Perjanjian Perkhidmatan. Bahagian 1

Berkuat kuasa pada 01.02.2017
Dikemas kini pada 01.03.2023

1. Peruntukan Umum dan Subjek Perjanjian

1.1. Perjanjian Perkhidmatan ini dimeterai antara Aollikus Limited, pengedar kewangan berlesen, nombor syarikat: 40131, alamat berdaftar: 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu dan/atau sekiranya pelanggan berdagang dalam aset digital dan/atau menggunakan akaun dicalonkan dalam aset digital Saledo Global LLC, berdaftar di Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897, nombor pendaftaran 227 LLC 2019 dan syarikat-syarikat Rakan Niaga: VISEPOINT LIMITED (No. pendaftaran C 94716, berdaftar di 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta) dan MARTIQUE LIMITED (No. pendaftaran HE 43318, berdaftar di Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus)  menyediakan kandungan dan melaksanakan pengurusan operasi perniagaan (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat"), dan individu yang telah melengkapkan borang pendaftaran pada laman web Syarikat atau pada platform perdagangan dan telah menerima terma Perjanjian Perkhidmatan ini dan lampirannya pada masa pendaftaran (selepas ini dirujuk sebagai “Pelanggan”). Pihak (Pihak-pihak) kepada Perjanjian juga merupakan Ejen (Ejen-ejen) Pembayaran yang digunakan oleh Syarikat untuk melaksanakan transaksi bukan perdagangan di bawah Perjanjian. Maklumat mengenai Ejen Pembayaran dinyatakan dalam Perjanjian. Syarikat, Ejen Pembayaran, dan Pelanggan dirujuk secara kolektif sebagai “Pihak-pihak”.
1.2. Dokumen berikut membentuk sebahagian yang perlu bagi Perjanjian Perkhidmatan ini (Lampiran kepada Perjanjian Perkhidmatan ini):
a. Dasar Transaksi Perdagangan
b. Dasar Transaksi Bukan Perdagangan dan Dasar KYC/AML
c. Pendedahan Risiko
d. Dokumen lain dalam bahagian “Maklumat Undang-undang” laman web Syarikat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, subdomain bagi laman web Syarikat yang tersedia kepada Pelanggan dan/atau dalam Terminal Perdagangan.
Syarikat mempunyai hak satu pihak untuk meminda senarai, nama, dan kandungan lampiran Perjanjian. Syarikat mempunyai hak untuk menambah lampiran baharu pada Perjanjian atau mengeluarkan lampiran yang sedia ada tanpa membuat perubahan yang sepadan kepada fasal Perjanjian ini.
Teks Perjanjian Perkhidmatan ini dan lampirannya dirujuk secara kolektif sebagai "Perjanjian".
1.3. Perjanjian yang disiarkan pada laman web Syarikat membentuk suatu jemputan untuk membuat tawaran yang hendaklah dianggap sebagai cadangan untuk mengikat Perjanjian ini pada terma yang ditetapkannya. Jemputan yang disiarkan bukan untuk awam. Syarikat berhak, mengikut budi bicaranya yang munasabah, untuk menolak daripada memuktamadkan Perjanjian dengan sesiapa dengan menjelaskan atau tanpa menjelaskan sebab-sebab penolakan, atau, jika pendaftaran telah dilengkapkan, untuk menamatkan hubungan kontraknya dan menyekat akses ke Terminal Perdagangan. Pendaftaran Pelanggan pada laman web Syarikat atau dalam Terminal Perdagangan dianggap sebagai penerimaan penuh dan tanpa syarat terhadap terma Perjanjian. Sebaik sahaja Syarikat menerima bayaran untuk menambah dana ke dalam akaun dagangan Pelanggan, setiap transaksi Pelanggan yang dibuat menggunakan Terminal Perdagangan atau kawasan peribadi menjadi subjek Perjanjian.
1.4. Pelanggan mesti menyemak terma Perjanjian dengan teliti. Dengan menerima terma Perjanjian, Pelanggan bersetuju dengan terma semua lampiran yang disenaraikan di atas, termasuk terma pada subdomain laman web Syarikat yang tersedia kepada Pelanggan. Pelanggan juga mengesahkan bahawa pelanggan ialah seorang dewasa yang berkeupayaan dari segi undang-undang dan bukan penduduk negara yang mana berdagang di bawah ini boleh dianggap menyalahi undang-undang. Pelanggan juga membuat representasi dan memberikan jaminan bagi item berikut kepada Syarikat.
1.4.1. Semua maklumat yang diberikan semasa pendaftaran Pelanggan, dan juga semasa pemenuhan Perjanjian, adalah benar, tepat, boleh dipercayai, dan lengkap dalam setiap aspek. Pelanggan melengkapkan borang pendaftaran secara bebas. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat boleh menggunakan sebarang instrumen teknikal dan perisian untuk mengesan pemalsuan dokumen di antara dokumen yang dikemukakan oleh Pelanggan untuk tujuan pengenalan. Sebarang dakwaan pemalsuan dokumen boleh ditafsirkan oleh Syarikat sebagai kesalahan, salah nyata dan pelanggaran material. Syarikat berhak melaporkan mengenai dakwaan pemalsuan dokumen tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan menyerahkan kepada mereka dokumen dan data peribadi yang diberikan oleh Pelanggan.
1.4.2. Pelanggan mempunyai hak undang-undang untuk mengikat Perjanjian, membuat permintaan dan pesanan, melaksanakan haknya serta memenuhi obligasinya menurut terma Perjanjian.
1.4.3. Pelanggan akan melaksanakan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan secara peribadi, dengan namanya sendiri, dan atas perbelanjaannya sendiri serta tidak akan melaksanakan transaksi sedemikian menggunakan dana pinjaman yang diterima daripada Pelanggan Syarikat lain atau pihak ketiga. Pelanggan akan dibimbing dengan prinsip integriti, kejujuran dan kerasionalan. Pelanggan tidak akan melakukan apa-apa tindakan yang dipersetujui dengan Pelanggan lain Syarikat untuk menyebabkan kerosakan kepada Syarikat. Pelanggan tidak akan menggunakan ciri-ciri teknikal sistem kemas kini suapan sebut harga dalam Terminal Perdagangan, dan tidak akan menggunakan mana-mana ralat perisian, kerosakan, dan/atau kerentanan yang ditemui dalam Terminal Perdagangan untuk mengekstrak pendapatan, atau menyebarkan maklumat tentang kerentanan sedemikian kepada pihak ketiga. Pelanggan tidak akan menggunakan kaedah atau cara membuat dagangan (transaksi) yang tidak adil dan tidak jujur dengan Syarikat. Pelanggan tidak akan menggunakan maklumat dalaman, sulit, atau apa-apa maklumat lain yang boleh menyebabkan kelebihan kepada Pelanggan apabila berdagang dengan Syarikat, dan/atau boleh menyebabkan kerosakan kepada Syarikat.
1.4.4. Pelanggan akan mematuhi standard undang-undang, termasuk standard antarabangsa, yang bertujuan untuk melawan perdagangan haram, penipuan kewangan, pelaburan wang haram, dan pengesahan dana yang diperoleh secara haram.
1.4.5. Pelanggan tidak akan menggunakan Terminal Perdagangan atau laman web Syarikat dengan niat untuk bersubahat dalam aktiviti kewangan haram atau mana-mana transaksi haram yang lain.
1.4.6. Dana yang dipindahkan oleh Pelanggan ke dalam akaun-akaun Syarikat berasal daripada punca yang sah, dan Pelanggan memiliki dana secara sah serta mempunyai hak untuk menggunakan dan mengurus dana. Tiada dana yang akan ditambah ke dalam akaun Pelanggan dengan instrumen pembayaran pihak ketiga. Pelanggan tidak akan mendepositkan dana ke dalam akaun Pelanggan pihak ketiga, atau memindahkan dana daripada akaun Pelanggan kepada instrumen pembayaran pihak ketiga.
1.4.7. Tiada tindakan Pelanggan menurut Perjanjian ini akan melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, hak, undang-undang kecil atau peraturan berkanun dan peraturan yang berkenaan dengan Pelanggan atau dalam bidang kuasa tempat tinggal Pelanggan, atau peruntukan apa-apa perjanjian lain yang mengikat Pelanggan, atau yang menjejaskan mana-mana aset Pelanggan.
1.4.8. Untuk melaksanakan transaksi, Pelanggan akan menggunakan data akaunnya daripada Terminal Perdagangan. Pelanggan tidak akan memindahkan data akaunnya kepada pihak ketiga dan tidak akan menggunakan data akaun Pelanggan lain Syarikat untuk melaksanakan transaksi perdagangan dan/atau bukan perdagangan.
1.4.9. Pelanggan bukan pekerja awam negara atau perbandaran, pekerja institusi negara atau perbandaran, pekerja organisasi negara atau perbandaran, pekerja organisasi dengan penyertaan negara utama dalam modalnya, individu yang terdedah secara politik (PEP), ahli keluarga atau saudara-mara PEP. Pelanggan bukan seseorang yang rapat berkaitan dengan PEP atau seseorang yang berkaitan dengan AS atau mana-mana negara lain yang Syarikat tidak beroperasi. Dengan ini, takrifan yang digunakan dalam klausa ini akan ditafsirkan dan digunakan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah dan berdasarkan norma undang-undang antarabangsa dan/atau undang-undang mana-mana negara lain, terma yang diterima secara umum, takrifan, dan amalan perniagaan yang baik.
1.5. Subjek Perjanjian ialah takrifan syarat umum mengenai pelaksanaan transaksi (membuat dagangan) oleh Syarikat, kandungan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian. Syarikat menetapkan syarat transaksi (dagangan), dan boleh meminda syarat penting mengikut budi bicaranya yang munasabah, boleh memperkenalkan sekatan terhadap bilangan transaksi yang dibuat secara serentak, memperkenalkan sekatan terhadap bilangan dagangan yang boleh dibuat oleh Pelanggan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Syarikat, dan sekatan perdagangan lain mengikut budi bicaranya yang munasabah.
1.6. Syarikat mempunyai hak untuk melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi Perjanjian. Sementara itu, Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga sedemikian.

