Dasar Transaksi Perdagangan. Bahagian 2

Berkuat kuasa pada 01.11.2017
Dikemas kini pada 15.04.2019

1. Peruntukan Umum

1.1. Dasar Transaksi Perdagangan ini (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Dasar") menentukan prosedur dan syarat-syarat Syarikat menjalankan transaksi perdagangan dengan Pelanggan.
1.2. Dasar ini mentakrifkan prosedur bagi pemprosesan dan pelaksanaan pesanan untuk membuat dan menutup dagangan.
1.3. Syarikat berjanji untuk menjalankan operasi perdagangan mengikut Dasar dengan sepenuhnya.
1.4. Pelanggan memperakui bahawa satu-satunya sumber maklumat yang boleh dipercayai mengenai suapan sebut harga ialah pelayan Syarikat semata-mata. Selain itu, Syarikat berhak, mengikut budi bicara munasabahnya, untuk menggunakan sebarang sumber maklumat untuk membentuk suapan sebut harga di pelayan Syarikat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada dagangan pertukaran, over-the-counter, dan sumber maklumat lain. Apa-apa maklumat pada suapan sebut harga yang berbeza daripada yang didapati pada pelayan Syarikat mengenai suapan sebut harga tidak memberikan asas yang cukup untuk pembatalan, penamatan atau semakan transaksi perdagangan. Sebut harga pada Terminal Perdagangan tidak boleh menjadi sumber maklumat yang boleh dipercayai mengenai suapan sebut harga kerana, sekiranya terdapat sambungan yang tidak stabil antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat, sesetengah sebut harga daripada suapan sebut harga mungkin tidak dipaparkan pada Terminal Perdagangan. Graf yang dipaparkan pada Terminal Perdagangan adalah indikatif. Syarikat tidak menjamin bahawa suatu dagangan akan dibuat pada harga yang ditunjukkan dalam graf pada Terminal Perdagangan pada masa pemberian permintaan atau pesanan tertentu Pelanggan. Harga aset yang disenaraikan pada Terminal Perdagangan dikira seperti berikut: (permintaan+bidaan)/2.
1.5. Sekiranya sebut harga bukan pasaran digunakan untuk melaksanakan pesanan Pelanggan dan "sebut harga bukan pasaran" merujuk kepada harga dalam Terminal Perdagangan yang tidak sepadan dengan harga pasaran apabila pesanan Pelanggan dilaksanakan, Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan hasil kewangan transaksi sedemikian.
1.6. Pelanggan mempunyai hak untuk membuat dagangan hanya dengan menggunakan dana dalam akaun Pelanggan.
1.6.1. Sekiranya jumlah dana yang tersedia adalah cukup untuk membuat dagangan, dagangan akan dibuat.
1.6.2. Sekiranya jumlah dana yang tersedia adalah tidak cukup untuk membuat dagangan, dagangan tidak akan dibuat.
1.7. Pesanan Pelanggan untuk membuat dagangan atau menutup dagangan secara pramatang dianggap telah lengkap, dan dagangan dianggap telah dibuat atau, dengan sewajarnya, ditutup selepas rekod yang sepadan muncul di pangkalan data pelayan Syarikat. Setiap dagangan diberikan kod pengenalan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Syarikat. Pesanan yang disebut sebelum ini dilaksanakan mengikut harga sebutan terakhir pada pelayan Syarikat apabila Syarikat telah menerima pesanan yang berkaitan.
1.8. Apabila membuat dagangan, Pelanggan dilarang daripada:
1.8.1. Menggunakan perkhidmatan Syarikat dan/atau perisian untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan, atau untuk apa-apa transaksi yang menyalahi undang-undang atau penipuan (termasuk pelaburan wang haram) mengikut perundangan negara lokasi Pelanggan.
1.8.2. Melaksanakan tindakan yang diselaraskan dengan Pelanggan lain Syarikat yang bertujuan untuk menyebabkan kerosakan (kerosakan-kerosakan) kepada Syarikat, dan menggunakan kaedah lain yang tidak adil dan tidak jujur untuk membuat dagangan (transaksi) dengan Syarikat untuk mendapatkan hasil kewangan daripada tindakan sedemikian.
1.9. Syarikat mempunyai hak untuk mengenakan sekatan berikut terhadap Pelanggan pada bila-bila masa mengenai syarat-syarat dagangan berikut:
1.9.1. Had pada jumlah Dagangan minimum dan maksimum bagi setiap aset.
1.9.2. Had pada jumlah bilangan/ jumlah amaun Dagangan bagi dagangan yang dibuat oleh Pelanggan dan/atau bilangan/jumlah amaun Dagangan bagi dagangan yang dibuat oleh Pelanggan mengenai aset tertentu dalam tempoh masa yang diberikan yang ditetapkan oleh Syarikat (selang masa ditetapkan oleh Syarikat).
1.9.3. Had pada jumlah amaun Dagangan bagi dagangan yang dibuka secara serentak oleh Pelanggan, kedua-dua secara kolektif dan untuk setiap aset dasar yang berasingan.
1.9.4. Sekatan lain berkenaan sebarang syarat dagangan adalah mengikut budi bicara munasabah Syarikat.

