทที่สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือในการติดต่อสื่อสาร (เช่น อีเมล ข้อความที่แสดงขึ้นในคอมพิวเตอร์ และจดหมายต่าง ๆ) ที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ และ/หรือในแลนดิ้งเพจที่มีเนื้หาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
2.2. ระยะเวลาที่จัดการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ (ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย") จะระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษของการส่งเสริมการขายที่มีผลบังคับใช้ การส่งเสริมการขายแต่ละรายการจะยุติเองโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ซึ่งจะไม่สามารถทำการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายได้เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดการส่งเสริมการขายแล้ว กรณีที่ไม่มีการระบุระยะเวลาการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการยกเลิกการดำเนินเนื้อหาในเว็บไซต์บริษัทของเรา
2.3. บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสื่อโฆษณาเรื่องการการส่งเสริมการขาย การจับรางวัล การตัดสินผู้ชนะ การให้รางวัล และหน้าที่อื่นใดภายใต้กรอบของการจัดระเบียบและการดำเนินการส่งเสริมการขาย
2.4. การแข่งขัน ในวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ "การแข่งขัน" คือ ประเภทการส่งเสริมการขายที่เป็นการแข่งขันระหว่างนักเทรดด้วยกัน
บริษัทจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงเงินรางวัล ขั้นตอนการกำหนดเงินรางวัล และการจัดสรรเงินรางวัลระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจะระบุในเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมและการดำเนินการแข่งขัน ตลอดจนยกเลิกการแข่งขัน หรือยกเลิกผลการแข่งขันได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลหรือให้เหตุผลแก่ลูกค้าด้วยการลงประกกาศที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะถือว่าลูกค้าได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม หากมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทอาจไม่ให้รางวัล หรือส่งต่อรางวัลของผู้เข้าร่วมการแข่งขันไปยังผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีกคนหนึ่ง หรือขอการประกาศมอบรางวัลคืนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ หรือในกรณีที่บริษัทตัดสินผู้ชนะที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 ในเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายเหล่านี้
บริษัทอาจเผยแพร่และกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและสถานะการแข่งขัน รวมถึงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน ในทุกแหล่งข้อมูลและในเว็บไซต์ของบริษัท ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้บริษัท ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลผลการแข่งขัน รวมทั้งผลระหว่างที่การแข่งขันยังดำเนินไป และเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
ในกรณีที่ได้รับคำร้องจากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขัน บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ทดแทนรางวัลในรูปแบบเงินตรา จำนวนเงินคำนวณเทียบเท่าจำนวนเงินสกุลเงินของการชำระเงิน ซึ่งจะถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทสามารถจัดสรรรางวัลหรือเงินรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. การมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย

3.1. ในการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก) มีบัญชีกับทางบริษัท และ
ข) มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าใช้บริการของบริษัทโดยเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ และ
ค) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายในด้านของหมวดหมู่ทั่วไปบางประการของการส่งเสริมการขาย และในเงื่อนไขพิเศษของการส่งเสริมการขายที่มีผลบังคับใช้
3.2. คุณจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขายรายการใดก็ตามที่จัดให้สำหรับลูกค้าใหม่ หรือการส่งเสริมการขายที่มีคำอธิบายเป็นข้อเสนอสำหรับ "ลูกค้าใหม่" หรือ ข้อเสนอสำหรับการ "ลงทะเบียน" (หรือที่คล้ายคลึงกัน) การส่งเสริมการขายดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้
3.3. บริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เข้าร่วมทำขั้นตอนการยืนยันบัญชีได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมยังไม่ได้ผ่านการยืนยันบัญชีมาก่อน