2. Terma dan Takrifan

2.1. Aset (Aset dasar). Instrumen kewangan dasar bagi dagangan. Aset mungkin merupakan saham dalam syarikat, indeks pasaran, pasangan mata wang (kadar pertukaran satu mata wang kepada mata wang yang lain), komoditi yang tersenarai di pasaran, Opsyen pada komoditi, dll.
2.2. Baki Akaun Pelanggan. Jumlah wang dalam akaun Pelanggan.
2.3. Dagangan. Instrumen kewangan derivatif (dagangan) yang terdiri daripada dua operasi: Membuat dagangan dan Menutup dagangan. Syarikat tidak memberi Pelanggan peluang untuk menanggung kewajipan yang melebihi jumlah dagangan (Syarikat tidak memberikan leveraj kepada Pelanggan).
2.4. Bonus. Dana maya yang dikreditkan oleh Syarikat ke dalam Akaun Pelanggan apabila Pelanggan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Syarikat. Apabila Pelanggan membuat dagangan, dana yang didepositkan oleh Pelanggan digunakan terlebih dahulu, dan hanya selepas dana sedemikian benar-benar habis, Pelanggan berhak menggunakan Bonus untuk perdagangan selanjutnya. Sebagai peraturan umum, Pelanggan tidak boleh mengeluarkan Bonus ke dalam Akaun Luaran Pelanggan. Sekiranya Pelanggan mengeluarkan dana yang didepositkan sebelumnya ke dalam Akaun Luaran Pelanggan, Syarikat mempunyai hak untuk menolak jumlah penuh Bonus yang terakru sebelumnya daripada Akaun Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk menetapkan jumlah dagangan minimum, dan juga syarat-syarat lain yang Bonus tidak ditolak daripada Akaun Pelanggan dan boleh dikeluarkan dan didepositkan ke dalam Akaun Luaran Pelanggan. Peraturan untuk mendeposit, menolak, dan menggunakan Bonus, menukarkan Bonus ke dalam dana sebenar, melaksanakan transaksi lain dengan Bonus dan dana Pelanggan (dengan mengambil kira bahawa Bonus telah terakru kepada akaun Pelanggan secara serentak dengan dana Pelanggan tersebut), boleh diterbitkan oleh Syarikat pada Laman web Syarikat.
Sebagai tambahan kepada Bonus, Syarikat mempunyai hak untuk menyediakan Pelanggan dengan dagangan bebas risiko dan menggunakan cara lain untuk memberi ganjaran dan mengekalkan Pelanggan. Dalam kes ini, dagangan bebas risiko ditakrifkan sebagai dagangan, yang pada penutupannya Pelanggan sama ada menerima Pendapatan (jika Pelanggan memenuhi syarat-syarat pembayaran yang ditetapkan dalam Fasal 2.3 Perjanjian), atau menerima bayaran balik Jumlah Dagangan (jika Pelanggan tidak memenuhi syarat-syarat pembayaran yang ditetapkan dalam Fasal 2.3 Perjanjian ini). Apabila Pelanggan menggunakan dagangan bebas risiko yang mengakibatkan bayaran balik Jumlah Dagangan kepada Pelanggan (kerana sasaran dan harga aset adalah sama apabila dagangan tamat tempoh), tawaran dagangan bebas risiko dianggap telah digunakan oleh Pelanggan.
Untuk mengelakkan keraguan, terakru, pengkreditan, penolakan, dan sebarang keputusan dan/atau operasi lain berkaitan dengan Bonus adalah mengikut budi bicara mutlak Syarikat yang munasabah. Syarikat berhak untuk menukar, meminda, mengubah, menggantung, atau menamatkan dasar Bonus secara sepihak pada bila-bila masa berkuat kuasa serta merta dengan menghantar notis yang berkenaan kepada Pelanggan. Tindakan Syarikat tersebut mungkin mempunyai kesan kekal atau sementara. Antara lain, Syarikat berhak untuk mengenakan had masa untuk pelanggan menggunakan Bonus, di mana apabila tamat tempoh Bonus dianggap terbatal. Sebarang pindaan kepada dasar Bonus Syarikat boleh dimaklumkan kepada Pelanggan seperti yang ditetapkan dalam klausa 3 di sini.
2.5. Laman Web Syarikat. Tapak internet di alamat (nama domain) olymptrade.com, tapak internet lain yang Syarikat merujuk dalam Perjanjian atau pada laman web Syarikat, dan aplikasi mudah alih Syarikat.
2.6. Akaun Luaran Pelanggan. Akaun semasa Pelanggan dalam institusi kredit atau akaun (dompet) dalam sistem pembayaran elektronik.
2.7. Masa Tamat Tempoh Dagangan. Masa tamat tempoh instrumen kewangan derivatif klasik yang termasuk dalam Dagangan.
2.8. Masa Dagangan. Tempoh masa yang mungkin untuk melaksanakan operasi perdagangan mengenai aset Pendasar yang berkaitan.
2.9. Pengeluaran Dana. Penolakan wang daripada Akaun Pelanggan ke dalam Akaun Luaran Pelanggan.
2.10. Pendapatan. Jumlah wang yang ditentukan dan ditambahkan ke Akaun Pelanggan pada masa Penutupan Dagangan. Jumlah Pendapatan ditentukan oleh syarat-syarat penting dagangan dan Kadar Aset. Pendapatan didepositkan ke dalam akaun Pelanggan daripada dana (pampasan, khas) yang dijamin oleh Syarikat (rizab), yang dibentuk dengan cara yang ditentukan oleh Syarikat atas perbelanjaannya sendiri.
2.11. Pembuatan Dagangan. Suatu transaksi hasil daripada syarat-syarat penting dagangan dengan instrumen kewangan derivatif dipersetujui antara Pelanggan dengan Syarikat. Selepas Dagangan dibuat dan penyelesaian dagangan dipindahkan kepada penyedia kecairan, ia dianggap dibuka.
2.12. Penutupan Dagangan. Suatu transaksi di mana dagangan terbuka ditutup pada Masa Tamat Tempoh Dagangan yang dipersetujui oleh Pihak-pihak apabila dagangan dibuat. Penutupan Dagangan Secara Pramatang: suatu transaksi akibat Pelanggan dan Syarikat bersetuju dengan syarat-syarat penting untuk jualan oleh Pelanggan bagi instrumen kewangan derivatif yang dibentuk pada masa Pembuatan Dagangan sebelum dagangan ditutup pada masa tamat tempoh Dagangan yang pada mulanya dipersetujui semasa membuat dagangan. Dagangan hanya boleh ditutup secara pramatang jika Syarikat dan pembekal kecairan mempunyai keupayaan teknikal untuk berbuat demikian. Syarikat boleh secara sepihak dan mengikut budi bicaranya yang munasabah memberikan atau menolak daripada memberikan Pelanggan hak terhadap Penutupan Dagangan Secara Pramatang.
2.13. Situasi luar biasa. Keadaan pasaran yang tidak normal dan keadaan luar biasa lain yang dinyatakan dalam Dasar Perdagangan.
2.14. Nisbah Keberuntungan. Peratusan yang menentukan jumlah Pendapatan yang ditetapkan oleh Syarikat bergantung pada Dagangan Aset Dasar dan syarat Dagangan lain menurut Dasar Transaksi Perdagangan Syarikat.
2.15. Kadar Aset. Harga bagi aset Pendasar yang secara satu pihak ditentukan oleh Syarikat berdasarkan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat daripada pembekal kecairan, bank pusat negara dan platform dagangan bebas yang dipaparkan di Terminal Perdagangan.
2.16. Kemasukan Log. Kemasukan dalam pangkalan data yang dibuat oleh pelayan Syarikat yang, dengan ketepatan sehingga milisaat atau, semasa ketiadaan keupayaan teknikal sedemikian, dengan ketepatan sehingga saat, merekodkan semua permintaan dan pesanan Pelanggan dan hasil pemprosesan mereka. Setiap permintaan Pelanggan dalam Terminal Perdagangan dan kawasan peribadi direkod dalam kemasukan log. Data pelayan ini ialah sumber maklumat utama yang digunakan oleh Pihak-pihak sebagai bukti jika pertikaian berkaitan dengan pemenuhan Perjanjian timbul. Lebih-lebih lagi, data daripada kemasukan Log pada pelayan Syarikat mempunyai keutamaan tanpa syarat melebihi semua hujahan lain semasa penyelesaian pertikaian, termasuk data daripada fail log Terminal Perdagangan Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk tidak menyimpan kemasukan log.
2.17. Arah perubahan kadar. Suatu syarat penting dagangan yang menentukan pembayaran pulangan Dagangan dan sejenis instrumen kewangan terbitan pada masa Pembuatan Dagangan. Arah perubahan kadar adalah sama ada "Beli" atau "Jual".
2.18. Transaksi Bukan Perdagangan. Apa-apa transaksi Pelanggan untuk mendepositkan atau mengeluarkan dana ke dalam atau daripada Akaun Pelanggan.
2.19. Transaksi. Transaksi Perdagangan dan Bukan Perdagangan Pelanggan.
2.20. Buka Dagangan. Syarat Dagangan selepas ia dibuat dan sebelum ia ditutup, yang mana ia masih belum ditentukan sama ada pembayaran akan dibuat atau tidak.