2. Mesej

2.1. Bagi permintaan, pengesahan, laporan dan banyak lagi, Pelanggan dan Syarikat akan berinteraksi melalui mesej. Interaksi antara Syarikat dengan Pelanggan, termasuk penjanaan mesej oleh Pelanggan, penghantaran dan penyampaian mesej kepada Pelanggan, akan dijalankan secara eksklusif melalui Terminal Perdagangan.
2.2. Semua mesej yang dihantar kepada Syarikat melalui Terminal Perdagangan dan disahkan melalui nama pengguna dan kata laluan Pelanggan dianggap telah dihantar oleh Pelanggan.
2.3. Masa pemprosesan untuk permintaan dan pesanan bergantung pada kualiti sambungan antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat serta keadaan pasaran semasa aset. Dalam keadaan pasaran normal, masa yang diperlukan untuk memproses permintaan atau pesanan Pelanggan biasanya ialah 0-5 saat. Dalam keadaan pasaran selain daripada pasaran normal, masa pemprosesan untuk permintaan dan pesanan Pelanggan boleh ditingkatkan oleh Syarikat.
2.4. Pelayan syarikat boleh menolak permintaan dan/atau pesanan Pelanggan dalam kes-kes berikut:
Jika Pelanggan menghantar permintaan sebelum sebut harga pertama muncul pada Terminal Perdagangan sebaik sahaja pasaran atau sesi dagangan dibuka.
Jika Pelanggan tidak mempunyai dana tersedia yang mencukupi untuk membuka aras baharu.
Dalam keadaan pasaran yang tidak normal.
Dalam kes-kes lain, Syarikat boleh membuat keputusan mengikut budi bicaranya yang munasabah.

