Terma Peruntukan Perisian Tambahan dan Perkhidmatan Tambahan di Terminal Perdagangan

Berkuat kuasa pada 10.11.2023
1. Menurut terma dan prosedur yang ditetapkan dalam Terma Peruntukan Perisian Tambahan dan Perkhidmatan Tambahan di Terminal Perdagangan (selepas ini dirujuk sebagai "Terma") dan Perjanjian Perkhidmatan, Pelanggan berhak memperoleh hak undang-undang untuk menggunakan perisian tambahan dan perisian mikrokod yang disepadukan ke dalam Terminal Perdagangan Syarikat, termasuk semua kemas kini dan naik taraf yang dianggap sebagai perisian Syarikat kendiri atau perisian milik rakan kongsi perniagaan Syarikat, serta memperoleh hak undang-undang untuk menggunakan kandungan digital Syarikat atau rakan kongsi perniagaannya yang termasuk tetapi tidak terhad kepada bahan maklumat dan pendidikan, webinar, acara pendidikan dan/atau pertandingan, imej grafik, karya audiovisual dan data analitis (selanjutnya dirujuk sebagai "Fungsi tambahan").
2. Fungsi tambahan disediakan untuk Pelanggan dengan bayaran atau secara percuma. Jumlah yang akan dikenakan bagi hak untuk menggunakan Fungsi tambahan ditetapkan mengikut budi bicara mutlak Syarikat dan dipaparkan, termasuk penerangan Fungsi tambahan di Terminal Perdagangan. Syarikat berhak untuk mempertimbangkan semula jumlah bayaran bagi peruntukan Fungsi tambahan, untuk mengubah kandungan Fungsi tambahan yang diberikan melalui, antara lain, pengemaskinian fungsi itu dan untuk menghentikan penyelenggaraan serta akses ke Fungsi tambahan pada bila-bila masa secara sebelah pihak.
3. Pelanggan memperoleh lesen mudah (bukan eksklusif) untuk penggunaan Fungsi tambahan. Terma lesen bukan eksklusif ini ditentukan mengikut Terma di sini.
4. Kecuali dinyatakan sebaliknya di sini dan tidak timbul dari sifat hubungan Pihak-pihak, Pelanggan boleh menggunakan lesen bukan eksklusif di seluruh wilayah di negara pendaftaran.
5. Kecuali dinyatakan sebaliknya di sini dan (atau) tidak dipaparkan di Terminal Perdagangan, hak Pelanggan untuk penggunaan Fungsi tambahan disediakan berdasarkan bayaran selama 30 (Tiga Puluh) hari kalendar pada model Langganan Boleh Diperbaharui secara Auto. Langganan Boleh Diperbaharui secara Auto menyatakan dengan jelas bagi pembaharuan hak penggunaan Fungsi tambahan secara automatik dan mendebitkan dana Pelanggan dalam bentuk pembayaran pendahuluan 100% untuk 30 hari kalendar penggunaannya yang berikut. Pelanggan berhak untuk membatalkan Langganan Boleh Diperbaharui secara Auto untuk tempoh yang belum dibayar melalui antara muka program sekurang-kurangnya dua hari sebelum tamat tempoh berbayar melalui akaun peribadi. Dana untuk tempoh langganan berbayar tidak dapat dikembalikan sekiranya tempoh berbayar tersebut kurang dari atau sama dengan 30 (Tiga Puluh) hari kalendar.
6. Sekiranya tempoh berbayar Langganan Boleh Diperbaharui secara Auto melebihi 30 (Tiga Puluh) hari kalendar, bayaran balik hanya akan dibuat untuk tempoh yang melebihi 30 (Tiga Puluh) hari kalendar. Pengiraan tempoh berbayar Langganan Boleh Diperbaharui Secara Auto dan dana yang akan dibayar balik dibuat pada tarikh penyerahan permintaan Pelanggan yang sama untuk membatalkan Langganan Boleh Diperbaharui Secara Auto. Bayaran balik dibuat dengan menghubungi perkhidmatan sokongan pelanggan Syarikat oleh Pelanggan. Jumlah dana yang tepat untuk dibayar balik ditentukan oleh Syarikat secara sebelah pihak.