2.21. Ejen Pembayaran Pihak ketiga yang digunakan oleh Syarikat untuk memindahkan wang ke dalam dan/atau daripada Akaun Pelanggan. Ejen Pembayaran Syarikat ialah: VISEPOINT LIMITED, terletak di 123, Melita Street, Valletta, VLT 1123, Malta, MARTIQUE LIMITED, адрес компании: Kypranoros, 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201, 1061, Nicosia, Cyprus. Syarikat bertanggungjawab terhadap tindakan Ejen Pembayaran seolah-olah ia merupakan tindakan mereka sendiri. Semua tuntutan/aduan/penyata kepada Ejen Pembayaran hanya boleh diserahkan ke alamat Syarikat.
2.22. Suapan Sebut Harga. Suatu jujukan sebut harga yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan.
2.23. Menguntungkan. Keadaan dagangan terbuka sekiranya Pendapatan atas dagangan boleh dibayar berdasarkan kadar aset semasa perdagangan.
2.24. Pembekal Perkhidmatan Pembayaran. Sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk memindahkan dana.
2.25. Pembayaran Berulang. Transaksi berulang secara berkala untuk mengisi Baki Akaun Pelanggan tanpa memasukkan semula butiran perbankan oleh Pelanggan.
2.26. Dagangan. Perjanjian antara Pelanggan dengan Syarikat di mana Pelanggan membayar Jumlah Dagangan dan Syarikat bersetuju untuk membayar pendapatan jika syarat-syarat Dagangan yang dipersetujui oleh Pihak-pihak tersebut dipenuhi.
2.27. Pelayan Syarikat. Perisian Syarikat yang: data mengenai permintaan Pelanggan untuk pelaksanaan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan diproses dan disimpan, Pelanggan diberikan data sebut harga masa nyata, perakaunan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan dibuat, pematuhan dengan syarat-syarat dagangan dan sekatan ke atas transaksi dagangan dipantau, dan hasil kewangan dagangan ditentukan.
2.28. Kaedah Pengeluaran. Salah satu cara Pelanggan boleh mengeluarkan dana, yang disiarkan di Terminal Perdagangan dan di kawasan peribadi Pelanggan.
2.29. Jumlah Dagangan. Jumlah yang dibayar oleh Pelanggan kepada Syarikat apabila dagangan dibuat. Dengan syarat bahawa terma dagangan dipenuhi, pendapatan Pelanggan daripada Dagangan ditentukan mengikut cara yang dinyatakan dalam Fasal 2.10 Perjanjian.
2.30. Akaun Syarikat. Akaun semasa Syarikat dalam institusi kredit, akaun (dompet) dalam sistem pembayaran elektronik dan akaun lain.
2.31. Syarat Penting Dagangan (Syarat Penting bagi transaksi perdagangan). Syarat-syarat untuk membayar Pendapatan Dagangan kepada Pelanggan oleh Syarikat.
2.32. Akaun Pelanggan (Akaun Perdagangan). Satu akaun unik dalam sistem perakaunan Syarikat yang merekodkan dana yang dipindahkan oleh Pelanggan untuk membuat dagangan, akaun yang jumlah dagangan akan ditolak apabila dagangan dibuat, dan pendapatan akan didepositkan apabila dagangan ditutup dan syarat-syarat penting perdagangan dipenuhi. Pelanggan berhak untuk satu akaun Pelanggan sahaja. Sekiranya berlaku pelanggaran peraturan ini, Syarikat berhak untuk tidak memberikan perkhidmatan selanjutnya kepada Pelanggan, menolak Perjanjian, dan menyekat kemungkinan lanjut untuk melaksanakan transaksi tanpa menjelaskan alasannya dan tanpa membayar balik dana daripada akaun Pelanggan. Ia tidak dianggap sebagai pelanggaran fasal ini dalam Perjanjian sekiranya Syarikat, jika mungkin, secara sepihak memberi Pelanggan hak untuk menggunakan pelbagai mata wang dalam akaun Pelanggan, dan juga hak untuk menggunakan akaun Pelanggan dalam hubungan antara Syarikat dengan Pelanggan yang ditadbir secara serentak oleh Perjanjian ini dan perjanjian lain yang diikat antara Syarikat dengan Pelanggan, yang Syarikat mempunyai budi bicara untuk memberi Pelanggan hak untuk menggunakan akaun Pelanggan untuk menjalankan transaksi perdagangan yang tidak diperuntukkan dalam Perjanjian.
2.33. Transaksi Perdagangan. Prosedur untuk membuat dan menutup Dagangan di antara Syarikat dan Pelanggan. Transaksi perdagangan dijalankan di tempat pendaftaran Syarikat. Tiada penyerahan aset fizikal yang berlaku dalam skop transaksi perdagangan. Jumlah dagangan bagi transaksi perdagangan akan ditolak daripada baki akaun Pelanggan setelah dagangan dibuat. Pendapatan dalam transaksi perdagangan akan didepositkan ke dalam akaun Pelanggan selepas dagangan ditutup.
2.34. Terminal Perdagangan. Perisian yang Pelanggan boleh melihat data sebut harga masa nyata, menjalankan transaksi perdagangan dan bukan perdagangan, dan menerima mesej daripada Syarikat. Log masuk ke dalam Terminal Perdagangan dilindungi oleh kata laluan yang dicipta oleh Pelanggan semasa pendaftaran di laman web Syarikat. Semua pesanan yang dilaksanakan melalui Terminal Perdagangan dianggap sebagai dilaksanakan secara peribadi oleh Pelanggan. Penggunaan Terminal Perdagangan dilarang untuk individu-individu berikut: pelanggan dari negara di mana perdagangan di bawah ini atau dalam derivatif di kaunter yang lain adalah menyalahi undang-undang, serta pekerja, sekutu, ejen, dan wakil-wakil lain Syarikat dan saudara-mara individu yang disebut di atas. Bahagian Terminal Perdagangan yang Pelanggan boleh melaksanakan transaksi bukan perdagangan dalam Perjanjian boleh dirujuk sebagai ruangan Peribadi mereka
2.35. Merugikan. Keadaan dagangan terbuka sekiranya Pendapatan atas dagangan tidak boleh dibayar berdasarkan kadar aset Pendasar semasa perdagangan.
2.36. Perkhidmatan 1 Klik. Perkhidmatan untuk membuat deposit ke dalam Baki Akaun Pelanggan melalui kad bank (pembayaran) Pelanggan tanpa memasukkan butiran perbankan (pembayaran) pemegang kad.
2.37. Sasaran. Tahap harga aset Pendasar berkenaan dengan hasil dagangan akan dikira.
2.38. Kuki. Satu set data kecil yang termasuk pengecam unik tanpa nama yang dihantar ke pelayar web komputer atau telefon mudah alih Pelanggan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Peranti") daripada pelayan Syarikat (laman web) dan disimpan pada peranti Pelanggan. Pelanggan boleh mengkonfigurasi pelayar web mereka untuk menyekat akses kuki ke peranti mereka. Apabila Pelanggan melawat laman web Syarikat, halaman dan kuki yang dilihat akan dimuat turun ke peranti Pelanggan. Kuki yang disimpan pada peranti boleh digunakan untuk pengenalan tanpa nama jika Pelanggan melawat semula laman web Syarikat, dan untuk menentukan halaman laman web yang paling popular dalam kalangan Pelanggan. Kuki yang disimpan pada peranti Pelanggan membantu Syarikat membuat laman web yang paling mesra pengguna dan cekap bagi Pelanggan dengan memberikan peluang untuk mengenal pasti keutamaan Pelanggan.
2.39. Isyarat Perdagangan. Maklumat mengenai keadaan pasaran yang dikumpul oleh Syarikat berdasarkan kesimpulan analitis yang berhak diberikan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya kepada beberapa atau semua Pelanggan berkenaan dengan petunjuk pasaran tertentu. Isyarat dagangan bukanlah tawaran atau cadangan eksplisit Syarikat kepada Pelanggan untuk melibatkan diri dalam transaksi perdagangan atau membuat dagangan. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan isyarat Dagangan dan terhadap transaksi perdagangan dan dagangan Pelanggan berdasarkan isyarat Dagangan. Pelanggan boleh, mengikut budi bicara mereka, mempertimbangkan atau mengabaikan isyarat Dagangan semasa membuat transaksi perdagangan dan dagangan.
2.40. Sebut Harga. Kadar aset semasa yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan. Terma-terma yang digunakan dalam Perjanjian dengan takrifan yang tidak dimasukkan dalam fasal ini hendaklah ditafsirkan selaras dengan amalan perniagaan yang diterima umum bagi transaksi dengan instrumen kewangan derivatif.
2.41. Berdagang dengan Aset over-the-counter (OTC). Instrumen kewangan derivatif (dagangan) yang terdiri daripada dua operasi: Membuat dagangan dan Menutup dagangan. Dagangan dilaksanakan dengan mengambil kira ciri yang dinyatakan di dalam ini. Dengan ini, Pelanggan bersetuju bahawa Aset OTC disebut harga oleh Syarikat dengan penggunaan sumber maklumat di kaunter. Pelanggan juga menerima bahawa apabila membuat Dagangan dengan Aset OTC, Syarikat tidak memindahkan dagangan sedemikian untuk pelaksanaan kepada penyedia kecairan dan melaksanakannya pada akaun sendiri. Justeru, tiada pemindahan dagangan kepada penyedia kecairan diperlukan untuk Membuat dagangan dan tiada persetujuan penyedia kecairan diperlukan untuk Penutupan Dagangan Pramatang.