3. Membuat Dagangan

3.1. Dagangan dibuat apabila Pelanggan dan Syarikat bersetuju dengan syarat-syarat penting dagangan. Perjanjian dicapai dengan cara pertukaran mesej, seperti permintaan (pesanan) untuk membuat dagangan dan pengesahan dagangan. Bahagian Dasar yang berikut menerangkan prosedur untuk bersetuju dengan syarat-syarat penting perdagangan.
3.2. Sebelum membuat dagangan, Pelanggan memilih syarat-syarat penting transaksi perdagangan (dagangan) yang berikut:
Aset dasar
Arah pertukaran kadar
Jumlah dagangan
Pengganda
Parameter dan syarat-syarat lain, jika ia wajib untuk bersetuju dengan parameter sedemikian untuk membuat dagangan.
3.3. Selepas memilih syarat-syarat yang disebut sebelum ini, Pelanggan mesti menyemak kadar semasa aset dasar yang dipilih.
3.4. Untuk membuat dagangan, Pelanggan menghantar permintaan kepada Syarikat untuk membuat dagangan yang mengandungi semua syarat-syarat penting perdagangan yang dinyatakan di atas, kedua-duanya dipilih oleh Pelanggan dan dicadangkan oleh Syarikat.
3.5. Jika terdapat sambungan Internet yang stabil antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat, permintaan untuk membuat dagangan dihantar ke pelayan Syarikat, dan ia diperiksa untuk memastikan ketepatan dan pematuhan dengan keadaan pasaran semasa. Kemudian, permintaan tersebut sama ada dilaksanakan atau ditolak oleh pelayan. Sekiranya dagangan dibuat, jumlah dagangan, termasuk yuran komisen, akan ditolak daripada baki akaun Pelanggan.
3.6. Permintaan untuk membuat dagangan mungkin dibatalkan oleh Syarikat jika:
Jumlah Dagangan melebihi baki akaun Pelanggan.
Masa untuk menerima dagangan telah tamat tempoh.
Masa untuk berdagang dalam aset dasar yang dipilih telah tamat tempoh.
Terdapat perubahan yang ketara dalam Kadar Aset dari ketika Pelanggan menghantar permintaannya sehingga ketika pelayan Syarikat memproses permintaan itu.
Syarikat tidak dapat membuat dagangan yang berkaitan dengan pembekal kecairan.
Melebihi had berkenaan bilangan atau jumlah dagangan yang dibuka oleh Pelanggan atau ditetapkan oleh Syarikat.
Syarat lain, ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara munasabahnya, telah timbul.
Dalam situasi luar biasa yang dijelaskan di bawah.
3.7. Pelayan Syarikat menghantar mesej dengan keputusan permintaan atau membuat dagangan kepada Terminal Perdagangan Pelanggan. Sekiranya terdapat sambungan internet yang stabil antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat, mesej dengan keputusan permintaan akan dipaparkan pada Terminal Perdagangan Pelanggan. Jika pesanan telah dilaksanakan, Pelanggan akan melihat pengesahan grafik pada Terminal Perdagangan dan maklumat tentang dagangan akan muncul di bahagian Terminal Perdagangan yang sepadan. Jika permintaan untuk membuat dagangan telah dibatalkan, Pelanggan akan melihat satu mesej ralat.
3.8. Sekiranya selepas menghantar permintaan untuk membuat dagangan, Pelanggan tidak menerima pengesahan grafik bahawa dagangan telah dibuat, maklumat tentang dagangan baharu dalam bahagian Terminal Perdagangan yang sesuai atau mesej ralat dalam tempoh yang munasabah, Pelanggan tidak boleh memastikan sama ada dagangan telah dibuat atau dibatalkan. Pelanggan mempunyai hak untuk menghubungi Sokongan Pelanggan untuk menyemak status dagangan.
3.9. Pelanggan tidak boleh membatalkan permintaan untuk membuat dagangan selepas ia telah dihantar ke pelayan Syarikat.
3.10. Maklumat tentang nisbah pembayaran pulangan yang diterbitkan pada laman web Syarikat merupakan anggaran. Syarikat tidak diwajibkan untuk membuat dagangan mengikut nisbah pembayaran pulangan yang ditunjukkan pada laman web. Maklumat tepat tentang nisbah pembayaran pulangan dipaparkan kepada Pelanggan pada Terminal Perdagangan selepas syarat-syarat penting perdagangan telah dipilih dan pesanan Pelanggan telah diproses.

