Terma dan Syarat Perkhidmatan 1 Klik

1. Dengan mengisi borang pembayaran dengan maklumat kad bank (pembayaran), menyemak (menandakan) kotak semak "Simpan kad" dan mengklik butang pengesahan pembayaran, Pelanggan menyatakan persetujuan penuhnya terhadap terma dan syarat ini dan memberi kuasa kepada pembekal perkhidmatan pembayaran untuk menyimpan nama penuh Pelanggan, tarikh tamat tempoh kad dan Nombor Akaun Tetap (Permanent Account Number, PAN) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kelayakan pada Fail" (Credentials on File, COF)) dan secara automatik, tanpa kebenaran tambahan untuk memproses transaksi yang dimulakan oleh Pelanggan menggunakan COF dan mendebitkan dana yang ditentukan oleh Pelanggan daripada kad bank (pembayaran) Pelanggan atas permintaan Pelanggan untuk menambah baki akaun Pelanggan di Syarikat tanpa memasukkan semula data kad Bank (pembayaran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perkhidmatan 1 Klik).
2. Penerangan perkhidmatan 1 Klik: untuk mengisi semula baki akaun Pelanggan dalam sistem perakaunan Syarikat untuk transaksi antara Pelanggan dengan Syarikat selaras dengan Perjanjian antara kedua-dua Pihak.
3. Maklumat yang berikut akan diberikan dalam pengesahan transaksi: nombor kas (sebahagian), jumlah transaksi, komisen (jika berkenaan), mata wang transaksi, tarikh transaksi, lokasi Syarikat.
4. Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa pengesahan penggunaan perkhidmatan 1 Klik akan diberikan kepada Pelanggan dalam 2 (dua) hari perniagaan melalui alamat e-mel Pelanggan.
5. Dengan menggunakan perkhidmatan 1 Klik, Pelanggan mengesahkan bahawa dia merupakan pemilik (pengguna sah) kad bank, Kelayakan pada Fail yang digunakan untuk memberikan perkhidmatan 1 Klik.
6. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya atas semua bayaran yang dibuat oleh Pelanggan untuk mengisi semula baki akaun Pelanggan di Syarikat. Syarikat dan/atau pembekal perkhidmatan pembayaran hanya memberikan bayaran dalam jumlah yang ditentukan oleh Pelanggan.
7. Selepas butang pengesahan pembayaran diklik, pembayaran dianggap telah diproses dan dilaksanakan secara tidak boleh ditarik balik. Dengan mengisi borang pembayaran, Pelanggan mengesahkan bahawa dia tidak melanggar undang-undang semasa mana-mana negara. Dengan mengisi borang pembayaran dan menerima terma bahagian ini, Pelanggan, sebagai pemilik kad bank (pembayaran), mengesahkan bahawa dia berhak menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat.
8. Dengan mula menggunakan laman web dan/atau terminal perdagangan, Pelanggan memikul tanggungjawab undang-undang untuk mematuhi undang-undang mana-mana negara yang laman web dan/atau terminal perdagangan digunakan dan Pelanggan mengesahkan bahawa dia telah mencapai atau melebihi usia majoriti yang dibenarkan secara sah dalam bidang kuasa yang laman web digunakan. Pelanggan mengesahkan bahawa pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran larangan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah bagi penggunaan laman web dan/atau terminal perdagangan.
9. Terma dan syarat ini mula berkuat kuasa selepas pemberian kuasa (atau pengesahan) berjaya oleh bank pengeluar kad Pelanggan dan penerimaan persetujuan Pelanggan terhadap Terma dan syarat ini oleh Syarikat.
10. Pelanggan mengesahkan bahawa perkhidmatan 1 Klik akan kekal berkuat kuasa sehingga Pelanggan atau Syarikat membatalkan perkhidmatan itu. Terma perkhidmatan 1 Klik, serta prosedur pembatalan, tersedia dalam fasal 8 Peraturan Transaksi Bukan Perdagangan dan Dasar KYC/AML.
11. Syarikat akan memaklumkan Pelanggan tentang mana-mana pindaan terhadap Terma dan syarat ini 2 (dua) hari perniagaan sebelum pindaan demikian berkuat kuasa.
12. Pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab ke atas penolakan/ketidakupayaan untuk memproses data kad pembayaran Pelanggan, atau penolakan yang berkaitan dengan kegagalan untuk menerima kebenaran untuk membuat bayaran menggunakan kad bank (pembayaran) Pelanggan daripada bank yang mengeluarkan kad bank (pembayaran) tersebut. Pembekal perkhidmatan pembayaran tidak bertanggungjawab terhadap kualiti atau skop perkhidmatan Syarikat yang ditawarkan di laman web. Pelanggan wajib mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Syarikat semasa membuat deposit ke dalam akaun Pelanggan. Pembekal perkhidmatan pembayaran hanya membuat pembayaran dan tidak bertanggungjawab terhadap harga, harga am dan/atau jumlah keseluruhan.
13. Pelanggan bersetuju untuk menggunakan e-emel untuk berkomunikasi: [email protected].
14. Jika anda mempunyai apa-apa soalan berkaitan Perjanjian ini, sila hubungi kami melalui [email protected].
15. Jika Pelanggan tidak bersetuju terhadap terma dan syarat ini, Pelanggan bertanggungjawab untuk membatalkan bayaran dengan segera dan, jika perlu, menghubungi Syarikat secara langsung di [email protected].