3. Komunikasi dan Peruntukan Maklumat

3.1. Untuk berkomunikasi dengan Pelanggan, Syarikat boleh menggunakan:
E-mel
Faks
Telefon
Mesej teks
Surat pos
Pelbagai jenis mesej yang dihantar kepada Pelanggan dalam Terminal Perdagangan, kawasan Peribadi, tetingkap pelayar, dll. (pemberitahuan tolak, peringatan, mesej perkhidmatan, dll.)
Pengumuman di laman web Syarikat.
3.2. Untuk segera berkomunikasi dengan Pelanggan demi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan transaksi Pelanggan, Syarikat akan menggunakan maklumat hubungan Pelanggan yang diberikan semasa pendaftaran atau maklumat yang dipinda kemudian menurut Fasal 4.5. Perjanjian ini. Pelanggan bersetuju untuk menerima mesej daripada Syarikat pada bila-bila masa.
3.3. Apa-apa surat-menyurat (dokumen, pemberitahuan, pengesahan, pengumuman, laporan, dll.) dianggap sebagai diterima oleh Pelanggan:
1) 1 (Satu) jam selepas menghantar e-mel
2) Dengan serta-merta selepas menghantar faks
3) Dengan serta-merta selepas menelefon
4) Dengan serta-merta selepas menghantar mesej teks
5) 7 (Tujuh) hari kalendar selepas menghantar surat melalui pos
6) Dengan serta-merta selepas menyiar pada laman web Syarikat.
3.4. Pelanggan juga boleh menghubungi Syarikat melalui e-mel di [email protected] dan alamat e-mel lain, dan menelefon nombor yang disenaraikan dalam Perjanjian dan pada laman web Syarikat.
3.5. Pelanggan memahami dan bersetuju bahawa, sekiranya Pelanggan berkelakuan secara tidak wajar semasa perbualan dengan wakil Syarikat, Syarikat mempunyai hak untuk menolak Perjanjian secara sepihak.
3.6. Syarikat boleh menggunakan maklumat hubungan yang diberikan oleh Pelanggan untuk menghantar bahan maklumat, pemasaran, dan pengiklanan serta mesej perkhidmatan, dan untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Syarikat menentukan kekerapan mesej dihantar kepada Pelanggan mengikut budi bicaranya yang munasabah. Sekiranya Pelanggan ingin memilih keluar daripada menerima mesej maklumat Syarikat (dan lain-lain), Pelanggan mesti menyahlanggan daripadanya dengan mengklik pautan "Nyahlanggan" (jika format mesej menyediakan kemungkinan ini) atau dengan menghubungi Sokongan Pelanggan.

4. Terma Penggunaan Perkhidmatan Syarikat

4.1. Apabila mendaftar, Pelanggan berjanji untuk memberikan maklumat pengenalan yang betul dan boleh dipercayai menurut keperluan borang pendaftaran Pelanggan.
4.2. Selepas pendaftaran berjaya, Pelanggan akan diberikan akses ke Terminal Perdagangan, kemungkinan untuk mendepositkan dana ke dalam Akaun Pelanggan (membuat deposit sekuriti ke dalam Akaun Pelanggan untuk membuat Dagangan) dan melaksanakan transaksi lain.
4.3. Pelanggan mesti memaklumkan Syarikat dengan segera tentang perubahan dalam pengenalan dan maklumat hubungannya (dalam masa 7 (tujuh) hari selepas perubahan sedemikian) dengan membuat perubahan yang sewajarnya dalam Terminal Perdagangan atau dengan apa-apa cara lain yang ditawarkan oleh Syarikat. Untuk mengenal pasti Pelanggan dan mengesahkan asalan dana Pelanggan pada bila-bila masa selepas pendaftaran, Syarikat mempunyai hak untuk meminta, dan Pelanggan diwajibkan untuk memberi dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permintaan diterima, apa-apa dokumen pengenalan (termasuk ID, bukti tempat tinggal, bukti kedudukan kewangan, dan dokumen lain mengikut budi bicara Syarikat). Syarikat mempunyai hak untuk menggantung transaksi perdagangan dan/atau bukan perdagangan pada Akaun Pelanggan sekiranya didapati bahawa butiran pengenalan Pelanggan adalah salah atau tidak tepat. Selain itu, sekiranya Pelanggan tidak memberikan dokumen yang diminta, Syarikat mempunyai hak untuk menyekat akses Pelanggan ke Terminal Perdagangan sehingga proses pengenalan telah dilengkapkan. Syarikat juga mempunyai hak untuk meminta Pelanggan melengkapkan proses pengenalan dengan berjumpa sendiri ejen yang diberi kuasa oleh Syarikat dan/atau menyediakan dokumen yang senarainya ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah.
4.4. Log masuk ke dalam Terminal Perdagangan dilindungi dengan kata laluan.
4.4.1. Pelanggan mengesahkan dan bersetuju bahawa akses ke Terminal Perdagangan akan dilindungi dengan kata laluan yang dicipta secara bebas oleh Pelanggan semasa pendaftaran. Pelanggan tidak boleh memindahkan kata laluan Terminal Perdagangannya kepada pihak ketiga.
4.4.2. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perlindungan kata laluan dan pencegahan akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan.
4.4.3. Semua pesanan yang dibuat dalam Terminal Perdagangan menggunakan kata laluan Pelanggan akan dianggap sebagai dibuat oleh Pelanggan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat.
4.4.4. Mana-mana orang yang memperoleh akses ke Terminal Perdagangan dengan memasukkan kata laluan Pelanggan akan dikenal pasti sebagai Pelanggan melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat.
4.4.5. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan sekiranya berlaku kecurian, kerugian, atau pendedahan kata laluannya kepada pihak ketiga, atau penggunaan butiran pendaftaran yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga.
4.5. Pelanggan boleh menukar sendiri kata laluan Terminal Perdagangan atau menggunakan prosedur untuk pemulihan kata laluan yang ditetapkan oleh Syarikat.