7. Syarikat mempunyai hak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menetapkan terma lain bagi Langganan Boleh Diperbaharui secara Auto dan/atau memberikan kemungkinan lain untuk penggunaan Fungsi tambahan dengan bayaran (contohnya, melalui pembelian).
8. Tanpa prasangka kepada mana-mana peruntukan lain di sini dan Perjanjian Perkhidmatan, Syarikat boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk mengembalikan sebahagian daripada dana kepada Pelanggan semata-mata kerana memberikan tugas pendidikan tertentu yang berkaitan dengan membuat keputusan pelaburan dan tindakan perdagangan di Terminal Perdagangan kepada Pelanggan. Tindakan perdagangan sedemikian akan dikawal oleh Perjanjian Perkhidmatan. Pelanggan tidak akan dapat mengeluarkan wang yang dikembalikan di bawah klausa ini daripada akaun dagangan Pelanggan.
9. Syarikat mempunyai hak mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengenakan sekatan terhadap penggunaan Fungsi tambahan oleh Pelanggan dan (atau) menolak dalam peruntukan selanjutnya secara sebelah pihak jika Pelanggan melanggar terma Perjanjian Perkhidmatan serta dalam situasi lain apabila Pelanggan menyalahgunakan fungsi dalam Fungsi tambahan tersebut. Sekiranya penghentian peruntukan Fungsi tambahan oleh Syarikat atas sebab keadaan yang diperuntukkan dalam klausa ini, prosedur pembayaran balik, jika berlaku, ditentukan oleh Syarikat secara sebelah pihak, dengan mengambil kira sifat dan sejauh mana pelanggaran Perjanjian Perkhidmatan oleh Pelanggan, serta mengambil kira baki tempoh penggunaan Fungsi tambahan yang dibayar oleh Pelanggan.
10. Hak untuk menggunakan Fungsi tambahan dianggap telah disediakan untuk Pelanggan dari saat fungsi tersebut disepadukan di antara muka Terminal Perdagangan. Sekiranya pembayaran untuk peruntukan hak untuk menggunakan Fungsi tambahan perlu dibuat, hak tersebut akan dianggap telah disediakan untuk Pelanggan pada atau selepas tarikh membuat pembayaran yang sama oleh Pelanggan.
11. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma, Perjanjian Perkhidmatan atau terma dan syarat yang sama di Terminal Perdagangan, bayaran bagi peruntukan hak untuk menggunakan Fungsi tambahan akan ditarik balik dengan menggunakan kaedah pembayaran yang ditawarkan oleh Syarikat. Syarikat juga boleh menerima pembayaran yuran dari Pelanggan melalui debit daripada akaun perdagangan Pelanggan. Sekiranya transaksi Pelanggan untuk pembelian Fungsi tambahan dilakukan melalui aplikasi mudah alih, Syarikat menawarkan kepada penggunanya untuk membuat bayaran Fungsi tambahan melalui pembelian dalam aplikasi di aplikasi mudah alih. Syarikat boleh mengubah terma dan prosedur pembayaran secara sebelah pihak.
12. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk bayaran pendahuluan 100% (seratus peratus) daripada bayaran bagi peruntukan hak untuk menggunakan Fungsi tambahan.
13. Sekiranya penolakan Perjanjian Perkhidmatan antara Syarikat dengan Pelanggan atas alasan penolakan sedemikian yang mengakibatkan penamatan hak Pelanggan untuk menggunakan Terminal Perdagangan, Pelanggan juga kehilangan hak untuk menggunakan Fungsi tambahan. Berkenaan dengan yang disebutkan di atas, pembayaran bagi peruntukan hak untuk menggunakan Fungsi tambahan tidak dapat dikembalikan.
14. Pengguna boleh menggunakan Fungsi tambahan untuk kegunaan peribadinya sahaja dan tidak berhak untuk memindahkan hak penggunaan Fungsi tambahan kepada pihak ketiga.
15. Sekiranya Syarikat mendedahkan bahawa Pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan Fungsi tambahan daripada pihak ketiga atau memberikan hak tersebut kepada pihak ketiga, Syarikat boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantung, mengehadkan atau menghentikan hak Pelanggan atas penggunaan Fungsi tambahan dan (atau) Terminal Dagangan dan menolak Perjanjian Perkhidmatan secara sebelah pihak tanpa memulangkan bayaran untuk penggunaan Fungsi tambahan.
16. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kemungkinan tindakan tidak sah oleh Pelanggan dengan membuat pembayaran bagi hak untuk menggunakan Fungsi tambahan. Syarikat berhak untuk menggantung atau menghentikan hak Pelanggan untuk menggunakan Fungsi tambahan secara sebelah pihak atas kecurigaan tindakan tidak sah oleh Pelanggan sehingga kepada penjelasan keadaan, kecuali jika dinyatakan secara khusus dalam undang-undang yang ditadbir.
17. Sekiranya Syarikat mempunyai alasan yang mencukupi untuk mempercayai bahawa Pelanggan mengambil tindakan yang bertentangan dengan undang-undang semasa membuat pembayaran, Syarikat boleh memberikan maklumat berikut untuk agensi penguatkuasaan undang-undang melakukan pemeriksaan berikutan makluman ini.
18. Hak untuk penggunaan Fungsi tambahan diberikan kepada Pelanggan melalui akaun peribadinya di Terminal Dagangan.
19. Syarikat boleh mengikut budi bicara mutlaknya menyekat penggunaan Fungsi tambahan di negara-negara tertentu jika sekatan sedemikian diperlukan oleh undang-undang berkenaan.
20. Syarikat mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan perlanjutan perkhidmatan dan Fungsi tambahan yang telah dibeli tetapi tidak memikul apa-apa kewajipan dan tidak menjamin Fungsi tambahan dan operasi serta perkhidmatan tanpa gangguan dan tanpa ralat kepada Pelanggan.
21. Syarikat tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk kerugian secara langsung, tidak langsung atau kemungkinan kerugian lain yang ditanggung oleh Pelanggan kerana gangguan dalam operasi Fungsi tambahan.
22. Pelanggan mengesahkan bahawa Fungsi tambahan yang disediakan oleh Syarikat bukanlah cadangan untuk pelaburan dan perdagangan. Pelanggan mengambil semua keputusan untuk menjalankan operasi perdagangan mengikut budi bicara mutlaknya dan dalam apa jua keadaan Syarikat tidak bertanggungjawab atas kerugian secara langsung, tidak langsung atau kemungkinan kerugian lain yang ditanggung oleh Pelanggan berkaitan dengan maklumat yang diberikan kepada Pelanggan melalui Fungsi tambahan.
23. Walaupun demikian, jumlah semua kemungkinan kerugian yang wajib dibayar oleh Syarikat kepada Pelanggan tidak boleh melebihi kos semua langganan yang dibayar oleh Pelanggan selama enam bulan.
24. Kandungan pengguna. Syarikat boleh, mengikut budi bicaranya, membeli ciri-ciri kefungsian Tambahan yang dicipta oleh Pelanggan (pengguna). Jumlah imbuhan Pelanggan ialah 70% daripada pembayaran yang diterima daripada pelanggan lain kerana membeli ciri Kefungsian Tambahan Pelanggan. Imbuhan, jika ada, akan dikreditkan ke akaun dagangan Pelanggan dalam masa 10 hari perniagaan selepas berakhirnya setiap bulan kalendar. Pelanggan memahami dan mengakui bahawa dengan menerbitkan ciri-ciri Kefungsian Tambahannya, semua hak eksklusif ciri kefungsian Tambahannya yang berkaitan kepada Syarikat. Untuk mengelakkan keraguan, pemindahan hak eksklusif tidak boleh dianggap bersyarat selepas pembayaran sebarang imbuhan ini. Pelanggan memahami dan mengakui bahawa dia tidak akan menerima sebarang imbuhan sama sekali jika Syarikat menolak penerbitan ciri Kefungsian Tambahan yang dibangunkan oleh Pelanggan dan/atau jika pelanggan Syarikat yang lain tidak membeli ciri Kefungsian Tambahan yang dibangunkan oleh Pelanggan.
25. Semua perkara lain yang tidak disebut oleh Terma ini akan ditadbir oleh peruntukan Perjanjian Perkhidmatan.