4. Menutup Dagangan, Mengira Pembayaran Pulangan, Prosedur untuk Mewujudkan dan Melaksanakan Pesanan

4.1. Dagangan ditutup mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Syarikat bagi instrumen yang berkaitan. Apabila dagangan ditutup, hasil kewangan dagangan dikira dan ditambah ke baki akaun Pelanggan. Selepas itu, dagangan hilang daripada senarai dagangan terbuka dalam Terminal Dagangan.
4.2. Hasil kewangan untuk pelbagai Instrumen semasa penutupan dagangan dikira seperti berikut: (D×(Y-X)/X-C)×S×M, iaitu D mewakili pemboleh ubah yang mengambil nilai ± 1 bergantung pada kesekenaan arah pergerakan aset pendasar dan arah pergerakan semasa, X ialah sebut harga aset dasar pada aras pembukaan, Y ialah sebut harga aset dasar pada aras penutupan, S ialah jumlah Dagangan, M ialah nilai pengganda dan C ialah yuran komisen.
4.3. Penutupan dagangan memerlukan perjanjian syarat-syarat penting penutupan dagangan antara Pelanggan dengan Syarikat. Perjanjian dicapai dengan cara pertukaran mesej seperti permintaan untuk menutup dagangan dan pengesahan penutupan dagangan. Dagangan boleh ditutup tanpa mengikut prosedur yang diterangkan di atas jika Syarikat menerima kebenaran Pelanggan untuk penutupan dagangan segera. Bahagian Dasar yang berikutnya menjelaskan prosedur untuk bersetuju dengan syarat-syarat penting untuk menutup dagangan.
4.4. Untuk menutup dagangan, Pelanggan hendaklah memilih dagangan yang mahu ditutupnya dalam bahagian yang berkaitan. Tambahan pula, Pelanggan hendaklah menyemak syarat-syarat penting untuk menutup dagangan bagi dagangan terbuka yang dipilih - jumlah hasil kewangan bagi dagangan itu.
4.5. Sekiranya Pelanggan bersetuju dengan terma-terma untuk menutup dagangan dan berhasrat untuk menutup dagangan, dia hendaklah menghantar pengesahannya kepada Syarikat untuk menutup dagangan. Jumlah pembayaran pulangan bagi penutupan dagangan pramatang ditentukan secara eksklusif mengikut budi bicara munasabah Syarikat berdasarkan satu pihak, dan bergantung pada jumlah Dagangan, tempohnya, sebut harga aset semasa dan sasaran, ketaktentuan pasaran dan keadaan pasaran yang lain.
4.6. Jika terdapat sambungan Internet yang stabil antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat, permintaan untuk penutupan dagangan pramatang dihantar ke pelayan Syarikat dan ia diperiksa untuk memastikan ketepatan dan pematuhan dengan keadaan pasaran semasa. Kemudian, permintaan tersebut sama ada dilaksanakan atau ditolak oleh pelayan. Jika dagangan ditutup, pembayaran pulangan ditambahkan ke dalam baki Akaun Pelanggan.
4.7. Permintaan untuk menutup dagangan boleh dibatalkan jika:
Terdapat percanggahan dalam maklumat tentang syarat-syarat penting perdagangan pada Terminal Perdagangan dengan pelayan Syarikat.
Setelah berlakunya syarat lain yang ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara munasabahnya sendiri.
Dalam situasi luar biasa yang diterangkan di bawah.
4.8. Pelayan Syarikat menghantar mesej dengan keputusan permintaan dagangan kepada Terminal Perdagangan Pelanggan. Jika terdapat sambungan internet yang stabil antara Terminal Perdagangan Pelanggan dengan pelayan Syarikat, keputusan permintaan bagi penutupan dagangan pramatang akan dipaparkan dalam Terminal Perdagangan Pelanggan.
4.9. Jika, selepas menghantar permintaan untuk menutup dagangan secara pramatang, keputusan permintaan tidak dipaparkan dalam Terminal Perdagangan dalam masa yang munasabah, Pelanggan tidak boleh memastikan sama ada dagangan telah ditutup atau penutupan dagangan telah dibatalkan. Pelanggan mempunyai hak untuk menghubungi Sokongan Pelanggan untuk menjelaskan keputusan permintaan.
4.10. Pelanggan tidak boleh membatalkan permintaan untuk menutup dagangan selepas ia telah dihantar ke pelayan Syarikat.
4.11. Maklumat tentang jumlah pembayaran pulangan untuk menutup dagangan yang diterbitkan pada laman web Syarikat merupakan anggaran. Maklumat tepat tentang jumlah pembayaran pulangan ditunjukkan kepada Pelanggan pada Terminal Perdagangan selepas permintaan untuk menutup dagangan telah diproses.
4.12. Pelanggan mempunyai hak untuk menghantar permintaan untuk menukar syarat-syarat dagangan mengenai dagangan terbuka melalui Terminal Perdagangan pada masa Dagangan.
Syarikat boleh menyekat arahan dan pelaksanaan permintaan sedemikian di luar waktu Perdagangan secara sepihak dan mengikut budi bicara munasabahnya.
Apa-apa perubahan terhadap terma dagangan mungkin memerlukan bahawa terma tersebut ditentukan oleh Syarikat secara sepihak dan ditunjukkan dalam Terminal Perdagangan telah dipenuhi, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tahap luar duga tahap harga berbanding dengan harga semasa aset dasar, jumlah dagangan dan syarat-syarat lain bagi jenis permintaan yang tertentu.
Syarikat akan membatalkan (memadamkan) permintaan yang diserahkan oleh Pelanggan secara sepihak jika:
Masa permintaan telah tamat tempoh (jika masa tamat tempoh telah ditunjukkan).
Dagangan yang berkaitan dengan permintaan untuk penutupan yang telah dihantar, telah ditutup.
Pelaksanaan permintaan menjadi mungkin disebabkan oleh tindakan salah Syarikat (ralat teknik, sebut harga bukan pasaran muncul dalam suapan dll.).
Sekiranya bilangan permintaan Pelanggan menimbulkan ancaman penambahan beban pada pelayan Syarikat.
Syarikat menolak untuk menyediakan Perkhidmatan kepada Pelanggan.