5. Prosedur Tuntutan dan Penyelesaian Pertikaian

5.1. Pihak-pihak telah bersetuju bahawa mereka akan berusaha untuk menyelesaikan, dengan cara perundingan, semua pertikaian antara Syarikat dengan Pelanggan yang berkaitan dengan transaksi, pembayaran pulangan, dan tindakan lain yang diperuntukkan dalam Perjanjian.
5.2. Jika wujud pertikaian, Pelanggan perlu mengikut prosedur penyelesaian pertikaian di bawah. Prosedur penyelesaian pertikaian ini adalah wajib sebelum memohon kepada mana-mana pihak berkuasa negeri, mahkamah dan/atau institusi kewangan untuk penyelesaian pertikaian tersebut. Sekiranya berlaku pelanggaran klausa 5, Pelanggan akan menanggung rugi Syarikat terhadap sebarang kerugian, ganti rugi, dan pembayaran lain yang disebabkan oleh pelanggaran klausa ini oleh Pelanggan. Semua tuntutan/aduan/permohonan/rayuan berkaitan transaksi yang dilaksanakan oleh Pelanggan hendaklah dikemukakan oleh Pelanggan selaras dengan keperluan berikut:
5.2.1. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah diserahkan secara bertulis.
5.2.2. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah mengandungi maklumat berikut: nama keluarga, nama pertama, patronimi (jika ada) Pelanggan, alamat e-mel, nombor Akaun Pelanggan, tarikh dan masa berlakunya situasi pertikaian, perihalan ringkas tentang situasi pertikaian, permintaan Pelanggan, jumlah tuntutan dan pengiraan munasabahnya (jika tuntutan tersebut tertakluk pada penilaian kewangan), keadaan yang mendasari tuntutannya dan bukti yang menyokongnya, termasuk rujukan kepada peruntukan Perjanjian ini yang dicabul (dan lampiran bersama-sama ini) pada pendapat Pelanggan, satu senarai dokumen dan bukti lain yang dilampirkan pada tuntutan/aduan yang diperakui oleh Pelanggan, dan maklumat lain yang perlu untuk menyelesaikan pertikaian.
5.2.3. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan hendaklah dihantar oleh Pelanggan tidak lewat daripada 5 (lima) hari bekerja dari tarikh peristiwa yang mendasari tuntutan (aduan) berkaitan. Pelanggan bersetuju bahawa penangguhan dalam memfailkan tuntutan (aduan) ialah asas bagi penolakannya.
5.2.4. Klien bersetuju untuk mengemukakan tuntutan/aduan kepada jabatan Sokongan Pelanggan Syarikat melalui LiveChat di olymptrade.com atau melalui e-mel [email protected] terlebih dahulu.
5.2.5. Sekiranya tuntutan tersebut masih tidak dapat diselesaikan oleh sokongan pelanggan Syarikat dalam tempoh 35 (tiga puluh lima) hari dari tarikh Syarikat menerimanya, Klien berhak untuk mengajukan pertikaian tersebut kepada jabatan penyeliaan Syarikat melalui e-mel ke [email protected].
5.2.6. Sekiranya tuntutan tersebut masih tidak dapat diselesaikan oleh jabatan penyeliaan Syarikat dalam tempoh 10 (sepuluh) hari dari tarikh Syarikat menerimanya, Klien berhak untuk mengajukan pertikaian tersebut kepada jabatan tuntutan Syarikat melalui e-mel ke [email protected]. Klien diwajibkan untuk melengkapkan pengesahan akaun sebelum mengemukakan tuntutan/aduan kepada jabatan tuntutan Syarikat.
5.3. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan tidak boleh mengandungi:
a) Penilaian emosi bagi situasi yang dipertikaikan
b) Pernyataan kesat tentang Syarikat, dan/atau
c) Kata-kata cabul.
5.4. Untuk menjawab tuntutan/aduan/permohonan/rayuan, Syarikat berhak meminta dokumen dan/atau maklumat tambahan daripada Pelanggan. Tuntutan/aduan/permohonan/rayuan akan disemak berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan dan kemasukan log daripada pelayan Syarikat. Kemasukan log daripada pelayan Syarikat mempunyai keutamaan mutlak melebihi keterangan dan bukti lain. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap dagangan tidak lengkap dan tidak akan membayar balik apa-apa ganti rugi kewangan atau bukan kewangan yang ditanggung oleh Pelanggan berhubung dengan perkara yang dianggap oleh Pelanggan sebagai kehilangan keuntungan. Apabila mempertimbangkan pertikaian, Syarikat tidak akan mempertimbangkan rujukan Pelanggan kepada maklumat daripada syarikat dan laman web lain.
5.5. Syarikat boleh menolak tuntutan/aduan/permohonan/rayuan jika terma dan syarat Bahagian 5 telah dicabul.
5.6. Syarikat hendaklah mempertimbangkan tuntutan/aduan/permohonan/rayuan dalam tempoh tidak lebih daripada sepuluh (10) hari bekerja selepas penyerahannya. Terma ini tidak termasuk masa untuk penyediaan dokumen tambahan oleh Pelanggan atas permintaan Syarikat.
5.7. Sekiranya tuntutan/aduan/permohonan/rayuan Pelanggan tidak diselesaikan oleh Syarikat menggunakan prosedur penyelesaian pertikaian di atas, Pelanggan boleh menyerahkan tuntutan kepada Suruhanjaya Kewangan (www.financialcommission.org).
5.8. Setelah melepasi prosedur penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di atas yang ditetapkan dalam Kl. 5.2.-5.7. dan dengan syarat bahawa isu tersebut telah dikemukakan sekurang-kurangnya tiga kali oleh klien seperti yang ditetapkan dalam garis panduan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu, Klien boleh memfailkan tuntutan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu tertakluk kepada pematuhan mandatori dengan prosedur penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di atas. Prosedur penyelesaian pertikaian dianggap telah dipatuhi jika:
a) Bentuk dan kandungan tuntutan memenuhi keperluan Klausa 5.2 and 5.3.
b) Tuntutan dihantar ke alamat berdaftar Syarikat melalui surat berdaftar/diperakui.
c) Pelanggan mempunyai pengesahan penerimaan tuntutan oleh Syarikat.
d) Tarikh akhir untuk menjawab tuntutan telah lepas. Tarikh akhir untuk menjawab tuntutan ialah enam puluh (60) hari kalendar selepas Syarikat menerima tuntutan.
5.9. Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, Syarikat mempunyai hak untuk menyekat sepenuhnya atau sebahagian transaksi dalam Akaun Klien sehingga pertikaian diselesaikan atau Pihak-pihak mencapai perjanjian interim.

6. Undang-Undang Berkenaan

6.1. Perjanjian ini dikawal oleh undang-undang Negara Pendaftaran Syarikat. Perkhidmatan di bawah Perjanjian diberikan dalam Negara Pendaftaran Syarikat.
6.2. Pelanggan secara tanpa syarat:
a) Bersetuju bahawa mahkamah Negara Pendaftaran Syarikat mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk melaksanakan apa-apa prosiding undang-undang yang berkaitan dengan Perjanjian.
b) Menyerah kepada bidang kuasa mahkamah Negara Pendaftaran Syarikat.
c) Mengetepikan apa-apa rayuan yang berkaitan dengan prosiding mahkamah dalam mana-mana mahkamah sedemikian.
d) Bersetuju untuk tidak membuat tuntutan mengenai kesulitan lokasi perbicaraan, dan tidak mengisytiharkan bahawa lokasi perbicaraan tidak mempunyai bidang kuasa undang-undang terhadap Pelanggan.