4. ของรางวัล

4.1. ผู้เข้าร่วมที่ได้สิทธิ์รับของรางวัลจากผลของการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับของรางวัล "ตามสภาพ" ตามกฎแล้ว จะไม่มีสิทธิ์เลือกรับของรางวัลเป็นเงินสด เว้นแต่ว่าการเลือกที่จะเสนอทางเลือกเงินสดดังกล่าว (ซึ่งอาจน้อยกว่ามูลค่าเต็มของรางวัล) มาจากดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
4.2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแทนที่ของรางวัลจำนวนหนึ่งรางวัลหรือหลายรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลเดิม
4.3. สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
4.4. ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการชำระค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับของรางวัล หรือการใช้งานของรางวัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ กรณีที่ของรางวัลประกอบด้วยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่ หรือ กรณีที่ของรางวัลประกอบด้วยการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หนังสือเดินทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ ในเรื่องของวีซ่าหรือประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น
4.5. ผู้เข้าร่วมต้องรับทราบโดยสมบูรณ์ และยินยอมตามข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทถือว่าเป็นตัวแทนรายได้ของผู้เข้าร่วม และคำนวณหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้ที่ผู้เข้าร่วมที่ได้มาเนื่องจากการเข้าร่วมในโปรโมชันไม่ว่าในกรณีใด
4.6. ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้งานทุกประเภทที่ได้จากของรางวัล เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ไม่มีการรับรอง การรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เราได้ให้หรือยอมรับ และไม่มีข้อกำหนดอื่นใดที่ใช้บังคับ ระหว่างเรากับบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลทุกรายการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ หรือข้อกำหนดโดยนัยอื่นใด ซึ่งทั้งหมดนี้ เรายกเว้นในขอบเขตสูงสุดของกฎหมายตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
4.7. รหัสโปรโมชัน
รหัสโปรโมชัน สามารถนำมาแลกใช้ได้โดยการกรอกและใช้รหัสในจุดที่เหมาะสม (เช่น ตอนที่ฝากเงินเข้าไปในบัญชี)
เว้นแต่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบในเวลาที่ออกรหัส จะสามารถนำรหัสโปรโมชันมาใช้ได้โดยผู้รับรหัสโปรโมชันนั้น ๆ และผู้รับคนดังกล่าวจะสามารถใช้รหัสได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
ผู้เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ในการใช้ยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมาผ่านรหัสโปรโมชันในการเทรด หรือถอนออกจากยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชี โดยไม่กระทบต่อข้อ 4.1 ของเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายฉบับนี้
รหัสโปรโมชันจะหมดอายุในวันที่ที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรหัสโปรโมนี้ หรือทางเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันหมดอายุก่อนรหัสจะพร้อมให้บริการ คุณไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชันได้ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือยกเลิกรหัสโปรโมชันได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อ

5. การยกเลิกของรางวัลและการตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย

5.1. บริษัทสามารถยกเลิกของรางวัลและ/หรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการขายได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีการแทนที่ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก) กรณีที่ผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขาย และ/หรือเงื่อนไขพิเศษของการส่งเสริมการขาย
ข) กรณีที่ผู้เข้าร่วมปฏิเสธการทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันบัญชีตามข้อ 3.3 ในเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือการยืนยันบัญชีไม่สำเร็จ
ค) กรณีที่บริษัทพบว่าผู้เข้าร่วมโกง หรือทำการแก้ไขดัดแปลง หรือพยายามแก้ไขดัดแปลงขั้นตอนเริ่มต้นในการดำเนินการส่งเสริมการขาย
ง) กรณีที่ผู้เข้าร่วมละเมิดเงื่อนไขมาตรฐานการส่งเสริมการขาย หรือกระทำการที่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมการขาย
จ) กรณีที่การกระทำของผู้เข้าร่วมอาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง โดยเป็นไปตามความเห็นของบริษัท
ฉ) กรณีอื่น ๆ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
5.2. บริษัทอาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยมิจำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
5.3. หากเป็นกรณีของการตัดสิทธิ์ บริษัทมีสิทธิ์ขอของรางวัลคืน รวมถึงของรางวัลจากบัญชีของผู้เข้าร่วม

6. เบ็ดเตล็ด

6.1. สถานการณ์ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท
6.2. ในการเข้าร่วมในโปรโมชันจะถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับว่า
ก) บริษัทอาจใช้รายละเอียดและข้อมูลการติดต่อที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการยุติการเข้าร่วมในกิจกรรม เกี่ยวกับสถานะของการเข้าร่วมในกิจกรรม และเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทและการส่งโฆษณา ข้อมูล และเนื้อหาทางการตลาดต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วม
ข) บริษัทอาจใช้รูปภาพ วิดีโอ และเสียงของคุณพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้บุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโปรโมชันและรางวัลที่นำเสนอ
ค) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของคุณ (ในกรณีของโปรโมชันแบบออฟไลน์)
6.3. ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับของรางวัล เรานำชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามมาใช้ สิ่งเหล่านี้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการอ้างสิทธิการดำเนินการ พันธมิตร การเป็นผู้สนับสนุน หรือการรับรองใด ๆ หรือไม่ควรมีการอนุมานจากการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ หรือการใช้ภาพถ่ายของรางวัล ทุกภาพถ่ายที่ใช้เพื่อส่งเสริมรางวัลมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายให้เห็นภาพเท่านั้น และรางวัลจริงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าที่แสดงในภาพถ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้าง รุ่น ข้อมูลจำเพาะ สี การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ และคุณสมบัติอื่น ๆ