5. Masa Dagangan

5.1. Syarikat menetapkan jadual dagangan, iaitu waktu apabila dagangan boleh dibuka dan ditutup, secara berasingan bagi setiap aset dasar.
5.2. Maklumat tentang masa Dagangan yang diterbitkan pada laman web Syarikat, yang tersedia secara bebas, merupakan anggaran. Syarikat menetapkan jadual dagangan di Terminal Perdagangan mengikut budi bicara munasabahnya.

6. Situasi Luar Biasa

6.1. Dalam situasi luar biasa, tindakan Syarikat mungkin berbeza daripada yang dijelaskan dalam Dasar semasa pelaksanaan transaksi perdagangan.
6.2. Situasi luar biasa termasuk:
Keadaan pasaran yang sebut harga mencapai platform perdagangan kurang kerap berbanding dengan dalam keadaan pasaran normal bagi tempoh masa yang panjang.
Keadaan pasaran yang dicirikan oleh perubahan pantas dalam kadar dalam tempoh masa yang singkat.
Penerbitan penunjuk makroekonomi yang utama dengan darjah impak yang tinggi pada pasaran kewangan.
Pengumuman keputusan kadar faedah oleh bank pusat.
Penampilan awam, pembentangan bank pusat, ketua negeri, menteri kewangan, ketua syarikat dan bursa dll.
Campur tangan pasaran pertukaran asing (manipulasi mata wang) oleh badan kerajaan.
Tindakan pengganas dan bencana alam pada skala seluruh negara.
Cetusan peperangan, tindakan ketenteraan, rusuhan.
Kejadian force majeure politik, termasuk peletakan jawatan, pelantikan, pemilihan wakil kerajaan, dan ketua syarikat.
Glic teknikal dan/atau operasi peralatan dan perisian Syarikat dan/atau pihak ketiga yang tidak betul yang mengakibatkan ketidakupayaan Syarikat untuk memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan dengan cara yang sewajarnya.
Situasi yang disenaraikan dalam Fasal 7.1. Perjanjian Perkhidmatan, Bahagian 2.
Keadaan lain yang ekstrem dan tidak dapat dielakkan (force majeure).
6.3. Dalam situasi luar biasa, Syarikat akan melakukan setiap usaha untuk melaksanakan transaksi perdagangan sebagaimana dalam keadaan biasa, namun, Syarikat mempunyai hak untuk:
a) Mengurangkan nisbah pembayaran pulangan.
b) Menolak permintaan individu untuk pembuatan, penutupan secara pramatang atau pembatalan dagangan yang dibuat sebelum ini, dan untuk semakan (termasuk pembatalan) hasil kewangan bagi dagangan yang dibuat sebelumnya.
c) Mengehadkan bilangan permintaan daripada seorang Pelanggan dalam tempoh masa tertentu.
d) Mengehadkan masa Dagangan yang tersedia untuk membuat transaksi perdagangan.
e) Menggantung dagangan bagi jenis aset pendasar tertentu buat sementara waktu, dan/atau
f) Menggantung transaksi perdagangan dengan sepenuhnya.
6.4. Selain daripada situasi luar biasa yang dinyatakan dalam Fasal 6.2. Dasar ini, Syarikat mempunyai hak untuk menggunakan tindakan khusus atau semua tindakan yang dinyatakan dalam Fasal 6.3. Dasar ini mengikut syarat-syarat lain Dasar dan/atau Perjanjian.