7. Force Majeure

7.1. Syarikat mempunyai hak untuk menuntut keadaan force majeure jika ia mempunyai asas yang mencukupi untuk berbuat demikian. Keadaan force majeure termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
a) Apa-apa tindakan, peristiwa atau kejadian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mogok, rusuhan, persengketaan sivil, tindakan pengganas, peperangan, bencana alam, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut, gangguan kuasa, gangguan dalam komunikasi, perisian, atau perkakas elektronik, pengendalian salah apa-apa jenis perkakas atau perisian, ketidakstabilan suapan sebut harga, gangguan dalam operasi atau ketidakstabilan pembekal kecairan, dll., yang, pada pendapat munasabah Syarikat, menyebabkan pentakstabilan pasaran bagi satu atau lebih aset (instrumen).
b) Penggantungan operasi, pembubaran, atau penutupan mana-mana pasaran, atau ketidakhadiran mana-mana kejadian yang Syarikat mendasarkan sebut harga, atau pengenalan sekatan atau syarat dagangan unik/tidak-standard dalam mana-mana pasaran, atau berkaitan dengan mana-mana kejadian sedemikian.
7.2. Sekiranya Syarikat telah menetapkan berlakunya keadaan force majeure, Syarikat mempunyai hak (tanpa prasangka kepada hak lain Syarikat) untuk mengambil mana-mana langkah berikut pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan bertulis terlebih dahulu:
a) Untuk membatalkan mana-mana atau semua dagangan Pelanggan, hasilnya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh force majeure.
b) Untuk menggantung atau meminda penggunaan salah satu atau semua peruntukan Perjanjian selagi kejadian force majeure menjadikannya mustahil bagi Syarikat untuk mematuhi peruntukan ini.
c) Untuk mengambil, atau sebaliknya, tidak mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan Syarikat, Pelanggan atau pelanggan lain, jika Syarikat, berdasarkan asas yang mencukupi, menganggapnya sesuai di bawah keadaan semasa.
7.3. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran (pemenuhan tidak wajar) obligasi jika kejadian force majeure menganggu pemenuhan sedemikian.

8. Tanggungjawab Pihak-pihak

8.1. Tanggungjawab Pihak-pihak kepada Perjanjian ini ditentukan oleh terma-terma Perjanjian dan lampirannya.
8.2. Syarikat hanya bertanggungjawab terhadap kerugian nyata kepada Pelanggan yang disebabkan oleh kegagalan sengaja Syarikat untuk memenuhi obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian. Syarikat bertanggungjawab terhadap tindakan pekerja, jabatan, dan ejen pembayarannya sebagaimana untuk tindakannya sendiri.
8.3. Pelanggan bertanggungjawab kepada Syarikat untuk kerosakan yang ditanggung oleh Syarikat disebabkan oleh kesalahan Pelanggan, termasuk:
a) Kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk memberikan (atau pemberian lewat) apa-apa dokumen yang mesti diberikan kepada Syarikat dibawah Perjanjian dan lampirannya, dan untuk kerosakan kepada Syarikat disebabkan oleh apa-apa kesalahan pernyataan yang terkandung dalam dokumen yang diberikan oleh Pelanggan.
b) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat yang diberikan kepada Pelanggan, termasuk kerosakan (kerosakan-kerosakan) kepada Syarikat dengan menggunakan algoritma transaksi robot dan automatik dan/atau alat perisian khas serta alat, peranti, kaedah, dan teknik lain yang memudahkan atau menyumbang kepada pencabulan prinsip integriti, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi.
c) Kerosakan yang disebabkan oleh Pelanggan akibat tindakan, yang diselaraskan dengan Pelanggan Syarikat lain dan/atau sekutu Pelanggan, yang bertujuan untuk menyebabkan kerugian kepada Syarikat. Untuk kerosakan lain kepada Syarikat oleh Pelanggan dengan menggunakan kaedah dan teknik lain yang tidak adil atau tidak jujur untuk membuat dagangan (melaksanakan transaksi) dengan Syarikat, termasuk penggunaan bonus. Dalam mana-mana kejadian, "sekutu Pelanggan" merujuk kepada mana-mana orang berikut berhubung dengan hubungan mereka dengan Pelanggan: orang yang berada dalam hubungan kekeluargaan pada mana-mana tahap, ahli keluarga, pasangan, atau hubungan lain, orang yang tinggal di alamat yang sama, orang yang menggunakan peranti yang sama, orang yang terlibat sebagai Pelanggan Syarikat dengan pasangan yang sama atau Pelanggan Syarikat, dan orang yang terlibat dalam apa-apa aktiviti kolektif dengan atau tanpa pembentukan entiti undang-undang. Syarikat mempunyai hak untuk memperluaskan senarai situasi atau atribut yang menjadi asas kepada Pelanggan dan pihak ketiga boleh diiktiraf sebagai sekutu.
d) Sekiranya terdapat bukti mencukupi yang menunjukkan bahawa Pelanggan cuba menggunakan perisian yang disediakan oleh Syarikat secara haram dan dana dipindahkan ke dalam Akaun Syarikat.
e) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh perolehan pendapatan daripada penggunaan ciri-ciri teknikal sistem kemas kini suapan sebut harga dalam Terminal Perdagangan, dan perolehan pendapatan daripada penggunaan ralat perisian dan kerentanan dalam Terminal Perdagangan.
f) Kerosakan kepada Syarikat yang disebabkan oleh penggunaan maklumat dalaman, sulit, atau lain-lain oleh Pelanggan yang Pelanggan telah diberikan apa-apa jenis kelebihan kerana membuat dagangan dengan Syarikat.
Syarikat mempunyai hak untuk memotong kerosakan yang disebut sebelum ini daripada akaun Pelanggan dan/atau akaun orang-orang lain (jika ia ditetapkan bahawa akaun-akaun ini milik Pelanggan (atau rakan subahat Pelanggan) dengan cara teknikal dan perkakas dan alatan lain Syarikat). Syarikat juga mempunyai hak untuk menyekat transaksi lanjut dalam Terminal Perdagangan dan kawasan peribadi kepada Pelanggan berhubung dengan sesiapa yang Syarikat mempunyai asas dan syak yang mencukupi untuk mengelaskan tindakan mereka (termasuk tindakan kolektif dengan Pelanggan lain) sebagai bertujuan untuk menyebabkan kerosakan kepada Syarikat, dan untuk memindahkan dana daripada akaun Pelanggan ke dalam akaun milik Syarikat.
8.4. Sekiranya Pelanggan melanggar Perjanjian, Syarikat mempunyai hak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk:
8.4.1. Menyemak jumlah obligasi kewangan Syarikat kepada Pelanggan dan meminda data (baki) Akaun Pelanggan.
8.4.2. Menggantung peruntukan perkhidmatan kepada Pelanggan dan menyekat akses ke Terminal Perdagangan. Sekiranya Syarikat menyekat akses Pelanggan ke Terminal Perdagangan, Pelanggan wajib mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk memulihkan sebab-sebab bagi sekatan akses ke Terminal Perdagangan itu. Sekiranya Pelanggan tidak mengambil apa-apa langkah atau tindakan untuk memulihkan sebab-sebab tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari, Syarikat mempunyai hak untuk memotong semua dana daripada akaun dagangan. Syarikat berhak tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk memulihkan semula semua dana yang dipotong ke dalam akaun dagangan Pelanggan jika Pelanggan memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk menarik balik sekatan pada akaun dagangan mereka.
8.5. Sekiranya Pelanggan melanggar mana-mana terma Perjanjian dan bahagian pentingnya yang disenaraikan dalam Fasal 1.2., termasuk penolakan untuk menjalani semakan yang perlu dan memberikan maklumat yang perlu, Syarikat mempunyai hak untuk menolak Perjanjian, membatalkan mana-mana transaksi Pelanggan, menutup satu, beberapa, atau semua dagangan Pelanggan pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, dan berhenti memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan, dengan memulangkan atau tidak memulangkan dana kepada Pelanggan mengikut budi bicaranya. Apa-apa pencabulan terma yang disenaraikan dalam fasal ini menyebabkan Pelanggan kehilangan hak untuk meminta pembayaran atau bayaran balik daripada Syarikat.
8.5.1. Sekiranya Syarikat telah menolak Perjanjian dengan Pelanggan kerana pencabulan terma Perjanjian, Pelanggan tidak berhak membuka akaun baharu, termasuk dengan memasukkan data pihak ketiga semasa pendaftaran. Jika Syarikat mendedahkan pencabulan Pelanggan yang dinyatakan dalam fasal ini, akibat yang ditetapkan dalam Fasal 8.5. Perjanjian akan menyusul.
8.6. Syarikat tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan terhadap apa-apa kerosakan, kerugian, kehilangan keuntungan, peluang terlepas (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang disebabkan oleh turun naik pasaran), perbelanjaan, atau penjejasan yang ditanggung oleh Pelanggan kerana membuat dagangan menurut terma Perjanjian.
8.7. Syarikat tidak bertanggugjawab sekiranya berlaku percanggahan antara maklumat yang dipaparkan dalam Terminal Perdagangan Pelanggan dengan maklumat pada pelayan Syarikat dalam proses mentakrifkan keputusan kewangan dagangan Pelanggan. Untuk menyelesaikan percanggahan sedemikian, Syarikat akan melaraskan data dalam Terminal Perdagangan menurut maklumat yang tersedia pada pelayan Syarikat.
8.8. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan Pelanggan jika kerosakan sedemikian disebabkan oleh serangan penggodam, kemalangan dalam (kerosakan) rangkaian komputer, rangkaian komunikasi, talian kuasa, dan/atau sistem telekomunikasi, dll. yang digunakan secara langsung untuk bersetuju dengan syarat penting transaksi Pelanggan atau memastikan prosedur operasi Syarikat lain yang berlaku bukan atas kesalahan Syarikat.
8.9. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan teknikal dan/atau gangguan dalam operasi Terminal Perdagangan yang berlaku disebabkan oleh serangan penggodam, kemalangan dalam (kerosakan) rangkaian komputer, rangkaian komunikasi, talian kuasa, dan/atau sistem telekomunikasi, dll., dan untuk kerosakan Pelanggan yang disebabkan oleh kerosakan dan/atau gangguan sedemikian.
8.10. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap hasil transaksi yang Pelanggan pilih untuk buat berdasarkan bahan analisis yang disediakan oleh Syarikat dan/atau pihak ketiga. Pelanggan telah dimaklumkan bahawa transaksi yang dibuat menurut Perjanjian menanggung risiko tidak menerima pendapatan yang dijangkakan dan risiko kerugian sebahagian atau semua wang yang didepositkan dalam Akaun Pelanggannya. Pelanggan memperakui bahawa melainkan terdapat penipuan, pelanggaran obligasi secara sengaja, atau kecuaian melampau pada pihak Syarikat, Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, perbelanjaan, kos dan kerosakan Pelanggan yang disebabkan oleh maklumat tidak tepat yang diberikan kepada Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat tentang transaksi perdagangan Pelanggan. Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan atau menutup mana-mana transaksi Pelanggan di bawah syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian. Namun demikian, semua transaksi yang dilaksanakan oleh Pelanggan disebabkan oleh maklumat yang tidak tepat atau ralat kekal sah dan mesti dipenuhi oleh kedua-dua Pelanggan dan Syarikat.
8.11. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan sekiranya berlaku kecurian, kehilangan, atau pendedahan kata laluan Terminal Perdagangan mereka kepada pihak ketiga. Pelanggan bertanggungjawab penuh untuk melindungi kata laluannya dan mengawalnya daripada akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan.
8.12. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran (pemenuhan tidak wajar) obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian jika pelanggaran sedemikian disebabkan oleh kejadian force majeure atau situasi luar biasa lain yang dinyatakan dalam Perjanjian atau lampirannya.
8.13. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan tak langsung, khas, arbitrari, atau punitif yang ditanggung oleh Pelanggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan yang dijangkakan, atau kehilangan pendapatan, walaupun jika Pelanggan telah dimaklumkan oleh Syarikat tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Kerosakan bukan kewangan tidak diberikan pampasan.
8.14. Syarikat mempunyai hak untuk menganggap pelanggaran Pelanggan pada bila-bila masa, tanpa mengira masa pelanggaran berlaku, dan jika pelanggaran ditemui oleh Syarikat, untuk mengambil tindakan menurut dengan Perjanjian.

9. Tempoh dan Proses Penolakan Perjanjian

9.1. Perjanjian berkuat kuasa dari saat pengikatannya (pada masa pendaftaran Pelanggan pada laman web atau dalam Terminal Perdagangan Syarikat) dan sah bagi tempoh yang tidak dapat dipastikan.
9.2. Mana-mana Pihak boleh menolak Perjanjian secara sepihak.
9.2.1. Perjanjian dianggap telah ditolak atas inisiatif Syarikat pada tarikh yang dinyatakan dalam notis yang dihantar oleh Syarikat kepada Pelanggan.
9.2.2. Perjanjian dianggap telah ditolak atas inisiatif Pelanggan lima (5) hari perniagaan selepas Syarikat menerima notis bertulis Pelanggan yang mengandungi pernyataan penolakan Perjanjian, dengan syarat bahawa Pelanggan tidak mempunyai obligasi yang tidak ditunaikan yang dinyatakan dalam Perjanjian. Pelanggan mesti menghantar pemberitahuan penolakan ke alamat Syarikat yang dinyatakan dalam Fasal 1.1. Perjanjian, atau ke alamat e-mel [email protected].
9.3. Perjanjian dianggap telah ditolak berhubung dengan Pihak-pihak apabila obligasi bersama Pelanggan dan Syarikat mengenai transaksi yang dibuat terdahulu telah dilaksanakan dan semua hutang setiap Pihak telah dibayar.

10. Peruntukan-peruntukan Akhir

10.1. Pindaan dan tambahan kepada Perjanjian dan lampirannya dibuat oleh Syarikat secara sepihak. Semua pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat dan tidak berkaitan dengan keadaan yang dinyatakan dalam Perjanjian berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan oleh Syarikat.
10.2. Pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat kepada Perjanjian dan lampirannya disebabkan oleh pindaan kepada perundangan dan undang-undang yang mentadbir subjek ini serta peraturan dan kontrak sistem perdagangan yang digunakan oleh Syarikat untuk memenuhi obligasinya yang dinyatakan dalam Perjanjian berkuat kuasa secara serentak dengan pindaan kepada dokumen yang disebut sebelum ini.
10.3. Apabila pindaan dan tambahan yang dibuat oleh Syarikat berkuat kuasa, ia akan dikenakan secara sama kepada semua Pelanggan, termasuk orang yang mengikat Perjanjian sebelum tarikh kuat kuasa pindaan dan tambahan sedemikian.
10.4. Untuk memastikan bahawa Pelanggan yang mengikat Perjanjian menyedari semua pindaan dan tambahan kepada Perjanjian, Pelanggan hendaklah melayari laman web Syarikat atau platform perdagangan dengan sendiri atau dengan bantuan orang-orang yang diberi kuasa sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mencari maklumat tentang pindaan dan/atau tambahan.
10.5. Apabila memberikan data peribadinya kepada Syarikat dalam apa-apa bentuk dan dengan apa-apa cara (apabila menjalankan apa-apa tindakan pada laman web Syarikat melalui rakan niaga Syarikat, dll.), Pelanggan (orang sebenar) dengan itu memberikan persetujuannya kepada Syarikat dan rakan-rakan kongsinya terhadap pemprosesan dengan cara automatik dan terhadap pemprosesan dengan cara bukan automatik data peribadinya bagi tujuan pelaksanaan Perjanjian, pelaksanaan kempen pengiklanan, peruntukan pengiklanan, bahan maklumat, dan bahan pemasaran, serta maklumat tentang kempen dan acara yang dijalankan oleh Syarikat, dan bagi tujuan lain yang ditentukan oleh Syarikat, termasuk: pengumpulan, rakaman, pengaturan, penstrukturan, simpanan, adaptasi atau pemindaan, dapatan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan dengan pemindahan, penyebaran atau dalam apa cara sekalipun menyediakan, penjajaran atau kombinasi, sekatan, pemadaman atau penghapusan, pemprosesan rentas sempadan. Persetujuan diberikan untuk tempoh selama 75 tahun (atau sehingga tamat tempoh bagi tempoh pengekalan data yang berkaitan atau dokumen yang mengandungi data sedemikian yang ditentukan menurut perundangan semasa tempat perniagaan utama Syarikat). Persetujuan akan ditarik balik menurut undang-undang dengan menghubungi Syarikat mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Dasar Privasi. Syarikat menjamin kerahsiaan data peribadi yang diberikan oleh Pelanggan, kecuali keadaan yang ditetapkan oleh mana-mana perundangan yang berkenaan dan keadaan force majeure.
10.6. Pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang telah disediakan kepada Pelanggan sama ada secara lisan atau secara bertulis, yang disiarkan oleh Syarikat atau pihak ketiga, dan akses yang diberikan kepadanya sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang dinyatakan dalam Perjanjian hanya untuk transaksi yang dinyatakan dalam Perjanjian. Pelanggan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan, mengubah, atau menambah maklumat yang disebut sebelum ini, atau menyimpannya dalam arkib yang berasingan. Dalam mana-mana kejadian, skop kuasa yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan maklumat yang disiarkan oleh pihak ketiga tidak boleh melebihi skop kuasa yang diperoleh oleh Syarikat daripada pihak ketiga. Syarikat tidak menjamin bahawa maklumat yang disiarkan oleh pihak ketiga boleh dipercayai, tepat, berkaitan, atau akan disediakan pada dasar berterusan tanpa apa-apa gangguan.
Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap hasil transaksi (kerugian, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kerosakan reputasi, dll.) yang dilaksanakan oleh Pelanggan berdasarkan maklumat yang telah disampaikan kepada Pelanggan sama ada secara lisan atau secara bertulis oleh Syarikat atau pihak ketiga.
10.7. Syarikat boleh memindahkan hak dan obligasi mereka yang dinyatakan dalam Perjanjian dan lampirannya secara sepenuhnya atau sebahagiannya kepada pihak ketiga jika pihak sedemikian beraku janji untuk memenuhi terma Perjanjian. Pemindahan hak dan obligasi ini tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan oleh Syarikat dan dianggap dilakukan pada masa maklumat itu diterbitkan pada laman web Syarikat.
10.8. Pelanggan tidak berhak menyerahkan haknya sendiri, memindahkan obligasinya sendiri atau melepaskan hak atau obligasi yang dinyatakan dalam Perjanjian dengan apa-apa cara lain tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Jika syarat ini dilanggar, apa-apa penyerahan hak, pelepasan, atau pemindahan sedemikian akan dianggap tidak sah.
10.9. Syarikat, rakan kongsinya, atau mana-mana sekutu lain boleh mempunyai laba material, hubungan undang-undang, atau persetujuan berhubung dengan mana-mana transaksi pada platform perdagangan atau dalam kawasan Peribadi, atau laba material, hubungan undang-undang, atau persetujuan yang bercanggah dengan kepentingan Pelanggan. Sebagai contoh, Syarikat boleh:
a) Bertindak sebagai rakan niaga mana-mana aset.
b) Mencadangkan rakan kongsi lain Syarikat sebagai rakan niaga untuk transaksi perdagangan.
c) Memberikan cadangan dan menyediakan perkhidmatan kepada rakan kongsinya atau pelanggan lain Syarikat berhubung dengan aset yang mereka mempunyai kepentingan, walaupun ini bercanggah dengan kepentingan Pelanggan.
10.10. Pelanggan bersetuju dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk bertindak berkenaan dengan Pelanggan dan untuk Pelanggan sebagaimana yang Syarikat rasa wajar, walaupun terdapat potensi konflik kepentingan atau kewujudan sedikit kepentingan material berhubung dengan mana-mana transaksi dalam Terminal Perdagangan atau dalam kawasan peribadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu daripada Pelanggan. Kewujudan konflik kepentingan atau laba material berhubung dengan mana-mana transaksi dalam Terminal Perdagangan atau dalam kawasan peribadi mesti tidak boleh menjejaskan penyediaan perkhidmatan kepada Pelanggan oleh pekerja Syarikat. Syarikat mempunyai hak untuk bertindak bagi pihak Pelanggan sekali-sekala dengan pihak yang Syarikat atau mana-mana pihak berkaitannya mempunyai perjanjian untuk menerima barangan atau perkhidmatan. Syarikat menjamin bahawa perjanjian ini dibuat sejauh mungkin demi manfaat Pelanggan, sebagai contoh, perjanjian sedemikian memungkinkan akses maklumat dan perkhidmatan lain yang mungkin sebaliknya tidak boleh diakses.
10.11. Sekiranya mahkamah bidang kuasa yang wajar mengisytiharkan mana-mana peruntukan Perjanjian (atau mana-mana bahagian daripada mana-mana peruntukan) batal dan tidak sah, peruntukan sedemikian akan dianggap sebagai bahagian berasingan Perjanjian, dan baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.
10.12. Syarikat mempunyai hak untuk menggantung peruntukan perkhidmatan kepada Pelanggan pada bila-bila masa (notis terlebih dahulu kepada Pelanggan tidak diperlukan).
10.13. Dalam situasi yang tidak diperikan dalam Perjanjian, Syarikat akan bertindak mengikut amalan perniagaan yang diterima berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan.
10.14. Syarikat mempunyai hak untuk menyediakan dan menggunakan teks Perjanjian dan lampirannya dalam bahasa selain daripada Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat percanggahan antara teks Perjanjian dan lampirannya dalam bahasa Inggeris dengan teks sepadan dalam bahasa lain, teks dalam bahasa Inggeris akan diguna pakai. Teks Perjanjian yang diterbitkan pada laman web Syarikat mengatasi teks Perjanjian yang diterbitkan di tempat lain.
10.15. Pelanggan diberikan hak terhad dan tidak eksklusif untuk menggunakan Terminal Perdagangan hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam Perjanjian. Dalam kes ini, jika Perjanjian ditamatkan/ditolak atas apa-apa sebab, hak Pelanggan untuk menggunakan Terminal Perdagangan yang dinyatakan dalam Fasal ini akan ditamatkan semasa penamatan/penolakan Perjanjian.
10.16. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat tidak boleh menjamin operasi Terminal Perdagangan yang berterusan, tidak terganggu dan kukuh secara teknikal, dan oleh itu Pelanggan menerima perisian ini sebagaimana adanya. Syarikat tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk kerosakan dalam Terminal Perdagangan.
10.17. Semua takrifan yang digunakan dalam Perjanjian dan bahagian-bahagian pentingnya mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia dalam huruf besar atau huruf kecil, melainkan dinyatakan sebaliknya mengikut sifat obligasi.

11. Senarai Negara (wilayah) yang Syarikat Tidak Beroperasi

11.1. Syarikat tidak beroperasi atau menyediakan perkhidmatan kepada individu yang berkaitan dengan negara-negara berikut dan (atau) wilayah tanggungan, sekutu atau gabungan mereka: Gibraltar, Pulau Man, Guernsey, Jersey, Australia, Kanada, Amerika Syarikat, Jepun, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Liechtenstein, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Itali, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Switzerland, Sweden, Republik Islam Iran, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Republik Mauritius, Persekutuan Puerto Rico, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Vanuatu, Saint Vincent dan Grenadines, Republik Serbia, Persekutuan Rusia, Republik Rakyat China serta wilayah tanggungan, berkaitan dan (atau) bersekutu dengan negara-negara yang disebutkan di atas.
11.2. Tambahan pula, orang yang berkaitan dengan negara-negara (wilayah) yang disebut sebelum ini ditakrifkan sebagai orang yang:
11.2.1. Mempunyai kewarganegaraan/permit kediaman tetap/dokumen lain yang sama dari negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.2. Menetap/merupakan penduduk/mempunyai alamat surat-menyurat atau kediaman di negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.3. Telah lahir di negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.4. Mempunyai alamat IP atau nombor telefon (kod kawasan) yang berkaitan dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi.
11.2.5. Mempunyai hubungan lain dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi yang ditakrifkan oleh Syarikat mengikut budi bicaranya yang munasabah.
11.3. Jika didapati bahawa Syarikat menyediakan perkhidmatan kepada orang yang berkaitan dengan negara yang Syarikat tidak beroperasi, Syarikat boleh menggunakan akibat yang disenaraikan dalam Fasal 8.5 Perjanjian.